Zaterdag 22 Juni 1946 Eerste Jaargang no. 62. UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN ER KOMT VOORLOOP1G GEEN SPOORLIJN OVER DEN AFSLUITDIJK. Opening Jeugdherberg. WIERINGERMEER Schager Markt. Redactie - SecretariaatKlieftstraat 12, Hlppolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Sc ha gen. Tel. no. 455 Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk da&eeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per Kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. LIJN DEN OEVER—ANNA PAULOWNA NIET RENDABEL GEACHT. Veel is den laatsten tijd gesproken over den aanleg van een spoorlijn over den Afsluitdijk. Wij kunnen hieromtrent thans eenige definitieve me- dedeelingen doen. Naar aanleiding van een verzoek van de gemeente Wieringen om als eerste schakel in de spoorwegver_ binding HollandFriesland via Afsluitdijk reeds thans over te. gaan tot het maken van een verbinding Den Oe ver (Wieringen) Anna Paulowna, zulks met het oog op een verbetering van het personenvervoer uit onze gemeente, o.a. voor de tien tallen schoolkinderen, de afvoer van landbouwproduc ten uit de Wieringermeer en de noodzakelijk snelle ver zending van t.e Wieringen aangevoerde versche zee_ visch, werd door de spoor wegen medegedeeld, dat Alhoewel de plannen tot aanleg van een Afsluitdijk spoorweg ernstig in overwe ging waren genomen, er van de zijde der N. S. voor dit project onder de huidige jpistandigheden geen belangstelling bestaat, gezien cl§ hooge aanlegkosten, de bedrijfsvoorlichting. Mededeeling No. 290. distributie van landbouwwerktuigen. Voor de Wieringermeer zijn schikbaar gesteld 3 stuks Albion tractc?zeif_ binders3 stuks Albion paardenzelfbinders. In verband met de groote vraag naar tractorzelfoin- ders (voor de Wieringermeer zijn bij ons 35 aanvragen aanwezig), zullen er zee? zeker liefhebbers zijn voer deze machines. Wij vestigen evenwel nog even Uw aan dacht op het volgende. Bij de Landbouw Cultuur Mij. „De Wieringermeer" zijn indertijd minder gunstige ervaringen opgedaan met de Albion graanmaaiers. Het is natuurlijk zeer wel mogelijk, dat we thans met een ver beterde „uitgave" te doen hebben, maar wij zouden toch de eventueele gegadig den in overweging willen ge ven zich eerst met de lever ancier van deze machines Franken en van Weel te Goes, in verbinding te stel len en te informeeren naar de gebruikswaarde van deze machines. Is men overtuigd dat men zich inderdaad een goede machine aanschaft wanneer men tot aankoop overgaat, dan kan bij ons schriftelijk worden aange vraagd voor èèn van deze machines in aanmerking te mogen komen. Ze zullen dan naar urgentie worden toege wezen. Spoed is zee? ge_ wenscht Verder zijn nog beschik baar 3 Zaafmachines. Deo. ring (I. H. C.), 2.30 M. breed 13 pijpen kostprijs f 900.Twee van deze moeilijke materiaalvoorzie ning en de uiterst geringe i endabiliteitskansen. Ook de aanleg van een afzonderlijke lijn naar Wie_: ringen acht men van de j zijde der N. S. niet gewet- tigd, daar wc?dt aangeno- men, dat het personenver. voer ondanks de in de toekomst te verwachten uit-! breiding een totaal onvol doende basis is voor een eenigszins rendabel personen. I vervoer. Voorts is gebleken, dat! met betrekking tot het goe_l derenvervoer op deze lijn geen voldoende steun is te verwachten van de aanvoer voor den landbouw benoo_ digcle hulpstoffen en de al-1 voer van landbouwproducten, (Wieringermeer.) Men komt tenslotte tot. de conclusie, dat alhoewel de aanleg van een Afsluitdijk, spoorweg in een later stadi um en onder betere omstan digheden! nog niet geheel uitgesloten moet worden I geacht, van aanleg