UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN DE OORLOGSSCHADE DIENT DOOR HET GEHEELE NEDERLANDSCHE VOLK TE WORDEN GEDRAGEN! HOEVEEL EN WIE Zaterdag 20 Juli 1946 Eerste Jaargang No. 79. Redactie - SecretariaatKlieftstraat 12, Kippolytushoef Wieringen. Telef, No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, S c h a g e n. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces I 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. De Wieringermeerbewoners sluiten zich aan bij de federatie van Oorlogslachtoffers. De Middenstanders WILLEN WEL, maar kunnen zoo niet bouwen B. en W. van Wieringermeer staan ten volle achter de bevolking, die roept om gerech tigheid. Na de vergadering van Vrijdag j.1. van de Commissie van Wederopbouw met de eigenaars van particuliere panden in de Wieringermeer en waarbij o.a. de financi. ëele regeling werd bekend gemaakt, kwamen deze eige naars Woensdagmorgen in zaal Laan te Winkel voor de aanvang der „beurs" weel bij een, en wel op oproep van de Kleine Commissie ter be hartiging van de Wieringer- meerbelangen onder voorzit, terschap van den heer Kool. haas. Mede waren uit.genoo- digd de heeren Andries en Merx. resp. voorz. en direc teur van het bureau Fede ratie van Oorlogslachtoffers en de burgemeester van de Wieringermeer. De voorzitter had deze vergadering op veler aan drang belegd, waar de finan. ciëele regeling der regeerin; zoodanig is, dat de Midden stand ten ondergang is ge doemd. „Wij willen wèl", aldus voorzitter, „maar we kunnen zoo niet bouwen." Verschillenden uit de ver gadering gaven uiting aan hun overkropt gemoed, dat men hen thans op de puin hopen laat zitten van wat met hard werken was opga bouwd, zonder hoop op de toekomst. De rechtvaardige regeling, dat de oorlogscha- de door het geheele Neder landsche volk worde gedra gen, is ver te zoeken. Men moet de regeering en de volksvertegenwoordiging de oogen voor deze nood openen, en anuniem werd besloten, dat. een deputatie uit de Wieringermeer eer onderhoud zal aanvragen bij de verschillende Kamer fracties om hen de toestand kenbaar te maken. Tevens zullen telegrammen worden verzonden aan H.M. de Koningin en aan den Ministerraad. Men zal zich aansluiteri bij de Federatie van Oor logslachtoffers en de heer Andries belooft de Wierin- germeerders met raad en daad bij te staan. De burgemeester spreekt In de overvolle beurszaal verklaarde daarna Burge meester Loggers, dat B. en W. in deze ten volle achter de bevolking staan, waar deze om gerechtigheid roept. De Wieringermeer mag geen puinhoop blijven De regee- ringsverklaring, vlak na de bevrijding, dat de oorlog- schade collectief door het geheele Nederlandsche be. volking zou worden gedra gen, komt bij de huidige re geling niet tot uiting. Reeds in Maart van dit jaar heeft het gemeentebestuur adhae- sie betuigt aan een adres tot de regeering gericht, maai de uitwerking blijft nihil. Er moet zoo spoedig mo gelijk verandering komen en daarom zullen B. en W. aan de Kleine Commissie en de Federatie van Oorlogslacht offers hun volkomen mede werking geven. (Krachtig applaus) De heer Andries gaf een overzicht hoe de Federatie pal staat voor de oorlog slachtoffers nu de regeering in gebreke blijft. De schaderegeling verloopt niet zoo vlot als we hadden gedacht. Toen deze bekend werd zes maanden na de bevrijding waren we eerst met lamheid geslagen w? waren door de klap versuft, terwijl we als één man had den moeten uitroepen „dat gaat zoo niet Te veel tijd is verloren gegaan eer we aanpakten. Maar thans is de Federatie krachtig, heeft de ruggesteun van de bevolking van Gro ningen tot Brabant en Lim burg en spr. verwacht, dat ook de Wieringermeerbewo ners als één man zullen aan sluiten. Wat wij wenschen 1. Volledige schadeloos stelling van oorlogsgetroffe nen op basis vervangings waarde. 