UilGAYE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN-WIERINGERMEER EN OMSTREKEN HET DORPENPLAN. Woensdag 10 Juli 1946 Eerste Jaargang no. 67. vo Eedactie - SecretariaatKlieltstraat 12, Hlppolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Glro-no. 287814. Een volk dat leeft, Boawt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. Het bericht in ons nummer van j.1. Zaterda inzake de principieele beslissing in het dorpei plan van onzen polder heeft veel stof tc t gesprekken opgeleverd. Het is ons bekend d: .t de meeningen onder onze lezers in tweee i veröeeld zijn. Juist daarom zullen wij trachten in eenige vervolgartikelen datgene te publicee-re wat geleid heeft tot deze belangrijke beslissii g in de geschiedenis van ons nieuwe land, waarl'j wij vooralsnog ons zullen houden aan de oi .3 ten dienste staande rapporten en adviezen. Eén of drie dorpen. Het was in de maand Oc_ tober van het vorige jaar dat de toen nog pas in het leven geroepen Commissie Wederopbouw Wieringermeer in overleg met den Stede bouwkundig adviseur van het College van Algemeene Commissarissen voor den Wederopbouw aan Ir. W. A. C. Herman de Groot te Was senaar opdracht, verleende tot het samenstellen van een rapport omtrent de vraag of de dorpen in de Wieringer meer moesten worden her bouwd, dan wel of er aan leiding bestond tot het stich ten van een centraal dorp. Eenige maanden tevoren was over deze kwestie reeds een en ander te doen en hoorden wij vaak lijnrecht tegen elkaar inloopende ar gumenten om het niet zus maar zoo in het vat te gieten, om den dorpsbouw in het belang van onzen polder op te lossen. Daarbij werden al dan niet technische of planologisch, plannen die in meer of' minder juiste mate bij den eersten opbouw van de Wie ringermeer tot uitvoering zijn gekomen, genoemd. Zonder de vroegere plan nen aan een nadere beschou wing te onderwerpen zullen wij ons thans bepalen tot de opdracht aan Ir. Herman de Groot en diens rappcrt daarover. De heer Herman de Groot, hoewel ervaring bezittende in planologischen arbeid stond, de totale onbekend heid met de Wieringermeer en al zijn problemen in aan merking nemende, voor een moeilijke taak. Bovendien ve-rgde de snelle droogma king en de daarna direct te nemen maatregelen in ver band met den wederopbouw een spoedige samenstelling van het gevraagde advies. De vrij uitgebreide litera tuur, voorlichting van ande re deskundigen, al dan nietl met plaatselijke bekendheid,; zullen den heer de Groot j de moeilijke opgaaf hebben] helpen volbrengen, waarbij het uiteraard zeer juist ge zien werd, zich voor de uit- i voering van deze taak zich: op de hoogte te stellen van de postulaten, welke van sociografische zijde bij het projecteeren van dorpen en' kleinere kernen in een pol-; dergebied als de WieringerJ meer moeten worden, gesteld. I Hierbij stonden hem de re sultaten van een uitvoerig onderzoek ten dienste, het welk door de Directie van De rupsenp&.g is voor de Wieringermeer geen plaag meer, doch een ramp, aldus deelde Ir. Dijkema mede. Wij verwijzen belanghebbenden naar de in dit nummer opgenomen mededeeling van de Ve-reeniging voor Bedrijfsvoorlichting, waarin Ir. Dijkema eenige mededeelingen doet ever den strijd tegen de rupsen van het koolmotje en hun nieuwe vraatzuchtige makkers de spanrupsen. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. de Wieringermeer in verband met deze kwestie was ver richt. Reeds medio Januari van dit jaar bracht Ir. Herman de Groot zijn Advies inzake den wederopbouw .der Wie- ringermeerdorpen, uit aan de Commissie Wederopbouw Wieringermeer. Het spijt ons1 zeer wegens plaatsgebrek niet den ge_ heelen inhoud van dit advies te kunnen publiceeren. Vol staan wij daarom met het volgende. De rapporteur begint ui teraard met een analyse van den bestaanden toestand. Ie De grootte van de bevolking. Na toepassing van een bepaalde formule, ook ge bezigd voor het gebied van den