UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. IS DE NOORDZEEVISSCHERIJ EEN TOEKOMST VOOR DE WIERINGER VISSCHERS. Zaterdag 29 December 1945 Eerste Jaargang No. 12 Redactie - Secretariaat Klieftstraat 12, Hippolytushoef, Wieringen. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Scha gen. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk dat Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdaga Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ren hoogste 4 regels. (De Heer Stephenson spreekt) De vereeniging voor visschers- belangen D. E. T. V. vergaderde in c^fé Veerdig te Hippolytushoef. De nieuwe voorzitter, de Heer Jn. Bakker opende de vergadering en riep de 104 aanwezigen een welkom toe. Op verzoek van het bestuur was de Heer Joh. W. Stephenson, voor zitter van de Ned. Kust- en Wad- denzeevisschersbond overgekomen en hij besprak de huidige zorgen van het visschersbedrijf. De Heer Stephenson begon met mede te deelen dat den Heer J. Tijsen Jzn., die jarenlang het voor zitterschap van D.E.T.V. (de grootste Visschersvereeniging tus- schen Breskens en Termunter, uit gezonderd de trawl- en haringlog- gersorganisatie's) heeft bekleed, het Eerelidmaatschap van den Bond was aangeboden. De Regeering stelt zich voor een organisatie in het leven te roepen die haar van advies kan dienen in visscherij-aangelegenheden. Het is van het grootste belang dat de Kustvisschersbond daarin verte genwoordigd is, anders zou het grootbedrijf het kleinbedrijf in een hoek drukken. Spr. heeft reeds overleg gepleegd met andere bon den en met Regeeringsvertegen- woo-rdigers doch kan alleen in het adviescollege Worden opgenomen indien groote visschersgroepen hun steun hieraan verleenen. Reeds hebben diverse afdeelingen een volledige accoord-verklaring inge zonden. Spreker kan deze taak slechts op zich nemen als de af deelingen zich garant verklaren voorloopig voor 1 jaar zijn thans als onderwijzer genoten wedde en pensioenbijdrage te zullen be talen. In zijn vervanging als on derwijzer wordt dan zoolang voor zien. Vermeerderd met de nood zakelijkheid te maken onkosten vordert dit een uitgave van t 5000.Als de schipper van elk bedrijf f 25.stort en de beman ning draagt ook iets bij kan het bedrag bijeenkomen. Overigens laat spreker de plaatselijke af dee ling geheel vrij. Het voorstel heeft de instemming van de vergadering en de afd. Wieringen stelt zich garant voor f 1500.—. Vervolgens bespreekt de Heer Stephenson de herstelregeling' voor visschersbelangen. Op voorstel van de Af deeling Zoutkamp zal getracht worden om voor de bliek weer een prijsregeling te krijgen, waardoor de sardien- visscherij wordt gestimuleerd. Thans is het zoo dat bij een vangst van 30% sardien de rest, in hoofdzaak bestaande uit bliek, waardeloos is, zoodat deze vis scherij niet voldoende loonend is. De Visscherij centrale beoogt een prijsverlaging van visch. Spr. bespreekt de ontworpen regeling. De vergadering voelt wel aan dat een prijsverlaging voor den consu ment noodzakelijk is doch als be zwaar tegen de regeling wordt gewezen op de relatief geringere verlaging voor den tusschenhandel. Schar b.v. zal 30 cent per kg. op brengen (was 80 cent per pond). Maar de consument betaalt nog 70 cent per kg. Alle visschers moeten zijn aan gesloten aan de bedrijfschap voor de visscherij. Hiertoe wordt be sloten. De Heer Stephenson deelt mede dat hij pogingen in het werk stelt \oor een visscherij-courantje 1 x per week verschijnend, ad f 0.10 per nummer. Indien op minstens 1000 abonné's kan worden, gere kend is de uitgave verzekerd. Hier voor blijkt groote belangstelling te bestaan. Op een desbetreffende vraag antwoordt de Heer Stephenson dat ook de IJsselmeervisschers zich bij den bond kunnen aansluiten maar dan moeten alle kustplaatsen be werkt worden. RONDVRAAG De Heer C. de Graaf zou de m.aaswijdte voor bot gaarne op 7 c.M. zien gebracht. De Heer G. Bais wenscht een botmaat van 1820 cM. Er wordt op gewezen dat de Zuidwal-visschers niet vóór deze maatregelen zjillen zijn. De