UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN RAADSVERGADERING. Zaterdag 15 Juni 1946 Eerste Jaargang No. 60. Redactie - SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, S c ti a g e n. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk dat^eeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk Kleine annonces 1 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. Motie tegen, terugkeer in hun functie van den gemeente-ontvanger en zijn vrouw. De raad wilde niet besluiten iets niet ie doen. dus stomden voorstanders tegen. Kappers willen om 7 uur sluiten. Wie heeft, een schoenenbon gehad Er komt een „bellenwagen" voor de brand weer. De tijdelijke raad van Wie. ringen was Donderdagmid dag j.i. voltallig bijeen. Van de belangrijkste pun ten geven we hier een over zicht. Nadat bij de behandeling van punt 4 van de agenda wederom een kleine techni sche herziening van de in-; structie voor den gemeente-1 ontvanger was vastgesteld j kwam de Heer Niemeijer bij de rondvraag op dit punt terug en zeide de indruk te hebben gekregen dat aan de herhaalde wijzigingen der instructie een bepaalde be doeling ten grondslag ligt. Spr. brengt dit in verband met de terugkeer van den geschorsten gemeente.ont - vanger de Haan en zegt daarop het volgende Mijnheel*' de Voorzitter, Een van de dingen die de laatste tijd de aandacht heb ben getrokken is geweest de terugkeer van den voorma-1 ligen ontvanger dezer ge. meente de Heer P. C. de, Haan en echtgenoote. En niet alleen aandacht, maar ik spreek zeker niet te sterk wanneer ik zeg dat het in breeden kring misnoegen en zplfs ongerustheid heeft ge wekt. Een ongerustheid voort spruitend uit de vrees dat men do Haan en zijn echt.1 genoote te eeniger tijd weer in hun oude functies zal herstellen. Het mag als bekend wor den verondersteld dat er reeds geruimen tijd een ac tie gaande is om de Haan en echtgenoote uit hun inJ terneering ontslagen te krij-| gen met het doel hen hier weer in hun ouden werk- kring te plaatsen. Het eer.1 ste gedeelte is bereikt, voer het tweede kan men thans hun krachten inzetten. Het-, geen zonder twijfel niet na gelaten zal worden. Nu onderschatte men deze, actie niet want we weten allen dafc de zuivering en- berechting van politieke de.| linquenten tot dusver, zacht. uitgedrukt, wel het een en ander te wenschen heeft overgelaten. Men hoort thans stemmen opgaan dat de zaak der po litieke delinquenten ruim en vergevingsgezind moet wer den bezien. M. de Voorz., ik, kan dat volkomen onder, j schrijven, mits deze gedach te niet voortkomt uit min-| achting van de eischen der gerechtigheid en mits men daaruit niet de conclusie trekt dat menschen in oude betrekkingen moeten worden hersteld, waarin ze, in hetl uur, dat er op hen gerekend moest kunnen worden, schroJ melijk zijn tekort geschoten. En dat toch is met de Haan en echtgenoote zonder twijfel het geval. In een tijd van nood en verdrukking, toen de regeering verjaagd, het land geplunderd, en on ze rechten onder de Duitsche laars werden vertreden, heb ben deze dienaren der pu blieke zaak zich niet ontzien te heulen met den overwel diger en in woord en daad propaganda gemaakt voor een systeem van barbarisme en huichelarij, dat ons on afhankelijk volksbestaan trachtte te vernietigen en ons geestelijk en cultureel leven op een middeleeuwscli peil terug te zetten. In een tijd. dat als gevolg van den druk der overweldiger de nationale geschillen wegvie len en or een eenheid gToei- de, waarin de besten van ons volk voorgingen en vaak in het concentratiekamp cn voor het vuurpeleton hun einde vonden, in die zelfde tijd trachtten de Haan en zijn vrouw de weerstandskracht van ons Nederlandsehe volk, dat voor zijn bestaan vocht, te ondermijnen en te breken. En moeten zulke menschen nu in een publiek ambt wer den hersteld Dc vraag stellen beteekent haar meteen te beantwoor. den. Laten zulke menschen tot in het diepst van hun hart dankbaar zijn dat niet de Duitsche rechtsbegrippen waarvoor zij zoo geijverd hebben, op henzelve worden toegepast. Want we