UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WSERINGERMEER EN OMSTREKEN. „DE WIERINGERMEER MOET SNEL WORDEN OPGEBOUWD VOORHEEN EN THANS AUGUSTUS 1930 - DE WIERINGERMEER IS DROOG Zaterdag 15 December 1945 Eerste Jaargang No. 9. .*<^a Redactie - Secretariaat Klieftstraat 12, Hippolytushoef, Wieringen. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk dat leeft, Bouwt aan toekomst l Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ven hoogste 4 regels. Z. E. Minister Ringers 17 April 1945 Terwijl de onder handelingen over de capitulatie der Duitsche troepen in West Europa reeds gaande zijn wordt de indrukwekkende lijst van de door de Duitsehers in Nederland gepleegde wandaden met één vermeerderd. De dijk, die den Wieiingexmeerpolder beschermt tegen het IJsselmeerwater, wordt opgeblazen. Door een allengs tot een lengte van bijna 400 m. vergroot dijkgat, stort het water zich in den polder. Binnen twee dagen is de ramp voltooid. Het water in den polder heeft het zelfde peil bereikt als het IJssel- meer. Op de diepste punten staat bijna 5 m water. Men zou in de analen der ge schiedenis lang moeten zoeken om een daad van een bezettende macht te vinden, zoo zinloos- vernietigend als deze. Maar de ramp was geschied en voor ons als Nederlanders bleef na den aftocht der vernie lers, niets anders over dan de handen uit de mouwen te steken. En opnieuw te beginnen op het zelfde punt, waar wij in 1930 reeds hebben gestaan. Zooals op vele plaatsen elders in den lande zijn wij ook in de Wieringermeer aan de slag gegaan om de door het geweld van den oorlog geslagen wonden zoo snel mogelijk te hee- len. Het* ongedaan maken der inun daties stond bij deze herstelwerk zaamheden als een der eerste punten op het programma. Niet alleen omdat het water steeds meer schade aanrichtte aan den bodem, maar vooral ook omdat de drooggemaakte gebieden een welkome verrijking zouden betee- kenen van de opbrengst onzer agrarische productie. En het spreekt haast wel van zelf, dat het grootste stuk geïnun deerd gebied, dat wij hadden, de voorheen zoo vruchtbare Wierin- germeerpolder, daarbij alle aan dacht had. Op 5 Augustus was de dijk ge sloten en eenige dagen later be gonnen de gemalen „Lely" en „Leemans" hun werk, spoedig bijgestaan deer een aantal nood- pompinstallaties en dankbaar ge bruikmakend van de hulp, die werd verstrekt door het polder bestuur van de „Vier Noorder Koggen". Centimeter na centime ter is het water gezakt tot wij nu vol vreugde kunnen uitroepen tle eerste taak is volbrachtde polder is droog En met trotsch denken wij aan allen, die er toe bijdroegen in zoo| korten tijd dit groote werk tot een goed einde te brengen allen, die werkten in den polder, maar ook daar buiten. Nu komt het tweede deel van de gestelde taak. Er moet worden gezorgd, dat in den polder zoo spoedig mogelijk de landbouw- i werkzaamheden op groote schaal j kunnen worden aangevat. Reeds J snijden de ploegijzers de voren in' het nog natte land de slooten worden uitgediept de boer werkt. Met dezelfde voortvarend heid, die eenige reeds terugge keerde bewoners van den polder kenmerkt, zal er voor gezorgd moeten worden, dat de boer en zijn arbeiders weer huisvesting- vinden, de paarden en het vee weer in de stallen komt, de oogst straks geborgen zal kunnen wor den. De polder is droog. Nu moeten v/ij bouwen. Vooreerst nog als noodverband om in de meest dringende behoefte aan huisves ting te kunnen voorzien. Maar straks gaan wij „de Meer" weer de finitief opbouwen, opdat deze twaalfde provincie in ons volksge heel heel spoedig weer de be langrijke plaats zal innemen, die haar voorheen kenmerkte. Moge ieder, die daartoe op ee- nigerlei wijze kan bijdragen, zijn werk doen met het alles overheer- schende gevoel, dat de getroffen Wieringjermeer weer snel moet worden opgebouwd. De Minister van Openbare Werken en Wederopbouw, J. A. RINGERS. BIJ HET DROOGVALLEN VAN DE MEER. Naast de zeer gewaardeerde bijdragen die wij van van verschillende autoriteiten voor dit nummer mochten ontvangen, past ons slechts een enkel woord. Wij verheugen ons met onze mede-Wieringermeérders en zoovele met ons sympathiseerenden uit ons geheele Vaderland en daarbuiten over dit schitterende resultaat op waterbouwkundig gebied. Hier toonde Nederland wat het vermag te presteeren ook in uiterste moeilijke omstandigheden. Door een samenbundeling van krachten, in een goed harmonisch geheel, kon de Wieringermeerpolder worden herwonnen. Hij roept zijn verdreven bewoners terug. Terug om te bouwen aan een nieuwe toekomst DE REDACTIE. door Ir. S. Smeding, Directeur N. 0. - Polder. Zooals bij vele belangrijke ge beurtenissen, heeft ook dit gebeu ren zijn schaduwen vooruitge worpen en zijn tal van maatrege len getroffen om het in cultuur brengen der gronden een zoo gun stig mogelijk verloop te doen hebben. Reeds