UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. TOCHT NAAR WÏERINGERWERF. Woensdag 12 December 1945 Eerste Jaargang No. 8. - - 1 Redactie - Secretariaat Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Klieftetraat 12, Hippolytushoef, Wieringen. Een volk dat leeft, Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Administratie en directie Bouwt aan zijn *%ekcmst Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ren Tel. no. 455, Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. hoogste 4 regels. Het daghet in het Oosten als we met een motorvlet vanaf de' Overlekersluis bij Medemblik ver-I trekken voor een tocht naar het jongste dorp van onzen polder, naar Wieringerwerf, eens het of- ficiëele centrum van de Meer. Het belooft een mooie herfstdag te werden. Nabij de sluis zien we de over blijfselen van den materiaalopslag der Fa. Daalder, als schimmen aan ons voorbijgaan. Verderop passeeren we het zwaar met prik keldraad en bunkers versterkte kamp bij Opperdoes, nog net binnen den polder gelegen. Een door den bezetter gebouwde groo- te garage blijkt nog intact te zijn en kan wellicht nog goede dien sten bewijzen. Voor het overige zal het prettig aandoen, wanneer ook deze herin neringen aan den bezetter spoedig verdwijnen. De Medemblikkervaart wordt dan breeder en valt tenslotte j moeilijk te onderscheiden in den grooten waterplas, die bij het op komen van de zon voor ons ligt. Na onze bezoeken aan Slootdorp en Middenmeer, waarheen we door de drooggekomen gedeelten reden, doet het minder prettig aan hier nog niet veel meer dan water te zien. Evenwel zal het ook hier weldra verdwenen zijn, want de droogmaling nadert thans in een snel tempo haar einddoel. De Me- demblikkerweg ligt. reeds droog en blijkt volkomen intact te zijn. Erger is het gesteld met de boer derijen in deze omgeving. Met uitzondering van een enkele vroe gere kultuurschuur zijn de mees te boerderijen nog slechts scha mele daken op wankele spanten. De pachterswoningen zijn zonder meer in hun geheel verdwenen. Zoo is het ook langs Wagenpad, Tusschenweg, Ooster- en Wester- middenmeerweg, Schervenweg en Ooster- en Westerterpweg. De beplanting langs de wegen belooft weinig goeds. Vooral de lage beplanting, voor het meeren- deel van schors ontdaan, zal ver loren zijn. De opritten bij de bruggen zijn alle beschadigd, en niet te gebruiken voor deze her steld zijn. Dan doemt in de verte het doel der reis voor ons op. Duidelijk tee kenen zich de drie kerktorens te gen den helderen herfsthemel af. evenals het Domeinkantoor. Zoo vanuit de verte lijkt het alsof er niets veranderd is. Alleen berei ken we het dorp per vlet in plaats van per as. De ontgoocheling blijft evenwel niet uit. Daar de loswal nog on der water staat leggen we aan bij ae brug over den Oosterterp- tocht. De oprit, hier minder zwaar beschadigd, ligt droog, evenals de brug zelf. Nabij het Raadhuis staat water, ongeveer 30 a 40 cm., en dan zien we Wieringerwerf, beter, hetgeen liet water ervan overliet. Ons oog gaat over de puinhopen ■van het vroegere gemeentehuis, er staat niets meer overeind. Het balcon ligt op de plaats van de buitendeur, het geheel is een ruïne. Tusschen muurbrokken vin den we staatsbladen, eesten van archieven, een verzameling veror deningen, uitvoeringsvoorschrif ten van decreten van den Führer. Temidden van de puinhoopen kunnen we althans dankbaar zijn, dat we van den laatsten geen last meer zullen hebben. Door het water wadend komen we op het Ir. Smedingplein, dat in het midden reeds een drooge plek vertoont. De betonnen lan taarnpalen liggen gebroken op het plein. De maaier echter heeft water en storm getrotseerd. Hij staat daar als symbool van wilskracht,' wilskracht welke straks noodig zal blijken om hier verder te bouwen. Het. Domeinkantoor als geheel staat er nog. Van de roodsteenen buitenmuren zijn groote stukken' verdwenen, doch de