huiveren bij dc gedachte wat dan hun lot. zou zijn geweest. Laat men ook niet komen aandragen met de goedé dingen die de Haan en zijn vrouw tijdens de bezettings tijd hebben verricht. Die zoogenaamde goede dingen zijn niets dan camouflage voor wat men elders tien dubbel is tekort geschoten. Een Nederlander had in oorlogstijd maar één plicht en dat. was de Duitschers to gen te werken voorzoover hem of haar dat mogelijk was en onze» nationale een., beid en weerstandswil te versterken en voor beiden geldt dat in bijzondere mate voer hen die een publiek ambt bekleedden. Ik kan het dan ook niet anders dan een blamage achten voor de gemeente wanneer de Haan en echt genoote weer in hun oude functies zouden werden her steld. Ik kan het niet anders kwalificeeren, dan als het minachten van de eischen der gerechtigheid wanneer dit plaats zou hebben. En toch Mijnheer de Voor zitter, ontmoet ik soms men schen die er, 't zij openlijk of bedekt stemming voer trachten te maken. Evenmin ben ik er gerust op dat men het beoogde doel niet zal bereiken. Al weten we allen dat het, niet het beste deel is van het Nederlandsehe volk dat zich! hiervoor leent en dikwijls] menschen betreft, die om een of andere reden zelf' boter op het hoofd hebben, we moeten nu eenmaal re kening houden met de prac- tijk. En gezien deze practijki ligt het m.i. op clen weg der, gemeenteraad te voorkomen, dat hier een herstel van; functies plaats zal vinden waardoor het vertrouwen in het Nederlandsehe Rechts bestel op ernstige wijze zou worden ondermijnd. Ik zou daarom willen voor.; stellen de navolgende motie j te willen aannemen en ter i kennis te brengen van de' instanties die daarvoor in aanmerking komen. ,.De lijdelijke Raad der Gemeente Wieringen in ver gadering bijeen op dertien juni 1946, kennis genomen hebbende van den terugkeer uit het mterneeringskamp van den voormaligën ontvanger en de waarnemend ontvangster der gemeente Wieringen t.w de heer P. C. de Haan en diens echtgenoote, spreekt als zijn oordeel uit dat het,' gezien de antece denten dezer personen, niet gewenscht is hen in hun vroegere functie te herstel, len, aangezien hierdoor het vertrouwen in het Neder landsehe Rechtsbestel op ernstige wijze zou worden ondermijnd, en besluit deze motie ter kennis te brengen van hun ne Excellenties de Ministers van Justitie en Binnenland - sclie Zaken, aan Gedeputeer de Staten der provincie Noordholland en aan alle instanties, welke met de zui vering en berechting van bovenbedoelde personen zijn; belast." De Voorzitter zegt, naar aanleiding van de kwestie de Haan, in Den Haag met ambtenaren van het Ambte narengerecht te hebben gesproken en op dit punt. tamelijk geruststellende me. dedeelingen te hebben ont vangen. Zelfs het lid geweest zijn van de N.S.B. geduren de 14 dagen is reeds aanlei ding tot ontslag. Spr. acht deze motie vol komen overbodig en zegt dat men met vertrouwen de be slissing van Den Haag kan afwachten. De Heer Niemeijer is het daarmee niet eens. Overal is er corruptie in de berechJ ting. Spr. heeft eerst in de Ondergrondsche en daarna in Rechtsherstel en Beheer, meermalen dingen gezien die, hij niet had verwacht. Gezien deze ervaring is hij er niet gerust op. Spr.' acht het beter te voorkomen. In de practijk zien we dat ter bevoegder plaatse bezwa-j rende stukken worden ver-I donkeremaand en omkoope. Het een ieder naar den rijen plaats vinden. Men,zin te maken moet in Den Haag weten hoe' Door een elkeen bemind, het in elkaar zit, dit is in Zijn de moeilijkste zaken het belang van de gemeente.: Die men op de wereld vindt. De Voorzitter zegt dat de 3 Heer Niemeijer hiermede de ZON EN MAAN. onkreukbaarheid van de 1946 opk. ond. opk. ond. Zon Maan Juni 16 4.19 18 4.19 19 4.19 21.01 21.02 21.02 21.02 22.49 23.29 0.01 MAANSTANDEN 1946. 05.23 06.13 07.22 08.32 HOOG WATER TE DEN OEYER 194b. 16 Juni 18 Juni 19 Juni 9.29 10. 