BB UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBUD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. BEZOEK AAN MIDDENNMEER. Zaterdag 8 December 1945 Eerste Jaargang No. 7. Redactie - Secretariaat Klieftstraat 12, Hippolytushoef, Wielingen. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, S c h a g e n. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk dat hMt, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ren hoogste 4 regels. In ons nummer van 28 Nov. j.1. j gaven wij reeds een reportage van een bezoek aan Slootdorp. Een van onze verslaggevers bezocht deze week Middenmeer. Wij laten thans hierover zijn bevindingen volgen. Maandagmorgen 3 December. De eerste dag wTaarop de bewoners van Middenmeer aan hun ver dronken dorp een bezoek mogen brengen. Wij komen van het oude land en gaan bij Aartswoud de Wierin germeer in. Op den Alkmaarschen weg rij den reeds vele fietsen voor ons uit. Een enkele auto of motorfiets snort ons met veel geraas voorbij. Het lijkt wel een wedstrijd wie het eerst in Middenmeer komt. Aan beide zijden van den eens zoo drukken verkeersweg staan ge raamten van wat voorheen trot- sche boerderijen waren. De landerijen zijn nagenoeg ontrukt aan den watervloed. Hier en daar ligt nog een plas water, oie schijnbaar nog niet wijken wil voor de kracht der gemalen. Bij de Alkmaarsche brug zijn kan- tonniers van den Rijkswaterstaat bezig de opritten te herstellen. Aan gene zijde van de brug ligt op den weg een dikke laag scherp zand, waar we slechts moeizaam doorheen kunnen fietsen. Dan ligt Middenmeer voor ons we komen op den Kanaalweg. Allereerst valt ons oog op de Gereformeerde Kerk. Alleen de toren steekt nog fier boven de enkele daken uit De kerk en de bijzondere school zijn een prooi der golven gewor den. Met de rest van de bebouwing langs den Kanaalkant is het al even droevig gesteld. Bewoners uit deze straat klauteren over brok ken heen. Hier en daar hoort men een uitroep van enkelen die onder het puin iets aangetroffen hebben, wat wonder boven wonder be- waard is gebleven. De straat is bedeekt met een dikke sliblaag, zoodat onze rubberlaarzen hier goede diensten bewijzen. Al baggerende loopen wij docu; langs den Kerkring naar de Sport- I straat met daarop aansluitend de Poststraat. Het hoekhuis aan den Sportweg is indertijd geramd door een baggermolen welke op drift was geraakt. I De politiewoning heeft den ramp overleefd en is aan die zij de van de Poststraat de eenige woning welke nog is blijven staan. Ook de huizen van Munter, Butter en bakker de Grote zien 1 er in verhouding met andere nog vrij goed uit, alhoewel ook hier voor de betrokkenen nog veel werk zal zijn om orde in de chaos tc scheppen. I In het voorste gedeelte van de Torenstraat hebben de winkelbe drijven met de woningen van Kroeze en Hersevoort veel van het water te lijden gehad, doch zij staan nog overeind. Eventueel zal het herstellen van deze woningen in de practijk met nieuwbouw gelijk staan. Van de arbeiderswoningen is niet meer over dan een puinhoop. De Hervormde kerk is behouden gebleven, hoewel zij ook grondig gerestaureerd zal dienen te wor den. De havenstraat vertoont het zelfde beeld als de Torenstraat. De woning van Van Oeveren zal misschien nog voor herstel in aanmerking komen. Dan komen we in de Brugstraat. Aan de overzijde staat geen enkel! huis meer. Alle woningen zijn ook hier als kaartenhuizen in elkan der gezakt Achteraan staan de dokterswo ning, Boerenleenbank en pension Gootjes, die wel voer herstel in aanmerking zullen kunnen ko men. Aan de overzijde hiervan staan nog enkele zakenpanden die den ramp zoo goed mogelijk door staan hebben, nl. Smit de drogist Na het droogvallen. tot Dekker, den ijzerhandelaar. I Daarna volgt de rest van de Brugstraat. Het. meeste hiervan is ook onherstelbaar verwoest. Al leen de panden van Zwart, Var- kevissc-r en ook Poodt zijn nog vrij goed gebleven. Het pand van de Wed. v. d. Wal is iets minder. Alle perceelen zijn met een zwarte sliklaag bedekt en enkele optimisten zijn hun panden reeds aan het schoonmaken, in de stil le hoop hujfci zaken spoedig op bescheiden voet voort te kunnen zetten. Het hotel Smit met de beurszaal heeft ook flink geleden maar toch is hier met vereende krachten ook nog wel wat te bereiken. De beurszaal is aan de dorpszij de zwaar gehavend. De groote -ra men hangen naar buiten. Op den grond treffen we nog enkele bord jes aan waarop in vage letters nog te lezen is „gereserveerd", aan den wand hangen nog enkele reclames van div. fabrikanten op landbouwgebied, droeve herinne ringen aan den bloeienden handel van weleer. Tenslotte zijn wij ove-r de geïm proviseerde brug bestaande uit een politiebootje naar het indus- trieterrein getogen. Hier vjhden we nog slechts een rij kapschuren. De vloeren liggen bezaaid met slik en rottende ledige zakken. De