0OÜL ra# n UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIE BLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN VERGADERING RAAD VAN ADVIES. Woensdag 13 Maart 1946 Eerste Jaargang No. 33. Redactie - Secretariaat Klieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. De laatstgehouden vergade ring van den Raad van Ad vies voor den wederopbouw van de Wieringermeer werd wegens ziekte van den Voor zitter en afwezigheid van den 2en Voorzitter, den heer Koolhaas, gepresideerd door den 3en Voorzitter, den heer L. Feikes. Aanwezig waren de hee- ren Breebaart, van Dam, Hof meijer, Kuit, Lammers, Laan, Luth, Montsma, G. Smid, D. Proost en J. Vos. Secretaris is de heer J. M. de Graaff. Namens de Commissie We deropbouw Wieringermeer wa ren aanwezig Ir. A, Ovinge en Mr, Vosters. Notulen. Na de opening door den heer Feikes, werden de notu len der beide vorige verga deringen ongewijzigd vastge steld. Uitgegane stukken. De als gevolg van beslui ten in de vorige vergadering uitgegane stukken werden na voorlezing goedgevonden. Ingekomen stukken. a. schrijven van de Com missie Wederopbouw Wierin germeer houdende mededeeling dat de reiskosten van de le den van den Raad kunnen worden gedeclareerd op ba sis van het Reisbesluit 1916. j b. schrijven van de Com-J missie Wederopbouw Wierin- germeer, houdende toezending van een Verslag der werk- zaamheden dezer commissie over het tijdvak van 1 Juli j 1945 tot 15 Februari 1946, Worden voor kennisgeving aangenomen. c. schrijven van den heer J, A, Woldering, kassier der Coöperatieve Boerenleenbank Wieringermeer W.A., d.d. 28 Februari 1946, houdende toe zending van een verzoek- schrift gericht aan den Dienst Wederopbouw Wieringermeer, om toestemming tot het be trekken van het gebouw der. Boerenleenbank voornoemd, te iMiddenmeer. Wordt besloten dit schrijven door te zenden aan de Com missie Wederopbouw Wierin germeer met het advies een spoedige vestiging van de Boe renleenbank te Middenmeer wel te willen bevorderen, on eer restrictie van voldoende benutting der beschikbare woonruimte. Bouwprogramma 1946. Door de heeren Breebaart en Luth wordt namens de le- den, die op Vrijdag 1 Maart j.J door den Minister van Openbare Werken en Weder opbouw in audiëntie werden ontvangen, rapport uitgebracht Ten aaczien van de hoofd zaak, n.1. firaicieele tegemost koming in de kosten van door particulieren aangekochte noodwoningen deed de Minis-j ter de toezegging, dat deze noodwoningen bij den bouw zullen worden geregistreerd en gewaardeerd. Na afloop der! bewoning zal een nieuwe tax atie plaats vinden, waarna zal worden bepaald in hoe verre een tegemoetkoming in het exploitatietekort zal kun nen worden toegekend. Hierover zal per brief een nadere uiteenzetting volgen. I Een definitieve toezegging van een bepaalde vergoeding kon Z.E. niet doen. Wat betreft de vooruitzich ten van den wederopbouw, was de Minister erg optimis tisch. De Wieringermeer staat nummer 1 op het urgentie programma voor den weder opbouw van ons land. Per jaar zal 13 millioen voor de zen opbouw worden besteed. In een periode van 2x/s jaar zou de polder weer opgebouwd zijn. Voor dit jaar zal daar toe reeds een contingent van 31 millioen steenen beschik baar worden gesteld, D'e heeren komen tot de conclusie, dat hoewel de au diëntie niet het gewenschte, dan toch wel eenig resultaat heeft gehad, doch dat men den bouw van particuliere noodwoningen niet dient te 1 stimuleeren, omdat nog geen concrete gegevens voorhan den zijn, De Raad kan echter het op timisme van Zijne Excellentie1 niet deeien, doch hoopt dat er zooveel mogelijk gebouwd, zal worden. Het tekort aan vaklieden, zou volgens den Minister kun nen worden aangevüld van uit Friesland uit. De heer Ovinge deelt mede, dat naast de 200 Zweedsche noodwoningen, waarvan een gedeelte inmiddels is gearri-1 veerd, terwijl een model reeds 'in aanbouw is, geen andere noodwoningen door de regeering beschikbaar worden gesteld. Men zal zich dus verder moeten beperken tot de nood woningen in wagenbergingen van bestaande boerderijen en verder