UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. |L- ILLEGAAL WERK IN DEN WIERINGERMEERPOLDER. Woensdag 9 Januari 1946 Eerste Jaargang No. 15 Redactie - Secretariaat Klieftstraat 12, Hippolytushoef, Wielingen. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Tel. no. 45Ö. Na 17 u. na 392. Giro-no. 287814. Een volk dat leeft, Bouwt aan ziy.i toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 ceüt per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ien hoogste 4 regels. In een reeks artikelen zal het een en ander worden verteld over het illegale werk tijdens de bezetting in den Wiermgermeerpolder. Als inleiding een bijdrage van een schrijver die onbekend wenscht te blijven. Hierna zullen andere ingewijden ervaringen publi- ceeren over op zich zelf staande acties. Indien U bij het aanschouwen van den kop boven dit artikel een aantal interessante bijzonderheden verwacht aan te treffen over dat gene, wat op illegaal gebied ge durende de Duitsche bezetting in de, thans gelukkig weer droogge malen, Wieringermee-r verricht is, moet ik U teleurstellen. Toen aan schrijver dezes in de afgeloopen zomer verzocht is een artikel over de illegaliteit in de Wieringermeer te schrijven, waar van de bedoeling zou zijn, dat het, indien mogelijk, in het eerste nummer van een nieuwe Wierin- germeer-courant zou worden opge nomen, heeft hij slechts onder zekere voorwaarden dit verzoek ingewilligd. Hij heeft er toen di rect op gewezen, dat hij zelf eerst in den loop van de tweede helft van 1944 in de Wieringermeer voor dit doel gekomen is, dat hij uit den aard der zaak slechts met de hem toevertrouwde taak volledig op de hoogte is en dat niet uit het oog moet worden verloren dat de „illegaliteit" bestaan heeft uit een groot aantal, niet altijd met el kaar samenwerkende onderafdee- lingen. Zooals vrijwel overal elders in Nederland, is ook in de Wieringer meer onmiddellijk na de capitu latie van het Nederlandsche leger in Mei 1940, de tegenwerking tegen de maatregelen van de Duitschers en hun Nederlandsche handlan gers begonnen. In het begin is dit geschied op individueele wijze, maar allengs hebben de karakter volle Nederlanders, die om prin- cipiëele redenen het noodzakelijk vonden om verzet te bieden, elkaar gevonden. Een der eerste Wieringermeer- bewoners, die van zijn actieve anti-Duitsche houding blijk gege ven heeft, is de bij allen welbe kende A. C. de Graaf geweest, die helaas op den rouwdag van den polder, 17 April 1945, dooi- laffe moordenaarshand is gevallen. Na genoeg alleen begonnen, heeft hij in de bezettingsjaren, zoowel in de Wieringermeer als ver daar buiten, een groote groep mede werkers achter zich gekregen, die in de eerste plaats uit overtuiging, maar zeer zeker ook door de we tenschap, dat de stoere, rond borstige Adri, altijd vooraan te vinden was, zonder dralen klaar stond voor het opknappen van een of ander karweitje. Adri's illegaal werk is van den meest omvangrijken veelsoortigen aard geweestbegonnen als ver spreider van illegaal drukwerk is hij geëindigd als wapen- en le vensmiddelenleverancier en gros. Een tweede zeer verdienstelijk man uit de Wieringermeerillegali- teit, die eveneens 't einde van de Duitsche tirannie niet heeft mo gen meemaken, is Katrinus Dou- ma geweest, een Nederlander in hart en nieren, die ontzettend veel gedaan heeft voor de onderduikers. Zijn werk heeft gedeeltelijk op een ander terrein gelegen dan het latere werk van wijlen A. C. de Graaf en daarom is het mogelijk, dat zijn naam bij de latere B. S. niet zoo'n bekenden klank heeft doch ook van Katrinus mag nooit vergeten worden, dat hij voor zijn overtuiging zijn leven heeft moeten laten. De Wieringerijieer is een on- derduikoord bij uitnemendheid geweest. Voor onderduikers zijn dikwijls valsche bonkaarten en valsche persoonsbewijzen noodig geweesthet verschaffen van de ze bescheiden was een onderdeel van het werk van de illegaliteit. Een ander werkterreinop het ver- zetsgebied is de vervaardiging en verspreiding van de illegale pers geweest. Dit zijn» slechts een paar grepen uit het werk van de illegaliteit doch men begrijpt wel dat zij ook op ander terrein is werkzaam geweest. Het geven van een vol ledig gedetailleerd overzicht is mijn bedoeling niet en daarom volgt hieronder slechts een kleine historische