UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN w leringen. Zaterdag 8 Juni 1946 Eerste Jaargang No. 58. Eedactie - SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder. Markt A 84, Schagen. Tel. no. 455 Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. DE EDELGERMANEN. ZON EN MAAN. Hoe ze met hun verdorven bloed op vreemden handelen. In den morgen van denI-EN elfden October 1941 keerde een Engelsch bombarde. Leve Engeland en de bond- bodem genooten DOOD AAN DE NAZIBEU. Zon Maan Aldus luidde in December mentsvliegtuig van een nach- 1941 een illegaal pamflet, telijke tocht boven het vij. andelij k gebied. Het toestel dat boven Den Helder werd De daarin genoemden lui tenant Klatte was ook in Wielingen geen onbekende aangeschoten, was verplicht! en hij verschafte het meest Ho Rpsir« fp Wiplfp! sluur en !eden wecr le v,er" i/e fvlito IC levendigen, terwijj den leden 1946 opk. ond. opk. ond. Op de Beurs te Winkel de gelegenheid wordt geboden werd door den Heer P. G. hun ke"n,s omtrent de ft- Tel namens de Beursveree- nesse.,s tler vlasbewerking te niging het volgende bekend verrijken omtrent interne aan gemaakt gelegenheden der fabriek. Zij Wie is'de eigenaar vindt in een en ander aanlei- In het kasteel Radboud te d,n« k het poriën van deze Medemblik zijn de volgende vergadering aan te bevelen. goederen opgeslagen, waar- De P.B.H. deelt mede, dat Vrijdag 14 Juni V. M. van de eigenaars niet bekend hem een contingent van 2CC0 Zaterdag 22 Juni L. Kw. Juni 9 4.21 10 4.21 11 4.21 12 4.20 20.57 20.58 20.58 20.59 15.21 16.29 17.38 18.47 02.23 02.42 02.53 03.15 MAANSTANDEN 1946. te landen. Dit geschiedde op zee voor het dorp Cai lantsoog. Ondanks de tame lijk ruwe zee werd de lan. onvaderlanilsllevende vrou. welijke schepsel in onze dorpsgemeenschap, de pleeg dochter van een voormalig HOOG WATER TE DEN OEVER 194b. ding keurig uitgevoerd, doch dorpsnotabei, het praeaicaai thans begon voor de beman- „Ehrebraut.". nïng een strijd op leven of Het zal den lezer genoe- dood. Het gelukte vier leden j gen doen te vernemen dat der bemanning om op heti het Bureau tot opsporing- vliegtuig te klauteren, doch van Oor{Iogsmigda<digers de steeds weer werden ze door beul van Cailantsoog heeft de branding in zee gespoeld, achterhaald. Ondertusschen had de be. De schurk is naar Neder. volking van Cailantsoog zich land overgebracht en zal op het strand gereedgemaakt zich in ons land hebben te om te trachten de beman, verantwoorden, ning te redden. Het z.g. „wipper-toestel"! stond klaar om te worden afgevuurd, en eenige dorpe lingen spoedden zich naar de reddingboot. 9 Juni 10 Juni 11 Juni 12 Juni 4.34 5.34 6.24 7. 9 5. 5 6. 0 6.48 7.29 DE PUF EN NESTREGELING SEIZOEN 1946. Vïsch is eeen belangrijke Zy hadden echter buiten grondstof voor de bereiding de Posten führer Cailantsoog v^n veevoeder. De vischmeel. Klatte gerekend. Deze „fidel-; fabrieken gebruiken voor Germaan" verhinderde de j menschelijke consumptie niet reddingspogingen door de' geschikte visch, die wanneer redders te verbieden het ze de Noordzee afkomstig strand te betreden. Het zou en wanneer ze uit echter nog erger worden. het IJsselmeer afkomstig is De drenkelingen op het -nest" genoemd wordt. On- wrak schreeuwden luide jm der Puf wordt verstaan on. hulp, doch toen ze zagen wat dermaatsche visch, die met er op het strand geschiedde de voor de markt geschik probeerden twee van de vier! visch wordt meegeva-ngen en ongelukkigen op een z.g waarvan het geen zin heeft luchtzak het strand te berei. ze terug in zee te werpen, fcen. 1 omdat ze reeds dood is. Het gelukte inderdaad het No= levende ondermaatsche einde van een strekdam te v*sch moet over boord ge- bereiken, maar een der inan. worpen worden. Ais nest nen was zoo uitgeput dat hij wordt c m. beschouwd spie geen kans zag op de dam te linS- kleiner dan 11) cm en klimmen. Zijn kameraad pro- pcs- beerde tot viermaal tce zijn' Niet alleen de vischmeel. makker omhoog te trekken 1 fabrieken, doch ook pluim- echt-er zonder resultaat. Hij veehouders. vossenfarmen verdween in de diepte. en foreilenkweekerijen ma.. Dit alles vond plaats voor ken