Woensdag 8 Mei 1946 Eerste Jaargang No. 49. UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN WIERINGERMEER HERDENKT DE BEVRIJDING. Mussert terechtgesteld. Redactie - SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. >.V1J KWAMEN IN EIGEN HIJIS BIJEEN Teen wij in het begin van de vorige week langs de lan&bouwschuur van den heer Kits aan den Nieuwe- sluizerweg reden, hadden wij juist enkele oogenblik- ken daarvoor vernomen, dat in deze schuur op Zaterdag 4 Mei de bevrijdingsherdenking zou worden gehouden. Een open dak, gaten in de muren, geen enkele deur meer aanwezig daa-r zou nog heel wat aan gedaan moeten wordenBezorgd vroegen wij ons af of men alles in zoo'n kort tijdsbestek klaar zou krijgen. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. Hoe geheel anders was oude land heeft dit jaar veel dezelfde „cultuurschuur", kunnen leeren van den geest, toen wij Zaterdagmiddag die ons bezielde, van I liederen is wel hun onwrik Prinses Juliana heeft I baar Godsvertrouwen De1 zich bereid verklaard, het be- j toon der dankbaarheid en; scherm-vrouweschap over de I der aanbidding overstemt vereeniging „Nederland-Cana- j in deze liederen de klanken da"' te aanvaarden. van zegeviering en overwin i ning. TE ALKMAAR EEN WERK. I Het wonder van onze PLAATS VOOR SCHOLING, bevrijding. HERSCHOLING EN Was de verlossing van OMSCHOLING. ons land uit nood en tiran_ Men zal zich herinneren, nie inderdaad een wonder fjat in de jaren van de mas- 9 04.58 vroeg Ds. L. J. Goede bij de sale werkloosheid de kans 10 04.56 beschouwing van het ge_ aangegrepen is om te trach. u 04.54 schiedkundig overzicht van ten een aantal ongeschool- 1 den oorlog, beginnende bij den tot geschoolde arbeiders MAANSTANDEN 1946. i den 15en Mei 1940, toen ons; te maken in de z.g. centrale woensdag 8 Mei E. Kw. leger voor een alles over- werkplaatsen. Donderdag 16 Mei V. M. rompelende overmacht moest; in die jaren trad wel zeer vrijdag 24 Mei L. Kw. zwichten. Wie leidde en be- scherp aan het licht, dat er stuurde de hoofden der voL veel te veel mannen het le_ keren, de legers, die ons de ven ingegaan waren zonder ZON EN MAAN. 1946 opk. ond. opk. Mei Zon 8 04.59 20.15 20.16 20.18 20.20 ond. Maan 11.30 02.46 12.46 14.00 15.12 03.13 03.33 03.50 - i bevrijding brachten. Wat voldoende vakopleiding. Op onze auto volgens aatiwijzui. echte Irissche volksgemeen. beziejde °nze binnenlandse^ i d° ooraken behoeven w j gen van de marechaussee schap, die wij vormden WU strljdl£rachten. Wat bracht niet In te gaan, zi langs den Molenweg hadden moeten een open oog heb. c. de Graaf en Catr. Dou.| Sn zijn van voldoende be. geparkeerd en constateerden, ben voor recht voor waar-, ma en d vele anderen ertoe ^dhéid Voldoende is te U Mei 5.22 dat men- er m enkele dagen heid, schoonheid en liefde. om hun leven te v00ri f^^eeren m geslaagd was het dak te Mannen en vrouwen met o %r, oii™ HOOG WATER TE DEN OEVER 1946. 8 Mei 1.26 9 Mei 2.39 :0 Mei 4. 5 2. 0 3.22 4.46 5.52 ons vaderland Zij dat, wanneer j allen; er arbeiders gevraagd wer- onder =^°San^ S feestzaal te lev^^chten^opde^wetten: toekomst van ons leVen."Meï| "?s blijkt het teveel aan' Gods hulp zal onze worste_ ongeschoolden weer zeer creeeren. Een karwei, dat: van Hem, Die de Schepper door opzichter Tiesinga en; is van het al. z'n mannen op kranige wijze i Na een tweetal declamaties was verricht. Guirlandes van1 door Mej. Joh. Meijerink en vlrgeefSh^Ijn Vroege!?wU levende bloemen, vervaar- den heer Dree Bakker, en- Jrfe™<£ droegenl wU digd door de schooljeugd' zang door het meisjeskoor, Gods hulp m dit jaar Heb hingen in bogen van balk betrad Ds. J. Germans het tot balk en gaven het. geheel1 podium, die de beteekenis een feestelijk