binnenspauw heëft zich goed gehouden. Een kijkje binnen het ons zoo ver trouwde kantoor, welks ingang nog ten deele is versierd met de j mededeeling, dat het alleen dcs: voormiddags voor publiek geopend; is, doet. ons ook hier ervaren, dat het water veel vernield heeft. En kele binnenmuren zijn omgevallen. De mooie parketvloeren zijn los-, geweekt en totaal bedorven. Bin nendeuren zijn verdwenen. De| stand van het water teekent zich zwart af op de gehavende muren. Vanuit de kelders, die nog vol stinkend water staan, waait een gierlucht ons tegemoet. Nog deze week zullen deze leeggepompt worden. Ruiten zijn verdwenen, evenals een groot stuk van het fraaie gebrandschilderde glas in de hal van het gebouw. Op de bovenverdieping is de toestand gunstiger. Hier woont sinds eenige dagen de dorpsbewa ker B. Louwes met zijn echtge- noote in de kantoren van den Voorlichtingsdienst. Na ons bezoek aan deze beide officiëele gebouwen komen we bij de Rentmeesterswoning. Hier kun nen we tenminste nog spreken van woning, hoewel deze ook zwaar beschadigd is. Wanneer Ir. Ovinge zijn huis binnentreedt blijkt een paling, zijn'komst in een der kamers te hebben afgewacht alvorens te sterven. Deze attentie wordt even eens vriendelijk beantwoord en ondanks de gladheid die palingen eigen is wordt zij in handen ge steld van den dorpsbewaker. Verder waden we de Terpstraat in, glijdend in een dikke kleilaag, daar struikelend over aan het oog onttrokken brokken puin. We zoeken naar meer huizen, maar vinden er geen. De geheele Terpstraat, met haar flinke amb tenaars- en middenstandswonin gen, alsmede de zakenpanden is HET PEIL VAN VANDAAG. Regelmatig hebben wij U in deze rubriek op de hoogte gehouden van het waterpeil in den Wieringermeer en van verdere bijzonderheden omtrent de bemaling, hetgeen, naar wij vernamen met buitengewone interesse werd gevolgd. Ailes wijst er op dat deze week het 5 M. peil zal worden bereikt, zoodat naar wij hopen dit hoekje voor andere actualiteiten, die de Meer in de toekomst onge twijfeld zal bieden, kan plaatsmaken. Dinsdagmorgen vroeg n.1. was de stand 4.90 M. - N.A.P. JUIST BIJ HET TER PERSE GAAN VAN DIT NUM MER VERNEMEN WIJ DAT DINSDAGMORGEN OM 9 UUR HET 5 M.-PEIL WAS BEREIKT. DE MEER IS DROOG herschapen in twee uitgestrekte, puinhoopen. Alles ligt plat. Slechts een gedeelte van een muur steekt uit boven de rest. De schoorsteen van Buwalda's bakkerij staat een zaam en kaal tusschen deze troos teloos aandoende verzameling van •brokken steen. Dezelfde toestand treffen we aan in de Raadhuisstraat, de; Meeuwstraat en de Sternstraat. De Gereformeerde kerk, waar van de achtergevel en het preek- gestoelte geheel is verdwenen, mist zelfs de geheele vloer, waar van geen plank meer te vinden is. Slechts de vloerbalken en een warwinkel van verwarmingsbuizen zijn hier achtergebleven. De mu ren gelijken eeuwen oud, zóóver reeds zijn de kalkzandsteenen af geschuurd. De dakspanten zien er oud en versleten uit. Door den weggeslagen voorgevel klauteren we naar binnen. De avondmaaldisch ligt tegen een muur. Van den spreekstoel is niets meer te vinden. Ergens ont dekken we een plankje van het orgel. De consistorie is vrij gaaf. Daar in vinden we nog restanten van banken van de destijds gevestigde noodschool. De torenklokken wijzen gemid deld kwart voor twaalf aan, sym bool van den bijna bereikten vre de. Het vernielingsplan is iets te vroeg uitgevoerd. Boven op den torenspits hebben schippers kerstboomversiering ge hangen. In ae Hervormde kerk treffen we nog een vloer ^.an, zij het dan dat zij bijna aan den zolder zit. Ook van de Katholieke kerk is de geheele achtergevel weggesla gen, evenals de voorgevel naast den toren. Eén communiebank is overge bleven in deze kalf», naakte ruim te. De wij waterbakjes zijn vol met modder en IJsselmeerwater. In del hal ligt puin. De pastorie met bijgebouw is geheel verdwenen. In