Maandag 31 December 1945. Eerste Jaargang No. 13 UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WÏERINGERMEER EN OMSTREKEN. OUDEJAAR DE ZUIDERZEEWERKEN IN DEZEN TIJD Gemeente Wielingen, N. V. H. - NIEUWS. Redactie - Secretariaat Klieftstraat 12, Hippolytushoef, Wieringen. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, S c h a g e n. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk dat leeft, Bouwt aan .Ét? toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. Weer staan wij voor de overgang des jaars. En, hoewel ook deze dag, de Oudejaarsdag, zich oogenschijnlijk als iedere andere met gewone gebeurlijkheden oplost in De Tijd, die uren, dagen, maanden, jaren, ja eeuwen, aaneenrijt, ondergaan wij de overgang van Oud op Nieuw toch telkens weer als een plechtig ceremonieel, kennen wij hieraan, uit traditie, een zéér bijzondere waarde toe en wordt ons in dit jachtige en aan snel opeenvolgende gebeurtenissen rijke leven, als het watre een halt toegeroepen. Dit immers is de dag waarop men even in stil gepeins verzonken pleegt terug te zien op al datgene wat in het afloopende tijdsbestek is doorleefd en doorvoeld, dag en speciaal avond, waarop zich een golf van, veelal sentimenteele, gedachten aan ons opdringt. Aanstonds zal 1945 zijn uitgeluid. Het is Oudejaarsavond, de levensbalans wordt opgemaakt. Z a k e 1 ij k bezien heeft 1945 ons groote winst gebracht. Immers, oorlog, onderdrukking,, rechtsverkrachting, met al hun facetten, ais kommer, zorg, honger, ellende, vrees en wat dies meer zij, heb ben plaats gemaakt voor Vrede, Vrijheid en Recht. Er heerschte weer blijdschap na zooveel droefenis. 1945 bracht reeds het begin van economisch en sociaal herstel, de voorwaarden werden gescha pen weer als Mensch te leven. En wat heeft de Mensch er sinds dien gedenkwaardigen 9en Mei van gemaakt Ziet, dat is nu juist waar het om gaat. Hebben wij ook geeste lijke winst gebóekt VREDE. Vijf maal achtereen werd op den Oudejaarsavond de bede gehoord „Moge dit jaar de vrede brengenVrede beteekende immers het einde van oorlogsverschrikkingen, het einde van de vrees voor gevaren, hereeniging van uiteengeslagen gezinnen, op heffing van pijnigende onzekerheid. En dan Onbaatzuchtig bouwen aan een samenleving waarin wij als kinderen van Eénen God naar Diens Geboden zouden leven, óf, de zucht naar een zoo spoedig mogelijk terugwinnen van het comfort, waarmede men zich in de voor-oorlogsche jaren kon omgeven en zich weer behagelijk nestelen in goede oude gezapenheid Lag misschien daarin het motief voor dit haken naar de vrede Luistert eens naar hetgeen K. M. de Koningin in Haar laatste Kerstboodschap zeide „Wij moeten tijd hebben om tot ons zelf te komen, tot geestelijke klaarheid om te bezinnen op ons doelvóór ons ligt de taak om de vrede te winnen. In hulpvaardigheid, naastenliefde en saamhorigheid en in de kracht, winnende overtuiging dat datgene wat Christus uitdroeg, uitkomst brengt in de geestelijke verwording en de nood van dezen tijd, liggen de normen voor onze samenleving, onverschillig tot welke sfeer of kring men zich voor het overige aangetrokken ge voelt. Zij vormen een wezenlijken band en een hechten grondslag om de toekomst van het leven op te bouwen." Helaas deze woorden waren noodig. VRIJHEID. Ook de vrijheid is reeds in veie toonaarden bezongen. Na de af werping van het vijandelijke juk doorvoelde men haar als een waarachtig be? werden in naam der vrijheid ook andere dingen, verheerlijkt e? geadoreerd. De Vrijheid wordt nu weer zonder meer aanvaard en gehanteerd, helaas ook misbruikt. Men leze de Kerstboodschap der Synode, in de N. H. Kerken voor gelezen. die gewaagt van„grove ondankbaarheid, ontstellende genotzucht, een vergeten uit welke geestelijke en zedelijke dienst baarheid wij werden bevrijd, én, een krampachtige drift van het leven te halen wat er van