LEV O UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN LENTE - PASEN. Zaterdag 20 April 1946 Eerste Jaargang No. 44. Redactie - SecretariaatKlieltstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No, 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten. hoogste 4 regels. Wij leven in volle lentetijd. De lente is boven onze) hoofden, in de zoele, klare luchten. Rondom ons op het veld en akker, in sloot en plas vertoont zich het nieuwe ieven. De lente is overalHoe teer en fijn bezingt de dichter (Jan Prins) in zijn „Komend voorjaar" de lang verbeide lentetijd. Er hangt verlangen in de lucht, er dwarrelt een verdwaalde vlucht van kleuren langs de wegen, er gaan gedempte woorden rond en uit de overvolle grond s komt nieuwe geur gestegen. Kennen wij haastige, praktische mensen, met onze i vele zorgen en talrijke plichten, het. verlangen nog, dat daar „hangt in de lentelucht" Helaas neen Voer velen betekent de lente, een jas j minder aan, een besparing op de uitgaven voor brand stof en electriciteit ofschoonmaaktijd Hoe weinigen genieten er nog van de schoonheid der i natuur van de geurige bloemen, het groenende lover, j luisteren naar het gegons der insecten, het zingen deri vogels Lente, heerlijke lente, nu onze gevederde vrienden hun hoogste -lied uitkwelen, de leeuwerik ten hemel stijgt, de nachtegaal in het donker bosje verscholen zijn minne..; liedje zingt, het gouden zonlicht door het jonge lover, allerlei prachtige tinten tovert lente, gij kunt het hart i van de tegenwoordige mens niet meer vertederen en ontroeren. Er zijn helaas teveel mensen, die niet lachen en zin gen, ja zelfs hei: vrolijk kijken verleerd hebben. Aan de opwekking van den apostel Paulus, „verblijdt u meer_ dere malen herhaald, geven zij geen gehoor. 't Is geen tijd,om zich te verblijden, om verheugd.te zijn, hoort men beweren. „Ook in de schone lente grijpt de tuberculose om zich heen, treffen ons vreselijke rampen, dragen wij een loden last van "zorgen. Ook nu alles buiten ontluikt en tot nieuw leven ontwaakt, zijn de gevangenissen vol, is er geen plaatsje in de zieken- huizen onbezet, staan wij diep gebogen aan de groeve van een geliefde dode. Ook in de lente regeert de haat, verwildert de jeugd, groeit de zelfzucht. Gij bedrukten j en bedroefden, en, allen, die niet meer geloven kunnen.' voor wie het kruis te zwaar is geworden, wien de lente j geen vreugde biedt, vertwijfelt nooit! Zo vaak is het, winter, koud, eenzaam, doods, ook in ons hart, in ons gezin, in deze verwarde en verworden wereld. In plaats van klare, blauwe luchten ontwaren wij slechts een ondoordringbare, grauwe nevel. Alles tot zelfs de naaste j toekomst ligt in de diepste duisternis En dan beieren op de Paasmorgen de kerkklokken hun: Paaslied. De bronzen stemmen zingen van het nieuwe leven De natuur verkondigt het nieuwe leven door Gods eeuwige scheppingskracht, maar machtiger klinkt de Paasboodschap Christus heeft ook voor U de boeien van het graf verbroken, de dood verslagen en van zijn macht beroofd. Christus verkondigt ook U wat waarlijki nieuw leven is. De mens verwacht zo vaak „het nieuw? j leven" van nieuwe- politieke partijen, van nieuwe sociale: verhoudingen, van nieuwe geestelijke stromingen, doch' hij vergeet, dat de vernieuwing in de mens, in het hart' beginnen moet. De Paasboodschap wijst terug naar Goede Vrijdag, naar Golgotha, gelijk Jezus door zelfverlochening, door het offer der gehoorzaamheid tot in de dood, het nieuwe leven in de wereld Zich bereid heeft, zo moet ieder door strijd en zelfverlochening tot nieuw leven ingaan. Ja, het oude leven van traagheid en lauwheid, van zelfzucht en hebzucht moet sterven wil het nieuwe leven in ons wc«r_ den geboren. De oude mens, in ons moet worden gekrui sigd zal de nieuwe mens inons opstaan. Als door Gods kracht en liefde het oude is voorbijgegaan en alles nieuw geworden is, dan verstaan we de diepere zin van de, lente, dan is het ook voor onseen heerlijk Paasfeest en gaan we met nieuw geloof, met nieuwe moed, de toe-1 komst tegemoet. jeriMEMORIAM. ra? Smit. Wij hadden hem nog "onlangs bezig gezien op zijn bedrijf aan den Wierweg. Voortloopende achter de zaaimachine had hij ons verteld, hoe ver hij al met het landwerk was opgeschoten en welke plannen hij had voor de toekomst, Zaterdagmorgen was een van de buren op z'n land aan het zaaien en deze vertelde ons het ontstellende nieuws Gisteravond is Klaas Smit plotseling over., leden. Dinsdagmorgen j.1. had te De Weere de begrafenis plechtigheid plaats, waarbij meerdere Wieringer. meerbewoners aanwezig waren om de laatste eer te bewijzen aan dezen ha-rden werkerde man, die voorheen arbeider bij de Cultuur-Mij, zich had weten op te werken tot pachter van een der kleinere be drijven. G. N o o r d ij k. Reeds enkele dagen was ons bekend, dat hij ern stig ziek was, doch het bericht van zijn overlijden op 14 April j.1. trof ons diep. Ook Noordijk was er een uit den eersten tijd van den polder. Een ieder, die in aanraking kwam met de prettige persoonlijk heid van dezen nimmer versagenden harden werker, zal hem thans missen. Speciaal in de Slootdorper gemeenschap was Noordijk een geziene figuur. De teraardebestelling had Donderdag j.1. plaats op de algemeene begraafplaats te Hippolytushoef, waarbij wij, behalve de familie-leden van den overledene, ook meerdere bekenden uit de Wieringermeer aan troffen. Bij het schrijven van deze regels gaan onze ge dachten uit naar de beide gezinnen, die thans door- zulk een smartelijk verlies in rouw gedompeld zijn, Noordijk en Smit, twee figuren, die straks in de weder op te bouwen poldergemeenschap zullen wor den gemist. