BOOS Woensdag 6 Februari 1946 Eerste Jaargang no. 23 UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN HOE DE WÏERINGERMEERDIJK VERNIELD WERD. Een ondergrondsch strijder vertelt. Redactie - Secretariaat Klieftstraat 12, Iiippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Scha gen. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. Het was op 5 Maart van het vorig jaar dat de eerste van de mannen van de stoottroepen Wieringermeer naar de plaats ging waar de werkzaamheden werden ver_j richt in het dijklichaam, ter hoogte van de boerderij van1 Vaandrager. Hij vroeg daar naar den baas en kreeg toen; Ritici te spreken. Op zijn vraag of hij nog menschen kon gebruiken volgde een ontkennend antwoord. Hij wist niet waar hij hem on-J derdak kon brengen. Na: de verklaring dat daar niet voor behoefde te worden! gezorgd, kon hij hem wel] gebruiken zei Ritici, nadat: hij overleg had gepleegd met Poelman, die, zooals later, bleek, belast was met de zorg voor het transport vani materiaal. Eerst werd nog' gevraagd waarom hij bij den boer vandaan ging, waar hij het toch wel goed zou heb ben. Daarop verklaarde onze man, dat hij een „Ausweis" wilde hebben, want hij voelde zich niet meer vei-; lig. Daar konden ze voor zorgen, maar dan moest hij j hen aan tarwe enz. heipen. j Ook moest hij een schop meebrengen, want men had! te kort aan materiaal. Zoo j was de weg gebaand en den volgenden dag kon de ar-| beid beginnen. Het eerste werk was het uitgraven van een gat. Er was toen 10 man aan het werk. Niemand wist waar het werk voor diende, hoewel sommigen veronderstelden dat het voor vernietigingsdoeleinden zou zijn. Het personeel kwam uit. Alkmaar en werkte voor de Duitsche firma Monti und Söhn, gevestigd te Mirch- wieler (Saar), die te Alk-j maar een filiaal had, dat: werkte voor de Wehrmachts- bauleitung (Technische' Kompanie 132) te Alkmaar.1 Het meerendeel dezer men schen had reeds eerder voor de Wehrmacht gewerkt bij de verdedigingswerken in Noord-Holland o.a. te Alk maar, Kamperduin en Texel.: Het moreel van deze arbei-1 dors was vrij slecht, in den trans van „het is wel voor: de mof, maar je moet wel wil je in leven blijven." Ook toen naderhand bekend werd wat het eigenlijke doel was. ging men op die manier ver-i der. Er werd zoo min moge-: lijk uitgevoerd, en zoo veel' mogelijk gekankerd. Zij wa ren ingekwartierd bij de boeren in de buurt waar de; meesten van hen het ook niet naar den zin hadden, wat natuurlijk de stemming nog meer deed dalen. Een paar dagen daarna; kwam no. twee der stoot-; troepen op het terrein om; werk vragen en kwam er op' ongeveer dezelfde wijze bij.: Hij werd ingekwartierd bij Vaandrager en deze zorgde goed voor hem. Voordat de jongens van de' stoottroepen werden inge schakeld was men al eenigen tijd 2 weken) bezig ge weest, waarin men het ter-, rein afgezet had met prik-: keidraad en een begin ge maakt had met het graven der gaten. Het prikkeldraad bleek naderhand zeer hin-' derlijk te zijn voor het werk. ook gebrek aan materiaal bevorderde het tempo niet. I Controle was er weinig. Een enkele maal kwamen Wes-, seis, bedrijfsleider van Mon ti en de Oberlcutnant Effner v. d. TK 132, een ingenieur, eens kijken. Ritici en Poel-; man wa,ren het grootste deel van den tijd weg, tendeele om schikkingen te maken voor het werk en wat er bij te pas kwam, en verder om zooveel mogelijk voedsel voor zichzelf te verzamelen. Hier bij schroomden zij niet om hout en prikkeldraad van de firma te verruilen. Ook drukte Ritici een ge deelte van het loon achter over. Dit werd door het per soneel gemerkt en werd gerapporteerd, wat ten ge volge had dat hij ontslagen werd. Inmiddels waren de koffers van Ritici al eens door onze jongens doorzocht maar daarin werd niets ge vonden dan een teekening van de situatie zooals die werden moest. Ritici werd vervangen door een zekere B. Stanevelcl <m de omgang Brommert genoemd), iemand die zich bij de Wehrmacht nogal ver dienstelijk gemaakt had en het tot onderuitvoerder ge bracht had. Deze man werd op een afstand gehouden en de reactie op de mede- deeling., dat. hij de leiding zou krijgen, was dan ook dat men met vrees de toe-, komst tegemoet zag. Hij was scherpzinniger dan al de