UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTMIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. ;Rip^ DE WEDEROPBOUW VAN DE POLDER. Zaterdag 26 Januari 1946 Eerste Jaargang No. 20. Redactie - Secretariaat Klieftstraat 12, Hippolytushoef, Wieringen. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Sc hagen. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk dat leglt, Bouwt aan zijn to"komst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. n Vergadering van den Raad van Advies. Weinig vooruitgang. Dinsdagmiddag kwam de Raad medegedeeld, dat de middenstands van Advies voor den wederopbouwj woningen door de eigenaars zelf in het sinds kort in gebruik g:eno- dienen te worden hersteld, voor men noodraadhuis te Lutje-Kol- hor in vergadering bijeen. De Commissie, welke in de vo rige vergadering werd belast met het uitbrengen van advies inzake het inrichten van noodstallen voor paarden bleek in korten tijd haar opdracht met succes te heb ben vervuld. Van de zijde van den Bouwkun digen Dienst, van het Rentambt De Zwitscherscke noodkerk. De houten noodkerk te Wieringer werf zal plaats bieden aan pl.m. 225 personen en zal voorzien zijn van de noodige stoelen. Verder is er een Consistorie-kamer-vergader gelegenheid bij. De kerk is een ge schenk in bruikleen aan de Ned, Herv. Kerk. Als de kerken weer I hebben dan hersteld zijn, zal zij dus ook weer j die aanslag verdwijnen. Belasting Perikelen ZON EN MAAN. ZEKERHEIDSTELLING - BELASTINGEN. De verrekening van een aanslag' 28 8.27 met een vrijwillig gestelde zeker heid mag ingevolge een ministri- ëel voorschrift, niet eerder plaats 1946 Zon Maan Jan. opk. ond. opk. ond. 27 8.29 u. 17.18 u. 3.31 u. 12.36 u. 28 8.27 17.20 4.39 13.03 29 8.26 17.21 5.45 13.38 30 8.24 17.23 6.45 14.23 WAT ONS BEZIGHIELD. Huizen Naar „Trouw" weet te berichten, zullen de door de regeering in Zwe den bestelde houten huizen reeds Nederland zoover dit mogelijk is, waartoe men zijn plannen bij dezen dienst kan indien en Of men na de herstelling van zijn pand daarin ook zijn intrek de volgende maand mag nemen wordt door de Com missie Wederopbouw beoordeeld, Aangezien de middenstanders van een en ander nog niet op de hoog te blijken te zijn zal hieromtrent nog een bekendmaking door den invorderbaar wordt. j Voor aanslagen welke in meer dan j één termijn vervallen, is dit dei Nadat men reeds onmiddellijk uit Zweden komen spoedig, j maand waarin de eerste termijn na de hervatting van de autobus- vervalt (Res. 16 Juni 1945.) diensten op de afgifte van week- Op het aanslagbiljet verplichte kaarten voor scholieren had aan- Zekerheidstelling is vermeld, dat gedrongen is men er eindelijk vo rige week toe met het depot bestaande of toe' j aankomen en, naar we hopen mogen, komstige belastingschulden kunnenkaarten uit te reiken zoo snel mogelijk worden doorge overgegaan week- tegen de werd de toezegging gedaan, dat de i Oienst Wederopbouw volgen, plannen, welke na uitvoerig on- Aan het. einde der vergadering derzoek waren tot stand gekomen! gekomen werden nog uitvoerig de ook binnen den kortst mogelijken moeilijkheden besproken, welke tijd zouden kunnen worden uitge- e^n gevolg zijn van de inschake- voerd, Een oplossing werd gevonden in ling van de D.U.W. Door het sy steem, dat deze dienst toepast het projecteeren van een 53-talj blijven de prestaties ver beneden noodstallingen in ten deele be- het mogelijke, terwijl de kosten staande boerderijen, zooveel mo-jzeer hoog loopen. gelijk verdeeld over het geheele Hoewel hierover reeds meerdere in cultuur te brengen gebied, malen, zelfs in tegenwoordigheid waarin plm. 700 paarden zullen' van den Minister, werd gesproken kunnen worden ondergebracht. I blijft het bij het oude. De Raad besloot nog met nadruk j Wanneer het zoo doorgaat zal aan te dringen op het gereed ko-het de vraag zijn of er nog wel men van deze noodstallen metj sprake kan zijn van een oogst in woongelegenheid voor de verzor-| dit jaar. Allerwege voelt men d: zonden naar de meest geteisterde gebieden, waar zij dringend noodig zijn. i worden verrekend. Hierbij geldt somma van f 4.50 het recht