Woensdag 3 Juli 1946 Eerste Jaargang No. 65. UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN 1 VISSCHERIJ. HET DOMEINKANTOOR. Redactie - SecretariaatKlieftstraat 12, Hlppolytushoel Wieringen. Telef, No. 103. administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Glro-no. 287814. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces 1 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. Kuilvisseherij moet afloopen. Grooier paiingmaat Inlaat van bot in IJsselmeer De Generale Commissie Zuiderzeesteunwet te Am sterdam heeft het tot een goede gewoonte gemaakt haar vergaderingen te hou den in een der gemeenten rond het IJsselmeer, om daardoor een nauwer contact te kunnen leggen met de belanghebbenden. Maandag .1.1. werd onder Voorzitterschap van den Heer Dufour vergaderd in het raadhuis te Wieringen. Eenige bekende persoonlijk heden waren tegenwoordig o-a. de heeren de Blocq van Kuffeler, Houben en Generaal Duymaer van Twist. Na voorafgaande bespre kingen met den Burgemees ter, den Edelachtbaren Heer L. C. Kolff, die de* Gen. Com- over de algemeene toestand van de visscherij te tfezer plaatse inlichtte, o.a. wist de burgemeester mede te dee len dat in Wieringen momen teel 62 schepen in de vaart zijn waarvan 12 op de Noord zee (dezen winter 32), 4 op de Wadden en 46 op het IJssel meer werden de Plaatse lij ke^-Commissie Zuiderzee steunwet en het Bestuur van de D.E.T.V. tot de ver gadering toegelaten. Ter sprake werden ge bracht De botsfaiid op het IJsselmeer. D.E.T.V. stelde voor, de max. prijs te verhoogen om dat deze algemeen te laag wordt geacht. De Gen. Comm. zegde toe dit voorstel ernstig te zullen overwegen. In verband hiermede merk te zij op, dat de botvisscherij momenteel uitzonderlijk gunstig is doordat, de Duit- schers bij de inundatie van de Wieringermeer veel zout water hebben ingelaten, waarmede jonge visch bin nenkwam. De levensvoor waarden voor de bot zijn in het zoete water zeer gunstig waaraan het is toe te schrij ven dat de kwaliteit zoo goed is. De bot paait echter niet in zoet water. Onder zoekingen hebben aange toond dat de eieren (kuit» in zoet water zinken en zij moeten juist blijven drijvenj om tot ontwikkeling te ko. men. Het jaarlijks inlaten van groote hoeveelheden jonge; bot in het IJsselmeer heeft reeds meermalen de aan.lt dacht gehad, doch er is nog' geen bplossing gevonden. De Paiingmaat. De D.E.T.V. stelde voer de paiingmaat met 2 cM. hoo_i ger te stellen. Dit voorstel werd bij de Gen.-Commissie zeer gun stig ontvangen. Men merkte, echter op dat de visschers! in het Zuidelijk bekken van! het IJsselmeer hierdoor ge.j dupeerd zullen werden, om.j dat daar slechts de kleinere maat wordt gevangen. Voor hen zal een verhooging van' j de maat vermoedelijk betee_ I kenen dat men een jaar niet i op paling kan visschen. De binnenvisschers zullen over het algemeen wel gedu peerd zijn. (Een voorbeeld waaruit men kan zien dat I gewenschte verbeteringen j dikwijls van plaatselijk be_ lang zijn). De kuilvisseherij. D.E.T.V. wenschte deze te doen doorgaan. De. Gen. Commissie stond hier niet afwijzend tegen over doch gaf te kennen dat de motor_kuilvisscherij lang zaam moet afloopen, omdat door de verdere inpolderin gen het wateroppervlak té klein zal worden voor deze vorm van visscherij. Controle op vergunning', houders. D.E.T.V. verzoekt een scher pere controle op de vergun ninghouders en eventueel afdoende straffen tegen overtreders der bepalingen, b.v. intrekking der vergun ning. De Gen. Commissie me»rk_ te terecht op dat dit een taak is voor de Visscherij- Inspectie. Overzetten vergunning 'Tegen overzetten van de vergunning bij overlijden van de vader op zoon bestond bij de Gen. Commissie geen bezwaar. HET PERSONEELSTEKORT IN DEN LANDBOUW. De landbouw heeft in ver- schillende deelen van ons land te kampen met een groot tekort aan landarbei ders. Het landsbelang brengt mede. dat niettegenstaande deze tekorten toch de teelt7 van arbeidsintensieve gewas, j sen zooveel mogelijk wordt gestimuleerd. Het is zonder meer duidelijk, dat