I UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOÖR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. KERSTMIS 1945. Zaterdag 22 December 1945 Eerste Jaargang No. 11. Redactie - Secretariaat Klleftstraat 12, Hippolytushoef, Wieringen. Administratie en directie R. J. R1 ddaMarkt A 84, Schagen. rel. no. 453. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk dat leé^ Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag». Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. dr ak. Kleine annonces 0.80 per stuk van te* hoogste 4 regels. Ik verkondig U groote blijdschap. Dit is een woord uit het Kerstevangelie. Wij staan aan den vooravond van het Kerstfeest. Gelukkig, nü kunnen wij weer Kerstfeest vieren. Vijf jaar was het eigenlijk niet mogelijk, wij deden wel alsof, maar neen, het was toch niet echtEr was oorlog, bezetting, verdrukking en armoede. Maar nu is het anders, wij zijn weer rijk, zóó rijk dat we feest kunnen maken. Wij zijn gelukkig en blijde of is dat te veel gezegd Blijdschap vinden wij nog niet veel, en dat is te begrijpen. De oorlog sloeg ons volk diepe wonden, zoo velen hebben hun leven moeten geven voof onze vrij heid. en zoovelen alles wat zij hadden. Er is armoede en rb-uw in ons land, in de geheele wereld. Ik zie op dit Kerstfeest vele tranen, en ik hoor vele stemmen spre ken voor ons wordt het nooit meer echt Kerstfeest, wij hebben te veel geleden. Blijdschap? Och neen, dat is er nog niet veel.Wel ergernis en bitterheid, na-vijf jaar strijden tegen schreeuwend onrecht is er nog geen recht. Na vijf jaren oorlog nog geen vrede. Na al het lijden geen beterschap der menschheid. In het nog zoo moei lijke heden, straalt ons geen heerlijke toekomst tegen. Natuurlijk, wij doen wat we kunnen, en maken wat er van te maken is, maar echt feest, werkelijke blijdschap zal het niet wordenBlijdschap is niet te maken en blijdschap is feestKerstfeest is het feest van de Gave Gods. En dan pas, als we eigen armoede, eigen el lende hebben leeren zien, zullen wij Gods Gave kennen. In de duisterste nachten stralen de heerlijkste lichten. Op den Kerstavond van het jaar 1870, werd er om en rond Parijs hevig gevochten. De besterde hemel scheen zich stil terug te trekken, om nog eens de Blijde Boodschap te hooren, maar slechts het gedonder der wapens en de verzuchtingen van stervenden en gewonden klommen op van de aardeTegen middernacht trad een wapenstilstand in, en een Fransch soldaat liep tot aan den rand der versterkigen, en daar, met het aange zicht naar de vijanden gekeerd, begon hij een Kerstlied te zingen. Zijn stem verhief zich zóó puur, zóó ontroe rend in de tragische stilte, dat elk de tranen in de oogen kwamenNauwelijks zweeg hij, of, op zijn beurt. uit de schaduw naar voren tredend, begon een Dui'tscher een van zijn schoone Kerstliederen te zingen. En voor een oogenblik vergaten vrienden en vijanden al de ver schrikkingen van de oorlog, om één te zijn in dei Vrede van Kerstmis. De officier, die. dit voorval vertelde, maakte er de opmerking bij Midden in de oorlogshei verstond toen menigeen voor 't eerst de ware beteekenis van de Gave Gods. Blijdschap Kerstfeest predikt het bankroet van deze wereld van alle menschelijk kunnen en heer lijkheid. Kerstfeest, het feest van Gods Gave, is open baarmaking van onze ellende. God geeft de Verlosser, de Helper aan een wereld verloren in schuld. Gij zijt het met mij eens wanneer ik al de narigheden ga opsommen, en ook als ik zeg „de geestelijke armoede is het ergste van alles.;! Ook als ik zeg „Gij zijt die armeAl leen de mensch die zich arm weet wil Gods Gave ont vangen. Menschen die vroeger rijk waren en het ver schrikkelijk vonden om iets te moeten vragen, vroegen in de laatste jaren als een bedelaar om brood en onder dak. Wat hebben wij veel menschen blij gemaakt met een boterham. Wat is de ellende van deze wereld Onze armoede Deze wereld verkeert in de nood van vergaan, en wij met haar. En nu is dit de Blijdschap God kom£ tot ons in Christus Jezus als de redder. Hij komt bij ons, en en neemt onze last en nood op zich. Waarom