UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN HET HERSTEL VAN DEN POLDER. Woensdag 3 April 1946 Eerste Jaargang No. 39. vo Redactie - SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wielingen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Wat verricht werd en voor welke moeilijkheden wij nog staan. Het was een genot om t.e zien, hoe in de beide laatste weken het werk in den polder opschoot. Overal, op vrijwel elk bedrijf, werd met voortvarendheid gewerkt en wanneer de weersomstandigheden gunstig blijven zal de voorjaarszaai binnenkort beëindigd zijn. Dan zal de Wieringermeer weer een oogst kunnen geven, zij het dan, dat de schaal dit jaar st.erk naar de granen zal overslaan. De meeste moeilijkheden! eens te weten, wat een M3 geven nog de gronden in hetj grondverzet door'deze arbei- centrum en Noord-Oosten d&rs kost. van den polder. Deze gron-J Getracht is ook mechani_ den, die ook van nature reeds sche hulp in te schakelen in den vorm van drag-lines. Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. wat koud en nat zijn, ver- keeren nu in de ongunstig ste omstandigheden. Veraf gelegen en bovendien over het algemeen sterk dichtge slibde slooten vormen daar een zware handicap. Ook daar wordt echter onder hoogen druk gewerkt. Een hëële slag voor zijn de boeren, die er in ge slaagd zijn om zelf bij hun bedrijf te wonen en ©ok is het duidelijk, dat niet eiken boer het improviseeren even goed ligt. Het inzaaien on der deze omstandigheden vraagt heel wat mee-r orga nisatietalenten, dan het rus- Enkele aannemers versche nen met een z.g. „overslag"; deze voldeden echter tot dusver niet. Met drag-lines gaat het werk behoorlijk goed. hoewel eerst eenige ervaring moet worden opge-1 daan. Bij elke drag-line moet een opzichter staan. Het viel echter niet mee om geschikj te drag-lines voor dit doeli bij elkaar te krijgen. Ook in dit opzicht bleek de schoone schijn niet altijd te kloppen met de werke-j lijkheid. Het laarzen-probleem voor de arbeiders bij de boeren,. tig op een boerderij zitten werd grootendeels opgelost, en vandaar uit het bedrijf door de toewijzing van 1250 besturen. Met de slooten schiet het mooi op en wanneer de om standigheden wat mee wil len werken, zal op 1 Mei a.sz het schoonmaken van de slooten vrijwel geëindigd zijn. De eerste maanden van het jaar hebben erg tegen gewerkt de maand Januari was vorstig, zoodat vrijwel niets kon warden uitgevoerd; de maand Februari was ab normaal nat, wat ook een geweldig bezwaar v/as en toen volgde nog een slechte periode in het begin van Maart, met slooten vol sneeuw. Bij dit herstel-werk speelt een zeer belangrijke rol het uitvoeren van dit werk in eigen bedrijf. Zonder de in schakeling van de boeren zelf met hun arbeiders, zou dit werk niet zoo vlot heb ben kunnen gaan. paar aan het Domeinbeheer, welke laarzen rechtstreeks aan de boeren werden toe gewezen. Reeds zijn verschil lende objecten, die door de boeren zijn uitgevoerd, door' de toezichthoudende Maat- j schappijen goedgekeurd, zoo- dat de uitbetaling naar' men ons mededeelde op korten termijn zal kunnen; plaats vinden door het Do-| meinbeheer. Het spreekt vanzelf, dat met dit herstel-werk aan de slooten een flink bedrag gemoeid is. Momenteel wordt dit voor den heelen polder op l'/-2 a 2 millioen gulden geschat. DE WEGBERMEN. De bermen van de wegen zullen indien althans graszaad verkregen kan wor den centraal worden in gezaaid. Het is dus niet de bedoeling, -dat eiken boer VERGADERING VISSCHERSFONDS. Fusie met D.E.T.V. In Hotel de Haan verga derde bovengenoemde ver- eeniging onder leiding van Voorzitter J. Tijsen. De Voorz. opende op ge bruikelijke wijze met een hartelijk welkomstwoord, gaf hierop den Secr. den heerj S. P. de Vries gelegenheid j tot het lezen der notulen van de vorige vergadering. Deze werden onveranderd