UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. HOE HET DIJKGAT WERD GEDICHT Woensdag 19 December* 1945 Eerste Jaargang No. 10. Redactie - Secretariaat Klleftstraat 12, Hippolytushoel, Wlaringen. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. TeL no. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een polk dat leelt, Bouwt aan zyn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per mm. druk. Kleine annonces t 0.80 per stuk van tea hoogste 4 regels. door Ir. F. J. B. G. Geers. Wie zal zich, buiten den kring van de directe belanghebbenden, meer over het bericht, dat de Wieringermeer weer droog is, kunnen verheugen, dan de Dienst van de Zuiderzeewerken, welke op den 17e April van dit jaar zulk een belangrijk deel van het uit gevoerde werk, zij het gelukkig maar tijdelijk, verloren zag gaan. En het is dan ook, nadat de eer ste emoties over deze rampspoe dige berichten waren voorbijge gaan, voor-dezen Dienst een groo- te voldoening geweest, dat, mede op aandrang van het Bestuur van het Heemraadschap, van het toen malige Hoofd van het Departe ment van Waterstaat een opdracht werd verkregen tot het herstel van de in den dijk ontstane openin gen en het opnieuw droogleggen van -den polderbodem. Gaarne wordt, voldaan aan het verzoek van de redactie van de Flevo Bode, om over de uitvoe ring van deze opdracht, nu deze vrijwel voltooid is en de zeker niet minder belangrijke taak van den opbouw van den polder zelve ter hand kan worden genomen, een bijdrage te ontvangen. Voor velen onder de lezers, die persoonlijk de ramp hebben medegemaakt en het! herstel van nabij of uit W'oegere publicaties hebben kunnen volgen,! zal weliswaar weinig nieuws meerj kunnen worden verteld maar het is aan den anderen kant begrij pelijk, dat de redactie gemeend heeft, dat in dit nieuwe, in het bijzonder voor den polder en di recte omgeving opgerichte orgaan, naast de dagelij ksche berichtge ving over den verderen opbouw, een terugblik op het nu weer reeds achter den rug liggende deel van de herstelperiode niet mocht j ontbreken. Het verloop van deze herstel- werkzaamheden is na een moei-j zaam begin in de periode, direct na de bevrijding, waarin nage noeg alles ontbrak en de gebrek kige verkeersverbindingen de voor bereiding uitermate bezwaarde, voorspoedig geweest. Het gestelde doel, den polder voor den winter watervrij te hebben, om zoodoen de te kunnen profiteoren van den gunstigen invloed van Tiet door vriezen van den -drooggevallen bodem voor den nieuwei^ inzaai, zal, als niet alle teekenen bedrie gen en de winter- niet zeer spoe dig mocht invalle n, practisch wor den bereikt. Hiortoe moest in de eerste plaats de afsluiting van de opening in een zoo snel mogelijk tempo tot stand worden gebracht, teneinde met biet af pompen van het water met <ie intatct gebleven groote gemalen, de Lely en de Leemans te kunnen beginnen. Dit was noodig, zoowel om tijdig met het leegmalen. gereed te kunnen zijn, als om -door verlaging van den waterstand den golf aanval op het onver dedigde en door de ligging op de stormstreek reeds sterk besch?idigde binnenbeloop van den dij.k te verminderen. Daarnaast Had een eenvoudige berekening aangetoond, dat het noodzakelijk zou zijn hulpgema len op te fïtellen, in de eerste plaats om, zooals reeds is gezegd, binnen den gestelden termijn de 600 millioen in den polder ge stroomde kubieke meters water, verhoogd met 100 a 200 millioen afkomstig van regenval en kwel te kunnen verwijderen, maar daar naast ook om de periode, waarin nog slechts ongeveer 