panden van Kwant en Hayte- ma's loondorschbedrijf zijn totaal ingestort, evenals de kleine loods van de fa. Koolhaas. Het woonhuis van de Wed. Kool haas staat nog wel maar ziet er ook troosteloos uit. Het pand van de N.V. v. Waveren's Graanhandel ziet er nog het best uit. Steigers waar voorheen graan geladen werd voor de Nederlandsche Voed selvoorziening zijn weggeslagen. Aan de overzijde van het kanaal staan de wrakstukken van het pand van de Z.W.M. en J. Vos, steenkolenhandel. Na dit vreeselijke schouwspel te hebben gezien zijn we met zooveel anderen weer naar de verschillen de evacuatie-oorden getrokken. Het was een droeve tocht, doch met vreugde hebben we mogen constateeren dat elkeen die Mid denmeer heeft zien opbouwen en groot worden, na dit schouwspel slechts één ideaal heeft, n.L te mogen helpen opbouwen, wat door een wrede vijand zoo snel vernie tigd werd, om dan weer te komen tot een bloeiend handelscentrum. Beeld van de verwoestingen in Slootdorp. - - - i W> DE BRINK TE SLOOTDORP. Resten van vrijgekomen woningen. De Brink zelf nog één waterplas. Verantwoordelijk redacteurte vens redacteur voor Wieringen N. H. Klomp, Klieftstr. 12 Hippo. Redacteur voor Wieringcrmeer J. M. de Graaff, Oosterhaven 46, Medemblik. Verantwoordelijk voor adverten tierubriek R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Uitgave Stichting „Flevobode", Voorzitter G. P. Kistemaker, A 63, Abbekerk. Drukkerij Corn. J. Bosker, Hoofd straat 14, Hippolytushoef. WAT ER VAN DE KERKSTRAAT IN SLOOTDORP OVERBLEEF. Op den achtergrond de Ger. Kerk. Weliswaar beschadigd doch gespaard. HET PEIL VAN VANDAAG. Het waterpeil in de Wieringermeer bedroeg heden morgen bij Gemaal „Leemans" 4.20 M. N.A.P. Sedert onze laatste opgave dus weer een daling van 30 c.M., dit is gemiddeld 10 c.M. per dag. De drie dorpen zijn thans geheel drooggevallen. De hulpgemalen bij Leemans zijn stopgezet wegens te groote waterverplaatsing op het land door de snelle bemaling. Vergadering Adviescommissie Wieringcrmeer. In de laatst gehouden vergade ring der adviescommissie voor deze gemeente verzochten Burge meester en Wethouders het ad vies omtrent de benoeming van een lid dier commissie ter voor ziening in de vacature Mansholt en verder omtrent de uitbreidine van het aantal leden der com missie met twee personen, zoodat het aantal op dertien zou worden gebracht. Burgemeester en Wet houders gaven als hun meening te kennen, dat het. aanbeveling zou verdienen het sociaal-demo cratisch element te versterken en tevens een rechtsgeoriënteerden arbeider te benoemen. De com missie onderschreef deze opvat ting en gaf het gemeentebestuur in overweging te benoemen de t.eeren L. Feikes, J. Vis en Jac. Smit. Voorts kwam aan de orde de bouw van een noodschool in den polder. De commissie was alge meen van meening, dat ten spoe digste voor onderdak voor het onderwijs moest worden gezorgd. Wel werd het college in overwe ging gegeven te trachten het bou wen aan te besteden, althans daarvoor in aanmerking komende werken, en voorts na te gaan of wellicht nog kostenbesparingen zijn te bereiken door versobering van den opzet. kander te brengen en aldus te komen tot één algemeene school. Ook uit onderwijs-technisch oog punt verdient dit aanbeveling. De Wieringermeer aldus deze leden, geve hier het goede voorbeeld. Andere leden gaven als hun meening te kennen, dat samen werking op velerlei terrein inder daad moet worden nagestreefd, doch dat dit ten aanzien van het onderwijs geen zin heeft. Bij het onderwijs gaat het om gewetens vragen. Deze kan men niet opzij zetten. Bovendien maakt het naar het oordeel van deze leden finan cieel niet zoo'n belangrijk ver schil, of men nu twee drieklassige scholen, dan wel één zesklassige school bouwt. Eén lid, het standpunt van laatstgenoemde leden respectee- rende, bracht naar voren, dat het toch wel gewenscht zou zijn, in dien de groepen elkaar voorloopig, voor den duur van den wederop bouw wisten te vinden. Bij de rondvraag werd gevraagd, de afgifte van vergunningen voor den polder te vereenvoudigen. De voorzitter zegde dit toe. Er zal zooveel mogelijk getracht worden aan den geuiten wensch tegemoet te komen. Een der leden wees nog op het steeds bestaande verschil in loo- nen ten plattelande en in de stad. Naar aanleiding van den school-1 Hij achtte het noodzakelijk, dat bouw merkten eenige leden op. P gelijkschakeling wordt aange- dat het zeer gewenscht was, dat drongen. ook op het onderwijsgebied me D voorzitter antwoordde dit eenheid wordt gestreefd. Zij acl 1 dat burgemeester en wethou- ten het noodzakelijk, dat op alle ders zich hieromtrent met de be- manieren werdt geprobeerd devoegde instanties in verbinding Telefoon Hippolytushoef No. 19. bestaande schoolgroepen tot el- zullen stellen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1945 | | pagina 1