uiteenzetting vain de in de loop der jaren gegroeide „Ondergrondsche." Niet alleen voor de Duitschers is de laatste oorlog een totale oor log geweestook de geallieerden hebben alle middelen tebaat ge nomen om de overwinning te be halen. Zoo hebben we in den loop van dezen oorlog practisch in. alle landen een nieuw leger op zien duiken de z.g. „Ondergrondschee.' Het ondergrondsche leger is actief geweest lang voor er oorlogshan delingen in Nederland plaats von den, doch een van de hoofdtaken is toch geweest, naast alle moge lijke sabotage, rechtstreekse onder steuning aan Geallieerde legeron- derdeelen. Hiervoor zijn wapens tioodig geweest, die natuurlijk niet in voldoende hoeveelheid konden worden buit gemaakt, maar die moesten worden aangevoerd. Bij deze wapentransporten is de Wie ringermeer zoowel wat gebied als wat illegaliteit betreft, een be langrijke schakel geweest. Bij het voortschrijden van den oorlog in het Westen in den loop van 1944 zijn alle actieve verzets groepen met wapens zoo goed mogelijk tot een hecht geheel gesmeed. Nederland-is toen ver deeld in gewesten en de gev/esten weer in districten. Ieder district is weer verdeeld geweest in ray ons van stoottroepen. (Wordt vervolgd.) Experimenten met harten. De Russische geleerde Aicholas Sinitsin, die reeds eerder experi menteerde met het overplaatsen van harten in kikvorschen en andere dieren, is er nu volgens radio Mos kou, in geslaagd een dier van twee harten te voorzien; het hart bracht hij aan in de plaats van een der longen. Sinitsin tracht door deze experi menten een methode te vinden, om personen met een zwak hart door het aanbrengen van een hulphart een geregelden bloedsomloop te waar borgen, Volgens radio Bern, heeft de Zwitsersche Bonds-president, die te vens aan het hoofd staat van het Departement van Justitie en Poli tie medegedeeld, dat den autoritei ten inlichtingen ter oore waren ge komen, volgens welke in alle groote Zwitsersche steden geheime bijeen komsten zouden zijn gehouden door een uiterst linksche arbeiders-orga- nisa'tie, op welke bijeenkomsten voorbereidingen voor een eventu- eelen staatsgreep besproken zo.jdsn zijn. De mist, welke Oudejaars avond te Londen heerschtte, was de dikste sedert vijf-en-twintig jaren. Hier en daar kon men slechts en kele meters voor zich uit zien. Het verkeer was totaal gestremd, de bus sen moesten overal langs den weg blijven* stilstaan. Het publiek, dat uit de bioscopen en theaters kwam, vormde met de handen op eikaars schouders lange „krokodillen" om den weg niet kwijt te raken. Hallo hier „Polygoon" Haarlem Met ingang van 4 Januari zal polygoon's wereldnieuws" waarvan de vertooning in Juni 1940 gestaakt werd, weer gaan verschijnen. Dit in- ternationv «Ie filmnieuws wordt in Haarlem samengesteld en daar ook van de toelichting voorzien, ZWARTE HANDELAAR OPGEPAKT. Door de Economische recherche te Rotterdam zijn gearresteerd de beruchte zwarte handelaar C. Snaar en zijn echtgenoote. In beslag genomen werden bij hen een hoeveelheid textiel, een hoe veelheid thee en een aantal Engel- sche sigaretten. Bovendien legde men beslag op een aan S. toebehoórend motor jacht van 12.000 gulden en drie bontmantels, waaronder een van 5000 gulden, alles met zwart gerld gekocht. Deze S. is dezelfde, die in Mei van dit jaar, een paar da gen na de bevrijding, in het bezit werd gevonden van, ongeveer 140 stamkaarten, welke hij van ver schillende menschen in bewaring had en waarop hij bonkaarten haalde. Op die manier zag hij kans zijn voorraad voor zwarten handel steeds opnieuw aan te vul len. Een van de ergerlijkste prak rijken van dit echtpaar is, dat de vrouw een vaste klant was van den gemeentelijken dienst voor sociale zaken, waar zij regelmatig ondersteuning kwam halen. Belasting - Perikelen INKOMSTENBELASTING. Aanslag reg eling over 1944. Uit eenige mededeelingen van het Min. van Financiën blijkt, dat het niet mogelijk is geweest de aangif tebilj etten Inkomstenbe lasting 1944, Vermogensbelasting 1945 en Ondernemingsbelasting 1945 tijdig te doen drukken. In middels is een buitengewoon aan giftebiljet uitgereikt, dat evenwel niet de bestemming heeft de hier boven bedoelde aangiftebiljetten te vervangen, al wordt daarin o.m. aangifte van het inkomen over 1944 gevraagd. Het buitengewoon aangiftebiljet