van: •een spoorlijn Anna Paulowna Den Oever, als voorlooperl daarvan, om economischs vedenen moet. worden afge. De jeugdherberg ..Nieuwland" te Oosterland zal op 23 Juni a.s. worden heropend. Be nieuwe jeugdherbergvader heeft groote plannen en is voornemens in het najaar een ieugdwerkkamp in te richten. O.m. zal dan getracht worden het dijkje achter het M.U.Z-park weer te herstellen zoodat men daar voor overstroomingen gespaard zal kunnen blijven. zien. machines staan voor leve.; ring klaar bij de firma M W. Kuiper t.e Halfweg. Ge-| gadigden gelieven zich hier.' voor ook schriftelijk nog eens bij ons op te geven M.a.w. voor deze machines is een hernieuwde aanvrage bii ons noodzakelijk EXCURSIE NAAR DE NOORDOOSTPOLDER. Men zal zich ongetwijfeld nog wel herinneren, dat wij er in 1942 bijna in! wa?en geslaagd een excursie r.aar de Ncordoostpolder toi organiseeren, welke op het' allerlaatste moment wegens kolenschaarschte geen doo?'-l gang kon vinden. Thans kan worden mede gedeeld dat bij voldoende deelname, op Donderdag 4 Juli a.s. het oude plan zeer waarschijnlijk zal worden verwezenlijkt. Het ligt n.1. in de bedoc. ling op dien dag voor de I leden met hun dames een, excursie te maken en wol! per boet van Medemblik via! Urk naar Schokkerhaven, Ramspol of Zwartemeer. Op Urk zal ongeveer 1 uur wor .j den aangelegd. Wij hebben de beschikking! gekregen over een prachtige! groote salonboot, welke voer ons doel buitengewoon ge schikt is. De accomodatie aan boord is voortreffelijk. De heer R. Smit van Midden.j meer zal gedurende de boot-| reis het hofmeesterschap aanvaarden. M. a. w. er zal! voc? worden gezorgd, dat! aan boord de inwendige mensch versterkt kan wor den. (Aanvang bootreis Tialf acht.) Te Medemblik zal getracht worden toezicht op auto's en stalling voor rijwielen t.e verkrijgen. Een 600 a 700 personen zul- len aan den tocht kunnen j deelnemen. Bij mooi weer zullen allen aan dek zitplaats kunnen vinden, én bij min der gunstig weer in ruime kajuiten. Beschaafde muziek zal het' gezelschap naar we hopen mede aangenaam bezig hou den. De leden met hun dames hebben voorrang, maar om dat de ruimte zoo groot is,! zal aan de leden gelegenheid gegeven worden introducé's mee te nemen. Deze moeten, bij de aangifte tegelijk wor den opgegeven. Het Bestuur moet zich ech ter het recht voorbehouden bij te groote deelname, het aantal introducé's te beper ken. De kosten van de bootreis en eventueele autobussen, ten bedrage van f 6.per persoon, moeten bij de aan gifte direct werden voldaan. Gelegenheid hiervoor be_ staat aan de kantoren van de Vereeniging te Ridder straat 10 Medemblik en Gostwaardhoeve des v.m. van 912 uur, en ook bij den Voorzitter de Heer G. P. Kistemaker, Abbekerk A 63. en den Vice-Voorzitter de Heer A. Biesheuvel, de Wee- re K 22. De gelegenheid voor op.; gave sluit uiterlijk Woensdag! 26 Juni a.s. 12 uur aan de' Beurs te Winkel. Spoedige: opgave is zeer gewenscht. De leden ontvangen per post nog nadere mededeelingen. Daar geen bussen kunnen worden verkregen voor ver voer in den N.O.P. en niet) voldoende vrachtauto's ter beschikking staan moet wer den afgezien van een rond rit door den polder. Ir L R. DIJ KEMA. BEROEP ONTVANGEN. Carid. L. Doorn, verbonden, aan de Herv. Evangelisatie! te Wieringen, ontving een, beroep (toezegging) van de| Ned. Herv. Gem. te IJzen- dijke, Z. VI. V i eemdelingenbezoek. internationale belang stelling. Donderdagmorgen is de Wieringermeer bezocht door 19 Engelsche heeren van het Waterschap „De Trenth," Het gezelschap, dat ook Walcheren had bezichtigd, werd rondgeleid door den Dijkgraaf Ir.Ovinge en Ir. Ree dijk. Na het vertoonen van de onderwijsfilm, werd nog een bezoek gebrachi aan gemaal Lely, Middenrneer en Wierin- gerwerf. Na het nuttigen van den maaltijd in Den Gever, vertrok het gezelschap o.l.v, Ir. J. Postma via den Afsluit dijk naar den N.