vastge steld en goedgekeurd. Bestuursmededeeiingeji. Voorstel van het bestuur om ouden van dagen een' jaaruitkeering te verleenen van f 52.f 25.toelage, terwijl voor weduwen en weezen eenzelfde voorstel van dp bestuurstafel komt van f 52.b f 40.toeslag. Met algemeene stemmen werd dit voorstel aanvaard. Voorstel van het bestuur om over te gaan tot fusie met D.E.T.V. Het bestuur is reeds bezig de statuten in uier voege te wijzigen. De vergadering verklaarde zich unaniem vóór fusie. Het punt bestuursverkie zing vervalt hierdoor, zoodat vocrloopig het thans zittend; bestuur blijft gehandhaafd. I De Penningmeester brengt jaarverslag uit. Daaruit stip- j pen we aan dat de inkom-! sten waren f 32498.45 Uitgaven f 19864.96'A! De arbeidsprestaties zijn, verzorgt voor het ge in dit vrije werk zeer veeli Veelte van den weg, dat aan beter dan op de D.U.W.-ob- zijn bedrijf grenst. Dit zou jecten, terwijl ook het in- bezwaren met zich mede schakelen van het particu-j brengen. De eene boer zou liere initiatief in dit op-! gaan ploegen, de andere zicht een belangrijke stimu-j schijven enz. Ook moeten lans bleek te zijn. iangS verschillende wegen Het te werk stellen van n0g man-gaten enz. worden D.U.W.-arbeiders was tot dichtgemaakt. De voorberei-i dusver een voortdu-rende dingen voor de uitvoering bron van ellende en narig-j van herstelwe-rk aan de heid. De kampen waren als. bermen zijn reeds getroffen, regel belangrijk onder-bezet, terwijl daarnaast de ar- DE ERFBEPLANTING. beids-prestatie alles te wen-1 Met de erfbeplanting is schen over liet. Over het reeds een flink begin ge- et.en en de verdere verzar-; maakt. Zooals bekend is ge- ging werden weinig klach- maakt, wordt door het Do - ten vernomen, doch toen op meinbeheer slechts toestem- Maandag 18 Maart de erw-ming gegeven tot beplan- tepsoep wat dun was uitge-J ting van die boerderijen, vallen, was dit voldoende waarvan de gebouwen zijn aanleiding voor 300 manbiij ven' staan. Onder toezicht om het werk neer te leggen.! van het Staatsboschbeheer En zoo sukkelt het verder zijn deze werkzaamheden in Het zou leerzaam zijn om Vervolg op pagina 3. Batig saldo f 12633.48' De rondvraag bracht, geen bijzonderheden aan het licht. In zijn slotwoord wijdde de voorzitter eenige waardee- rende woorden aan wijlen M. Kooij Pz., voer het vele werk door hem, voor de ver_ eeniging verricht. Eveneens werd dank ge bracht aan den heer Jac. Kaptein voor het omvatten de werk tijdens zijn bestuurs functie verricht. Hierna sluiting. BENOEMING HOOFDONDERWIJZER. Aan de Chr. Nat. School te Den Oever is in de vaca ture S. de Vries, benoemd tot hoofd der school de heer F. de Gooijer, te Den Haag. BENOEMING KERKVOOGD NF.D. HERV. GEM Door notabelen der Ned, Herv. Gemeente te Wieriiigen werd Zaterdagavond in de gehouden vergadering be_ noemd tot kerkvoogd voor Westerland in de vacature E. Bais, de heer S. Asjes Pz. De heer D. Minnes werd opnieuw herbenoemd, o INTREDE Ds. v. d. WINDEN Naar wij vernemen, is de beroepen predikant bij de Ned. Herv. Gemeente, Ds. H. J. v. d. Winden,, thans te Godlinze Grvoornemens Zondag 15 Mei a.s. in de Herv. kerk te H.-hoef zijn intrede te doen. Zijn beves tiger is Ds. H. J. Klein Was- sink te Alkmaar. MEDEMRLIK. ONTSLAGEN. Aan den heer Th. van der' Gulik te Wervershoof is op| zijn verzoek ontslag verleend' als ambtenaar bij den distrij biitiedienst Medemblik. Aan de heeren J. G. Koo-, men te Wervershoof en A.j Kopuit te Opperdoes is ont slag als ambtenaar bij den; distributiedienst alhier ver leend, uit overweging, dat zij zich blijkens het resultaat! van 't politioneel onderzoek! en volgens eigen bekentenis schuldig gemaakt aan ver- j duistering v. tabakskaarten. Betrokkenen hadden beiden reeds eervol ontslag gevraagd. Weer (sinaasappelen voor kinderen. Voor personen geboren in 1925 of later worden