te halen is" Helaas. ook deze woorden waren noodig. BIJ DE JAARSWISSELING. Het Bestuur, de directie, administratie en redactie van dit blad wenschen den lezers een voorspoedig en gezegend 1946 toe. Zij hopen en zullen trachten „De Flevo-Bode" in het komende jaar, zoo mogelijk meer nog dan sedert haar verschijning in November j.1., belangstelling en waar deering te doen genieten bij het streven, als schakel in de cult.ureele en economische wederopbouw, een dienende taak te vervullen. door Mr. A. F. Kamp. Op meerdere momenten in de ge schiedenis van ons volk was er moed toe noodig aandacht te vragen voor de Zuiderzeewerken, omdat het de ver antwoordelijkheid met zich bracht, deze onderneming met haar talrijke facetten te zien als één geheel, het geen zij naar haar wezen eischte en, sinds het beginselbesluit haar aan te vatten, steeds opnieuw als conse quentie daarvan bleef vragen. Nog slechts een luttel aantal jaren geleden, ontstond twijfel over de wenschelijkheid van voortzetting der werken uit ecnomische overwegingen, waarbij de trouvaille den grooten last der loonpost onder te brengen bij het hoofd „werkverruiming", de beslis sing tot continueering bewerkte. Nu, in een moeilijker situatie, lig gen de kaarten anders. Wat toen een middel bij uitnemendheid was om ons te doen blijven gelooven in de kracht tot "nationale prestaties, be hoeft in dezen tijd, waarin gevraagd wordt deze op schier ieder gebied te toonen, niet meer als zoodanig dienst te doen. Er zijn thans weliswaar een reeks groote problemen, die onze aandacht vragen, doch er bestaan er slechts weinige, waarmede de Zuider zeewerken niet in eenig ideêl of reëel verband kunnen worden gebracht. Annexatie De landaanwinning in de voormalige Zuiderzee is ook een gebiedsuitbreiding, zeker, van vredelievende, doch daarom van hoo- ger orde dan die, welke slechts met na-oorlogsche methoden, hoe gerecht vaardigd en gefundeerd ook, kan wor den bereikt. Wederopbouw De verantwoor delijkheid voor het herstel van den eersten Zuiderzeepolder en de belan gen zijner jonge bevolking worden stellig gelijkwaardig geacht aan die van gebieden, waar eendere rampen plaats grepen. En dat alles Iaat zich samenvatten bij de huidige krapte van materiaal en arbeidskrachten, mitsgaders de schaarschte der deviezen, in het door de Regeeringsinstanties te hanteeren begrip prioriteit Over hoeveel tientallen van jaren de Zuiderzeewerken zich echter uit- En thans is het Oudejaar. Met bovenstaande en zooveel andere waarschuwingen tegen de verwildering en verwording van de mentaliteit in onze na-oorlogsche 1 maatschappij, vragen ook wij op dezen dag „bezinning" en ruimere en diepere waardeering van het Geschenk ons in „Vrede" en „Vrijheid" gegeven. Mogen wij allen ons bewust worden en blijven van onze zedelijke plichten tegenover maatschappij en medemensch en zoo, in een gezegend 1946 uit de verwarring van dezen tijd omhoog komen. K. strekken, wij moeten ze blijven zien als één geheel, en nimmer uit het oog verliezen de motieven, die ze ons, nu al weer ruim 25 jaar geleden, deden aanvatten. Wij zijn begonnen onder de drukkende omstandigheden van den vorigen oorlog, doch niettemin Ondanks den neergang in tijden van werkloosheid en malaise in later jaren werd het werk voortgezet. Gedurende den jongsten wereldkrijg, waarin wij op ingrijpende wijze werden betrok ken, kon niet belet worden den ar beid, weliswaar sterk vertraagd, toch te continueeren, zij het ook onder dit maal pasklaar gemaakte motieven voor den zelf andere, minder duur zaam gebleken landaanwinningsmetho den volgenden vreemdeling. En nu Zijn wij weer in staat onze beslissingen openlijk en zelf te nemen na de ge bruikelijke overweging, die moge lei den lot het consequente besluit, dat elk gemaakt begin van een in wezen goede zaak vereischt. De schrijver geeft daarna nog en kele aspecten omtrent het herstel van de Wieringermeer, de groei van het Urkerland, de poging tot behoud van de oude cultureele waarden rondom de voormalige Zuiderzee en de moge lijkheden van verdere inpoldering door voortzetteing der werken voor den Zuid-Westelijken polder, waarop wij nog eens nader hopen terug te komen. