FLEV UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN De Beurs te Winkel. Zaterdag 30 Maart 1946 Eerste Jaargang No. 38 Redactie - SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wiermgen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. Middenstandsenquête. Het doet ons genoegen te mogen constateeren, dat bij den opbouw van onzen pol der door de Commissie We deropbouw Wieringermeer .rekening wordt gehouden met de bestaande wenschen van de vroegere bewoners van de thans vernielde pan den. Reeds kwam dit voorne men tot uiting in een gerui- j men tijd geleden gehouden; enquête inzake de arbeiders woningen, waarvan wij bin nenkort den uitslag hopen! te kunnen publiceeren. Thans is wederom een vra_ I genlijst rondgezonden door. den Dienst Wederopbouw en; wel aan de middenstanders. In het daarbij gevoegde schrijven deelt de Co.We.Wi. mede, dat het haar ge-1 wenscht voorkomt bij den! herbouw der dorpen reke- j ning te houden met de mo gelijkheid van herverkave ling van erfpachtsperceelen. Verschillende middenstan ders, die naar hun meening bij hun vestiging in den polder een teklein of minder gunstig gelegen perceel heb ben verkregen zullen wellicht plannen hebben beraamd, om op andere wijze te her bouwen. Het doel van deze enquête is, een overzicht te krijgen van de wenschen, welke on der de middenstanders le ven en aan de hand hiervan te onderzoeken, in hoeverre aan deze wenschen tegemoet gekomen kan worden. Ui teraard zullen de extra- kosten voortvloeiende uit een gewijzigd plan van op bouw, naar het oordeel van de Commissie, geheel voor •rekening komen van de be langhebbende en niet, zoo- als de normale kosten, voor opname in de schade-rege ling in aanmerking komen. Bij deze enquête, die uit den aard der zaak een geheel ander karakter draagt dan die, inzake de landarbeiders woningen, ligt dus het zwaartepunt in de ligging en grootte van het perceel en niet in de indeeling. We kunnen ons evenwel voorstellen, dat ook hier de ervaring heeft geleerd dat er verbeteringen zijn aan te brengen, hetgeen ook ver band zal houden met de meer of minder gunstige resulta ten. die den zakenman in den loop der jaren ten deel zijn gevallen. Een belangrijke rol zal evenwel de vraag spelen, in hoeverre de schaderegeling ten gunste van den midden stander, die voer eigen re kening gaat opbouwen, zal uitvallen. Zooals de toestand thans is, zal het voor de meeste middenstanders reeds een belangrijke aderlating, dan wel een bezwaarlijke schul denlast beteekenen om het pand op te bouwen naar den ouden toestand, zoodat uit breiding voor velen, ondanks gevoelde behoefte, practi'sch onmogelijk zal blijken. Zooals reeds bij verschil lende gelegenheden naar voren kwam, valt het op, dat tot dusver door den middenstand in het alge meen nog weinig animo aan tijd zullen d-(jp-<$# eral het werk den dag wordt gelegd om te en het verkeer stilgelegd zijn.' gaan bouwen. Een belangrijke factor Eerstdaags fietsen compleet j jj Woensdag maakte de vormt hierbij, zooals gezegd mei banden heer H. A. Giesen namens de', de financieeie zijde, doch! Tot voor kort werd inge-, .Commissie Wieringermeerbe- j een tweede rem vormt welI val van toewijzing van een jangen het navolgende bekend^ de onzekerheid omtrent denfiets aan een bepaald aantal Mededeeling van de i herbouw der drie dorpen. categoriên personen op den'zWM. Uit het feit dat deze en- bon steeds ingevuld de naam De le(kn worden verzochl quete wordt ingesteld ZOU van grossmr of fabrikant ter- spoe£igste op te geven met een aan zekerheid gren! wijl tevens vermeld stond of en waar men de he tende waarschijnlijkheid de bet een fiets van Nederlandsch: ,d pootaardappelen kan conclusie kunnen worden fabnkaat dan wel een import-l J Aangeraden wordt getrokken dat de vraag of iets zou zijn In het vervolg d;|e onlvangst, wannéer cr een of drie dorpen zullenkunnen zoowel kooper als de-; p j komen, reeds