van evenwel het voorbehoud, dat dei een vaste plaats. WAARSCHUWING. Houders van autotrekkers worden waarschuwd, dat zij bij wegverkeer in bezit moeten zijn van een rij vergunning en registratienummer, ln enkele gevallen werd procesverbaal opgemaakt, terwijl zelfs inbeslagname van de trekker volgde, te verrekenen aanslag ten Kohiere moet zijn gebracht nadat de stor ting heeft plaats gehad. Een eerste verbetering Zij beteekent prijsverlaging en bovendien zal het achterblijven gers der paarden voor 1 Maart a.s. daar deze voorwaarden tenminste moeten worden vervuld voor een tijdigen inzaai van het te bewer ken gebied. Omtrent de noodwoningvoorzie ning kan ook van de zijde van de Commissie Wederopbouw geen nadere mededeeling worden ge daan. De Raad was een in zijn mee ning, dat ook hier spoedig veel móet geschieden om een oogst in 1946 mogelijk te maken en drong aan op spoedige ontvangst van het urgentieplan noodwoningbouw der Commissie. In de eerstvolgende vergadering kan dit plan thans worden tege moet gezien. Besloten werd te adviseeren om voor de smeden in den polder en het reparatiebedrijf voor tracto ren te Wieringerwerf spoedig een werkplaats te doen inrichten, aan gezien hieraan, zoodra in den pol der op groote schaal wordt ge werkt, dringend behoefte zal bestaan. Tevens werd besloten den Rent meester der Demeinen te advisee ren streng de hand te houden aan de door dezen bekend gemaakte regeling van de beplanting. Het eventueel reeds door pach ters bestelde plantmateriaal, dat thans niet geplant zal mogen wor den, kan ongetv/ij feld op andere wijze in den polder worden be nut, bijv. langs de wegen. Naar aanleiding van een vraag uit de vergadering werd van de zijde van den Dienst Wederopbouw, bezwaren aan. doch hiermede komt men niet tot een verbetering. De iniSchakeling van goedje grondwerkers buiten D.U.W.-ver band zou hier een geschikte oplos sing zijn, ware het niet dat de verzorging en huisvesting groote, zoo al niet onoverkomenlijke be zwaren oplevert. Goede grondwerkers blijken er genoeg te zijn. Bijv. in de gemeen te Emmen (Dr.) staan 2.000 van deze arbeiders ingeschreven bij de arbeidsbeurs. 1 De gemeenteraadsverkiezingen in Groot-Hesen. De Sociaal-Democraten hebben bij de gemeenteraadsverkiezingen in Groot-Hesen in de Amerikaansche zone 156.000 stemmen gekregen, de christen-democraten 95.000 en de com munisten slechts ongeveer 16.000. In totaal werden 356.000 stemmen uit gebracht, d.i. door 83 pCt. van alle slemgerechtigden. Dit zijn de eerste vrije Duitsche verkiezingen sinds '33. ONTSNAPT. 15 Duitsche krijgsgevangenen zijn met een bootje uit St. Nazaire ont snapt. Waarschijnlijk trachten zij de Spaansche kust te bereiken. Alle personen in Buitschland, die kunnen werken, moeten zich melden. Naar de Duitsche Nieuwsdienst in de Britsche zone verneemt, zal de geallieerde bestuursraad een decreet uilvaardigen volgens hetwelk alle mannen en vrouwen, die op een leeftijd zijn, waarin zij kunnen wer ken, zich bij een arbeidsbureau moe- Mede met het oog op de aan- wegens plaatsgebrek in de avond- staande effecten registratie is uren in Den Helder, van leerlingen nader voorgeschreven, dat in 011-die des morgens om 7 uur op pad derpand gegeven effecten zooveel zijn gegaan, tot het verleden be- mogelijk in bewaring behocren te hooren. Toch bevredigt deze rege- worden gegeven bij de bankrela tie van den stortingsplichtige. ling nog niet volledig. Voor nog tevelen is een uitgave van f 19.50 Daartoe zal in de pandakte een per maand te bezwaarlijk zoodat clausule moeten worden opgeno-'hun kinderen van aanvullend on- men, waarbij die bankrelatie wordt derwijs verstoken moeten blijven, aangewezen als derde (in den Wij denken hierbij in de eerste zin van art. 1198 B.W.). De Bank teekent de pandakte mede. Op het aanslagbiljet betreffende zijn aanslag welke met een gestel de Zekerheid wordt verrekend, zal docr den ontvanger worden ver meld De aanslag is ten bedrage van f verrekend met de door U gestelde zekerheid. W. V. Controle naleving voorschriften. Met ingang van 1 Febrruari a.s. zal door het geheele land op de na leving van de