1 m water of minder op het land zou staan, zooveel mogelijk te beperken. Het is toch juist in deze periode, waar in het gevaar het grootst is, dat de bodem tijdens stormachtig weer door golfslag wordt losgewoeld of door op- en afwaaiing van de watervlakte beurtelings over stroomd wordt of droog valt met alle nadeelen van structuurvemie- ling en dichtslibbing van de wa tergangen daaraan verbonden. Met de krachtdadige medewerking van de betrokken aannemers is liet gelukt deze hulpgemalen, in totaal 6 pompen omvattende met een buisdiameter van 1.75 m en een capaciteit van, afhankelijk van de opvoerhoogte, 350 tot 450 m3 per minuut per pomp, tijdig in bedrijf te kunnen stellen en wel 4 stuks bij de Lely en 2 stuks bij de Leemans. Daarnevens zijn bij Kolhorn nog een 5-tal dooi de 'Regeering in Amerika aange kochte pompen gemonteerd, wel ke per pomp een opbrengst gaven van 100 m3 per minuuthet voor spoedige verloop van de bemaling heeft een uitbreiding van laatst genoemde installatie, waarvoor nog volop reservemateriaal be schikbaar was, overbodig gemaakt. Met deze hulpbemalingsinstal- laties is de capaciteit van de twee permanente gemalen, welke bij een opvoerhoogte van 6 m op in totaal ongeveer 1800 m3 per minuut kan worden gesteld, dus tot het twee a drievoudige opge voerd. Bovendien kon door de zeer welwillende medewerking van het Bestuur van het Ambacht van West-Friesland, de „Vier Noorder Koggen" in den aanvang, toen de polderwaterstand nog bo ven het boezempeil van dit wa terschap was gelegen (2,08 m N.A.P.) water op laatst genoem den boezem worden afgelaten dooi de Overlekersluis bij Medemblik, welke hiervoor speciaal was inge richt. Door dezen maatregel kon den dus ook de gemalen van de Vifcr goorder Koggen worden in geschakeld, zoodat in totaal jie duur van de bemaling, welke en kel met. de Lely en de Leemans tenminste 7 maanden zou hebben bedragen, tot ongeveer 4 maan den kon worden teruggebracht. Dat met deze tijdwinst een zeer belangrijk voordeel is verkregen zal door ieder ingewijde zeker ten volle werden erkend, vooral als daarbij bedacht wordt, dat de weersomstandigheden vooral ge durende de laatste een a twee maanden uitermate gunstig voor het werk zijn geweest en hierdoor tenvolle profijt is getrokken van het verkorten van den duur van de hierboven beschreven „gevaar lijke" periode. Thans moge nog iets verteld worden over het herstel van de doorbraak, want in eerste instan tie lag het volle gewicht voor het slagen van de drooglegging voor den winter toch op de spoedige sluiting van den dijk. Aanvankelijk zal het aan velen onder de lezers, vooral aan hen, die tot de directe slachtoffers be hoor en en met ongeduld naar de eerste sympton^i van herstel uit zagen, wel eens toegeschenen heb ben, dat er niet met de noodige voortvarendheid werd begonnen, en teekenen van dat ongeduld drongen wel eens tot ons door. Dat is alles volkomen begrijpelijk, maar even begrijpelijk was het voor hen, die alle moeilijkheden' van de voorbereiding kenden, dat! het niet vlugger kon gaan. En achteraf bekeken is het eigenlijk alles toch nog meegevallen, wach ten duurt altijd lang. Nadat op den 21e Juni het eerste werktuig, de zandzuiger, in bedrijf was ge steld kon reeds ruim 6 weken ia- ter, op 5 Augustus, dus juist 3 maanden na de bevrijding en nog ruim een week voor den oorspron kelijk vgeprojecteerden datum, des avonds om 7 uur de dichting tot stand Worden gebracht. Het was toen nog maar een klein keileem- dammetje, dat den polder afsloot en het' heeft nog wel eenige