voor de voedering van de oogen van Klatt? die zich hun pluimveestapel, vossen met één van zijn trawanten en forellen gebruik van deze op de strekdam had begeven I en nest. Voor een omniets van het' juiste verdeeling onder de' schouwspel te missen. Zij1 belanghebbenden heeft het staken geen hand tot red. bedrijfschap voor visscherij- ding uitDoch het. zou nog producten tezamen met het erger worden bedrijfschap voor pluimvee Een Hollander, die de ho- en eieren een regeling ge- pelooze pogingen om zich troffen, welke is neergelegd aan de dood te ontworstelen de puf_ en nestverorde-1 niet langer werkloos kon nin? van eerstgenoemde be. aanzien, rende de strekdam drijfschap. op. doch werd onder bedrei. Volgens deze regeling zijn ging met een revolver terug, de visschers verplicht de gejaagd. aangevoerde puf en nest af zijn, t.w. Kg. afrasteringsgaas ter be-1 2 crapeauds 4 stoelen, schikking is gesteld. In gebouw St. Pieter te Me- ZiJ- die hiervoor belangstel- demblik, Ridderstraat' bng hebben, dienen dit zoo 1 gebruikte kast 1 lig- spoedig mogelijk aan te vragen stoel 2 schoppen 10 weck- flesschen 1 waschtafel °P verzoek van de Stichting 1 nachtkastje 1 fiets zonder van de Landbouw heeft de wielen 1 waschbak 4 stoe- P-B.H. thans de verkoop ge len 4 hooivorken 1 arm- kregen van vacantiebonnen, heid voor de bezoekers, stoel 2 grepen. ud te geven door hel Vacan-! Vervolgens ging de reis naar In het Gymnastieklokaal te tiefonds voor den Landbouw. Rotterdam, bestemming Cen- Middenmeer Vooruitloopende op de me- Vaal Bureau. Dit bedrijf, ge- 2 haardkachels 2 fornui- dedeelingen van genoemd va-' welc\)g in zijn soort, zoowel zen 5 inmaakpotten 1 par cantiefonds, maakt hij hel vol- wat afmeting als outilage be- lijtje weckflesschen. gende bekend treft, niet het minst door de 'Eigenaren kunnen zich in Doel Het fonds heeft ten moderne machines, was prach- j verbinding stellen met den] doe' aan losse arbeiders uit- tig om te zien. Nadat een Dienst Wederopbouw Wie-! keeringen te verstrekken in j wandeling door het bedrijf ringermeer, Ridderstraat 10 te' verband met loonderving opwas gemaakt, werd den be- Medemblik I vacantie- en feestdagen. j zoekers door de Directie een In het magazijn Weder-1 Omtrent berekening van het thee geboden. Daarop werd opbouw te Kolhorn zijn on- aan Bonnen verschuldigde be- nog even een wandeling ge- derstaande goederen aanwezig d*"aé Waarde eD Geldigheids maakt langs de zoo zv\aar duur der bonnen Verkoop verwoeste Maashaven. Prijs schuilkeelen. Volgens een mededeeling van den Dienst Wederopbouw wordt de prijs van de schuil- keeten gehandhaafd op f 140.- 1 rol leekeningen, eig. H. Heiman, Middenmeer; 1 vi- oolkist, eig. onbekend 2 bel installaties eig. Rienstra, Mid denmeer 1 wandelstok eig. T. R. Siwema, Middenmeer 1 schilderij eig. Brak, Wes- terterpweg 2 schilderijen, eig. Venema, Alkmaarscheweg 2 schilderijen eig. onbekend 3 eiectra lampen, eig. Geref. Kerk Middenmeer 1 eiectra' comfoor eig, onbekend 1 schemerlamp, eig. onbekend; 1 bloem tafel, eig. Onbekend; 1 aanjager, gasgenerator, eig. onbekend 3 rijborden land- bouwwagen, eig. onbekend 1 groote ka&t, eig. Zuidema.i u j Molenweg 1 eiectra lucht-1 Het was een goede gedachte pomp, Geref. Kerk. M.-Meer;1 Va" h'h' or2anlsal°^n uit de 1 klein kastje, onbekend 1 badkuip, eig. Kok, Midden meer 1 badkuip, onbekend der bonnen; Cpplakboekjes enj Daarna werd met spoed Inwisseling door werknemers, koers gezet naar Amsterdam zal in ons volgend! waar het diner reeds stond nummer een uitvoerig verslag' te wachten bij Heek, volgen. Nadat de inwendige mensch goed was verzorgd, werd Am sterdam nog even nader be zien. waarna het uitgebreide gezelschap weer huiswaarts toog. Te bijna 1 uur arriveer de men opgeruimd en zeer mijt. i 1 voldaan over de gemaakte Mededeehngen voortaan zen-, i j -n aan h.i Aa R0..,-c tocht vernjkt met de opge dane kennis, m de heimat. den aan het Bestuur de beurs Secr. de Heer J. Koolhaas. ONZE BOEREN MAKEN EEN TRIP. Candidatenlijst Kiesverecn, „Wieringer Belang." Bij referendum werd de organisator C.A.V. „De Wiermgermeer' en Holl. Mij. van Landbouw, afd. Wieringen, onze boeren volgorde op de candidaten- eens een dag uit de dagelijk- 'ijst voor de a.s. Gemeente- sche beslommeringen weg te raadsverkiezing aldus vasiga- halen, opdat ook zij eens de steld N. Mulder Dz. „bloemetjes buiten' konden C. Bosker, N. Kaan, morLi,jnn zetten. Dat deze ge-; R- Kat, S. C. Bakker, D. Min- 1 wnc uk 1 s.