de eetzaal staat een groote mand met onge havend glaswerk temidden van groote brokken muur. Het postkantoor is niet te on derscheiden in het totale beeld. De drie scholen met het gymna stieklokaal deelen hetzelfde lot. Dit is wel het meestradicaal ver woeste dorp van ons geheele land. Hier zijn werkelijk geen twee wo ningen meer over. Nog stond het bij ons bezoek in het water, doch thans zal het geweken zijn en zullen puin, slijk en schelpdeeltjes het droeve beeld vormen van het eens zoo fraaie dorp, waarbij slechts de drie kerk torens met het Domeinkantoor de vier hoekpunten aangegeven van een volkomen verwoest poldercen trum. Ziet wat de wateren vermogen. We zijn uit huizen heengetogen Verantwoordelijk redacteurte vens redacteur voor Wieringen en op puin teruggekeerd. N. H. Klomp, Klieftstr. 12 Hippo.1 Redacteur voor Wieringermeer J. M. de Graaff, Oosterhaven 46, Medemblik. Verantwoordelijk voor adverten tierubriek R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Uitgave Stichting „Flevobode", Voorzitter G. P. Kistemaker, A 63, Abbekerk. Drukkerij Corn. J. Bosker, Hoofd straat 14, Hippolytushoef. Telefoon Kippolytuahcef No. 19. MIDDENMEER. De landbouwer S. uit Midden- meer reed vorige week met paard en wagen op den Waardweg, na bij het bedrijf van Breebaart in de richting Koihorn, toen een hem achterop rijdende auto, door tot nu toe onbekende oorzaak, den wagen ramde, met gevolg dat de Heer S. van den wagen slingerde. Met. een hoofdwonde en zware pijn in het bovenbeen werd de Heer S. per auto naar den dichtst- bijzijnden dokter vervoerd. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. WAT ONS BEZIGHIELD. Het is nu 15 jaar geleden (in 1930) dat te Wieringen de Stich ting van een zuivelfabriek in de volle belangstelling stond. On danks de overtuigende uiteenzet ting, die de zuivelconsulent Dr. L. T. C. Scheij gaf van het grote be lang, dat de boeren bij die stich ting hadden, omdat de 4 bestaan de kleine kaasfabriekjes op den duur ten ondergang gedoemd wa ren, is het er toen niet toe kun nen komen. De oorzaak daarvan willen we laten rusten. Nog altijd is een dergelijke fa briek voor Wieringen van groot belang. De 4 kaasfabriekjes zijn sedertdien inderdaad ter ziele gegaan, zoodat alle melk naar fabrieken elders wordt vervoerd. Dat het hier gaat over een flink kwantum blijkt wel hieruit, dat bedoelde fabrieken in 1929 samen 3.740.000 kg. melk verwerkten. De geheele melkproductie te Wierin gen was toen te stellen op circa 4.000.000 Kg. Wij stippen dit nog eens even aan om er de aandacht op te ves tigen dat hierin voor Wieringen nog steeds toekomstmogelijkheden liggen. Men houde dit in gedach ten, wellicht komt spoedig de tijd dat deze kwestie weer eens ter hand wordt genomen. Wij zouden het initiatief daartoe ten zeerste toejuichen. Het slot van de rede van Dr. Scheij laten we hier voor de curi ositeit nog volgen „Moge een ie der bij het nemen van een besluit kleine persoonlijke belangen uit schakelen en medewerken tot het groote belang van de Wieringer boeren te zamen voor de toekomst. Laten de tegenstanders toch voor alles bedenken, dat de toestand hier bij het oude niet kan blijven en dat, wanneer de nieuwe fa briek niet tot stand komt, er alle kans is, dat een gedeelte der Wie ringer melk over den dijk wegge haald wordt, waardoor de tegen woordige fabrieken worden on dermijnd, en wat zal er dan ko men Dan zal men zeggen wat jammer, dat wij niet de bakens verzet hebben, toen het getij ver liep. Ik hoop van harte, dat Wie ringen daarvoor gespaard blijve Indien de fout, zoo willen wij het noemen, van 1930 hersteld kan worden moet die gelegenheid wor den aangegrepen. De perspectieven zijn er door de Wieringermeer juist in het Noordelijk gedeelte van den polder treft men de vee houders aan, zeker niet slech ter op gewerden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1945 | | pagina 1