-Oostpolder. Des middags werden 31 Zwitsersche gasten rondgeleid, w.o. ingenieurs, dokters en Pro fessoren, die hun groote ver bazing uitspraken over de geweldige krachtsinspanning voor den wederopbouw van het Nederlandsche volk, dat in tegenstellng met Frankrijk. Voetbal. W.A.C. naar Wal- ■cheien. Maandagavond speelt! W.A.C. te Medemblik een j wedstrijd legen een distributie, elftal uit H.-Hoef. A.s. Vrijdag en Zaterdag maakt W.A.C. een excursie naar Walcheren en zal te Middelburg een match spelen legen Ambtenaren van den Wederopbouw Walcheren. KIESKRING DEN HELDER AAN DE SPITS Het beste kiezerskorps van Nederland. Blijkens thans verkregen statistische gegevens was bij de laatstgehouden 2e Kamer verkiezingen het aantal stem. biljetten, dat van onwaarde moest worden verklaard pro. centsewijs in den Kieskring Den Helder, waaronder ook Wieringen, het laagst, n 1 1.18 Alle andere 17 kieskringen hadden een percentage on geldig van 2, 3 of 4cn rneer. Het Rijksgemiddelde was 3.03, Kieskring Maastricht noteerde zelfs 4.88 Assen 4.77 Leiden .104, Leeu- ZON EN MAAN. 1946 opk. ond. opk. ond. Mei Zon Maan Juni 23 4.20 21.03 1.22 13.40 1 24 4.20 21.04 1.39 15.02 25 4.20 21.04 1.58 16.27 26 4.21 21.04 2.20 17.55 HOOG WATER TE DEN OEVER 1946. 23 Juni 2.15 2.43 24 Juni 3.22 3.55 1 25 Juni 4.30 5.02 I 26 Juni 5.31 5.59 warden 2.26, Rotterdam 4 12 Amsterdam 2.89. De percentages in de kies kringen in het Westen en Noorden des lands bleven i behoudens te Rotterdam) beneden het Rijksgemiddel. I de. Donderdag, 20 Juni 1949. Aangevoerd 15 Paarden prijs f 5CC-16CC 1 Stier, Cen trale 12 Geldekoeien, mag. 250 - f 350 330 id. vette Centrale 8 Kalfkoeien f 400- f 650 3 Pinken f 130 - 200; 10 Pinken, Centrale 114 Nuchtere kalveren, Centrale 92 Schapen, mag. f 50 - f 75; 26 id. vette, Centrale 297 Lammeren f 18 - f 27 9 Bok ken en Geiten f 15 - f 50 SPELDEPRIKKEN van Spaiter Spotspiegel. 'k Ben er weer. Heeft wat lang geduurd, hé Maar ja, ailes duurt lang noodpaar- denstallen viel niet mee, nood woning valt wel, maar ook niet mee en voor kranten- schrijven heb je ook altijd niet de gelegenheid. Nu ik terug ben ga ik weer eens rondsnuffelen en een beetje keuvelen, zoo van den hak op den tak, Wat duurt die wederopbouw lang, hé Minister Ringers deed net of dat zoomaar ge beurd was, maar ik doe net als jullie, ik neem er wat zout bij. Hij dacht zeker een goeie beurt te maken, maar bij mij niet, hoor. k Ben benieuwd hoeveel stemmen hij gekregen heeft. De mijne in geen geval, k Heb trouwens niemand ge stemd, want ik stond nergens ingeschreven. Het bevolkings register was pas klaar lot de letter r. 'k Zal hem trouwens een beetje ontzien. Misschien loopt ie nu ook wel op z'n laatste gras. Als ie opnieuw benoemd mocht worden, heeft ie het vast wel te danken aan de opbrengst van de schuilkeeten van de Wieringermeer. Die Commissie weet ook een goeie beurt te maken met zoo n handeltje, 'k Wou dat ik er aandeelen in had. In ieder geval zal meneer Lïeftinck wel de indruk krijgen, dat er in de Wieringermeer goed vol gens zijn systeem gewerkt wordt. Zooveel mogelijk van dat geblokkeerde geld in schuilkeelen stoppen. Toch denk ik dat er heel wat keet achter schuil gaat. Bovendien waren ze al kost baar door de gezellige regen uren harten-boer was daar troef, weer of geen weer.... Spatter (Spotspiegel,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1