2. Oorlogsgetroffenen moeten naar draagkracht evenveel bijdragen als de niet getroffenen. Géén ver rekening der schadevergoe ding, dat aanleiding zou kunnen geven tot de groot ste corruptie, maar de oor_ logschade meebetalen, even als belasting. Maar dan staat daarnaast vast onze onafwijsbare eisch „schadeloosstelling op basis vervangingswaarde. (Applaus.) Wc moeten de actie met alle kracht voeren. De directeur van het bu reau der Federatie, de heer Merx, zegt dat ook de vak organisaties en de Stichting van de Landbouw de onge rechtigheid beseffen en zich achter onze actie scharen. Maar deze moet dan ook krachtig worden gevoerd, en het is noodig, dat recht streeks contact wordt ge zocht met regeering en ka merfracties. ^langrij ke contacten zijn rcWx gelegd maar we moeten doorgaan, halstarrig, totdat men zal; inzien, dat ons standpunt' het juiste is. Als v/e ons gedragen we ten ook door de steun der Wieringermeerbewoners zal. het effect des te grooter zijn. „Sluit U aan (Applaus 7 Er is in de Wieringermeer, een spanning die ten top: gestegen! is. Het zijn pio niers, die jaren achtereenj hebben gezwoegd en ge werkt om de. Wieringermeer; te doen worden een parel der; landouwen van ons vader-' land, en nu vol bitterheid! moeten ervaren, dat hun wordt belet de wederopbouw te bewerkstelligen. Moge de regeering besef fen, dat het land geen baat heeft bij een bevolking, waar van een deel zich onder zware schuldenlast moet voortslepen. Dat gerechtigheid ge schiedde. De teksten der verzonden telegrammen luidden Aan Hare Majesteit, Koningin der Nederlanden Majesteit, Het Bestuur van de Stich ting Rechtvaardige Oorlogs schade vergoeding Wierin germeer betuigt haar onver gankelijke trouw aan Uwe Majesteit en neemt eerbiedig de vrijheid Haar in kermis te stellen van het navolgen de heden verzonden telegram aan den raad van Ministers. Het Bestuur. Aan den Raad van Ministers te 's Gravenhage. Excellenties, Oorlogsgetroffenen Wierin germeer, bijeengeroepen door Bestuur hunner Stichting Rechtvaardige Oorlogsscha devergoeding en in samen werking met hun aanwezige afvaardiging dagelijks be stuur Landelijke Federatie voor Oorlogsgetroffenen pro testeeren tezamen tegen juist verschenen financiering her stel oorlogsschade en achten elke basis anders dan volle dige vergoeding vervan. gingswaarde onrechtvaardig en daarom onaanvaardbaar Stop. Getroffen bevolking bezield met goeden wil me de te werken aan de herop bouw van ons land wordt door thans geldende vergoe dingsbasis en bepalingen in positie blijvend onvermogen geplaatst. Het Bestuur J. P. Koolhaas, Voorz. D. Stompedissel, Secr ZON EN MAAN. Schager Markt. Schagen, 18 Juli 1946. Aangevoerd 20 Paarden f 2501600 4 Stiéren cen trale 12 Geldekoeien mag. f 350—500 40 idem vette centrale 20 Kalfkoeien f 450—600 3 Pinken f 225— 250 10 Pinken Centrale 6 Graskalveren centrale 85 Nucht. kalveren centrale 28 mag. Schapen f 4560 8 idem vette centrale 32 lammeren f 1835. Voor de 3e maal in dit jaar worden de kiezers ter stem bus geroepen, ditmaal ter verkiezing van leden van! den Gemeenteraad. Alle voorbereidingen zijn getroffen, de candidaten zijnj gesteld, de verkiezingsstrijd, laait, overal op en.... men heeft zich reeds kunnen wa_! gen aan bespiegelingen overj den uitslag. Fr zijn vele; knappe koppen die de ver moedelijke uitslag zeer dicht benaderen. Velen zijn aan de hand van deze gefingeerde cijfers aan het rekenen geslagen om een zetelverdeeling te verkrijgen en dat is eigenlijk de beste methode om de pro feten uit hun evenwicht te brengen. Eerst dan ziet men hoeveel onberekenbare fa' toren de uitslag bepalen en hoe 1 