anderen. Hij vermoedde dat onze jongens als vertegen woordigers van de „onder- grondsche" optraden waar voor hij diep ontzag scheen te hebben. Dit bleek uit ver schillende uitlatingen. Ver schillende opmerkingen die hij over ons maakte sterk ten ons in onze vermoedens. Een der jongens sliep on danks dat zelfs met hem sa men in de schuur. Toen de1 jongens samen een steenen ring lieten zakken en daar na saboteerden werden zij uit elkaar geplaatst. Met Staneveld kwam ook nog een groep werkvolk mee,j die onder leiding stond vanj een zekeren Albers, ook ie- i mand, die als aannemer zich1 voer de Wehrmacht ver-| dienstelijk maakte. Het: totale aantal was hiermede i gestegen tot 22 man, ter-' wijl er nog enkele bij zou den komen. De groep Albers begon met de tweede serie gaten te graven. Vanaf het moment, dat deze kwam moest er ook Zondags gewerkt worden, wat de stemming ook al niet verbeterde, terwijl boven dien de werktijden werden verlengd. Het bewind van Staneveld viel nogal mee, hetgeen voer een groot deel wel te danken was aan de steeds dichter bij komende bevrijding. (Wordt vervolgd.) DE „GRAAF Sr-EE". Het Duitsche oorlogsschip j dat in Argentinië vast-! gehouden, zal een, mededeeling van der^Argen- tijnschen minister van bui-, t.enlandsche zaken, binnen- kort naar Duitschland terug- i keeren. DE VERNIETIGING VAN DE DUITSCHE MARINE. Een speciale correspondent van de Daily Telegraph in Noordwest Duitschland schrijft, dat het derde enj laatste stadium van de1 Duitsche marine bijna ten einde is. „Binnen enkele weken zullen alle Duitsche schepen tot zinken gebracht zijn of overgenomen, terwijl de bases vernietigd en het; personeel verstrooid zal zijn." EEN MIDDEL TEGEN TUBERCULOSE Eenigen tijd geleden werd! door professor Hollande vanj de medische faculteit te j Montpellieraangekondigd dat een middel was gevon-l den om tuberculose te gene-] i zen. Dit middel werd bereid uit champignons en droeg! den naam van „clitocybine". Een inschrijving werd geo-j pend om tot een instituut j voor clitocybine te komenj en de gelden begonnen te! vloeien. De ontdekking maak- j te zulk een indruk, dat tal- j looze tuberculose patiënten om een behandeling met! clitocybine begonnen tej vragen. Het nationale centrum voor wetenschappelijk on-] derzoek, geleid door profes-! sor Joliot-curie heeft echter' een publicatie het licht doen zien, waarbij den werkelij- ken stand van het onderzoek wordt weergegeven. Volgens dit rapport verkeert deze! zaak nog in het stadium van de eerste experimenten; op dieren en de verkregen j resultaten betreffen eenige microscopische cultures. Nog jaren van onderzoek zullen noodig zijn, voor een ge-| neeskundige toepassing te verwachten is. HANDEN AF De jeugd in den lande is zeer roekeloos in den omgang met munitie en springstof fen. Zij moet er bij voert-! during op gewezen worden,! dat zij haar handen moet afhouden van alles wat ook nog zoo onschuldig' schijnt. Er zijn verschrikkelijke ongelukken door het onvoor zichtig behandelen van ge vonden wapentuig gebeurd. Zeer binnenkort zullen overal in het land, waar de Duitschers munitie e.d. heb ben achtergelaten, lezingen worden gehouden voer hen, die dagelijks met de jeugd! omgaan, onderwijzers, domi- né's, pastoors enz. Op deze! wijze hoopt men iedereen! ervan te kunnen doordrin-j gen, dat dit oorlogstuig geen! speelgoed is, maar levens- gevaarlijke „rommel." Belasting Perikelen. ZEKERHEIDSTELLING BELASTINGEN. Het een ieder naar den zin te maken I Door een elkeen bemind, j Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld .vindt. Monument voor 13.000 Amerikaansche soldaten. Het eerste Amerikaansche leger is van plan een ge- denkteeken ter eere van 13.000 gesneuvelde Ameri kaansche sodaten in de Bel gische gemeente Henci Cha- pelle op te richten. Invordering aanslagen ver-] plichte Zekerheidstelling. Met verwijzing naar de Flevobode van 19 Jan. 1945 wordt thans bij Res. van Minister van Financiën van' 22 Jan. 1946 No. 163 bekend! gemaakt Ten einde de storting van verplichte Zekerheidstellin-1 gen voor belastingen te ver-, gemakkelijken is besloten, den termijn, waarbinnen het bedrag van den aanslag moet zijn voldaan, te ver-| lengen. Tot dusver moest de storting