de per soneelsvoorziening m den landbouw hierdoor nog moei lijker wordt. Het Rijksarbeidsbureau stelt zich ten doel om door een intensieve arbeidsbemid deling de landbouwers hier-i bij zooveel mogelijk behulp.I zaam te zijn. Dit streven kan, echter alleen slagen wanneer de aanvragen om personeel zoo klein mogelijk worden gehouden en zoo vroeg mo>_ j gelijk worden ingediend. Men dient hierbij te bedenken, dat er in vele landbouwge bieden tekorten zullen blij ven, zoodat de beschikbare arbeidskrachten over eer- zoo groot mogelijk aantal bedrijven dienen te worden verdeeld, terwijl de werkge vers verplicht zijn door on derlinge samenwerking zich zelf zoo veel mogelijk te helpen. Zij, die een tekort aan personeel hebben of. zullen krijgen, moeten hun a an vragen om personeel vroegtijdig, zoo mogelijk 14: dagen voor den aanvang van het werk, indienen bij het Gewestelijk Arbeidsbureau of bijkantoor. Het aanvragen van arbeiders ten behoeve van den oogst van de hoofd gewassen dient in elk geval voor de hiervoor, vastgestelde data te geschieden. Dit is noodig om den landhouwbe- middelaars de gelegenheid te geven de aanvragen op de meest gewenschte wijze te voldoen. Voc-r zoover het niet mo gelijk mocht zijn de aanvra gen door vrije bemiddeling van landarbeiders te voldoen, hetgeen vooral tijdens den oogst in sommige gebieden het geval zal zijn, kunnen de werkzaamheden op voor den landbouwer redelijke voorwaarden door niet-land. arbeiders worden verricht. In deze gevallen kan het werk worden uitgevoerd voor rekening van Bureau Oogst. voorziening. Er wordt in dit verband met nadruk op ge wezen, dat aanvragen onx arbeidskrachten uitsluitend kunnen worden ingediend bij de Gewestelijke Arbeids- bureaux en Bijkantoren, wel ke Bureaux zoo noodig voor doorzending naar het Bureau Oogstvoorzienmg zullen zorg dragen. Een actieve medewerking van de zijde der landbouwers en arbeiders is noodzakelij]?: om de arbeidsbemiddeling en daardoor de personeelsvoor ziening in den landbouw te doen slagen. Brandgevaar door hooibroei. I De aandaccht van de land- I bouwers wordt er op geves- tigd, dat het naar het oordeel van deskundigen noodzakelijk is, de volgende voorzorgs- maatregelen te nemen tegen brandgevaar door hooibroei. Het is allereerst noodig, dat het gras werkelijk hooi zij, alvorens het wordt bin nengehaald, Ten opzichte van krachtig hooi is dit echter niet ge noeg en bij regenachtig weer) ook niet altijd mogelijk. Daarom is in de tweede plaats noodig, dat een hz- hoo.Hijke hoeveelheid zout in het hooi wordt gestrooid en lagen oud hooi of stroo er tur.scLen worden aangebracht, Zout verhoogt bovenden Je' smaak van het hooi. Het ou de hooi en vooral het stroo neni'-n hierdoor zeer in voe dingswaarde toe. Beide [het zout un de lagen hooi en stroo) temperen den broei. In do derde plaats behoort elke hooitas van tenminste één luchtkanaal te zijn voor zien, dat gemakkelijk te ver vaardigen is van stevige man denmakerstwijgen of van een voudig latwerk. Het is vrij zeker, dat zich geen gevaarlijke broei zal voordoen, indien de drie bo ven omschreven maatregelen worden genomen. Verder wordt nog herin nert aan de bepaling, dat de gene, aan wiens schuld het is te wijten, dat brand uitbreekt, zich aan strafvervolging bloot stelt. De afwerking van dit belangrijke gebouw als centrum voor den wederopbouw vordert goed. ïfoe zullen de ambtenaren worden gehuisvest Nog slechts eenige wekfuii naar wij hopen, dan zal het Domeinkantoor weer in ge bruik kunnen worden geno-' men. Zij, die dit gebouw hebbenI gezien direct na het droog-, vallen van den polder, zullen j hun oogen niet vertrouwen. Wat hier in enkele maanden! werd veranderd grenst aan! het onmogelijke. De zwartj geworden murenl zijn op- nieuw onder stucadoorshan j den omgetooverd. Het helder, wit geeft 't gebouw reeds een' geheel ander aanzien. De centrale verwarming is weer hersteld en thans wordt re gelmatig gestookt om het gebouw zoover droog te krij gen, dat de parketvloeren opnieuw kunnen worden gelegd. Aan de buitenzijde werden de