zou zijn beslist, taillist een vrije keus doen, j man u f,:_t De Middenstand sprak] Detaillisten zullen bij hun! "1 ZfM- J»"1 zich, zooals bekend, in zijn voorraad fietsen een overeen-1 aan e]A ve e geheel Uit voor herbouw der i komstig aantal binnen- enkunnen voiaoen. drie dorpen. buitenbanden ontvangen, op-j 2, Puinruimen. Het lijkt ons wel ge- j dat zij de fietsen compleet kun onderstaande personen wenscht. dat hieromtrent nen afleveren. kunnen de vergoeding voor spoedig een beslissing wordt 1 Behalve de nieuwe fietsen I puinruimen in ontvangst ne genomen, dan wel dat hier- worden ook in Engeland ge-I men bij den Dienst Weder Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. ZON EN MAAN. 1946 opk. ond. opk. ond. Maan Maart 31 6.19 19.10 6.14 16.50 MAANSTANDEN 1946. Dinsdag 2 April N. M. Maandag 8 April E. Kw. Dinsdag 16 April V. M. Woensdag 24 April L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1946. van eenigerlei officieele me dedeeling wordt gedaan. Hoewel voor ons gevoel deze vraag geen strijdvraag van belang meer is, doet het ontbreken van de noodige zekerheid den middenstan der aarzelen definitieve plannen in zee te sturen. Korte berichten. Slachtoffers van sabotage Toen een groep arbeiders bezig was een baggermolen bij Linne in Limburg, aan een nen werden gedood, vier zwaar gewond. Hei terrein zou door de Duitschers zijn gezuiverd. Een onderzoek, dat naar aanlei ding van dit ongeluk werd ingesteld, bracht echter nog 28 mijnen voor den dag. kochte, -gebruikte fietsen "fri opbouw Wieringermeer, Ridder distributie gebracht, De aanvoer straat 10, Medemblik hiervan was echter nog zeer! J- H. Beukema, Wagenpad 31 Maart 7.05 19.24 gering. H 48 L. J. Cevaal, Verbin- I dingsweg J 89 A. Groenen-; 'weg, Klieverweg F 14 J, Hop Extra bon voor importsigaretten lmans_ Medemblikkerwg K 72; Ter gelegenheid van de her- Jacobs, Wierweg F 65 denkmg der bevrijding in Mei Wed jansseni Qosterkwelweg a.s„ zal een extra bon voor L 18 p F JanSsen, Wier- importsigaretten worden aan- wefi F 58 A. Kluft, Medem- Sewezen- blikkerweg K 17 J. W. Lam- mers, Wagenpad H 50 W. H. v, Liere, Qosterkwelweg L 23; Extra kaas en vleesch in April, Op 28 Maart jl. is een extra; L. v. Marion, Klieverweg J 21; bon voor 50 gram kaas bekend' A'. Nauta, OosterkweJweg L gemaakt. De leeftijdsgroepen; A. W, van Soesbergen, Cos- i j m tr, Uc boven 4 jaar krijgen in de! terkwelweg L 20 B, Trom, anker op den Maasoever e be- (weede van'B Aprili aIs'Wierweg F 62 J, de Vries, vestigen kwam een mijn tot.p^^ 2fl() Costerkwelweg L 15; J Wierts ontploffing^ Vier van de man Tenslotte zal Oosterkwelweg L 19 H. in April voor alle leeftijds- Zeinstra, Noorderkwelweg J 65 groepen een bon voor een ei Zwaan< Medembl.weg K lz. worden aangewezen. Verplaatsing van het Gewestelijk Arbeidsbureau. In de eerste helft van April De Directeur van het Ge- zal voor de verbruikers boven westelijk Arbeidsbureau Alk- 4 jaar de hoeveelheid boter j maar, Bijkantoor Wieringerwerf in het rantsoen voedingsvettenmaakt bekend, dat met ingang Appelmoes voor de jeugd. Binnenkort zal voor kinde ren, geboren in 1945 of later, een liter appelmoes in blik beschikbaar worden gesteld, Men moet hiertoe uiterlijk 6 April bon E 35 der bonkaart KE 604 bij een detaillist in con serven inleveren. Zijn zij het praedicaat „Koninklijk" waardig Naar het A.N.P. verneemt, heeft H.M. de Koningin op dracht gegeven een onderzoek in te stellen naar de gedragin worden verdubbeld ten koste van de margarine. Verwilderde jeugd. Door de politie te Kampen werd een 11-jarigen jongen, aangehouden, die oude men- schen oplichtte met het raffi nement van een volleerd mis dadiger. Hij zocht goedge- loovige oudjes op en vroeg die om aardappelbonnen. Als hij ze dan zelf van de bon kaart af mocht scheuren koos hij de „verkeerde" bonnen, boter- en suikerboni*en b.v, en verkocht die voor f 2.50 gen gedurende de bezetting j aan anderen. Om vertrouwen van de vereenigingen van wel- in te boezemen begon hij de ke zij lid of beschermvrouwe oudjes naar hun geloofsrich van 1 April 1946 het kantoor verplaatst is van Hippolytus hoef naar Kolhorn. jWoonjark bij Waardbrug, Telef. no. 330 Kolhorn, en dat vanaf Dinsdag 2 April zitting zal worden ge houden te Hippolytushoef, en wel 3 maal per week n.1. Dins dag, Donderdag en Zaterdag van 10 tot 11 uur in het kan toor Hoofdstraat 1. 