aanzien. Op! van de woorden van den den wand achter het podi.i dichter Da Costa „Zij zul- um prijkte een metershooge! ion het niet hebben, ons ling tot herstel van ons zoo, sterk. Voor den wederopbouw hulp in dit jaar ben wij als overheid wel ge noeg de kracht van Zijn hulp gezocht, waarmede het .waarachtig wel zal gaan.' Belasting Perikelen. OMZETBELASTING Een door de Regeering ge- geven toeslag op den ver. koopprijs van goederen be_ van het bedrijfsleven, voorl hoort voor de heffing van den geheelen wederopbouw; omzetbelasting tot dien ver van het land worden bij koopprijs. Res. van 3 Maart voortduring en met klem| 1943, Nc. 1. vakkundige arbeiders ge. vraagd. Het is voor de regeering Ds. "Goede besloot zijn toe_' een moeilijke doch een dank. spraak met de woorden Mijn schilt en mijn betrouwen i Zijt :ghy o God myn Heer Op U soo wil ick bouwen letter W. Lange balken op; oude Nederland nader be. stroopakken neergelegd.! schouwde, vormden banken, waarop' Wij zijn bevrijd van het een groot aantal WieringerJ Nationaal Socialisme, maar meerders had plaats geno- zijn we ook bevrijd van den nimmermeer men, toen Burgemeester geest, die deze levensb?verIaet' «".is Loggers even na drie uur in schouwing heeft opgezweept.'! M f i «fcn kort woord de aanwezi. Hebben wij wel goed begre-1 J™" °e gen welkom heette en het Oen. waarvoor God ons den ^™e*ter'Ir' doel en verloop van deze vrede gaf. Zijn wij thans wel toestand van een half jaar terug, voor oogen halen, is het bijna niet te gelooven. De wond herdenkingsbijeenkomst uit- dankbaar en bereid tot den dienst aan God, om in Zijn; naam te werken aan den eenzette. Een meisjeskoor onder lei ding van den heer Jac. P. ophouw van ons land, aan eeheeld Burger zong daarna uit den c-pbouw van ten volk in L schuur waarln wH 'thans Valerius' Gedenck.clanck Zijn geest. Alleen dan zullen Sr e^men ver „Merck toch lioe sterk" en wij de toekomst niet somber ff,.™™' „O Nederland Let op U behoeven in te zien, wan. saeck". Deze liederen, wel-; neer we kunnen zeggen: te in forsche bewoordingen -Ik heb met den Heer der uiting geven aan het fiere Heeren een vast verbond ge. zelfbewustzijn van de Ne.' maakt." derlanders, die onder den Spaanschen druk leefden, vormden een treffend geheel met den tijd, waarin het Nederlandsche volk van thans heeft geleefd. Bijzon, der trof ons de melodie van het eerste lied, het dreigend en dreunend rhythme, als mede de krachtige tekst van dezen vaderlandschen dich ter van het verzet in den zestienden en zeventienden eeuw. De Geestelijke Herders spraken. Pasioor J. Langedijk, daar na het woord verkrijgende, ving zijn toespraak aan met het schetsen van het jaar der bevrijding, voor de Wie. ringermeer een jaar van ballingschap, en zette uiteen hoe onze polder thans we reldkundig was geworden. Hoe autoriteiten vol bewon dering spraken over onze levenshouding, ons enthou siasme om ons geschonden gebied weer op te bouwen. Wij zijn de menschen van de Wieringermeer. eens de trots van Nederland. Het Men zong gezamenlijk nationale liederen. Tijdens de pauze, welke daarna volgde zongen de aanwezigen een aantal na tionale liederen, waarvan de tekst op het uitgereikte pro gramma stond vermeld, ter. wijl door eenige jongedames een collecte werd gehouden ten bate van de Stichting 19401945^ Anderen boden de aanwezigen thee aan. waartoe ieder een beker of kopje had meegebracht. Voor dezen dronk, welke zeer gewaardeerd werd, was gezorgd door den hotelhou der van Middenmeer, den heer R. Smit, die de op brengst daarvan geheel schonk aan de Stichting 1940—1945. Na dr- pauze werden door de dames Mevr. Gerritsen' Broer en Mej. B. Broer op voortreffelijke wijze eenige welgekozen liederen ten gehoore gebracht.. Oa. „O