UÏTGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN LANDBOUWPROBLEMEN ÏN DEZEN TUD. STICHTING 1940 - 1945 Woensdag 1 Mei 1946 Eerste Jaargang No. 47 Redactie - SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wielingen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, S c h a g e n. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk dat leeft, Bouwt amWAjn toekomst Dit, blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. Min. Mansholt sprak te Spanbroek. In liet kader der verkieJ Loonsverhooging in den zingscampagne sprak Woens- landbouw kan alleen staan-j dag j.1. Z. E. Minister Mans-' cle blijven, indien de arbeids-1 holt voor een gped gevulde; productiviteit zich ook in! zaal in Spanbroek. I stijgende lijn begeeft. Onder de aanwezigen' Wat de te lage prijzen voer merkten wij verschillende i sla en spinazie op de veilin. Wieringernieerders op, die gen betreft., kan de regeering belangstelden in bovenge_i onmogelijk afstemmen op noemd onderwerp. den kostprijs. Het kwalL Op vlotte en aangenameteitsbeginsel zal dan geen wijze lichte spreker verschil- j rol meer spelen en het maakt lende actueele problemen' den tuinder ook niet- uit. van den huidigen tijd, die wat hij verbouwt, als de re Gedenkt, die deze woorden leest, mijn makkers in den nood en die hen nabestaan 't allermeest in humien rampspoed groot r Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. ZON EN MAAN. op landbouwgebied sterk naar voren komen, zoo dui delijk mogelijk toe. Wij willen in het kort en kele van de voornaamste punten noemen die de Mi nister naar voren bracht. Voor den komenden oogst achtte spreker het noodza kelijk, om voor gerst, tarwe, geering kostprijs-steun kon geven. Dit wil de regeering in geen geval. Er zal voor niet meer dan 50% voor beide artikelen worden ge steund. Dit komt neer voor sla op ongeveer 5 ct en spi nazie op 10 ct. per kg. Daar tegenover staat dat de tuin der voor vroege artikelen 1946 opk. ond. Mei Zon 1 05.12 20.03 1 2 05.10 20.05 3 05.08 20.07 4 05.06 20.08 opk. ond. Maan 05.33 20.04 05.57 21.34 06.26 23.02 07.25 MAANSTANDEN 1946. Donderdag 16 Mei V. M. 1 Vrijdag 24 Mei L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1946. rogge en haver weer een in_i <b.v. bloemkool) een prijs name.systeem in te voeren zal maken die ver boven den waar aan inschakeling van! kostprijs ligt. den handel gedacht wordt.j Wat- de huidige pachtprij- De controle op de bedrijven' zen betreft, zei de Minister, zal niet op dezelfde wijze dat. het geenszins in de be_ uls, in den oorlog, maar toch doeling ligt deze te verhoo_ steekproefsgewijze bij het gen. De pachtprijzen worden dorschen, wee? worden inge-1 momenteel bestudeerd door voerd. In Den Haag wordt! een daartoe ingestelde com- een definitieve regeling missie bestaande uit diverse I onuitgesproken belofte Schouder aan schouder hebben wij gestaan in het ver zet tegen den overweldiger. Geen moeilijkheid, geen verwikkeling, geen levensgevaar kon ons in verwarring brengen, want altijd was daar dat lichtend symbool aan de horizon, de vrijheid van ons Vaderland. En één voor. Woensdag 1 Mei N. M. één zijn ze naast ons gevallen, oiize vrienden, vast gelo..1 Woensdag 8 Mei vend in de toekomst van het vaderland, in de toekomst van hun gezinnen, in ons. Ja zij geloofden in ons, zooals wij in hen, zooals man. nen .op elkaar vertrouwen, als zij tezamen voor een zaak staan, waarvoor het waard is ook te stërven, als het moet Er was een verbond gesloten tusschen ons, niet opge schreven, noch uitgesproken, maar gegrift in onze harten. En dit verbond is het ongeschreven testament geworden van hen, die het leven in de strijd gelaten hebben. Het vertelt ons, dat zij hun vrouwen en hun kinderen in hun stervensuur aan