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. ZON EN MAAN. 1946 opk. ond. opk. ond. April Zon Maan 21 05.32 19.46 00.13 08.01 22 05.30 19.48 01.14 08.42 23 05.23 19.50 02.06 09.33 MAANSTANDEN 1946. Woensdag 24 April L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEyER 1946. 21 April 11.17 11.34 22 April 11.52 23 April 0.12 0.34 Paasch-Schaaktournee. Daar gebleken is dat ver schillende schakers uitsluitend per fiets op den 2den Paasch- dag naar Medemblik zullen komen en dus van het weer afhankelijk zijn, heeft het be stuur van „A-Z" besloten de gelegenheid tot deelname open te stellen tot Maandagmorgen 2de Paaschdag 9.30 uur. Reeds vele schakers hebben zich voor deename opgegeven. Inmiddels werd nog een hoofdklasse toe gevoegd, waarin vier der sterk ste Weslfiiesche spelers zullen uitkomen, n.1. voor Medemblik J. Bos voor Andijk W. Gut ter voor Enkhuizen A. Da- viason, terwijl voor Hoorn nog een speler zal worden aange- Medemblik. „Het VRIJHEIDSSTOONEEL". Bovengenoemd gezelschap heeft met haar opvoering van het tooneelspel „Het verleden spreekt" van Jos. Smits, het tooneelminnend publiek van Medemblik geen dienst bewe zen. De inhoud van dit 4-bedrij vige spel was niet vrij van melo-dramatiek en speculatie op het nog o zoo goedkoope sentiment van het publiek. In IV konden wij de oorspronke lijkheid van den auteur niet waardeeren. Hierin toch greep hij terug naar Barclay's thema uit „De Rozenkrans", welke tooneelbewerking wij voor kort! hier nog zagen opgevoerd. De vertolking, die het „Vrij-j heidstoneel" ons bracht, bleef ver beneden de middelmaat. Hoewel dit seizoen niet ver wend met goed toneel, blijven wij graag gespeend van vertoo ningen als wij die Dinsdag avond j.1, in „Het Wapen" zagen. De publieke belangstelling was gering. Het HARK-Comité be-! richt ons, dat gedurende haar werkzaamheid 512 gezinnen ter plaatse zijn geholpen. De door vrijw. bijdragen verzamelde gelden, - tijdens de uitreiking - bedroegen f 1464.27, ROODVONK. In het gezin Admiraal al hier, werd een geval van roodvonk geconstateerd. Uitvoering Operette. In ons vorig nummer werd als datum der uitvoeringen van de Operette „De Barbier van Srtaatsburg" vermeld 12 en 15 Mei, Dit blijkt echter te zijn 12 en 14 Mei, Voorts vernemen wij dat de muzikale begeleiding wordt verzorgd door het Medemblikker Sym- phonie orkest UITVOERINGEN. Tijdens de a.s. kermis zal het „Rotterdamsch tooneel", hetwelk alhier reeds een uit stekende opvoering gaf van het tooneelstuk „Spionage in het Wapen van Medemblik optreden met „de Vluchte ling". In September brengt hetzelfde gezelschap het spel uit het zeemansleven „Mot tige Janus.'1 PATER HENRI DE GREEVE. Naar wij vernemen, zal de bekende Pater 'Henri de Greeve in den loop dezer maand alhier spreken voor de R.K. Voetbalvereen, „D.CXVi." Voor dit optreden bestaat dus danige belangstelling, dat po gingen worden gedaan, Pater de Greeve nog eens naar hier te doen komen. Landelijke Herdenkingsdag L.O. - L.IC.P. ie Zeist. Wij maken de oud-mede werkers er op attent, dat laatst Juni te Zeist een lande lijke herdenkingsdag zal wor den gehouden. Opgave voor deelname kan tot uiterlijk 30 April bij den oud-leider W. W, Schra geschieden. jEen sympathieke geste. Ter vereenvoudiging van de formaliteit verbonden aan het stemmen door geëvacueerden in de gemeente Wieringer meer, werd door den Burge- meester van Medemblik een circulaire gezonden aan alle aldaar wonende evacués uit onzen polder. Aan deze circulaire is een formulier gehecht, hetwelk na invulling ter gemeente-secre tarie van Medemblik ten spoedigste moet worden be zorgd, wHierdoor za^ Êeen enkele Wienngermeerder in Medem blik door vergeetachtigheid zijn aandeel in de verkiezing van de gemeenteraadsleden behoeven te missen, terwijl men bovendien niet uit zijn werk behoeft te breken om de noodige formaliteiten te vervullen. Een goed voorbeeld dat navolging verdient. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft- straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaff, Oos terhaven 46. Medemblik Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 455. Uitgave Stichting Flevo-Bode Voorzitter G. P. Kistemaker, A 63, Abbekerk. Telef. No. 3. Drukkerij Corn. J. Bosker, Hoofdstr. 14, Hippolytushoef. Telef. Hippolytushoef No. 19

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1