gaten in de muren dicht gemetseld. Een typisch staal tje van materiaalmoeilijk heden blijkt aan de achter zijde, waar de laatst voorra dige steenen werden ver bruikt en.... nog een groot gat overblijft, waarvoor tot dusverre geen steenen waren te krijgen. De kelders werden reeds gebruikt als magazijn, ter wijl verder in het gebouw weggeslagen binnenmuren opnieuw werden opgetrok ken. Op de groote zolders werd ook de noodige kantoor ruimte ingericht. Voor de uitgebreide staf van personeel, in de diverse afdeelingen werkzaam, zal gewoekerd moeten worden met de ruimte. Een andere vraag is ech ter waar dit personeel zal kunnen worden gehuisvest. V/el werden 16 maycrete. noodwoningen toegewezen, doch met den bouw ervan moet nog worden begonnen. Bovendien zullen eenige woningen van het type Smit en Hollander worden ge bouwd ook hiermede moet nog worden begonnen. Tenslotte zullen dus een aantal gehuwde ambtenaren ter plaatse kunnen wonen, doch naar wij vreezen nog te weinig. Een open vraag is verder waar de ongehuwde ambte naren hun tehuis zullen vinden. Dit probleem was reeds voer de inundatie acuut. De animo voor het houden van „kostgangers" was gering. Thans zal de ruimte in de noodwoningen dit zelfs niet eens toelaten. In Medemblik kunnen nieuw aangestelden vaak met geen mogelij kheid een pen sion bemachtigen. Wellicht dat de inrichting van een speciaal kamp voor ongehuwde ambtenaren, zoo als dit in den Noordoostpol der gebruikelijk is, hier 'n be vredigende oplossing bren gen, in het belang zoowel van de ambtenaren als van den Dienst. I ZON EN MAAN. 1946 opk. ond. opk. ond. Juli Zon Maan 4 4.25 21.03 10.44 0.02 5 4.26 21.02 11.58 0.19 6 4.27 21.02 13.08 0.35 MAANSTANDEN 1946. Zaterdag 6 Juli E. Kw. Zondag 14 Juli V. M. Zondag 21 Juli L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEYER 1946. 4 Juli 0. 0 0.24 5 Juli 0.49 1.14 6 Juli 1.39 2. 4 WIERINGEN. Schoolreisje O.L.S. Oosterland. Een droeve morgen, een blij de dag. Zoo werd het inder daad, want ondanks de regen, die bijna de geheele morgen viel, is het schoolreisje, dat de kinderen van de laagste 3 kassen der O.L.S, van Oos terland Vrijdag j.1. maakten,; uitstekend geslaagd. Want ge noten hebben ze Eerst van de leuke ruitertjes, die om 10 uur uit de Waagtoren van Alkmaar te voorschijn kwa men en van de bedrijvigheid die de kaasmarkt te zien gaf, daarna van de herten, de eend jes etc,, die in de Alkmaarsche Hout de belangstelling der kinderen trokken. Vervolgens stond een bezoek aan de be kende speeltuin ,,De Bedrie gertjes" in Bergen op 't pro gramma. De regen schrikte de jeugd niet af. De verschillende speeltuigen werden bestormd en er werd naar hartelust ge schommeld, gewipt en gedraaid. Wel zijn de broeken en jur ken niet alle even schoon ge bleven, maar een schoolreisje maak je maar eens per jaar en dus zullen de moeders wel niet al te erg gemopperd hebben. Groote hilariteit ver wekten ook de lachspiegels J en de bedriegertjes, terwijl het j doolhof heel wat moeilijkheden I opleverde voor ze eruit waren. Een klein ongelukje in de I „hobbelende geit" bedierf de I pret niet, zoodat noode af- scheid genomen werd van de j niooie speeltuin. Toen naar Schoorl, daar het weer niet geschikt was voor een bezoek aan het strand. Ook in de speeltuin van „de Roode I Leeuw" en op het klimduin hebben de kinderen zich best vermaakt. De dorstige kelen nog eens verfrischt, nog eens een broodje en een snoepje en vermoeid, maar voldaan werd onder vroolijk gezang de terugreis aanvaard en om half acht was de jeugd weer thuis. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie ringen N. H. Klomp, Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaff, Oudehaven 5b, Medemblik. Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der. Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 455. Uitgave Stichting Flevo-Bode Voorzitter G. P. Kistemaker, A 63, Abbekerk. Telef. No. 3. Drukkerij Corn. J. Bosker Hoofdstr. 14, Hippolytushoef, Telef. Hippolytushoef No. 13.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1