is n.1. als een soort zuiveringsbiljet te beschouwen. Het ligt in de bedoeling de rege ling van de definitieve aanslagen in de inkomstenbelasting over de jaren 1944 en 1945 en in de Ver mogensbelasting voor bel. jaren 1945 en 1946 t.z.t. te combineeren. Deze aan,slagen zullen worden op gelegd in de gemeente waar de belastingplichtige op 31 Dec. 1945 woonde. Voor de ondernemingsbe lasting is een soortgelijke regeling te verwachten. Te verwachten is daarom dat in de eerste maanden van 1946 een aangiftebiljet, zal worden uitge reikt, waarin aangifte moet wor den gedaan van het zuiver inko men in 1944 en in 1945 en van het zuiver vermogen op 1 Januari 1946 en wellicht ook op 1 Januari 1945. Er worden voor het jaar 1945 der Inkomstenbelasting en 1945 der Vermogens- en Ondernemers belasting in het algemeen geen voorloopige aanslagen opgelegd (een uitzondering geld voor de personen aan wie geen aangifje- biljet wordt uitgereikt). De inspec teur zal evenwel voer de tot en met 1945 vermoedelijk verschul digd wordende belastingen een verplichting tot zekerheidsstelling opleggen. HET KORT. NIEUYndre en Laszlo Baid, Lasgb Hongaarsche ministers, voos op weg naar de rechtzaal, w het publiek afgeranseld. De po- .iie kwam te hulp. Zij worden ver- Te Utrecht werd door de C.O| antwoordelijk gesteld voor de depor vorige week in 43 gevallen p?eg tatie van 700.000 Hongaarsche Joden verbaal opgemaakt, omdat f VOORTIJDIGE AFLEVERING OP NIEUWE BONNEN. op de nieuwe bonnen werd afge leverd. Ook in andere deelen van het land werden processenverbaal op gemaakt. C.C.D. CONTRA GIFHANDEL. Uit alle provincies komen be richten binnen over de gunstige resultaten van den strijd tegen den gifhandel. In het geheele land werken controleurs van den C.C.D. nauw samen met de politie en vaak slagen zij er in onder de gifhan delaren rake klappen uit te deelen. Zoo werden in één week 24.528 kg. aardappelen in beslag genomen, alsmede 35.595 kg fruit, 3.459 eic - ren, 6.322 sigaren en sigaretje een groot aantal diverse zooals thee, jenever, ,kolenn etc fers, textiel, vleesch, schvert>a.al Meer dan 500 pn)ce§£rcjen werden opgemaakt jleid, sonen werden vo Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. ZON EN MAAN. 1946 Zon Maan Jan. opk. 9. 8.46 u. 10. 8.45 11. 8.44 12. 8.43 ond. 16.48 u. 16.50 16.51 16.53 opk. 12.02 u. 12.20 12.39 13.00 ond. 23.51 u. 1.11 2.33 Op het. redactie-secretariaat liggen ter inzage Lijsten van Nederlandsche vrouwen en kinderen aangetroffen in kamp Lampersarie, Semarang, als mede van bevrijde Nederland sche krijgsgevangenen in het verre Oosten o.a. uit Nagasa- ki, verstrekt door het infor matiebureau van het Neder landsche Roode Kruis te 's-Gravenhage, Renoorden- houtscheweg 7. inkomstenbelasting De inspecteurs zijn bij res. van 9 Juni 1945, no. 526, gemachtigd een belastingplichtige, van wie de administratie door oorlogsomstan digheden is teloor gegaan of be schadigd, afschriften te verstrek ken van ingediende aangiften, in gezonden balansen of andere in den legger of in een dossier be- hoorende stukken. Indien het zuiver inkomen bij gebreke van betere gegevens moet worden bepaald door middel van vermogensvergelijking, hetgeen vooral bij de herziening van de belastingaanslagen over de be zettingsjaren veelvuldig zal voor komen, zal daarbij uiteraard ook rekening moeten worden gehou den met hetgeen niet is opgelegd doch voor privé-doeleinden is uv~ gegeven. Deze privé-uitgaven ^ul" len in den regel moeten vorden geschat. De inspecteur zp kij ^ie schatting rekening hm_n de omstandigheden belastingplichtige Met een miniir>n met /aaronder de geleefd heeft. 'rAi bedrag voor privé-uitgave"^1 dus het &1- gemeen ge', genoegen worden genomen lndle", de ^deur reden 1 v00r veronderstel ling een be'-P'- °ok „zwart" llr - geleefd, zal hij daarmede .eening houden. W. V. per- Verantwoordelijk redacteurte vens redacteur voor Wierlngen N. H. Klomp, Klieftstr. 12 Hippo. Redacteur voor Wieringermeer J. M. de Graaf f, Oosterhaven 46, Medemblik. Verantwoordelijk voor adverten tierubriek R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Uitgave Stichting „Flevobode", Voorzitter G. p. Kistemaker, A 63, Abbekerk. Drukkerij Corn. J. Bosker, Hoofd straat 14, Hippolytushoef. Telefoon Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1