Kerstfeest is het wonder van Gods liefde. Christus is de Gave Zijner Liefde. Dat is groote blijdschap In nood, armoede en ellende een liefdegave te ontvangen Gelukkig de mensch die zich arm weet, die wil ontvan gen. Kerstfeest is het feest van Gods Gave. En al wie die Gave ontvangt wordt vervuld met groote Blijdschap. Wat deed uit 's hemels zalen, O Heer der heerlij kheën Op aard U nederdalen Uw groote liefde alleen, Uw eindeloos erbarmen Met onzen grooten nood, Dat als met zeeg'nend' armen En reddend ons omsloot TELEGRAM VAN H. M. DE KONINGIN. In antwoord pp de telegrafi sche mededeeling aan Hare Ma jesteit de Koningin ontving de Commissie Wederopbouw Wierin- germeer het navolgende telegra fisch antwoord „In opdracht van H.M. de Ko ningin zeg ik U dank voor de bijzonder verheugende mededee ling, die gij Hare Majesteit tele grafisch hebt doen toekomen. De Koningin hoopt dat de Wieringer.. meer spoedig weer op belangrijke wijze tot de Nederlandsche pro ducten moge gaan bijdragen. Zij wenscht U bij de zware taak van wederopbouw, die nog voor U ligt veel sterkte toe." De particuliere secretaris van H. M. de Koningin w.g. M.Kohnstam. Vereeniging voor Bedrijfsvoorlichting in de W.-meer. NOGMAALS HET STUIFGEVAAR door Ir. L. R. Dïjkema. Mededeeling No. 263. De Wieringermeer ligt droog en dat is een voername factor in; de herrijzing van onze polder. Dej strijd tegen het water is glansrijk' gewonnen, dank zij de vereende krachten, welke hebben samen gewerkt #om dit doel te bereiken. Nu deze strijd geluwd en achter de rug is, vraagt echter een nieu we vijand onzen directen aan dacht n.1. het STUIFZAND. Reeds vele malen is door ons de aan dacht op dit gevaar gevestigd. Wij willen het nogmaals MET KLEM herhalen. En niet zonder reden. Zaterdag 8 December heeft het in den polder al vrij ernstig ge stoven. Degenen die evenals wij, op dien dag in den polder aan wezig waren zullen dit volmondig kunnen beamenWat was de oorzaak De ingevallen vorst, had de oppervlakte hard en droog ge maakt en de vrij ste'rke wind deed de rest. Groote stofwolken hulden den polder a.h.w. in een dikke mist. We hebben naderhand de gevolgen gezien en zijn tot de conclusie gekomen dat wamieer dit stuiven zich nog een paar keer herhaalt, er EVENVEEL ZAND in de slooten zit van 't stuiven, als er door het water ingespoeld is. Bovendien heeft het stuiven op 8 December maar net een halve dag geduurd, doch het kan een volgend keer ook best 2 dagen duren. En niet alleen de speciale zandgebieden hadden gestoven, maar 't was practisch overal aan den gang. Nadat 't water het land verlaten had, l^wam een egaal bodem oppervlak te voor schijn en dit is wel de meest gun stigste omstandigheid om de wind vat te doen krijgen op het zand. Wat staat ons te doen om dit ge vaar zoo vlug mogelijk te bezwee- ren Niets anders dan op de grond ZOO SPOEDIG ALS MO GELIJK IS EEN BEWERKING TOE TE PASSEN. Het allerbeste is in dit geval licht ploegen en de grond zoo ruw mogelijk te laten liggen en in te zaaien. Het beste bewijs, van het motief om deze bewerking snel toe te passen is wel het feit, dat de tot nu reeds bewerkten grond NIET gestoven heeft. Het bedrijf van Brander horst b.v. gelegen in een van ouds bekend stuifgebied, had geen last van stuiven. Het parool zal dus moeten zijn om op de droog ge vallen gronden, de grondbewer king ZOO SNEL MOGELIJK toe te passen. Nu door de voorspoedige droog valling der geheele polder, zeer binnenkort uitgestrekte gebieden (welke stuifgevaar opleveren) be werkt kunnen worden, zal het eerste grondbewerkingsproces in een versneld tempo moeten plaats vinden en het hiervoor momen- teel in gebruik zijnde materiaal belangrijk moeten worden uitge breid Beseffen evenwel alle pachters de noodzaak van deze spoedige grondbewerking Ik meen redenen te hebben hieraan tte twijfelen Vermoedelijk denken verschillende pachters er als volgt over Rog zaaien wordt mij te laat, ik zaai liever een zomergewas met ploe gen heb ik dan nog wel even de tijd, de polder is onherbergzaam en ik kijk eerst de kat nog even uit den boom. Er kwam zelfs