Noordoorstpolder zou de Wieringermeer in de toe komst (omstreeks het jaar 1980) plm. 12.000 inwoners kunnen tellen. Zonder hier bij deze technische details nader te ontleden (wij kun nen dit gevoeglijk aan ter zake deskundigen overlaten) vermelden wij dat Ir. de Groot dit aantal te hoog vond. In een door hem op gezette raming komt hij tot de conclusie dat een bevol king van plm. 10.000 zielen voor de Wieringermeer meer aannemelijk is. Deze bevolking, aldus de schrijver, woont echter niet geheel in do dorpen. In de eerste plaats gaan hieraf de bedrijfshoofden. Ook de in wonende knechts dienen daarvan te worden afgetrok ken. In totaal waren op 17 April 1945 in de Wieringer meer 523 bedrijven geves tigd. Waarschijnlijk zal dit aantal in de toekomst nog iets toenemen door een ver dere ontwikkeling van poot. goedteelt en tuinbouw. Van de totale bevolking zouden ongeveer 2300, als zijnde niet woonachtig in de dor pen moet- worden afgetrok ken. De eigenlijke dorpsbe volking ware dus te stellen op 750Ö zielen. Aan dit cijfer dient ech ter geen overdreven betee_ kenis te worden toegekend Het kan wellicht hooger uit vallen. De normen, ten grondslag! gelegd aan de bestaande uit breidingsplannen stemmen; goed overeen met het door Ir. de Groot afgeleide getal.' De ontwerpers hiervan gingen ook uit van een dorpsbevolking van 7500 in_ woneis waarbij zij zich de: verdeeling hiervan over de| drie dorpen als volgt hadden gedacht Wieringerwerf 630 wo ningen 2900 inwoners Middenmeer: 680 woningen 3100 inwoners Slootderp 325 woningen, en 1500 inwoners. Totaal 1635 woningen en! 7500 inwoners. Middenmeer zou meer het commercieele centrum van den polder, Wieringerwerf het bestuurscentrum zijn. De uiteindelijke bevolkin gen dezer drie nederzettin gen blijven echter klein, al dus de adviseur. Vooral voor een bestuurs centrum en een commercieel centrum zijn zij wel erg ge ring om voldoende kracht te ontplooien. De vraag rijst dan ook, of splitsing van een toch reeds zoo beperkte be volking over drie kernen geen afbreuk doet aan de groeikracht van het geheel. De ontwikkeling in het verleden bevestigt dit. In de practijk bleek Middenmeer uit eigen beweging wel te willen groeien, doch moes ten aan Wieringerwerf in verschillende gevallen kunst matige levenssappen worden toegevoegd. Deze gang van zaken, waarbij als het ware een verdeelsysteem van objecten over de dorpen ontstond kon niet anders dan rem mend werken op de alge meene ontwikkeling. De groei der dorpen was dan ook betrekkelijk traaj trager dan men had mo gen verwachten zoodat 10 iaar na de drooglegging Wie ringerwerf 800 inw., Mid denmeer 1000 inw., en Sloot, dorp 650 inw. of resp. 28, 32 en 44% van het. uiteindelijk verwachte aantal telden. In hoeverre dit verschijnsel mede te wijten is aan een terughoudende bouwactivi teit in de crisisjaren en in den onzekeren tijd daarna, is moeilijk uit te maken. Men kan zich wel ernsti; afvragen of het wel econo misch en stedebouwkundi;. verantwoord is geweest een in totaliteit reeds zoo be perkte bevolkingsagglome ratie over drie kernen te verdeelen en of deze ver snippering niet het groei proces heeft geschaad en dit verder nadeelig zal blij ven beïnvloeden. De versnippering van krachten valt sterk op wan neer wij zien hoezeer aller, lei instellingen over de drie dorpen zijn verdeeld. Sloot dorp kerken 3, scho len 2, Gymn. gebouw 1, post kantoor 1, El. gebouwtje 1. bijz. geb. Noodslachtplaats. Totaal 9. Herbouwplannen vastgesteld. Het bestuur van de stich ting bouwbureau ,,de Wierin germeer'' deelt ons het vol gende mede Na de reorganisatie van het bestuur van de stichting bouw bureau ,,de Wieringermeer" bij besluie van den Minister van Openbare Werken en Weder opbouw van 19 Maart 1946, heeft het bestuur aanstonds de plannen ter hand genomen voor een snellen en doeltref fender wederopbouw van de door het watergeweld ver woeste woningen in de dorpen Deze plannen voorzien in den herbouw van 316 woningen, welke over de drie dorpen als volgt zijn verdeeld Wierln- gerwerf 95, Slootdorp 96 ZON EN MAAN. 1946 opk. ond. opk. ond. Juli Zon Maan 11 4 32 20.57 18.51 20.5 12 4.33 20.57 19.52 2.33 13 4.35 20.56 20.45 3.19 MAANSTANDEN 1946. Zondag 14 Juli V. M. Zondag 21 Juli L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEYER 1946. 