Héér, die daer des Hemels tente spreyt" van Valerius. De meest in het oog val lende trek van Valerius 's toont nog duidelijk de spo ren van het water. Behalve de herdenking van Neer land 's bevrijding, herdenken wij thans ook de herrijzing van onzen polder. Daarvoor was het goed, dat wij van daag weer bij elkaar waren. De toekomst van onze dier bare landstreek is nog som ber, doch door saamhoorig- heid en vertrouwen zullen wij erin slagen onzen polder te doen herrijzen. Tenslotte bracht- hij dank aan allen, die medegewerkt hadden om dezen herdenkingsmiddag te doen slagen. Ballade van de Vlag Daarna werd door de Chr. Meisjesvereeniging op smaakvolle wijze de Ballade van de Vlag ten tooneele gevoerd, gevolgd door het Wilhelmus, dat door alle aanwezigen staande werd meegezongen. taak te bevorderen, dat hét bedrijfsleven meer vak kundige arbeiders krijgt en tegelijkertijd een groot aan tal arbeiders meer bestaans. zekerheid. Ts er in de verschijnselen een zekere overeenstemming riissehen de vooroorlogsche en de na.oorlogsche toe standen, wat men thans op het punt van de scholin° doet is iets geheel ande-u dan wat men vroeger deed Thans gaat het niet speciaal om menschen, jongeren en. ouderen, die werkloos zijn en in de gelegenheid gestel?, worden zich tijdens hur' werkloosheid te bekwamen. Werkloosheid van langeren duur komt thans slechts in geringe mate voor. Men richt zich thans tot alle onge schoolden, werkloos of niet- werkloos, die den gewonen tijd om te leeren ontgroeid zijn, tot de arbeiders boven de 18 jaar. Voor hen heeft men nu werkplaatsen ingericht, waar in hen zoo efficiënt mogelijk de noodige vakkennis wordt bijgebracht. Er wordt, dus naar gestreefd, dat zij zoo kort mogelijk uit het gewone arbeidsproces zijn en dat zij wanneer zij daarin terugko men, den ervaren vakkimdi. gen arbeider reeds zoo goed mogelijk evenaren. Vervolg 3e pagina. Met het oog op de bijzon dere omstandigheden van het geval is goedgekeurd, dat ter zake van den verkoop dcor winkeliers van goede- xen (in hoofdzaak textielpro ducten en schoenen) in z.g. noodvoorziening niet 2% om zetbelasting wordt voldaan over den verkoopprijs, doch slechts over de ontvangen bruto_winst als vergoeding wegens het verrichten van diensten. Res. van 25 Maart 1946, No. 60. W. V. Dinsdagmorgen vroeg is Ir. A. A. Mussert terecht gesteld. Ruim een week geleden werd een 14-jarige jongen, een zoon van den visscher De Best te Hoorn vermist. Don derdag is zijn lijk gevonden en wel op een zeer tragische wijze zijn vader haalde hem op in zijn netten In Den Helder zijn 385 Nederlandsche S.S.-ers (het laatste transport krijgsgevange nen uit Engeland) aangekomen^ Waarschijnlijk zullen in De tijd van voorbereiding; later jaren de polderfeesten van dezen middag was ui_| grootscher zijn, doch dez; terst kort, de omstandighe-i bijeenkomst, te midden van den waren moeilijk, doch on_ puinhoopen, de eerste sind danks dit alles slaagde mem de bevrijding, zullen wij erin op waardige wijze de, niet licht vergeten, bevrijding'van ons vaderland; De groene waas over de te herdenken. Voor velen; velden, stapels bouwsteenen' A 63, Abbekerk. Telef. No. 3 was het tevens een weerzien waar eens onze huizen st.on-! Drukkerij Corn. J. Bosker van bekenden, die men sinds, den, geven ons de hoop voor Koofdstr. 14, Hippolytushoef. lang niet meer had gezien, i de toekomstHippolytushoef No. 19 Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft straat 12. Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaff. Oos- t^.rbaven 46, Medemblik Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 455. Uitgave Stichting Flevo-Bode Voorzitter G. P. Kistemaker

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1