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. Schiermonnikoog. Het z.g. eiland der grijze monniken, tot dusverre bezit van den Duitschen graaf von Bernstorff, doch behoorende tot het Nederlandsch Territoriale gebied, is thans weer Nederlandsch eigendom geworden. KERKKLOKKEN 00 STER- EN WESTERLAND TERECHT. Het Gemeentebestuur ontving de heuglijke tijding dat de toren klokken van Oosterland en Wes- terland, die in 1943 ten offer vie len aan de roofzucht van de Moffen, zijn teruggevonden. De klokken zijn opgeslagen ge weest in de glasfabriek te Leer dam. Ondanks de herhaalde be- lof ten van de Rijksinspectie voor de Kunstbescherming dat de uit de 16e eeuw dateerende klokken die een zekere kunstwaarde bezitten, niet zouden wórden weggehaald voor de smeltkroes, werden zij met vele andere in booten geladen met bestemming Duitschland en via Amsterdam over het IJssel- meer vervoerd. Vermoedelijk als gevolg van sa botage is één der schuiten nabij Urk tot zinken gebracht. Deze schuit is thans gelicht en de in houd, waaronder zich onze klok ken bevonden, naar Amsterdam gebracht waar het materiaal op toon wordt, gezet en zoo noodig gerepareerd. Van deze gelegenheid wordt te vens gebruik gemaakt om de klank te registreeren, mede om studie materiaal te verzamelen voor het gieten van nieuwe goede klokken. De Oosterlanderklok is geheel intact en reeds naar Wieringen afgezonden. Van de Westerlan- derklok, die gerepareerd moet worden is de klepel nog zoek. Dit laatste is niet onoverkomelijk. Ongetwijfeld zal deze mededee- ling in de beide dorpjes groote genoegdoening wekken. HUISSLACHTINGEN. Sedert het begin van de slacht- periode, over het tijdvak 13 Nov. t.m. 17 Dec. zijn in deze gemeente niet minder dan 230 huisslachtingen ge pleegd. Op 17 Dec. 1945 werd de nationale veestapel met niet minder dan 66 krul staarten verminderd. Er zit dus op Wieringen wel spek in de kuip. Verantwoordelijk redacteurte vens redacteur voor Wieringen N. H. Klomp, Klieftstr. 12 Hippo. Redacteur voor Wieringermeer J. M. de Graaff, Oosterhaven 46, Medemblik. Verantwoordelijk voor adverten tierubriek R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Uitgave Stichting „Flevobode", Voorzitter G. P. Kistemaker, A 63, Abbekerk.' Drukkerij Oorn. J. Bosker, Hoofd straat 14, Hippolytushoef. Telefoon Hippolytushoef No. 19. Tot geruststelling van de vele meevoelenden met onze actie voor het Zuiden zij vermeld, dat lampen, glas, spij kers en hamers veilig in Gilze-Rijen zijn aangeland. De brengers Poel en Jan Kool zijn er als vorsten ontvangen en ze moesten natuurlijk de warme dank overbrengen aan alle milde gevers. Wat we dan bij deze doen. U kunt tevreden zijn. Uw gave heeft U misschien iets, misschien veel gekost, maar U hebt weer mooi geholpen, deze don kere winter voor die menschen in dubbel opzicht ver licht en Uw plicht als mensch en Christen vervuld. Dat is toch wel een mooi sluiten van het oude jaar. Het oude jaar is nu doodleve het nieuwe jaar Mogen wij allen in dit nieuwe jaar onze taak van Barm- hartigen Samaritaan voortzetten om zoo mee te helpen de harde oorlogswonden te helen bij onze medei^enschen om zoo te leven, uit ons enge ikzuchtige kringetje uit te breken naar de nieuwe tijd van de gemeenschap, om zoo beter Christen, beter mensch te zijn. Als het nieuwe jaar ons dat leeren zal, dan zal het een gebenedijd, een vruchtbaar jaar zijn. Dat wenscht het Bestuur van Nationaal Volksherstel U allen toe. Gods Zegen in 1946.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1945 | | pagina 1