ons opgedragen hebben, dat zij de toekomst van hun gezinnen in onze handen stolden. Hoe zwaar is die taak. Wij kunnen zoo weinig doen. Geen vriendschap, geen bijstand, geen geld kan het offer evenaren, dat in die gezinnen gebracht is, ja iedere dag weer gebracht wordt. En toch ook hoe mooi is die taak. Wij vervullen er de de plicht der dankbaarheid irt* 1 Mei 2 Mei 3 Mei 4 Mei 8.14 8.52 9.34 10.19 8.33 9.13 9.56 10.42 Belasting Perikelen. landbouw. I aan hen, die hun Jpven gaven. Velen hebben het als vanzelfsprekend begrepen en zijn stilzwijgend aan het ZEKERHEIDSTELLING BELASTINGEN. Het Ministerie van Finan ciën heeft medegedeeld, dac het door een beslissing van den Minister van Financiën in bijzondere gevallen moge lijk is geworden om een in schrijving in het Grootboek 1946 te gebruiken ter vol doening van een opgelegde verplichte Zekerheidstelling, Het is n.1 gebleken, dat belastingschuldigen, die een huidige voedseltekort onmo. gelijk meer uitgebreid wor den. Het ligt in de bedoeling Minister op Tjèchoslowakije hiervoor ontworpen. I personen uit de Het uitmalingspercentage I klingen, voor tarwe wordt internat!-j Daar Duitschland de eerste TT 0 0 onaal gebracht op 90%. j jaren vermoedelijk wel geenwerk gegaan, het Stichtingswerk. vVat doet J De varkens, en pluim, j groenten zal invoeren, zoekt ALLEEN EERBIED IS NIET GENOEG veestapel kan onder het de regeering naar andere af. vele jongemannen zijn in de Meidagen van 1940 voor een hui diere voedseltekort, onmo zetgebieden voor onze g.oen VaderJand gevaUen. Wat wordt er gedaan voor hun gf1^c*plfehte ZekXidstei gezinnen Weinig ol niets Dit moet anders Er moet materieel steun worden verleend aan de gezinnen van hen, die in concentratiekampen of voor vuurpeleton hun leven lieten. Zij gaven allesgeeft. U maandelijks :ets U kunt Uw bijdrage deze week doen bij de Collec tanten welke U komen bezoeken, terwijl U zich als con. bribuant kunt laten inschrijven, waarbij U maandelijks een bedrag kunt geven. Steunt de inzamelingsactie van de Stichting 19401)45 van de regeering het huidige vetrantsoen te handhaven De Minister noemde ver grooting van het banksaldo tijdens den oorlog slechts ..schijnwelvaart" daar tech. nisch in die jaren op land bouwgebied geen vooruitgang heeft plaats gehad. De vleeschexport zal in de toekomst naar nieuwe mark. ten moeten gaan uitzien en eventueel Oostenrijk, Bij nieuw in te voeren kleine landbouwmachines zal bij de verdeeling een ruime plaats ingenomen worden door coöperaties op dezen grondslag:' De te hoo. ge prijzen van kleine werk tuigen. maar ook andere artikelen, zullen weldra in. grijpend verlaagd worden door het Directoraat-Gene. daar Amerika en Engeland; raai voor de Prijzen, ondanks zelf voldoende vleesch kmi-j dat hieruit voor de industrie nen produceeren voor eigenj misschien moeilijkheden gebruik en in de toekomst zullen voortvloeien. Bij waarschijnlijk zelf gaan exporteeren. Het ambtelijk apparaat zal slechts voorzichtig afge broken mogen worden, daar wij dit in de eerstkomende jaren nog niet. geheel kun nen missen. Toch is het Departement van Landbouw tot een inkrimping van 8000 ambtenaren overgegaan, n.1. van 20 000 tot 12.000 ambte. naren. De Minister vestigde er de aandacht op, dat wij moe ten trachten onzen kostprijs te verlagen, teneinde cp de wereldmarkt te kunnen con- curreeren. Hiervoor stelt dë regeering ook alle midde len in 't werk. Ook ruil. en herverkave ling achtte spreker op groo. te schaal noodzakelijk. Sprekende over de ioonen, zeide spreker, dat de loon en in de industrie met 50%, in de bouwvakken met 60% en in den landbouw met 150% gestegen zijn. De landbouw is dus met de industrie en de bouwvakken in een betere verhouding komen te liggen. verschillende