zooveel mogelijk moe ten overgaan tot definitieven bouw. Wat de verdere bouwplan nen betreft deelt de heer Ovinge mede, -dat dit hoofd zakelijk zal bestaan in het ommuren van nog bestaande kappen en het plaatsen van steunpunten in de rayons der kleine bedrijven, onder welke een ware slachting is aange richt en waar dan ook prac- tisch niets meer staat Qp de vraag van den Voor zitter of voldoende hout aan wezig is om de restanten der bedrijven behoorlijk te stut ten, antwoordt de hr, Ovinge, dat dit momenteel nog niet het geval is. Op daartoe gedaan verzoek zegt de heer Ovinge toe dat! terzake van den woningbouw1 een plan aan den Raad zal worden voorgelegd. Voorts zal den Raad de uit slag worden medegedeeld van den door den Dienst Weder opbouw ingestelde enquête ten aanzien van den bouw van arbeiderswoningen. Deze uitslag kan binnen enkele weken worden tegemoet ge zien. Wel kan spreker reeds mededeelen dat de woningen aan de Oostzijde van de Sternstraat gunstig worden be- ,pordeeJd. ;j De definitieve bouw in de dorpen zal veelal afhangen van hetgeen het Bouwbureau in dit verband wenscht te on- NIEUW MINISTERIE h BELGIE. Miniser Paul Henri Spaak is er iii geslaagd in België een nieuw .Ministerie te vormen, gehtf^ bestaande uit socialisten, spaak wordt, Minister van Buitenlandsche' Zaken. 1 ERKENNING VISCH. HANDEL. Afgekondigd is de verorde ning erkenning vischhandel 1946, vastgesteld door het! Bedrijfschap voor visscherij - j producten. Volgens deze ver ordening is het -uitoefenen! van den groothandel in1 visch, van den kleinhandel, in visch-, markt- en straat-j handel hieronder bégrepen j of het uitoefenen van het beroep of bedrijf van tus-| schenpersodn in den visch-1 handel, met ingang van een! nader door het bedrijfschap t.e bepalen datum slechts j toegestaan onderscheidelijk i aan groothandelaren, aan kleinhandelaren, dan wel aan tusschen personen in den vischhandel, die over eenkomstig het bepaalde bij deze verordening naar ge- i lang van hun functie in den! vischhandel als zoodanig door het bedrijfschap zijn erkend. Een erkenning dient ui-! terlijk 15 Maart a.s. schrif telijk bij het bedrijfschap te! worden aangevraagd op een} daartoe door het bedrijf-! schap verkrijgbaar gesteld formulier. NOODWEER. De arrondissementsrecht- bank te Haarlem heeft uil-1 •spraak gedaan in de zaak! tegen de Gebr. T. uit Oost- zaan, die in Maart van het, vorige jaar met een jolhaaki twee nachtelijke veedieven te lijf waren gegaan, tenge-j volge waarvan een van de( dieven was verdronken. De! rechtbank verklaarde de j gebroeders schuldig aan mishandeling die - echter; werd veroorzaakt door nood-| weer. Derhalve sprak hij dei beide verdachten vrij met] ontslag van rechtsvervolging, j dernemen. De verdeeling der nood woningen, Blijkens mededeeling van Ir, Ovinge stelt de Commissie Wederopbouw Wieringermeer zich voor, in de eerste plaats bij elke noodpaardenstal een Zweedsche noodwoning te plaatsen. Voorts in rangorde van urgentie zullen deze wou den toegewezen aan de pachV ters, waarbij de verst afwo-: nende pachters over het alge-, meen voorrang zullen genie ten, Een klein gedeelte zal tenslotte ook in de dorpen noo dig zijn voor zeer urgente gevallen. Hiermede kan de vergade ring zich over het algemeen vereenigen, waarbij er door enkele leden de aandacht op wordt gevestigd, dat ook de noodwoningen in wagenbergin gen, welke, zooals zij aan den Groetweg reeds gereed geko men zijn, gunstig worden be oordeeld, ook aan pachters te dienen worden uitgegeven, voorzoover dit mogelijk en wenschelijk is. Vraag en Antwoord. HET KINDER BIJSLAGBOEKJE. Het eerste kwartaal van! 1946 is reeds bijna verstre- ken en ik bezit nog geen kinderbijslagboekje voor dit j aar. Wat te doen De arbeider moet. nagaan bij welken werkgever hij in dienst was op 10 October 1945 of wie zijn eerste werk-l gever was na dien datum.! Hij kan dan een aanvraag1 indienen om een kinderbij -: slagboekje (d i. een omslag en vier kwartaallijsten) te i mogen ontvangen, bij hetj orgaan waar deze werkgever! tegen ziekte krachtens de