UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN HET DORPENPLAN. MENSCH EN NATUUR. Woensdag 17 Juli 1946 Eerste Jaargang No. 69. Redactie - SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Glro-no. 287814. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs 1 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces 1 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. Eén of drie dorpen. (Vervolg). 6e. Een nieuwe opzet. Vervolgens stelt de rap porteur, de heer Ir. W. A. C. Herman de Groot voor de mogelijkheid van een ge heel nieuwen opzet, waarbij getracht wordt tegemoet te komen aan de in het verle den gebleken tekortkomin gen. Hierbij wordt er dus naar gestreefd de bevolking- zoo min mogelijk te versnip peren. Toch zal zij zoodanig ge spreid moeten worden, dat er een juiste arbeidsvoorzie ning ontstaat, waarbij dus de af te leggen afstanden redelijke grenzen! blijven. Bij een rayon met 4 km straal wordt voor den gehee- len polder een sluitend ge heel verkregen door het pro_ jecteeren van 4 kernen, t.w. Middenmeer, A Kruising UL kewegNw. Sluizerweg, B. Kruising Klieverweg Oom Keesweg, C. kruising Scher_ venwegZ. Kwelweg, waar bij de kernen A., B. en O. gehuchten vermen, waar slechts de voor de arbeids voorziening van het rayon benoodigde landarbeidersge. zinnen wonen met enkele verzorgende winkels en be. drijfjes met een totale be. volking van resp. 650, 850 en 750 inwoners Volgens deze berekening zou voor het eigenlijke een trum een bevolking van ruim 5000 inwoners overblijven. In dit hoofddorp zullen alle economische functies veree- nigd zijn, samen met cultu. reele en ontspanningsgele. genheden. Zoodoende kan er een krachtig gemeenschaps leven ontstaan. In dit centrum zal dan ook een behoorlijke zakenwijk moeten komen, waarbij het eigenlijke bestuurscentrum zich kan aansluiten. Voorts zal het plan de noodige kerken, benevens ruime schoolcomplexen moe ten bevatten en voldoende gelegenheid moeten bieden voor de huisvesting van mid denstanders en neringdoen den, terwijl in aansluiting met het vaarwater handel en bedrijf zich kunnen ont plooien. Om deze kern heen zal de gelegenheid geschapen moe ten worden voor de vestiging van landarbeiders in een open verband, waarbij zij de beschikking zullen hebben over eenigen grond. De voordeelen van een grooter centrum boven twee kleinere zijn van verschil lenden aard. In het alge meen zal een grooter centrum verschillende grootere onder nemingen tot ontwikkeling doen komen, die anders in den polder achterwege ge bleven zouden zijn. Een grootere agglomeratie leidt nu eenmaal tot meer ont wikkelingsmogelijkheden dan een kleiner centrum. Ver schillende ondernemingen, nu in het oude plan geves tigd., zullen er in dit geval hetgeen anders waarschijn lijk niet zou zijn geschied. Hier ligt dus zoowel voor de gemeente als voor de inwo ners wel degelijk een voor deel. Geheel anders zal de struc tuur van de gehuchten zijn. Hier treft men in een open bebouwing in de eerste plaats die lajndarbeiderswo. ningen aan. Bij elke woning zal een hoeveelheid grond dienen te behooren, waarop eigen groenten kunnen wor den gekweekt. Bij een der gelijke openbouw zal er ook geen bezwaar bestaan tegen het houden van eigen vee. De levenskracht en bestaans zekerheid van deze maat schappelijke klasse van wer kers zal hierdoor stellig toe nemen. In deze gehuchten zal tus_ schen aan elkaar verwante bevolkingsgroepen een beter contact ontstaan dan het geval zou zijn, indien de woningen der landarbeiders verspreid bij de boerderijen zouden zijn gelegen. Hierdoor kan er in de gehuchten een kleine ge meenschap groeien die in nauw contact leeft met de omliggende landbouwbedrij ven en op zoodanige afstan den daarvan is gelegen, dat een goede en gemakkelijk: arbeidsvoorziening te allen tijde is gewaarborgd. Het is niet de bedoelin; dat er in deze gehuchtjes weder kernen zullen worden gesticht, of dwergscholen