maan- I den tijd gekost om hier een^be-l hoorlijk waterkeerende dijk van j te maken, maar er moest en er, kon wat worden gewaagd, zoodat reeds op 9 Augustus de bemaling in werking is gesteld. In den eer- j sten tijd heeft het er nog welj eens om gespannen of het dijkje, dat uiteraard met den dag meer, water kreeg te keeren, te houden; zou zijn, vooral toen slecht weer en materieeldefecten parten gin-! gen spelen, maar deze strijd isj gelukt er. op dit oogenblik is, on- 1 ge vee» gelijktijdig met de droog- j valling, ook dit werk nagenoeg j gereed. Het nieuwe dijksgedeelte is, met; inbegrip van de overgangsvakken naar het bestaande werk, ruim) 900 m lang geworden. Het grond- lichaam is op de voor de nieuwe Zuiderzeedijken gebruikelijke wij ze opgebouwd van keileem eii zand en aan de buitenzijde, onder wa ter met kraagstukken en daarbo ven met steenglooiing bekleed. Vervolg op 4e pagina. DE TARIEVEN VOOR DE IN LOONDIENST VERRICHTE GRONDBEY/ERKINGEN enz. .Zooals op Woensdag 5 Decem ber j.1. door den voorzitter der Commissie ter beharteging van de belangen der geëvacueerde Wieringermeerbewon^c werd medegedeeld, wordt voor de tarie ven voor in loondienst verrichte grondbewerkingen, verhuur van Landbouwwerktuigen enz. in de Wieringermeer, door een uitge breide subcommissie, bestaande uit een 10-tal landbouwers, de P.B.H., de heer Stompedissel en o.g., na een serieuze bestudeering van het probleem, het volgende voorstel gedaan. Tarieven Ploegen tot en met 10 cm. diepte f 22.- per ha. Ploegen van 11 tot en met 15 cm. f 30.- per ha Schijveneggen f 14.- per ha Cultivatorbewerking f 10.- p. ha. Scharniereggen f 6.- per ha. Zaaien f 15.- per ha. N.B. Brandstof, olie en vet enz. alles voor rekening van de loon- ploeger. Dus een landbouwer heeft alleen bovengenoemde bedragen te betalen f Huurprijzen Los verhuurde wieltrekker f 5.- per uur. Idem ploeg f 2.30 per ha. Idem schijveneg f 1.50 per ha. Idem scharniereg f 1.- per ha. Idem zaaimachine f 2.50 ^per ha. Idem cultivator f 1.25 per ha. Naar aanleiding van het boven staande merken wij nog het vol gende op. 1. Voor transport, langer dan 2 uur, kan, boven die 2 uur, f5.- per uur worden berekend. 2De tarieven gelden voor normale perceelen, waarop vlot kan worder^ doorgewerkt. Stroo- pakken, hout, draden, palen en andere obstakels moeten dus van te voren door den betrokken land bouwer zijn verwijderd. Voor een enkel perceel met een afwijkende vorm (bijv. punten of geeren) kan ook iets hooger ta rief worden berekend. 3. De voorgestelde tarieven kunnen voorloopig nog niet als bindende voorschriften worden beschouwd. Zoover zijn we nog niet Wel zijn we nu een aardig eind op weg om tot meer normale en gezonde toestanden op het ge bied van de loonplo^gerij enz. te geraken. In dit verband moet wor den opgemerkt dat bij de bespre king, welke tot bovengenoemde tarieven heeft geleid, geen be- roeps-loonploegers aanwezig wa ren. Wel waren een vrij groot aantal loonploegende landbouwers vertegenwoordigd. Deze hebben zich met de voorgestelde tarieven volledig accoord verklaard 4. Uit voorloopige besprekingen met een enkele beroeps-loonploeger is wel gebleken, dat deze de tarie ven hooger wensciite te stellen. De commissie staat echter op het standpunt, dat de loonploegers met de voorgestelde tarieven een zeer behoorlijk loonend bedrijf kunnen uitoefenen. 