UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN DE KAMPEN VOOR DEN WEDEROPBOUW. Zaterdag 13 April 1946 Eerste Jaargang No. 42 Redactie - Secretariaat KHeftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. In nummer 39 van ons blad gaven wij een overzicht van wat reeds verricht werd en voor welke moeilijkheden wij thans nog staan. Aan het slot daarvan maakten wij melding van de plannen, welke er bestaan ten aanzien van de huisvesting der arbeiders benoodigd voor den wederopbouw van onzen polder. Het komt ons gewenscht voor deze belangrijke materie eens nader onder oogen te zien. Behalve de thans reeds langs den rand van den polder in gebruik zijnde onderbrengings - mogelij khe_ den, die totaal circa 1000 man kunnen herbergen, zul len er kampen verrijzen te Wieringerwerf, Slootdorp, Middenmeer en Oude Zeug, terwijl ook het voormalige barakkenkamp te Medem- blik momenteel wordt inge_ Ticht ten behoeve van arbei ders, die in de Wieringer. meer te werk zullen worden gesteld. Dit laatste, aan de "Westersingel te Medemblik gelegen kamp zal binnen enkele weken gereed zijn tot het herbergen van z.g. vrije arbeiders. Ongeveer de helft landarbeiders in dienst van de pachters en voor de an dere helft bouwvakarbeiders, die in dienst van de aanne mers zijn. Wanneer niet door onver wachte teleurstellingen van het werkschema behoeft te worden afgeweken zal de totale kampaccomodatie in en rond den polder na onge veer drie maanden circa 2000 man bedragen, verdeeld over de volgende kampen 1000 man in vijf thans reeds bestaande D.U.W.-kampen aan den rand van den pol der (o.a. Oostwaard en Hau- keshoef 450 man in het kamp te Medemblik 600 man in de vier kampen te Wieringerwerf, Slootdorp, Middenmeer en Oude Zeug. Dit houdt dan in dat, wan neer van een voltallige be zetting kan worden gespro. ken (hetgeen mo menteel in de reeds bestaan de kampen geenszins het geval is) ruim 2000 mannen na hun volbrachte dagtaak, de avonden daarin zullen moeten doorbrengen. De verwachting is dat ve len der onder te brengen arbeiders afkomstig zullen zijn uit de steden of uit plaatsen met een sterk ste_! delijk karakter, temeer daar! berichten uit Friesland erop; wijzen, dat, alhoewel deze, provincie slechts geringe oorlogsschade leed, het aan tal voor onzen wederopbouw beschikbare arbeiders niet te hoog moet worden geschat.! (.Wij zien met belangstelling1 de resultaten tegemoet van den reis van Ir. Ringers naar deze provincie). De ondervinding heeft ge leerd, dat het voor een ste deling geenszins meevalt zijn vrijen tijd door te brengen cp het platteland. Wij her inneren ons den eersten Zon dag, die de Amsterdammers in het Kamp Oostwaard moesten doorbrengen. Klach ten over de kampinrichting werden niet. gehoord en toch stelde men na dien Zondag en bloc den eisch ieder weekend naar huis te kun nen gaan. Een geheelen dag rond te moeten hangen in een voor hen vreemde omge ving, was hen te slecht be vallen. Bovendien maakte de toenmalige slechte tex_ tielpositie van deze arbeiders het hen niet mogeliijk langer dan een week van huis te blijven. In dit verband is het niet onaardig te vermelden, dat omstreeks dien tijd in een zeer radicaal arbeidersdag blad een waardeerend arti kel verscheen van den ver slaggever Brusse over dit kamp Oostwaard. Men ver keert hier evenwel in de gunstige positie, dat beschikt kan worden over de aldaar reeds aanwezige goed geou tilleerde gebouwen. Zeer jammer was het, dat de vlak daarbij gelegen ontginnings, schuur, welke eveneens voor kamp zou worden ingericht, op een onzaligen Woensdag middag tot den grond toe afbrandde. Kampen zijn een nood zakelijk kwaad. De afgeloopen bezettings jaren waren oorzaak, dat alles wat op kampen betrek king heeft ons een onaange- namen smaak in den mond geeft. Arbeidskampen, la gers, concentratiekampen, zijn zaken waaraan we niet graag meer denken. Voordien waren het de werkverrui mingskampen, die het Ne_ derlandsche volk eenigszins huiverig tegenover dergelijke inrichtingen deed staan. Thans zijn het de internee. ringskampen, die een on sympathieke beteekenis aan het woord kamp geven. Een noodzakelijk kwaad, maar de wederopbouw van Nederland, en in het bij zonder van de Wieringer meer dringt ons dit kwaad terzijde te stellen en dei harde noodzaak op den; voorgrond te plaatsen. 