zullen verrijzen. Naast eenige onmisbare winkeltjes en bedrijven (de hoefsmid niet te vergeten' en een postagentschap, zul. len ten hoogste een hulpkerk en een bewaarschool in deze kerntjes op haar plaats zijn. Een behoorlijk autobussta tion met ruime wachtkamer zal het centrale punt zijn vanwaar het contact met het hoofddorp, de andere dorpen en de buitenwereld wordt gehouden, 's Morgens kunnen de schoolkinderen zich in dit centrale punt verzamelen. Dank zij de beperkte af me. ting van de rayons blijven ook voor hen de af te leg. gen afstanden binnen -rede. lijke grenzen. Ook de kerk gang kan op deze wijze geen bezwaren opleveren. In het contact met. de om. geving kan worden voorzien door een Gemeentelijke au. tobusdienst, waarbij bijv gebruik zou kunnen worden gemaakt van, voor passa giersvervoer ingerichte aan hangwagens, getrokken door een truck, die wanneer er geen emplooi voor haar is met een trailer gebruikt kan worden voor andere gemeentelijke transporten (het ophalen van huisvuil of het vervoeren van mate. rialen voor gemeentewer ken). Ook laat het zich denken, dat een particuliere autobus ondernemer hierin naast eerder over denken zich ook andere diensten wel ex. in het centrale dorp in de| ploitatiemogelijkheden ziet. Wieringermeer te vestigen, (Wordt vervolgd.) De rupsenplaag in de Wieringermeer, waartegen de beproefde bestrijdingsmiddelen weinig of niets konden uitrichten, is momenteel tot stilstand geko men. Het enorme aantal rupsen heeft, door een para sietenziekte aangetast, ten deele zichzelf verdelgd en zich voor de rest verpopt. De natuur heeft zich hier, waar de mensch machteloos was, zelve hersteld. Na 3 weken dreigt een tweede plaag te, ontstaan van het tweede geslacht. Intusschen bereidt de Wieringermeerboer zich voor om te trachten verdere schade te voorkomen. De tot dusverre aangerichte schade is zeer aan zienlijk. Geheele koolvelden zijn waardeloos geworden, even als perceelen bieten, erwten, blauwmaanzaad en spinazie. ZON EN MAAN. Juli Zon Maan 1946 opk. ond. opk. ond. 18 4.41 20.51 23.12 8.53 19 4.42 20.50 23.28 10.09 20 4.43 20.49 23.45 11.27 MAANSTANDEN 1946. Zondag 21 Juli L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEYER 1946. 11.25 18 Juli 19 Juli 20 Juli 11. 5 11.46 0. 8 0.30 Vereen, voor Bedrijfsvoorlichting in de W.meer. Mededeeling No. 294. Welke tarieven zullen voor het machinaal plukken van vlas moeten gelden Enkele beschouwingen daaromtrent. Bij het opzetten van een onkostenberekening wordt door ons het volgende aan genomen le. De prijzen der machines zijn Type „Normandie" (1.90 m. werkbreedte) f 8000 Type „Vlaanderen" (1.15 m. werkbreedte) f 6850 Type „Kleine Soenens'1 (0.45 m. werkbr.) f 2000. 2e. De capaciteit der ma chines is gemiddeld voor de „Normandie" 4 ha. per dag van 10 uur „Vlaanderen" 2.5 ha per dag van 10 uur „Kleine Soenens" -± 1 ha. per dag van 10 uur. Hierbij moet worden opge merkt, dat het natuurlijk groot verschil maakt of men het vlas „van één kant of rondom" kan trekken. Wij moeten dus een gemiddelde capaciteit aannemen. De Kleine Soenens, waar van officiéél een trekbreedte van 45 cm. wordt aangege ven, zal in de practijk niet meer dan 30 a 35 cm. mee nemen. 3e. Het aantal dagen dat een machine per seizoen werkt (dus met uitsluiting van de dagen, dat de weers omstandigheden het trekken niet zullen toelaten), stellen we op 15 volle dagen van i kan nu de volgende becijfe- ring per ha, worden ge- maakt Afschrijving plukmachine p. ha. f 33.32Vs (nl. 8000/600 f 13.33 p. uur x 2.5) Rente plukmachine p. ha. I f 1.32',2 (nl. 4%, d.i. 320/600 f 0.53 p. uur x 2.5 Onderhoud (vnl. reparatie) en vernieuwing p. ha. f 16.65 (nl. in 4 jr helft van de aansch. prijs d.w.z. 4000/600 f 6.66 p. uur x 2.5). Onderhoud (dage lij ksche verzorging per haf 0.37'li Ondernemers winst p. ha5.