4. Gevonden. Een slinger van een zelf bin der, met de inundatie van de Wieringermeer op de Alkm. weg. Terug te bekomen bij P. Batter, Groetpolder te Kolhorn 5. Formulieren voor rijver gunning. Diegenen, die nog geen rij vergunning bezitten en wel de r I 1 VtlKUUUlUg UCiUlCU - is, of waaraan ZIJ het prae- ting te vragen en beweerde bcschikking bebben over een dicaat „koninklijk" heeft ver- dan a{ naar gelang het ant ieend. woord was, „ook katholiek" of „ook protestant" te zijn en vertelde „dat hij ze pas nog in de kerk gezien had.... Belasting Perikelen LOONBELASTING. Suppletieloon, uitbetaald aan werknemers, werkzaam buiten de gemeente hunner inwoning Ingevolge de Beschikking van het College van Rijksbe middelaars tot regeling van arbeidsvoorwaarden voor werknemers, die buiten hun woonplaats arbeid verrich ten pn gehuijsvest worden, komen deze werknemers in aanmerking voor suppletie- loonen, welke beoogen het nadeelige toonverschil tus- schen woon- en hun werk- gemeente ongedaan te ma ken. De suppletieloonen wor den uitbetaald door de Ge westelijke Arbeidsbuveaux, welke eveneens als werkge ver voor het Besluit op de Loonbelasting zijn aan te merken. Hiervan zou het gevolg zijn dat aan nage noeg alle 'werknemers aan wie suppletieloonen worden uitbetaald aanslagen In de Inkomstenbelasting zouden moeten worden opgelegd. Om dit te voorkomen is in de 18e uitvoeringsbeschik king Loonbelasting aan de G-ewestelij ke Arbeidsbureau* de verplichtig opgelegd om bij de inhouding" van de loonbelasting met het door j den werkgever, bij wicn de werknemer in dienstbetrek king is, reeds uitbetaalde loon rekening te houden. W. V. Fokker gaat autobussen bouwen. De Fokkerfabrieken te Am sterdam zullen binnenkort be ginnen met de vervaardiging van carrosseriên voor autobus sen, die bestemd zijn voor de Nederlandsche Spoorwegen. 4 Mei, il uur 1 minuut stilte. De regeering heeft besloten de plechtige herdenking van de totale bevrijding van Neder land te doen plaats hebben op Vrijdagavond 3 Mei. Op Za terdag 4 Mei, wanneer het bevrijdingsfeest gevierd wordt, zal des ochtends te elf uur een minuut stilte in acht ge- -nomen worden. Gedurende die Schager Markt Schagen, 28 Maart 1946. Aangevoerd 28 Paarden f 600—1700 10 Geldekoeien 'mag.) f 300—520 11 Kalf- koeien f 400750 57 Over- houders f 5065 17 Bokken f 10—40 20 Biggen f 35— auto of motorrijwiel, worden verzocht bij de heeren v.d. Veen of Klis'tf.maker formu lieren af te halen. Zij, die afgeloopen week hun rijvergunning hebben ontvan gen, worden verzocht dit even op te geven aan één der beide heeren. Het overlijden van Aljechin, Geruchten, dat Dr, Aljechin zelfmoord gepleegd zou heb- 65 45 Konijnen en 22 Kip-j ben, omdat hij in geldmoeilijk pen, vastgestelde prijs. I heden was geraakt, wo^'n Voor de Centrale 3 stie-1 tegengesproken. Reeds eenigen •ren, 31 Gelde koeien (vette) tijd had hij een hartaandoening 5 pinken, 311 nuchtere kal- en de doctoren hadden een veren 2 vette schapen, 42 eventueelen plotselingen dood! vette varkens. voorzien, Verantwoordelijk redacteur I tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaff, Oos- terhaven 46: Medemblik Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 455. Uitgave Stichting Flevo-Bode Voorzitter G. P. Kistemaker, A 63, Abbekerk. Drukkerij Corn. J. Boskêr, Ho*fd«feT. 14, Hippolytushoef. Ttl*f. Hippolytushoef Ne. 1».

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1