5. Door den Dienst. Landbouw Herstel is destijds toegezegd, dat de extra kosten voor grondbewer king, welke een gevolg zijn van de inundatie, zouden kunnen wor den vergoed. Het is echter nog niet bekend hoe de berekening daarover zal zijn. In de eerste plaats zal Landbouw Herstel dan accoord moeten gaan met de door ons voorgestelde tarieven, terwijl voor de normale kosten een be drag moet worden aangenomen. Hoe dit ook zij, het staat wel vast, dat de meeste landbouwers wel tevreden zouden zijn, wanneer zij hun land al vast bewerkt hadden voor de hierboven genoemde prij zen 6. Gezien het vrij groote ver schil in kosten tusschen het ploe gen tot een diepte van 10 cm. en van 11 t/m 15 cm., doet men ver standig er op toe te zien dat niet dieper da.n 10 cm. wordt geploegd. Dit spaart niet alleen kosten, doch men geeft daarmee tevens ook nog de beste grondbewerking In dit geval gaan goedkooper en beter dus samen 7. Het is van belang met het ploegen van den grond zoo lang mogelijk door te gaan. Dit geldt Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op da wereld vindt. ook voor de zwaardere gronden, welke, bij gunstige weersomstan digheden heel goed vóór een even- tueele winter nog geploegd kun nen worden. Het is reeds gebleken, dat de structuur op diverse zware perceelen bij het ploegen dit na jaar van dien aard was, dat een heel behoorlijk zaaibed kan wor den verkregen. Er is dan ook al menige bunder wintertarwe in den polder gezaaid Het voordeel van het voortgaan uiet. ploegen, gedurende de winter, Is tweeërlei. In de eerste plaats zal een "'eventueele vorstperiode beter kunnen inwerken op de ge ploegde grond, welke dan in het voorjaar met een lichte grondbe werking vlug en gemakkelijk zaai- klaar kan worden gemaakt en ten tweede ontlast men op deze wijze de grondbewerkingscompagne van het volgende voorjaar. En dit kan van heel veel beteekenis zijn, als bijv. de weersomstandigheden in het komende voorjaar zouden gaan tegenwerken. In dat geval is het van belang dat wij tijdig een overzicht heb ben van de behoefte aan loonploe gers en -zaaiers, in bepaalde ge deelten van den polder. Als het zoo ver mocht zijn, zullen wij hierop nog wel eens terug komen. Ir. L. R. DIJKEMA. CALLANTSOOG OPNIEUW GETROFFEN. Wegens een geweldige mijnont- ploffing op het strand voor Cal- lantsoog zijn in dit juist herstel de dorp in de nacht van Zondag op Maandag j.1. weer tallooze rui ten gesprongen. Daarnaast eenige andere materieele schade. LOONBELASTING. De Minister van Financiën heeft bij beschikking van 15-11-1945 No. 95 (Ned. Staatscourant van 21-11-45 No. 116 bepaald dat, on verminderd het bepaalde in art. 18 derde lid, van het Besluit op de Loonbelasting 1940, de werkge ver verplicht is de in den loop van 1946 ingehouden loonbelasting af te dragen, uiterlijk op den tienden dag, volgende op het kwartaal waarin de inhouding heeft plaats gehad. De negatieve loonbelastingaan gifte, omschreven in het 4e lid van art. 19 van het besluit op de Loonbelasting 1940, moet steeds loopen over het zelfde tijdvak als waarover de belasting moet wor den afgedragen en uiterlijk op den tienden dag na afloop van het tijdvak worden gedaan. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 Januari 1946. Verantwoordelijk redacteurte vens redacteur voor Wieringen N. H. Klomp, Klieftstr. 12 Hippo. Redacteur voor Wieringermeer J. M. de Graaff, Oosterhaven 40, Medemblik. Verantwoordelijk voor adverten tierubriek R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Uitgave Stichting „Flevobode", Voorzitter G. P. Kistemaker, A 03, Abbekerk. Drukkerij Corn. J. Bosker, Hoofd straat 14, HippolytushoeL Telefoon Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1945 | | pagina 1