®uncn'!j' dachte effectvol was, bleek! nes- B. H. Kraan, S, Lont 1 n fu ia v p,11C tT.'-j3"' Woensdagmorgen zonneklaar. (Vel), J Veerdig, G, Lont Jz, I stortbak. De Tijdgeest Ruim landbouwcrs en ot N Kool. Alb. de Haan, P, de 2 waterpompen, onbekend 1 butagasflesch, onbekend 1 grasperkscheerder, onbek 1 stortbak, J. Slot 3 mar- 1 stortbak, eigenaar Braak ;j veehouders waren bij "de "di- Oiaaf. P. Lont Dz., V. re ,orn UgeTs %t0Ïntó™ndrraer H ^plaatsen verzameld. J Va.. P. D. Spaander, P. dong- oni per autobus (of ander rij- "ind- Deze goederen kunnen v/or dend materiaal) een excursie den afgehaald bij den Heer te maken naar „Schothorst" Diploma Alg. Handelskennis W v.d. Klooster. bij Amersfoort, Dir. Dr. Gras- Geslaagden voor het Mid- ekendmaking van den P.B.H. huis en voorts stond op het: denstand DipIoma Algemeen Diegenen, die als gevolg reisprogramma, de bakermat1 Handelskennis, afgenomen te van de inundatie en slechte der Coop, Aank, Vereeniging: Schagen on 3 4 5 ,-n n Inni oogst of een misgewas vree- het Centraal Bureau te Rotter- £,en Oever G* Bos J Tij zen, kunnen dit opgeven aan dam. Te ongeveer 6 uur ver- sen Hermans Ondertusschen waren drie te leveren aan handelaren den Secr van de"pl. comm/trok het bonte gezelschap ön- ïbifiJT.' tSJ van de vier Engelschen, die ln en nest en aan visch- Landbouwherstel, teneinde ;n -> --- 8 - zeker allen gered hadden meelfabrieken. De voor een kunnen worden, voor de oo gen van hun beulen ten on.! dergegaan. Hadden zij Moe der. een Vrouw, een geliefde? Deze tragedie, die zich af_ toewijzing van puf en nest in aanmerking komende pluimveehouders, vossenfar men en forellenkweekerijen ontvangen van het bedrijf Mw. T. A. v.d. Kreeke Volkeis speelde bij een klein, vredig schap voor veevoeder, resp. dorpje in de kop van Noord, holland, is een afschrikwek kend voorbeeld, van wat ons zou te wachten staan als Nederland voor goed onder, worpen zou worden aan de tyrannie van deze beulen Daarom, verspreidt dit kort verhaal. Zorgt tevens dat ae Flitspuit een exemplaar in handen krijgt. het bedrijfschap voor Dluirn. vee en eieren een toewijzing.; De puf en nest, welke nietj door de handelaren wordt, afgenomen, moet uitsluitend aan de vischmeelfabrieken worden afgeleverd. De prijs, welke aan de vis. schers betaald wordt, mag ten hoogste f 2.15 per 109 kilogram bedragen. - w6-„uisman aer leiding van den Zaakvoer- Kiev C v d aanmerking te komen voor der der C.A.V. „Wieringer- KI Lont ae z.g. oogst-depressie-uilkee- meer", den heer R. Spikman. Óoslerland H riné I Eerst werd te Muiden ge- Mej B Kok.' De aandeelhouders der Coop. stopt voor „de koffie." Daar- Westerland A. Tijsen Jn. Vlasfabriek „Dinleloord" te op ging het ononderbroken Tijsen A.. Ho*esteger Steenbergen vergaderen op a.s. naar „Schothorst' alwaar men H -Hoef T. Tigchelaar Woensdag 12 Juni, des mid- onder leiding van Dr. Gras- p. de Haan Cz Mej E v' dags 1 uur precies, in de 'oo- huis het hypermoderne vee- Kalsbeek C. Lont Sz. G. venzaal van Café Bijlsma te teeltbedrijf van nabij kon be- Landolt Jn. Landolt J. J. Winkel, zien. Voor kenners bleek hier v, Wac'hendorfi v. Rijn Up deze vergadering zul- veel le zien en veel te leeren. C. Rotgans H. Ruinn len aanwezig zijn de heeren Moderne veestalling met prach Jn Scheltus i C. Veenbaas Sneep en De Jong, resp. Voor- tig geslecteerd vee bezet, Mei. M. Veenbaas J Ensing zitter en Directeur der fabriek In niet mindere mate kan Allen waren leerling van Het bestuur wenscht door dit worden gezegd van de het Middenstands-Instituut te dergelijke bijeenkomsten het varkenshokken en hare bewo- Wieringen. de laatste iaren verloren ge- ners. Ook het kippenbedrijf Afgewezen werden 4 candi- gane contact tusschen be- was een en al aanlokkelijk- daten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1