3 10.40 11.20 9.46 10.21 10.59 11.41 ambtenaren in Den Haag in M twijfel trekt. De Heer Niemeijer zegt dat de feiten uitwijzen dat er iets J'Jg niet in orde is. Spr. noemt nogmaals het voorbeeld van' een geïnterneerde uit deze gemeente ten wiens aanzien in het openbaar in de pers Vrijdag 14 Juni V. M. werd verklaard dat tegen Zaterdag 22 Juni L. Kw. hem geen bezwaren waren ingebracht. Dit is een onjuistheid.] Er moeten bezwaren zijn j~"J geweest anders wordt men niet geïnterneerd. Het kan; zijn dat er, om welke reden dan ook, iets met de bewijs-, voering niet in orde was en Schager Markt, dat. mets ten laste kon wor_ 5 den gelegd, maar dan moet Donderdag, 13 Juni 1946. men dit ook zoodanig publi- Aangevoerd 28 paarden ceeren. f 5001600 1 stier (Centr.) Spr. is er van overtuigd 25 gelde koeien (mag.) f 275 dat men nu voor de Haan 450; 21 id. vette (centr.); en zijn vrouw in dezelfde 10 kalf koeien 400650 geest gaat werken en sprej 8 pinken (centr.) 3 pinken ker is er niet gerust op dat f 140250 133 nucht. kalv. zij niet terugkeeren in hun| (centr.) 70 schapen (mag.) functie. j f 70100 20 id. vet.te centr.; Met geld en invloed is he- i 753 lammeren f 1626.50 laas veel te bereiken. Daar.' 9 bokken en geiten f 540 om is het zoo gewenscht dat. 15 vette varkens (centr.) we de verantwoordelijke in-! 125 biggen f 2559; 49 ko- stanties in Den Haag laten nijnen en 95 kippen vastgest. weten hoe we er hi^r over prijzen, denken. De Voorzitter acht de mo_ TEXEL VERWACHT tie niettemin volkomen over- YACANTIEGASTEN, bodig doch op zijn desbe. De veelbewogen gèschie. treffende vraag wordt de denis van het schoone eiland motie van verschillende zij-] Texel tijdens de bezetting en den ondersteund. zoodat; de groote schade die hier- zij in stemming kan worden door aan het landschap gebracht. en zijn bewoners (en tiaar. Met uitzondering van den bij denken wij in de eerste Heer Jn. Lont Cz. verklaren plaats aan de gevleugelde alle leden zich vóór de motie bewoners) is toegebracht is Niemeijer. j gelukkig niet zoo groot dat De onderwijzersjaarwedden. het eiland dezen zomer niet De Atdeeling Wieringen van in staat zou zijn een groot de Nederl. Onderwijzers Ver- aantal vacantiegangers te eeniging verzoekt den Raad herbergen. Bij nadere be stappen te doen bij den Min. schouwing is gebleken dat van O., K. en W., opdat een de verschillende hotel- en grondige verbetering worde pensionruimte erg meevalt, aangebracht in de onderwij- maar voor de laatkomers is zerssalarissen, er al geen plaats meer. Wel Hel Afdeelingsbesluur be- echter nog voor hen die wat toogt, dat het onderwijs door minder op gerief zijn ge- het verontrustend groote aan- steld en die nog willen kant- tal vacatures bij het openbaar peeren. In de diverse kam_ lager en voortgezet lager on- peerschuren en kampeerhui- derwijs in de gemeente onge- zett is IlOg plaats eil VOOl' twiifeld schadelijke gevolgen kampeerders die nog in het zal ondervinden en dat de hui bezit zijn van een tent is er dige onvoldoende salarieëring nog gelegenheid tot het ver- van de onderwijzers daarvan krijgen van een kampeer, één der hoofdoorzaken kan paspoort en een vergunning kan worden genoemd. Van het gemeentebestuur. Naar de meening van Bur- De directeur van de veree. gemeesler en Wethouders dient niging voor vreemdelingen- het resultaat van het onder- verkeer op Texel heeft ge zoek van de Regeering, die zegd „Texel zal als vanouds van de toestand volkomen op; zijn gasten met open armen de hoogte is, te worden afge-j ontvangen." wacht en zij stellen daarom voor, het doen van een ver- BUSVERBINDING zoek, als wordt gevraagd, achterwege te laten. H HOLLAND-FRIESLAND Uok van het Algemeen Ne- derlandsch Onderwijzersver- HERSTELD. bond [A, N, O. V.) is eenl adres ingekomen, betreffendej Naar wij vernemen zullen verbetering van de onderwij-1 Maandag a.^. de ATO-aiito- zerssalarissen. Het Verbond busdiensten lijn Alkmaar verzoekt namelijk adhaesie te; Leeuwarden via afsluitdijk betuigen aan zijn daartoeworden hervat, strekkend tot den Minister! Zoo mogelijk zullen wij in v. O., K. en W., gericht adres, het volgend nummer nadere Vervolg Raad op pag: 2.1 gegevens plaatsen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1