Ziektewet verzekerd is. De w erkgevers beschikken meestal over de voorgeschre ven aanvraagformulieren. Deze regeling geldt even wel niet voor personen in] dienst van. overheidsinstel- j lingen, daar hen met hun1 salaris een Kindertoelage wordt uitgekeerd. Heeft men destijds reeds een aanvrage ingediend, doch het gevraagd nog niet ontvangen, dan verdient het. aanbeveling hiernaar bij het betrokken uitvoeringsor gaan te informeeren. Men mag evenwel slechts één aanvrage om een kinderbij slagboekje voor een bepaald jaar indienen. Kinderbijslag wordt uitbe taald voo reik kind te reke nen van het derde kind, dat den leeftijd van 18 jaar nog niet. heeft bereikt. Voor elk kalenderjaar is wat het aan tal kindeen aangaat, maat gevend de toestand op 1 Oct. van het voorafgaande ka lenderjaar. Kinderen, die op 1 October 1945 reeds 18 jaar waren, of op dien datum nog niet wa ven geboren, tellen voor 1946 dus niet mee. Telde het. gezin van den arbeider op 1 October 1945 nog kinderen van 18, 19 of 20 jaar, die op dien datum het dagonderwijs aan een inrichting van algemeen vor mend of vakonderwijs (b.v. ambachtschool) volgden, dan wordt bij de bepaling van het aantal voor bijslag in aanmerking komende kindo ren ook hiermede rekening gehouden. Voor deze laatste groep dient evenwel een verklaring van het hoofd der betrokken onderwijsinrichting, tegelijk met het volledig ingevulde aanvraagformulier voor het kinderbijslagboekje, te wor den ingezonden. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. ZON EN MAAN. 1946 opk. ond. opk. ond. Zon Maan TVT pi p vf* 14 6.59 18.41 14.38 6.07 15 6.56 18.43 15.54 6.36 16 6.54 18.45 17.09 6.59 MAANSTANDEN 1946. Zondag 17 Maart V. M. Maandag 25 Maart L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 194b. 14 Maart 5.56 18.23 15 Maart 6.50 19.11 16 Maart 7.32 19.50 DE OUDE SCHOENENBON NEN IN ELK GEVAL BIJ WINKELIER INLEVEREN. Zooals het centraal distri butiekantoor heeft medege deeld, zullen met ingang van 1 April a.s. nieuwe schoenen- bonnen in omloop worden gebracht, terwijl oude bon nen na 16 Maart a.s. hun geldigheid zullen verliezen. In aansluiting hierop deelt men ons van bevoegde zijde mede, dat evenals zij, voor wien geen passende schoenen bij den schoenhandel voor- ladig zijn, ook zij, die een bon hebben ontvangen," doch niet over de noodige midde len beschikken om deze bon te besteden, in afwach ting van het consumenten- crediet hun bon op de voor- -gescL'.even wijze tegen ont vangstbewijs bij een schoen handelaar moeten inleveren. AMERIKAANSCH MIDDEL TEGEN SCHAPENSCHURFT BESCHIKBAAR. De Veeartsenij kundige Dienst is er in geslaagd de hand te leggen op een uit Amerika ingevoerd middel tegen schapenschurft, Coo- per's Tick Dip genaamd. Dit middel, waarvan de import wegens het sterk in aantal toenemen van gevallen van schapenschurft dor.<r de vee houders met vreugde zal worden, begroet, is een vloei stof, die tachtig maal ver dund moet worden. Het middel wordt alleen afgegeven op advies van den Veeartsenij kundigen Dienst. Belanghebbenden dienen zich te wenden tot de in specteurs van dezen dienst in de verschillende districten of tot practiseerende dieren artsen. Thee In plaats van koffie. Het laatst beschikbaar ge- j istelde rantsoen koffie zal voor twee weken langer toe reikend moeten zijn dan oor-] spronkelijk het geval was. De eerstvolgende bon zal pas op 7 April aangewezen worden en het daarop verkrijgbaar te stellen rantsoen zal eveneens voor zes weken zijn. Ter com pensatie van den over deze twee perioden van zes weken; uitvallenden koffiebon zal op 23 Maart een extra-bon voori 50 gram thee bekendgemaakt i worden. v, i Verantv/oordelij k redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft straat. 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaff, Oos- terhaven 46. Medemblik Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 455. Uitgave Stichting Flevo-Bode Voorzitter G. P. Kistemaker, A 63, Abbekerk. Drukkerij Corn. J. Bosker, Hoofdstr. 14, Hippolytushoef. Telef. Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1