'Volgens het Bouwplan 1946 zullen 14.000 bouwvakarbei ders in Nederland ver van, hun woonplaats moeten wor_ den ondergebracht. Slechts; een zeer klein percentage hiervan zal in de getroffen, gebieden ter plaatse in den, kost kunnen worden geno-, men. (Wordt vervolgd.j Korte berichten. Heden is het een jaar! geleden dat President Roo- j sevelt aan een hartverlam-j ming stierf. Herstellingswerken aan de dokken ia Den Helder, De directie van de Rijks werf te Willemsoord (Den Helder) zal Woensdag 24 April: de uitvoering van baggerwer- ken in de voorhaven der zeedoksluis en in het natte dok, behoorende tot de Rijks werf te Willemsoord, in het openbaar aanbesteden-. Het duizendste schip sinds de bevrijding in de haven van Rotterdam. Zondag is sinds de bevrij ding het duizendste schip de haven van Rotterdam binnen geloopen, n.1. het Engelsche stoomschip „Goldfinch" met stukgoed aan boord. Ter ver gelijking diene, dat het aantal schepen, dat de laatste jaren vóór den oorlog Rotterdam aan liep, ongeveer 15.000 per jaar bedroeg. TAXI, MIJNHEER. De Amsterdamsche plaat selijke huuT-autocentrale, het georganiseerde taxiverkeersbe- drijf, voert op dit oogenblik besprekingen met de Rijksver keersinspectie en met het Ge meentebestuur teneinde te be reiken, dat althans het stads- taxiverkeer weer wordt vrij gegeven. Zooals bekend zijn daarvoor op dit oogenblik nog bijzondere dokters- of andere verklaringen noodig. Insiders achten het niet onmogelijk dat reeds halverwege deze maand de vrije taxi in de hoofdstad herverschijnt Ook nieuwe, lagere dan de thans geldende tarieven vor men het onderwerp voor de besprekingen. DISTRIBUTIE RUBBER LAARZEN VOOR DEN LAND- EN TUINBOUW. De distributie van rubber laarzen voor den land- en tuinbouw is in handen ge legd van de provinciale af_ deelingen van de stichting voor den landbouw. GEBOUWD ZONDER GOEDKEURING. De heer Kraal te Utrecht heeft op het terrein te Maartensdijk een kantoor gebouw doen bouwen zonder daarvoor de vereischte goed keuring vah gemeentewege of van het college van alge- meene commissarissen voor den wederopbouw te hebben verkregen. In overleg met den dienst voor den weder opbouw is thans door den burgemeester aan den heer Kraal last gegeven het ge bouw binnen veertien dagen te doen afbreken. Procesver baal is opgemadkt. Dit moge voor een ieder een waarschuwing zijn geen bouwwerken zonder vergun ning te doen uitvoeren. In voorkomende gevallen kan tevens de uitvoerende aannemer, gedurende eenige maanden van de toewijzing van materialen worden uit gesloten. a-s. VERKIEZINGEN. Door de volgende partijen zullen aan de verkiezingen worden deelgenomen Anti Revolutionaire Par tij Partij van de Arbeid, Protestantsche Unie Ka tholieke Volkspartij Staats, kundig Gereformeerde Par tij Christelijk Historische Unie Communistische Par tij Nederland (De Waar heid) Partij van de Vrij heid Nederlandsche Belia. my Partij. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. Wieringen. VERGADERING KOLL. MIJ VAN LANDBOUW. Opheffing van het Plaatselijk Bureau. De boeren willen eigen vertegenwoordiging in den raad, samen met Middenstand. Ruilverkaveling een lijdensgeschiedenis. Op deze vergadering,- Don derdagavond in „Centraal" gehouden, kwamen verschil lende belangrijke zaken aan de orde. Aanwezig 50 leden. De contributie werd ver laagd van f 0.75 tot f 0.60 per H.A. Minimum f 5, Maxi. mum f 30 per jaar. Zoons van leden f 2.50 per jaar. De heer M. Kooij wees op het belang van een omgaan, de inzending (in ieder ge val vóór 18 April a.s.) van de registratiekaartjes Kunst- mesttoewijzing 1946/1947. Een toewijzing Fosforzuur kan zeer spoedig worden te gemoet gezien. De Voorzitter deelde mede dat het kantoor van den Plaatselijk Bureauhouder te Wieringen m.i.v. 1 Juli 1946 za worden opgeheven. Men zal in de toekomst weer op Anna Paulowna zijn aange wezen. Dit besluit ontlokte scher pe protesten. Gewezen werd op de bijzondere ligging van Wieringen men zit overall ver vandaan, 't Is erg lastig! om naar Anna Paulowna te gaan, 7000 Geregestreerden is geen kleinigheid en op die grond is het kantoor toch zeker niet overcompleet, al dus de vergadering. Besloten wordt een request in te dienen bij de bevoegde instanties. De Heer Kooij verzoekt ben die nog klachten heb ben over niet betaalde koei en of iets dergelijks zich als nog vóór 1 Juli a.s. met hem in verbinding te stellen, op dat vóór zijn aftreden de zaken kunnen worden afge handeld. i Er gaan stemmen op bij de a.s. verkiezingen van een gemeenteraad met een ei gen lijst uit te komen. Na veel gepraat wordt be sloten contact te zoeken met de groep Middenstanders en te trachten gezamenlijk met een lijst voo-r plaatselijk belang uit te komen, Met vrijwel algemeene stemmen wordt tot dit laat ste besloten. Geïnformeerd wordt naar de stand der ruilverkaveling. Voorzitter noemt dit een lijdensgeschiedenis. Er is een tekort aan arbeiders en verschil van inzicht over hetJ plaatsen dor vrijgekomen grond, ook die, door dragli nes opgeworpen. Snel gaat het niet want er zijn vele moeilijkheden. Hierna sluiting. ZON EN MAAN. 1946 opk. ond. opk. ond. April Zon Maan 14 05.45 19.34 17.21 05.41 15 05.43 19.36 18.31 05.56 16 05.41 19.38 19.40 06.11 MAANSTANDEN 1946. Dinsdag 16 April V. M. Woensdag 24 April L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEyER 1946. 14 April 15 April 16 April 7.39 7.57 8.14 8.3Q 8.46 9. 0 DE KEURINGSDIENST NOORDHOLLAND van den N.A.K. (Secretariaat Nassauplein 43, Alkmaar deelt mede dat de aangifte voor de keuringen in 1946 is opengesteld tot uiterlijk 3 Mei a.s. en kan geschieden bij het Secretariaat of bij de plaatselijke vertegen woordigers. Aan alle telers, welke in 1945 hebben laten keuren, is een circulaire gezonden, waarin de voorwaarden enz. opgenomen zijn. Degenen, die deze circulaire niet ont vangen, kunnen deze bij het Secretariaat of de vertegen woordigers aanvragen. Men verzuime niet tijdig aan te geven, om niet te leurgesteld te worden. Na oorlogsweeën. 23 menschen werden ge dood, toen een Britsche vracht auto te Napels in een opslag plaats van mijnen reed, waar door deze tot ontploffing kwamen. Schager Markt. Schagen, 11 April 1946. Aangevoerd 20 paarden f 7001400 4 stieren (een.. trale) 32 geldekoeien mag. f 300500 38 id. vette (Centr.) 107 kalfkoeien f 35070 7 pinken (Centr.) 6 pinken f 120230 344 nucht. kalveren (Centr.) 26 mag. schapen f 70—100 l 20 overhouders f 3050 27 bokken en geiten f 10—40 48 vette varkens (Centr.) 27 biggen f 40—60 6 konij nen en 50 kippen vastgest. prijzen. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie ringen N. H. Klomp, Klieft- straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer- meer J. M. de Graaff, Oos terhaven 46, Medemblik Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 455. Uitgave Stichting Flevo-Bode Voorzitter G. P. Kistemaker, A 63, Abbekerk. Telef. No. 3. I Drukkerij Corn. J. Bosker, Hoofdstr. 14, Hippolytushoef. I Telef. Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1