wederom 500 gram sinaasappelen be schikbaar gesteld. Uiterlijk Woensdag 3 April moeten de bonnen E 36, D_ 36, C 36 B 37 reserve der bonkaart K 604 bij teen handelaar in groente en/of fruit zijn ingeleverd. De aflevering zal zoo spoedig mo gelijk geschieden. Terschelling wil weer bij Noord-Holland. In de dezer dagen gehou den raadsvergadering van de gemeente Terschelling, is het schrijven van den Minister van Binnenlandsche Zaken in be handeling genomen, waarin deze een uitspraak van den raad vroeg ten aanzien van de kwestie aansluiting bij Noord-Holland of bij Friesland De raad kon zich vereeni gen met het voorstel van B. en W., den Minister te ver zoeken de aansluiting bij Frites land, welke in 1942 door de Duitschers is verordend, weer ongedaan te maken. Te veel belangstelling voor België. Vanwege de Provinciale Griffie van Noord Holland, te Haarlem, wijst men erop.l dat het aantal paspoortaan- vragen voor reizen naar Bel gië in de laatste weken in die j mate is toegenomen, dat men sterk den indruk krijgt, dat] vele der paspoortaanvragers hun reis niet met bonafide bedoelingen ondernemen. Men vestigt er de aandacht op, dat men geen recht heeft op het verkrijgen van een pas,- poort, doch dat dit een gunst is en dat de bevoegde autori teiten derhalve van belangheb benden kunnen verlangen, dat zij aantoonen, c.q. aanneme lijk maken, dat zij -voor nood zakelijke althans serieuse doel einden, naar het buitenland willen reizen. Katholieke jonge boeren naar den N.O.-Polder, De Katholieke jonge boe renstand kring Nijmegen, wel ke 18 afdeelingen omvat, ver-j gaderde te Neerbosch bij Nij megen. Bij de bespreking over de. toekomst der jongg boeren, gaven de sprekers de heer G. i Smulders en de Chef der afd. Landbouw van het Geweste- i lijk Arbeidsbureau, de heer IA, Laurant, den jongen boe ren in overweging met het oog op hun geestelijke en econo mische belangen niet naar het buitenland doch veeleer naar de 48C00 ha. groote Noord- Oostpolder te emigreeren. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. ZON EN MAAN. 1946 opk. ond. opk. April Zon S 06.12 19.15 4 06.09 19.17 5 06.07 19.19 6 06.05 19.21 ond. Maan 07.12 21.03 07.33 22.35 07.59 08.31 00.03 MAANSTANDEN 1946. Maandag 8 April E. Kw. Dinsdag 16 April V. M. Woensdag 24 April L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1946. 3 April 4 April 5 April 6 April 9.40 10.22 11.07 21.19 22.00 22.43 23.30 Belasting Perikelen, INKOMSTENBELASTING Waardeering veestapel. Omtrent de vraag hoe de winstberekening dient te geschieden bij verkoop van bedrijf sgebruiksdieren, ge volgd door aanschaffing van een nieuw dier, in een geval dat belastingplichtige het zg. vaste-waardesysteem toepaste, werd een beslissing gegeven bij arrest van 16 Jan. 1946. De Hooge Raad is van oordeel, dat, indien niet wordt aangetoond dat de bed-rij fswaarde van het aan gekochte dier lager is, het niet geoorloofd is dit voor een lager bedïag dan den aanschaffingsprijs in den inventaris op te nemen. De inventariswaarde bij het begin van het jaar diende, in verband met den verkoop van het dier, te worden ver minderd met de daarin be grepen waarde van dat paard. OMZETBELASTING Granen, peulvruchten en zaden Na 31 Mei 1945 heeft het A. V. A. van de telers geen granen, peulvruchten en za den van den oogst 1945 meer ingenomen. Dientengevolge dienen de landbouwers ter zake van levering Van be doelde goederen na dien da tum zelf omzetbelasting te voldoen. (Res. 15 Febr. 1946 no. 5.) W. V. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaf f. Oos terhaven 46, Medemblik Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 455. Uitgave Stichting Flevo-Bode Voorzitter G. P. Kistemaker/ A 63, Abbekerk. Drukkerij Com. J. BoskV Hoofdstr. 14. Hippolytushg' Telef. Hippolytushoef No.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1