een mededeeling dat enkelen met het indienen van hun bouwplan nog maar wat wachten, om de zaak zooveel mogelijk te rekken. Laten wij hopen dat dit enkelen zijn. die hun eigen en algemeen belang niet zien. Evenwel zullen in deze gevallen m.i.z. dwingende maat regelen noodzakelijk zijn. Zoolang het weer en de grond het toelaten zal er geploegd moeten worden en in versneld tempo. We kunnen tot 15 Januari rogge zaaien en dan gaan we door met tarwe. De rogge welke eind December begin Januari gezaaid word zal zeker a.s. voorjaar vlugger de grond bedekt hebben, dan een in Maart gezaaid zomergraan of we in begin Maart kunnen zaaien, dat moeten we nog maar afwach ten De toestand is momenteel dat de pachters zelf hun gronden in ex ploitatie nemenDe Voorlich tingsdienst kan dus niet, wanneer een bedrijf voor bewerking ge schikt is er een tractor naar toe sturen, zonder hiervoor van de betreffende pachter het verzoek of de opdracht te hebben ontvan gen Het algemeen belang eischt echter dat wanneer bewerking- mogelijk is, dit ook zoo spoedig mogelijk .gebeurt. De moeilijkhe den zijn groot, vooral vervoer en huisvesting. Dit mag echter geen reden zijn een afwachtende houding aan te nemen, daarvoor staan te groote belangen op het spel. Laat ieder die kan daarom beginnen EN ANDERS ZOO SPOEDIG MOGE LIJK AAN DE VOORLICHTINGS DIENST VERZOEKEN, IIET LAND TE LATEN BEWERKEN. Spoed is hier gewenscht en noodzakelijk. HERINNERING. Nieuwjaarsgroeten voor ons op 29 December a.s. verschijnend nummer moeten ten spoedigste worden ingezonden, Wervershoof. Maandagmiddag ver gaderden de huurders van het door de gemeente Wervershoof in de Wie ringermeer gepachte land. De Burgemeester bracht in zijn ope ningswoord hulde aan den Weder opbouw, die in korten tijd zoo n bui tengewone prestatie heeft geleverd, waardoor thans weer een begin kan worden gemaakt met het wederom zaaiklaar maken van den grond. Besloten werd hiermede zoo spoe dig mogelijk te beginnen en zooveel mogelijk samenwerking te zoeken met de boeren van de Oudel.-weg. Voor een spoedige uitvoering is het gebrek aan rijwielbanden en laar zen een groot bezwaar. De voorz, zegde toe beschikbaarstelling van banden en laarzen te zullen bevor deren. Het smalsppoor zal van ge meentewege in orde worden gebracht. Van verschillende kanten werd nog de wenschelijkheid naar voren ge bracht om uibreiding van het in de Wieringermeer gepachte land. De voorz. deelde mede, dat reeds een actie daarvoor gaande is. BENOEMD. Bij Besluit van het College van Algemeene Commissarissen voor den Wederopbouw van 11 Decem ber 1945, nr. 24 zijn benoemd tot leden van den Raad van Advies voor den Wederopbouw van de Wieringermeer de heeren S. Breebaart, F. J^ A. van Dam, C. Dekker, L. Feikes, H. A. Giesen, G. Hofmeier, J. P. Koolhaas, J. Kruit, J. W. Lammers, P. G. Luth, C. Montsma, G. Smid, J. Smit, C. Laan, D. Troost, J. Vos, terwijl een zetel is gereserveerd voor een nog te benoemen Heemraad van het Heemraadschap de Wieringer meer. BENOEMD. Tot Hoofd van het. bouwbureau van den Dienst Wederopbouw is door de Commissie Wederopbouw Wieringermeer benoemd de heer Ir. C. Keesman b.i., particulier architect te Alkmaar. De heer Keesman heeft inmiddels zijn werkzaamheden aangevangen. Zijn kantoor is voorloopig geves tigd in het bekende tijdelijke Do meinkantoor, Ridderstraat 10 te Medemblik. Medemblik. Riddergeest. Op den hoek Nieuwstraat-Walesteeg botsten dezer dagen twee motorrijders met flinke vaart tegen elkaar. Hoewel hardhandig tegen den grond gesmeten stonden de rijders op, gaven elkaar de hand, startten enreden weer verder. k. Verantwoordelijk redacteurte vens redacteur voor Wieringen N. H. Klomp, Klieftstr. 12 Hippo. Redacteur voor Wieringermeer J. M. de Graaff, Oosterhaven 46, Medemblik. Verantwoordelijk voor adverten tierubriek R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Uitgave Stichting „Flevobode", Voorzitter G. P. Kistemaker, A 63, Abbekerk. Drukkerij Corn. J. Bosker, Hoofd straat 14, Hippolytushoef. Telefoon Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1945 | | pagina 1