of enkele stemmen van groote invloed kunnen zijn Soms ook leidt onbekend, heid met de voorschriften tof geheel verkeerde specu laties en teneinde ieder ee •nig inzicht te geven in deze materie, zullen wij hier een zetelverdeeling doen volgen. Gemeente, groot 8000 zie len. Aantal uitgebrachte gel dige stemmen 4238. Te ver- deelen plaatsen 13. De z.g. kiesdeeler, het ge tal dat recht geeft op een zetel is dus 4238 13 326 Fven zooveel malen een lijst deze kiesdeeler behaalt ver krijgt ze een zetel. Voorbeeld le verdeeling. Lijst 1 1600 st. 4 x 326 296 Lijst 2 295 st. 0 x 326 295 Lijst 3 886 st. 2 x 326 4- 134 Lijst 4 326 st. rr 1 x 326 0 Lijst 5 887 st. 2 x 326 135 Lijst 6 224 st. 0 x 326 -f- 244 4238 9 zetels Er zijn thans dus 9 zetels verdeeld. Blijft te verdeelen 4 zetels. Deze gaan naar de lijsten met het grootste 'over schot. Lijsten die bij de eer ste verdeeling géén zetel be tel behaalden mogen thans meedoen, mits zij 75% van de kiesdeeler 2447a stem hebben behaald. De overschotten na de eerste verdeeling bedroegen Lijst 1 296 stemmen Lijst 2 295 Lijst 3 134 Lijst 4 0 Lijst 5 135 Lijst 6 244 Lijst 2 had nog geen zetel doch mag nu meedeelen om dat meer dan 2447a (75%) is behaald. Lijst 6 met 244 echter niet. Achtereenvolgens kan nu naar het stelsel der groot ste overschotten worden toe gekend 1 zetel aan lijst 1, 2,j 5 en 3. De totaal uitslag is dus Lijst 1 5 zetels Lijst 2 1 zetel Lijst 3 3 zetels Lijst 4 1 zetel Lijst 5 3 zetels Lijst 6 0 zetels Juli Zon Maan 1946 opk. ond. opk. ond. 21 4.44 20.48 12.47 22 4.46 20.46 0.02 14.08 23 4.47 20.45 0.22 15.33 24 4.49 20.43 0.47 16.53 MAANSTANDEN 1946. Zondag 21 Juli L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEYER 1946. 21 Juli 22 Juli 23 Juli 24 Juli 0.54 1.18 1.45 2.12 2.42 3.14 3.50 4.27 We zien hier dus hoe be langrijk 1 stem kan zijn. Lijst 6 had met 1 stem meer 75% der kiesdeeler behaald en zou een restzetel hebben verworven dit dan ten koste van lijst 3 die 1 stem min der heeft dan lijst 5. En zeg nu niet waarde le zer „zoo'n uitslag komt nooit voor", want de praktijk heeft in dit opzicht reeds menige verrassing gebracht. Het kan nog voorkomen, zij het sporadisch, dat na een 2e verdeeling nog zetels resteeren. Iedere lijst krijgt dan bij de na 2e verdeeling behaal de zetels, 1 zetel erbij, waar na berekend wordt welke lijst dan het grootste ge middelde heeft, b v. Lijst 1 1600 6 (5 1) 266 2/3 b.v. Lijst 2 295 2 (1 -f 1) 1477a b.v. Lijst 6 244 1 (0 1) 244 enz! Achtereenvolgens zouden de lijsten 1, 6 enz. nog een zetel kunnen toeloopen. Aan de hand van boven staande uiteenzetting kan werden nagegaan hoeveel zetels per lijst worden toe gekend. Een andere keer iets over wie gekozen worden. L. V. T. TE SCHAGEN. Van de hand van Ir. Lie- nesch verscheen één dezer dagen een oproep aan de boeren, om hun medewer king te verleenen, en deze tentoonsteling zoo aantrek- keijk mogeijk te maken. In Goes werd een prachtig machinepark geëxposeerd en dit wil men in Schagen ook voor elkaar zien te krijgen. Via de handel worden zeer zeker machines beschikbaar gesteld, maar dat is niet vol doende. Boeren, die oude antieke machines of de nieuwste machines op landbouwgebied bezitten worden verzocht deze tegen onkostenvergoe ding voor enkele dagen af te staan aan de tentoonstel lingscommissie. Berichten hieromtrent worden gaarne ingewacht bij den Secreta ris, den Heer Gorter. Plant soen te Schagen. Gaarne willen wij dit ver zoek onderstreepen, tenein de tot een unieke tentoon stelling in de kop van Nrd. Holland te komen, tot vol doening van een ieder die op landbouwgebied geïnte resseerd is. Wij zullen later nog op deze tentoonstelling terug komen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1