— (nl. 15% v.h. bedr. kapitaal) Tot. kosten mach. f 56.67L-2 Rupstrekker chauff. tot. p. ha (nl. f 6.50 p. uur) 2e man voor bedie ning mach. p. ha den. Een verder voordeel is nóg, dat men, wanneer vol gens de Vlaamsche methode wordt gehaagd, bij slecht weer het voordeel heeft, dat het vlas in de schoof niet verstikt en vrijwel onmid dellijk weer droog is. Uit deze hagen wordt het dan in schelven of mijten gezet. Hoewel men de Vlaamsche methode in de Wieringer meer nog niet veel heeft zien toepassen, (misschien wel doordat de harde wind in dit opzicht hier meestal als een nadeel moet worden beschouwd meenden wij hierop toch nog eens de aan dacht te moeten vestigen 10 uur. In verband hiermee I Het hagen en binden tot wordt het totaal aantal uren groote schooven vraagt on- dat de machine in 4 jaren; geveer 50 man.uren per ha trekker en een wieltrekker door ons werden gecalculeerd bij het vaststellen van de tarieven voor het loonploe- gen. 7e. Het binden van het machinaal getrokken vlas kan op twee manieren ge schieden, n.1. op de gewone Nederlandsche en de Vlaam sche methode. Volgens het Nederlandsche Vlasinstituut biedt de Vlaam sche methode, waarbij men het vlas, vóór het binden in z.g. „hagen" op het veld zet, wel enkele voordeelen. In den regel kan men direct bossen maken van 4 a 5 kg, waardoor een, groote tijds besparing wordt verkregen i en veel minder verlies van ken en binden harrels. Wanneer het vlas f 125.42,/2 ongerepeld wordt verkocht Voor een Kleine Soe. wordt steeds meer gevraagd, nens, getrokken door een het in groote bossen te bin_ paard en met 3 man bedie 16.25 2.50 Totale kosten pluk ken p. ha. f 75.42'-/2 Binden p. ha 50. Totaal kosten pluk- ning, krijgen we de volgen de becijfering per ha Vervolg 4e pagina. werkt dus op 600 aangeno men. 4e. De machines, zouden volgens de fabriek in 5 a 5 jaar moeten worden afge schreven. In verband met het minder goede materiaal dat waarschijnlijk nog zal zijn gebruikt in de thans loopende machines en de snelle veroudering in ver band met nog te verwachten verbeteringen nemen wij aan een afschrijving in 4 jaar. 5e. Bij de berekening van het onderhoud (vnl. repara ties) nemen wij aan dat in 4 jaar tijds de helft van de aanschaffingsprijs er boven op komt. 6e. Voor de trekkracht nemen wij de berekeningen, zooals deze voor een rups. Binden van 1 kg-schooven uit het zwad (type Vlaande ren en Normandie) zal ook ongeveer 50 man.uren p> ha. vragen en binden aan in schoof vorm liggend vlas (Kleine Soenens) ongeveer 35 man-uren. In geld uitge drukt komt het binden voor de typen Normandie en Vlaanderen op ongeveer f 50.- per ha voor het ty pen Kleine Soenens op on geveer f 35.— per ha. Soci ale lasten inbegrepen. 8e. Als „ondernemers winst" is 15% van het in de machine en de trekker ge stoken bedrijfskapitaal be rekend. A. Voc-r een machine van het type Normandie, getrok ken door een rupstrekker ten bedrijven. VERVOER GRANEN. In een door de diverse autovervoerdeis gehouden vergadering met de hande laren en coöperaties in de Wieringermeer is Woensdag j.1. een tarief vastgesteld voor het vervoer van granen van de bedrijven der telera naar pakhuis of laadwal. Na een aangename discus sie werd een tarief van f 0.30 per Kg. vastgesteld, in aanmerking genomen, dat bij de komende oogst veel in de avonduren vervoerd zal moeten worden, daar de te lers niet over bergruimte beschikken en het graan grootendeels achter de ma chine vandaan gehaald zal moeten worden. Op deze vergadering bleek, dat de meeste der bonafide vervoerders zijn aangesloten bij een Coöperatieve vereeni- ging. Deze heet in Schagen „de Blaauwband" en in Hoorn „de Westfries." Doel is om het beroepsver voer door middel van orga nisatie te helpen aan een redelijk bestaan en sterk te zijn tegen de A.T.O. Spoor wegen. Tevens beschikken zij thans over een uitgebreid wagenpark, zoodat zij elkaar, indien noodig behulpzaam kunnen zijn, bij overbelas ting van één der aangeslo-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1