in den herfst van 1929 werd hiervoor een begrooting op gemaakt en bij de Regeering in gediend, terwijl in het voorjaar van 1930 een Directie werd inge steld voor het nieuwe land, om centraal alles te doen geschieden, wat noodig was om den zeebodem in een zoo snel mogelijk tempo in goeden cultuurgrond te veran deren. Zoodra dit mogelijk bleek, werden arbeiderskampen gebouwd, het machinaal trekken van grep pels bestudeerd en tot aankoop van een installatie overgegaan, contracten afgesloten voor de groote hoeveelheden te leveren gras- en klaverzaden landbouw werktuigen uit het buitenland betrokken, want het. stond bij voorbaat vast, dat hier op veel grootere schaal moest worden REEDS PLOEGT DE BOER WEER VOORT Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. Mededeeling. In verband met de komen de feestdagen zal ons blad in de week van 23 t.m. 29 Dcc. en de week van 30 Bec. t.m. 5 Januari '46 alléén op Zater dag verschijnen. Aafagesïen onze Wieringer- meer-redacteur alsdan afwe zig zal zijn verzoeken wij correspondentie e.d. voor deze beide nummers tijdig toe te zenden aan de wnd. Redac trice, Mej. E. G. Lindenbergh, nr. A 147 te Winkel. De Redactie. Ploegen op de dichtgeslibde akkers in de Wieringermeer. gewerkt, dan elders in Nederland gebruikelijk was. Arbeidskrachten moesten worden aangetrokken, waarvoor arbeidsvoorwaarden wer den ontworpen en bekend ge maakt. Het grondonderzoek op gang gebracht, waarvoor nabij Medemblik een laboratorium werd gebouwd, omdat, kennis van de drooggevallen gronden onmisbaar was om deze op doelmatige wijze in cultuur te kunnen brengen. In het N.-deel van den polder ten zuiden van De Haukes kon al spoedig met de begreppe- ling een aanvang worden gemaakt, waarvoor het noodig was den meest gewenschten greppelafstand te bepalen. Al spoedig bleek er ernstig gevaar te bestaan voor het verstuiven der gronden, dus moest, ondanks een nog tamelijk hoog zoutgehalte van den grond, reeds in den eersten herfst tot het bezaaien met rogge worden over gegaan, welk gewas, sombere voorspellingen ten spijt, in den volgenden zomer reeds redelijke opbrengsten gaf. De hardnekkig stuivende Kooltuin-zanden wer den bedwongen door bedekking met een laagje klei, door middel van de z.g. woelkleimachine uit den ondergrond naar boven ge bracht. Elders in den polder werd het stuifgevaar bedwongen door een stroobedekking, terwijl weer op andere plaatsen granen over k.m. lange strooken werden ge zaaid, waardoor het stuivende zand een halt kon worden toege roepen. Wat een problemen, wat een onbekende en onverwachte moeilijkheden, wat een bedrijvig heid en met welk een enthousias me werd door allen, op welke post ook gesteld, aan al deze obstakels het hoofd geboden en zoo moge lijk uit den weg geruimd. De re sultaten bleven niet uit en weldra betoonden de jonge gronden hun dankbaarheid voor de daaraan bestede zorgen, door opbrengsten te geven, welke de verwachtingen verre overtroffen. Dank zij het tempo der ontwa- teringswerken lagen weldra dui zenden ha begreppeld, doch zij waren nog te zout om met rede lijke kans van slagen bezaaid te kunnen worden. Het greppelonder- houd zou te kostbaar worden, ter wijl tevens het onkruid in zijn ontwikkeling moest woiJen ge remd, dus werd overgegaan tot het bezaaien van deze gronden met een mengsel van hiervoor in aanmerking komende graszaden, voldoende bestand tegen het zout, als gevolg waarvan weldra groote oppervlakten „noodmengsel" ter reinen, welke bemest noch geoogst werden, in afwachting van de ontzllting, het tijdstip afwachtten, waarop ze met succes in cultuur genomen konden worden. Intusschen werden de reeds in exploitatie genomen grepiden, voorzoover niet in grasland gelegd, gedraineerd en ook overigens in conditie gebracht om aan parti culiere grondgebruikers te worden uitgegeven. In 1932 was met den dorpsbouw begonnen en volgden op Slootdorp successievelijk ook Middenmeer en Wieringerwerf. Waren na de eerste jaren de moeilijkheden met de cultuur op de geleidelijk ont- zlltende gronden groofcendeels overwonnen en het groot bedrijf der Cultuur Mij tot ontwikkeling gebracht, daarna kwam de kolo nisatie, m.a.w. de niet eenvoudige keuze van de in den polder te brengen arbeiders, middenstan ders en landbouwers, alsmede de bevordering van het gemeen schapsleven in den polder. Zie vervolg 2e pagina. Verantwoordelijk redacteurt«- vens redacteur voor Wieringen N. 35. Klomp, Klieftstr. 12 Hlppo. Redacteur voor Wieringermeer J. \I. de Graaff, Oosterhaven 46, Medemblik. Verantwoordelijk voor adverten tierubriek R. J. Ridder, Marlt* A 84, SehagVh. Uitgave Stichting „Flevobode", Voorzitter G. P. Klstemaker, A 63, Abbekerk. Drukkerij Gom. J. Bosker, Hoofd straat 14, Hippolyfcuatioef. T«l®f«aai B^ppolytuahcef No. IS.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1945 | | pagina 1