Heer G. Lont Sz. zou gaarne t.a.v. meerdere schepen, die, zooals de praktijk heeft bewezen, ge schikt zijn voor de Noordzee vis scherij, ontheffing willen vragen van de Schepenwet. Thans krijgen deze schepen geen uitvaarvergun ning. Volgens de Schepenwet vol doen hier slechts 2 schepen aan de gestelde eischen. De Heer Stephenson zegt dat het omzetten van bedrijven voor de Noordzee visscherij de volle instem ming heeft van de Rijksdienst voor de Zuiderzeesteunwet. In Vo- lendam b.v. is veel tot stand ge bracht. Vooral voor de Wieringer visschers ligt in de Noordzeevis schers een groote toekomst. De Heer S. Lont Gz. dringt aan op de Stichting van een Visscherij- school in Wieringen. Voor de toe komstige Noordzeevisschers is dat van het grootste belang. Op een vraag van den Heer C. Wagemaker betreffende de wen- schelijkheid van verhooging van de Zuiderzeesteun antwoordt de Heer Jb. Tijsen, lid van de plaat selijke advies-commissie dat daar- aan wordt gewerkt. De penningmeester de Heer J. Lont J.Gz. deelt mede dat het ge- wenscht is de contributie met f 1.te verhoogen. Daartoe wordt besloten. Een heftige discussie ontstaat over het al of niet vaststellen van een vaste minimum-prijs voor zeesterren. Voorgesteld wordt f 2.50 per kg. De meerderheid der ver gadering is tegen een minimum prijsregeling. Hierna volgt sluiting. ONZE POLDER. Geschonden, vernield door schennershand Ligt nu nog ons mooie polderland, De tror.se landouwen, de dorpen, de grond, Verwoest en vernietigd, Wij staren in 't rond Moet dit nu weer worden zoals het eens was, Een bloeiende polder met een prachtig gewas We staan en we denken, verbijsterd en stil Maar dan komt de kracht, onze jonge wil Om te werken, te strijden, weer boven, Niet eerder de ruggen gestrekt, Voor het graan in de zon staat te stoven. We mogen niet talmen, we moeten vooruit Het gewas moet weer bloeien van 'slands jongste spruit. De jeugd is de toekomst Ook al is ze berooid. Doch vergetendat nimmer En verslagendat nooit P. M. KOSSEN. Nieuwe Niedorp, Dec. '45. TE VROEG GEJUICHT. Buitengewoon aangiftebiljet vóór 15 Jaliuari aanvragen. De Minister van Finaciën heeft, behoudens enkele uitzonderingen, ingevolge artikel 5 van het buiten gewoon navorderingsbesluit, 31 December 1945 aangewezen als de dag, tot welken de Inspecteur der belastingen door middel van het uitreiken van een buitenge woon aangiftebiljet een ieder kan uitnodigen tot het doen van aan giften of nadere aangiften. Dooi' of namens ieder, wien geen buitengewoon aangiftebiljet is uitgereikt, doch van wien niette min belastingen zou kunnen wor den nagevorderd op den voet van de artikelen 1 en 2 van het bui tengewoon navorderingsbesluit moet thans voor 15 Januari 1946 bij den inspecteur der belastingen om uitreiking' van zoodanig biljet worden verzocht. Wordt niet aan deze verplichting' voldaan, dan zal bij navordering in den regel de wettelijke verhooging worden toegepast, bovendien vervalt in dat geval de straffeloosheid van, voor het in werking treden van het genoemde besluit begane overtre dingen van bepalingen inzake de in het buitengewone aangifte biljet genoemde belastingen. Zij die door het niet ontvangen van een biljet reeds meenden van aan gifte te zijn vrijgesteld hebben te vroeg gejuicht. In 1940 werd bij het onderzoek van het IJsselmeerwater een zoo danig stadium bereikt, dat het mogelijk werd het onderzoek met de proefinstallaties spoedig te beëindigen. Vooruitloopende op de nadere uitwerking der tot nu toe verkregen gegevens, kan thans reeds worden gezegd dat. het tech nisch mogelijk zal zijn van het IJsselmeerwater voor de drinkwa tervoorziening gebruik te maken. WATER - PRAATJE. Uit het juist verschenen jaar verslag 1940 van het P.W.N. blijkt dat het aantal aangesloten per- ceelen aan het Waterleidingbe drijf in Wieringen 1549 be draagt. In Anna Paulowna 1368, in Hoogwoud 464, in Medemblik 886, in Nw. Niedorp 458, in Scha- gen 1113, in Wieringermeer 1011, in Wieringerwaard 354, in Winkel 549, in Zijpe 1222. De betreffende gegevens en