11 Juli 6.33 6.59 12 Juli 7.22 7.43 13 Juli 8. 2 8.21 met bet gerechtvaardigd ver langen der. bewoners naar meer woongerief. Daarbij hesft hel bestuur een dankbaar ge bruik gemaakt van de daar omtrent onder de bewoners gehouden enquêtes. Het ge volg van een en ander is, dat het woningtype in het alge meen is gewijzigd in dier voege, dat de vroegere in de kap gebouwde slaapvertrek ken zijn opgenomen m een volledig opgetrokken verdie •- ping, waardoor niet alleen betere slaapkamers konden worden verkregen, maar ook n - en op den beganen grond de in- Middenmeer 125. Om redenen deeling kon „orden verbelerd. In bijzonder is gepoogd tegemoet te komen aan het verlangen om de keukens Ook kon weiden voorzien in de be- men de oude fundeeringen «e hoelU aan een douche-ruimte. bedoeling de uitvoering der plannen zooveel mogelijk te 11 i vetiongcii uiu ut bespoed.gen z,,n de bou-vplan- grooter te maken nen ingesteld op het voorne- benutten. Dit wil echter niet zeggen, dat de woningen den vroegeren trant zul'en herrijzen, integendeel, het be stuur heeft gemeend, dat reke ning moet worden gehouden Middenmeer kerken 3. scholen 2, Gymn. gebouw 1 postkantoor 1, El. gebouwtje 2, biiz. geb. Boerenleenbank Landbcuwbeurs. Totaal 11. Wieringerwerf kerken 3 scholen 3, gymn. gebouw 1 postkantoor bijz. gebouwen Raadhuis, Domeinkantoor Gemeentewerken. Totaal 11 Ondanks het gedachte evenwicht tusschen Midden i meer en Wieringerwerf was de groeikracht van Midden meer het sterkst. Dit dorp toch is gunstig gelegen ten opzichte van de hoofdwegen en het net van waterwegen zoodat het logisch en gemak kelijk van het oude land uit is te bereiken en ook langs korte wegen door schepen met 300Ton laadvermogen kan worden aangedaan. Mid. denmeer ging zich dan ook als economisch centrum ontwikkelen, hetgeen tot uitdrukking komt in den omvang der commercieele bebouwing, welke uit de onderstaande gegevens spreekt Slootdorp Winkels en Ho tels 16. Bedrijfsgebouwen 8 totaal 24. Middenmeer Winkels en Hotels 21, Bedrijfsgebouwen 29. totaal 50. Wieringerwerf!Winkels en Hotels 10, Bedrijfsgebou wen 7, totaal 17. (Wordt vervolgd gezien., Aan het verlangen naar meer 5°schuunuimte zal mede worden tegemoet gekomen. Het bestuur heeft op 2 Ju li j.1. de bouwplannen del ni- tief vastgesteld. De plannen zijn voor wat Middenmeer en Slootdorp betreft ontworpen door de architecten Berghoef, Waterman, Lokhorst en Pot vcoï' W,-Werf door de ar;hi- iecJen Pot, Groenewegen cn Bcudon. De ontwerpen ïijn docr deze architecten gemaakt m een nauw en voortdurend overieg met den heer Ir. H. Meijerink, die deel uitmaakt \an het bestuur, en den heer H. van Saane, die als direc teur van het bouwbureau ,,de Wieringermeer' fungeert. De herbouw van Wierin gerwerf, het zwaarst getroffen dorp, zal eerst worden aange vat. Terwille van den spoed zal deze bouw door het bouw bureau in eigen beheer wor den uitgevoerd. Het wachten is thans derhalve op den materiaalaanvoer. Het bestuur heeft de gegronde verwach ting, dat ook op dit punt niet zal worden teleurgesteld in het streven, dat er op gericht is het bouwplan nog in de loop van dit jaar volledig tot uitvoering te brengen. Gelijk reeds eerder kenbaar werd gemaakt, zat bij het be stuur de gedachte voor het daarheen te leiden, dat in de toekomst voor de bewoners de mogeliikheid zal worden geopend de te stichten wo ningen desgewenscht op aan nemelijke voorwaarden in ei gendom te verkrijgen. Nadere mededeelingen hieromtrent kunnen t.z.t, worden tegemoet

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1