voorschriften omtrent nummering en kenteekenen van de op den weg aanwezige motorvoer tuigen, waarmede de autobestuurders vooroorlogsche bewind het ook thans nog niet zoo nauw wikkeling van de jeugd zwaarder plaats aan het vak- en middel baar onderwijs omdat thans U.L.O. onderwijs ter plaatse kan worden gevolgd. Zooals bekend mag mag de ge meente hiervoor in verband met de bestaande voorschriften geen reiskosten vergoeden. Toch is deze kwestie dermate belangrijk dat wij het gemeente bestuur in ernstige overweging zouden willen geven eens uit te zien naar een mogelijkheid 0111 hierin een oplossing te vinden. Het is geenszins uitgesloten dat de tegenwoordige democratische regeering, in tegenstelling met het de ont- EEBLOKKEERING. Tot dusver hebben alle pogingen om deblokkeering te verkrijgen voor j ten melden. de gedupeerden uit den polder schip Degenen, die zich moeten melden breuk geleden. In den Haag schijnt j zijn mannen van 14 tot 65 jaar en men nog steeds niet deze meest vrouwen van 15 tot 50 jaar, onver- dringende aangelegenheid, die te-schillig of zij reeds werken of niet. vens een belangrijke voorwaarde is voor het voortzetten van de werk zaamheden, die moeten leiden tot het verkrijgen van een oogst in dit jaar, van belang te achten. Thans zal deze kwestie in de Tweede Kamer worden gebracht Hopelijk kan op zoodanige wijze het doel worden bereikt. Deze en andere wegen tot den oogst 1946 blijken ook slecht be gaanbaar. SLOOTDORP, DE VLAG IN TOP. Slootdorp heeft de eerste bewo ners weer gekregen, n.1, twee em ployés van de Coop. Aank. Vereen., die met toestemming het huis van den heer Spikman bewonen. Degenen, die sedert 8 Mei 1945 zich reeds bij een arbeidsbureau gemeld hebben, behoeven zich niet aan te melden. Personen, die wegens ziekte of om andere redenen niet werken, moeten bij het arbeidsbureau een be wijs van vrijstelling aanvragen. Wie niet kan bewijzen, dat hij zich ge meld heeft, zal geen levensmiddePn kaarten ontvangen. SCHAATSEN. Nog geen dorpentochten. De Ijsbond „Hollands Noorder kwartier" deelt mede, dat het tocht- rijden in Noord-Holland en N.W. Utrecht in verband met de over het algemeen nog onvoldoende sterkte van. het ijs, vooralsnog niet worden ondernomen. nemen, controle worden uitgeoefend. Men heeft dus nog tijd de nummer borden in orde te maken. rlat dit stiniuleerend op het reizen zal werken De bus raakt immers evengoed wel volMet de belangen van het publiek wordt blijkbaar geen re kening gehouden. Het ware beter indien men de aandacht eens bepaalde op de mo gelijkheid uitbreiding van busma teriaal te verkrijgen. Op nog te veel trajecten waar op andere wijze in het vervoer is veerzien worden uitgebreide dien sten onderhouden, zoodat daar materiaal kan worden onttrokken ten behoeve van Wieringen. Oi. is reeds te lang: gesold met de belangen van 7000 geïsoleerde cx-eilanders. Moge alle krachten worden aangewend hierin veran dering te brengen. tntusschen is het tarief voor een retour naar Den Helder, de prijs- beheersching ten spijt, kortelings nog even verhoogd en gebracht kan!op f 1.80. 1 Van service gesproken doet wegen dan de geringe finan- ciëele consequenties aan een toe slagregeling voor minder draag- krachtigen verbonden. Het ware te probeeren. Wij kunnen ons niet onttrekken aan den indruk dat van de zijde der autobusmaatschappijen wei nig medewerking wordt verleend. Reeds weken geleden liet het hoofd van de Afd. Vervoerwezen v. h. Dept. van Verkeer en Energie weten dat de N.V. W.A.C.O./N.A. C.O. m.i.v. 26 November 1945 week kaarten voor scholieren houden gaan uitgeven. Toch bleef de prijs nog tot 14 Januari 1946 op f 7.- gehandhaafd. Waarom zoo lang gewacht Herhaaldelijk is gevraagd de bussen te doen aansluiten op de aankomst- en vertrektijden van de treinen in Anna Paulowna. Naar het schijnt is thans een vage toezegging gedaan dat men al zijn best zal doen althans de eerste en de laatste bus te doen aansluiten. Waarom ook dit sleepende ge houden Waarschijnlijk durft men het niet aan het den reizigers wat gemakkelijker te maken uit. vrees

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1