industrieën wordt thans een zeer on nauwkeurige calculatie ge volgd en ingrijpen achtte de Minister dan ook gewenscht. De regeering zal het vesti gen van industrie voo:- den aanmaak van landbouw Werktuigen in eigen land ten zeerste bevorderen. Er zal slechts een zeer voorzichtige emigratienaar Frankrijk mogen plaats vin den, daar de bestaansmoge lijkheden daar zeer gering zijn. Het land dat vrij is, is alleen zeer slechte grónd. Spreker zou de inpolderingen enz. in eigen land liever tot het maximum opvoeren, daar hier voor de opkomende jonge boeren een beter be staan te vinden is. In de toekomst wil men cle overtollige landarbeiders naar de industrie overheve len. Voorloopig zal echter oen controle op de bouwvak ken worden uitgeoefend, om geen landarbeiders aan den landbouw te onttrekken daar hef arbeidersprobleem bij den landbouw thans nog HOÜTAANKAF IN DUITSCHLAND. Door de geallieerde auto riteiten in Duitschland is thans definitief vastgesteld welke hoeveelheden hout Nederland in 1946 in de En- gelsche zone van Duitsch land kan kappen. Dit zal zijn 87.500 kub. m. mijnhout 15.000 kub. m. zaaghout er. 15.000 kub. m. hardhout- Tevens zal een niet onaan zienlijke hoeveelheid scherf, hout ter beschikking van Nederland komen. Dit hout zal in de eerste plaats be trokken worden uit het Reichswald, verder ten oos ten van Arcen en zoo noodig Oostelijk van Winsterswij k. Enschede. acuut te noemen is. Er werden door de aanwe zigen verscheidene vragen gesteld die Minister Mans_ holt alle op zeer vlotte wijze en zoo duidelijk mogelijk beantwoordde. De vergadering was ten j telescoop hoopt op te lossen zeerste voldaan over het zijn talrijk en varieoren van heldere betoog van den Mi nister, getuige het applaus aan het einde van zijn rede. DE GROOTSTE TELESCOOP TER WERELD. Bij het observatorium van Mount Palomar in Caiifornie wordt, de laatste hancl ge legd aan een reuzen-teles coop voorzien van een spie. gel van ruim 5 meter mid dellijn. Deze heeft 6.900.000 dollar gekost, terwijl er 19 ;aar aan gewerkt is. Deze kijker is zoo sterk, dat de maan er door op 'n afstand van 40 km van de aarde wordt gehaald. Een hoog gebouw, zooals de eifeltoren te Parijs zou er op de maan door waarneembaar worden. De astronomen zijn zeer verlangend, de telescoop te gebruiken om de explosies op de sterren waar te nemen, tengevolge van de atoom energie, explosies van eer. zoodanige kracht, dat hiros- jima in vergelijking daarmee slechts een kleinigheid .was. De sterren, die op een af stand van 1.000.000.000 licht jaren zijn gelegen, zullen zichtbaar worden. De pro blemen,die men door deze ling, hieraan niet kunnen voldoen omdat zij hun be schikbare middelen hebben aangewend om een inschrij ving in het Grootboek 1946 te nemen. In een dergelijk geval dient cle aangeslagene den ontvanger aannemelijk te maken, dat hij niet op andere wijze den aanslag kan voldoen dan door ge bruik te maken van zijn inschrijving in het Groot boek 1946. De aandacht wordt erop gevestigd, dat een Zeker heidstelling vooralsnog uit sluitend kan worden afge schreven van de grootboek rekening, die ten name van den aangeslagene staat het is voorhands niet moge lijk de gTootboekinschrijving van een ander dan den aan. geslagene voor dit doel aan te v/enden. W. V Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wiaringer- meer J. M. de Graaff, Oos terhaven 46, Medemblik Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 455. Uitgave Stichting Flevo-Bode Voorzitter G. P. Kistemaker, A 63, Abbekerk. Telef. No. 3. de bewoning der planetenDrukkerij Corn. J. Bosker, tot de verificatie van dei Hoofdstr. 14. Hippolytushoef. theorieën van Eindstein. I Telef. Hippolytushoef No. 19

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1