plannen worden thans nader uit gewerkt, waarbij ook aan de eco nomische zijden van het vraag stuk de noodige aandacht zal worden geschonken. De lengte van dit hoofdleiding net bedraagt 2568 K.M. In 1940 werd door het bedrijf 6.841.160 M3 water geleverd. UIT DE GESCHIEDENIS VAN HET INVASIEPLAN CHURCHILL IN CONFLICT MET EISENIIOWER. Voor Radio New York heeft Capt. Harry Butcher, die in de laatste drie oorlogsjaren tot de naaste medewerkers van generaal Eisen- houwer heeft behoord, eenige bijzonderheden verteld over de ontwikkeling van het invasieplan. Hij kwam daarbij te spreken over een ernstig conflict tusschen Chur - chili en Eisenhower, dat bijna ge leid had tot het aftreden van den Britschen prémier. Churchill namelijk maakte be zwaar tegen het Landingsplan in Zuid-Frankrijk. Einde Juli 1944 meende hij, dat de troepen, die deze operatie zouden uitvoeren, beter in Noord-Frankrijk konden worden gebracht. Gedurende een bespreking met Eisenhower tracht te Churchill zeven uren lang den generaal over te halen zijn krijgs plan te wijzigen. Hoewel Ike zeer op Churchill gesteld was, was hij niet bereid van de militaire logica af te wijken en hij weigerde dus pertinent zijn vriend terwille te zijn. Het geschil liep zoo hoog, dat Churchill verklaarde te vreezen, dat hij thans niet anders kon dan aftreden, maar Eisenhower bleef op zijn stuk staan. GRAAF BERNADOTTE VOOR ZITTER ZWEEDSCHE ROODE KRUIS. Officiéél wordt medegedeeld, dat met ingang van 1 Jan. a.s. graaf Folke Bernadotte, neef van den Zweedschen Koning, tot dusver vice-voorzitter, bekend door zijn bemiddeling bij de bespreking van de eerste capitulatie-voorstellen van de Duitschers, benoemd is tot voorzitter van het Zweedsche Roode Kruis. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. MEDEDEEL1NG. In tegenstelling met onze eer ste aankondiging kunnen wij tot ons genoegen mededeelen dat de Flevo-Bode in de Nieuwjaarsweek normaal 2 x zal uitkomen. Ons eerste nummer verschijnt in die week op den Oudejaarsdag. Weliswaar kost dit in verband met de vele Zondagen een extra in spanning van redactie- en druk kerij-personeel doch de belangen van den lezer wegen bij hen het zwaarst. Copie voor dit nummer uiterlijk Maandagmorgen 9 uur aan het redactie-bureau of de drukkerij. Zoo noodig telefonisch. BEROEP VAN VROUWEN OP MOSKOUSCHE CONFERENTIE. De Internatioale democratische vrouwenbond, omvattende 81 mil- lioen vrouwen over de geheele we reld, heeft een telegram gezonden aan de te Moskou bijeenzijnde conferentie der drie ministers van buitenlandsche zaken en nogmaals aan de noodzakelijkheid herinnerd de atoomkracht voor vredesdoel einden te gebruiken en de atoom bom onder controle der Vereenig- de Naties te brengen. Voorts ver langt de bond de verbreking der economische en diplomatieke be trekkingen met de regeering- Franco en hulp aan het Spaan- sche volk tot herstel van het democratisch regime. PAUS BENOEMD 32 NIEUWE KARDINALEN. In Vaticaanstad is heden (23 December) een consistorie gehou den, waarin de paus de benoeming van 32 nieuwe kardinalen heeft aangekondigd, onder wie zich vele niet-Italianen bevinden. MGR. DE JONG TOT KARDINAAL VERHEVEN. De docr den Paus benoemde Nederlandsche kardinaal is mgr. Johannes de Jong, Aartsbisschop van Utrecht. RENTE-VERLAG ING RIJKSPOSTSPAARBANK. Bij het begin van het nieuwe jaar zal de rente op tegoed bij de Rijkspostspaarbank van 2.64 op 2.16 pet. worden verlaagd, waarmede een aansluiting zal wor den bereikt aan de rente die te genwoordig door de meeste spaar- instellingen wordt vergoed. Verantwoordelijk redacteurte vens redacteur voor Wieringen N. H. Klomp, Klieftstr. 12 Hippo. Redacteur voor Wieringermeer J. M. de Graaff, Oosterhaven 46, Medemblik. Verantwoordelijk voor adverten tierubriek R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Uitgave Stichting „Flevobode", Voorzitter G. P. Kistemaker, A 63, Abbekerk. Drukkerij Corn. J. Bosker, Hoofd straat 14, Hippolytushoef. Telefoon Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1945 | | pagina 1