binnen 2 weken na de dagteekening van het aanslagbiljet geschieden. In het vervolg moet de eerste helft zijn voldaan uiterlijkj op den laatsten dag deri maand, volgende op die., welke in de dagteekening van het aanslagbiljet is ver meld en de tweede helft ui terlijk op den laatsten dag- der daaropvolgende maand, i Bij res. van 9 Nov. 1945 zijn voorschriften gegeven ter tegemoetkoming aan de moeilijkheden, welke in be paalde gevallen voor oorlogs slachtoffers voortvloeien uit de verplichting om zekerheid te stellen. Ten aanzien van zeker-, heidstelliingen welke op de gewone, tot en met 1945, verschuldigde belastingen betrekking hebben, kan ee ltige soepelheid worden be tracht, indien het saldo van de geblokkeerde Tekening voor de betaling niet vol doende is en het bedrijf door] verdere betaling op andere wijze al te zeer van liquide middelen zou worden ont-. bloot. In deze gevallen kan genoegen worden genomen met andere zekerheidstel- stellingen, bijv. verpanding- van een eventueel geblok-j keerd bedrag wegens toege kende of te verwachten scha- devergoeding of tegemoet- j koming. Is ook zekerheidstelling j opgelegd voor nog te ver wachten heffingen, dan kan voor het desbetreffende be-j drag zoo noodig genoegen worden genomen met elk behoorlijk zakelijk onder pand. In de le plaats valt hier ook te denken aan een eventueel geblokkeerd be-, drag wegens toegekende schadevergoeding of te ver wachten tegemoetkoming in de schade. Naarmate dit be-; drag voor schadeherstel wordt vrijgegeven, moet dan zooveel mogelijk hetgeen daarvoor in de plaats treedt, tot het stellen van zeker- beid worden aangewend. Wat onroerend goed betreft kan, voor zooveel nooGig,' reeds aanstonds tevens een hypotheek op het bescha digde onroerend goed zelf worden verleend. Wordt vervolgd. W. V. j de opposanten blijft bestaan. Zoo ooit het bekende spreekwoord Wie het laatst lacht, lacht het best", van toepassing wa.s, dan zeer zeker hier. ZON EN MAAN. 1946 Fefcr. Zon Maan 7 8.12 17.37 10.45 8 8.10 17.39 11.05 00.22 9 8.08 17.41 11.28 01.44 WAT ONS BEZIGHIELD. De kwestie van de uitbrei ding van het aantal drank vergunningen in deze ge meente welke in de kort vóór en na de jaarwisseling gehou den vergaderingen van den tij- delijken gemeenteraad zoo veel stof deed opwaaien en tot ongekend felle polemie-- ken (pennetwisten) in ons blad aanleiding gaf, heeft een sensationeele wending ge nomen. Op 28 December 1945, juist één dag vóór de gemeente raad voor de eerste maal zijn veto over het reeds in Octo- ber door B, en W., waarne mende de taak van den Raad. gedane voorstel tot vermeer dering van het aantal drank vergunningen met één, uit sprak, had de Kroon een be slissing genomen en blijkens één in de Ned. Staatscourant verschenen Koninklijk Besluit van dien datum haar goed keuring aan het brengen van het aantal drankvergunningen in deze gemeente van 13 op 14 gehecht. Wij mogen niet verwach ten dat de Kroon, in verband met het daarna van den Raad ontvangen telegram, op dit besluit zal terugko men. Besluit is Besluit en op dit punt kan de Kroon zich geen inconsequenties permiteeren. Dit beteekent dus dat Den Oever toch de zoo zeer be geerde drankvergunning zal bekomen. De uitwerking van dit be sluit op de publieke opinie laat zich gemakkelijk raden, doch men zij voorzichtig hier andermaal het prestige van den Raad in het geding te roepen en de zaak opnieuw in een verkeerd daglicht te stellen. Het is waar, in de gemeen te en naar buiten heeft de onevenwichtigheid in het stand punt van sommige raadsleden een merkwaardigen indruk gemaakt, maar met respect kan met blijven gewagen van de eerlijk geuite opinie van hen die het algemeen belang van de bevolking voor oogen hebben gehad doch die, om welke reden dan ook, in hun respectabele pogingen om het '.onmiskenbare moreele verval te remmen, maar al te vaak zijn misverstaan. Voor geen van de beide partijen in den Raad is er thans reden tot bijzondere verheugenis of teleurstelling. De wrange bijsmaak van het dubbele echèo van de eene partij kan door het be sluit van „de hoogere macht" niet worden weggenomen terwijl de voldoening over bet aanvankelijke succes van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1