UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN HET DORPENPLAN. Woensdag 24 Juli 1946 Eerste Jaargang No. 7L Redactie - SecretariaatKlieftstraat 12, Klppolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. 1. Ridder, Markt A 84, Behagen. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk dat leeft Bouwt aan zijn toekomst Eén of drie dorpen 7. Yoordeelen van een S. dergelijken opzet. Het is moeilijk alle voordee- len van een in het voorgaan de ontwikkelde oplossing in geld te waardeeren. De mees te voordeelen toch zijn hier voor van te ontastbaren aard, zoo als a. De rivaliteit tusschen de dorpen verdwijnt. In- plaats van 3 bijna gelijk waardige nederzettingen ontstaat één levenskrachtig hoofddorp, waaraan alle groeikracht ten goede komt. b. De landarbeiders wor den meer in overeenstem ming met hun geaardheid in een opener bebouwing gehuisvest. c. De afgelegen gedeelten van den polder verdwijnen, daar elk stuk land binnen redelijken afstand van een kern komt te liggen. d. Het cultureele leven- komt op een hooger plan door de grootere mogelijk heden, die één grooter cen trum bieden kan (voortge zet onderwijs, landbouw- en huishoudonderricht, muziek uitvoeringen, schoolbios coop, tooneel- en sportuit- voeringen.) e. Er ontstaat een innig contact tusschen het han dels- en bedrijfsleven en de overheidsorganen in het ei genlijke centrum. f. De taak van het Ge meentebestuur wordt vereen voudigd (centraal politie, en brandweerapparaat en reini gingsdienst). g. De mogelijkheid voor een bescheiden ziekenhuis en een doeltreffender zieken zorg wordt grooter. h. In een grooter cen trum, zullen verschillende ondernemingen tot ontwik keling komen, die anders achterwege zouden zijn ge bleven. Tot de tastbare voordee len behooren de besparingen op den wederopbouw, welke door concentratie te berei ken zijn. In hoofdzaak zijn deze p. Er behoeven geen 9 scholen en 3 gymnastiekge- bouwen meer gebouwd te worden inplaats hiervan kunnen enkele grootere schoolcomplexen met cen trale voorzieningen (verwar mingsinstallatie, gymna. stiekschool, athletiekveld, schoolbioscoop, natuurkun- delokaal e.d.) verrijzen. q. Er behoeven geen 9 kerken en 3 postkantoren meer gesticht te worden. r. De zuivering van het rioolwater kan eenvoudiger geschieden, daar slechts het water van één kern behoeft te worden gezuiverd. s. De aanleg van centrale voorzieningen, zooals tele foon, water en electriciteit wordt eenvoudiger en min der kostbaar in exploita tie. 1) 1) De in het voorgaande opgesomde voordeelen die nen gesteld te worden tegen over een offer van 1.000.000 gulden op prijsbasis (zie onder 4.) Een tusschen, oplossing. De vraag is, of er tusschen den wederopbouw van al het bestaande in zijn ouden vorm en den nieuwen opzet in het voorgaande ontwik keld, nog een tusschenvorni gevonden kan worden. Een tusschenoplossing zou zijn behalve Middenmeer ook Slootdorp te handhaven en alleen Wieringerwerf docr een tweetal gehuchten (B en C) te vervangen. Weliswaar is bij deze op lossing Slootdorp te veei naar het Oosten gelegen, doch ernstig is dit niet, daar in dit geval het oude land met de kern Tweewegen zal kunnen helpen, het even wicht te herstellen. Zulks is echter in het Oosten tegen het IJsselmeer aan uitgeslo ten, vandaar dat hier geen compromis kan worden ge vonden, zoodat in ieder ge val Wieringerwerf plaats zal moeten maken voor een twee. tal nieuwe gehuchten, waar bij tegelijk haar represen. tatieve functies overgeheveld zullen worden naar het hoofddorp Middenmeer. Ook deze oplossing is wel aanvaardbaar, al is zij niet zoo doeltreffend als die i: het voorgaande ontwikkelt. Hiertegenover staat, dat de te brengen financieele offers ook beteekenend lager zijn zij zijn volgens de in het voorgaande gegeven ge tallen te stellen op f 600.000. Middenmeer zou het groo- te centrum kunnen worden. Dit zal ook in dit geval wel leiden tot een anderen rui meren opzet van deze kern daar deze zeker voor 5000, inplaats van aan 3000 inwo ners -ruimte zou moeten bie den doch hierbij zal toch nog heel wat van de aanwe zige outillage kunnen wor den gebruikt. De in het voorgaande ont wikkelde voordeelen, verbon den aan één grooter cen trum, blijven op deze wijze bestaan. Slootdorp echter ligt op een minder juiste plaats, doch dit moet in dit geval op den koop toe genomen! worden De scholen en ker ken in deze kern moeten i dan niet meer herbouwd worden. Ook de overheids. instellingen en de industri- eele voorzieningen van Sloot dorp en Wieringerwerf, dat geheel verdwijnt, zullen niet meer op de oude plaatsen moeten worden opgericht, doch dienen alle in Midden.! meer te worden geconcen treerd. Aldus het -rapport van Ir. Hermans de Groot. In een volgend artikel het geen hierover verder te doen! is geweest in den Raad varJ Advies. Pe',Ê:elen. Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. Belasting Als dag van Vrijgeving van een zekerheid moet worden aangenomen de dat.um van de beslissing van den inspecteur. Is deze be slissing op den laatsten werk dag der maand genomen, dan kan over de maand, waarin de beslissing is ge nomen, eveneens interest worden vergoed. (Res. 2 April 1946). In de gevallen waarin een vrijwillige zekerheidstelling op den laatsten dag van een maand wordt verrekend met een belastingschuld of wordt overgebracht, als verplichte Zekerheidstelling, kan over deze maand nog interest, worden vergoed. (Res. 21 Mei 1946). W. V. NADERE BEKENDMAKING MET DE REGELING VOOR GRANEN ZADEN EN PEULVRUCHTEN VAN DEN OOGST 1946. Nader is nog een toeslag bepaald op tarwe en rogge, wat voor velen een welkom bedrag zal worden. De toe slag is nu als volgt geregeld. Tarwe en rogge afgeleverd vóór 29 Sept. 1946 f 2.50 per Kg. Afleveringen van 29 Sep tember t.m. 12 Cctober 1946 f 1.75 per Kg. Afleveringen van 13 Oct. t.m. 26 Oct. 1946 f 1.00 per! noemden HOEVEEL EN V/IE Nadat we hebben gezien hoe de zetelverdeeling na de ver kiezing" plaats vindt, laten we thans een voorbeeld volgen van de aanwijzing der geko zenen. Uitgebracht zijn op Jansen 202 Gerritsen 400 Dirksen 8 Pietersen 9 Klaassen 141 Evertsen 24 WIERINGEN. POLITIE. Verloren pijpen. Gev. een 1940 hengel. Inl. bij den Gem.-Bode. een paar steek-! vulpen en een: Kg. Deze toeslag wordt, betaald aan de teler, boven de prijs, welke op basis van de richt prijs met de handel is over. eengekomen. Daar er onder verschillen de nog al eenige onwen. nigheiö bestaat over het woord „basisprijzen" ont leenden wij uit een offici- ëele mededeeling de volgen de definitie hiervoor. Onder basisprijzen wordt verstaan gemiddelde prijzen, die zoo goed mogelijk bena derd zullen worden. Daarbij zal, voor zoover dat voor de verschillende producten wen- schelijk is, gebruik gemaakt worden van middelen als de prijsstelling voor pro ducten, die uit deze akker bouwproducten vervaardigd worden de prijsstelling bij export dezer producten en bij import van deze en over eenkomstige producten. Voc-r peulvruchten is al leen een richtprijs voor groene erwten aangegeven. Voor zoover voorkeur in binnen- en buitenland voor fijnere peulvruchten, daar toe de mogelijkheid opent zullen deze peulvruchten een lioogere prijs kunnen opbren gen. Wij maken onze lezers uit de landbouw er nog op at tent, dat alle vervoer van consumptie- of zaaigranen, gedekt dient te zijn door vervoerbiljetten, af te geven door handelaar of P. B. H. Het vervoer is dus in geen geval vrij. De duplicaten van deze vervoerbiljetten dienen, ter controle, of de betreffen de teler aan zijn inverings-j plicht heeft voldaan. Bij aankoop van zaaizaden is wederom een door de P.B.H. af te geven bestelbon noodzakelijk. Pietersen 10 st, (9 en 1) Klaassen 141 st. Evertsen 24 st, In het algemeen gaan de restzetels naar de nog niet ge kozen candidaten, gewoon in volgorde van de lijst van bo venaf. Alleen de candidaten die meer dan 50 pCt. lijstVies- deeler behaalden, in dit geval 203 2 is lOlVa, gaan /oor, en wel naar volgorde van de meeste stemmen. Alleen Klaassen heeft meer Jan 102, dus de 4e zeie' is voor hem. Hij wordt met z.g. „voorkeurstemmen"' benoemd. Indien de situatie als volgt was geweest Pietersen 10 .st. Klaassen 101 st Evertsen 64 sf dan was er niemand d?i nie' benoemden met 50 pCt, kies- decler zoodat dan naa: de volgorde der lijst Pietersen be noemd zou zijn geweesl En, bij de volgende scand Pietersen 10 Klaassen 103 Evertsen 104 van de 2 die meer dan 50 pCt. kiesdeeler behaalden, eerst Evertsen en dan Klaas sen. 1 Mei30 Augustus Ten bate van oorlogs slachtoffers en ter voor., ziening in oorlogsnooden EEN DAAD Frankeer als regel met een Nationale Hulpzegel. (Verkrijgbaar aan de post kantoren). Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. 812 Deze lijst behaalde 4 zeiels. Altijd zijn gekozen de canli- daten die de z.g. Iijstkiesdee- ler behaalden d.i, in ons ge val 812 4 is 203 stemmen. Gerritsen is dus gekozen Zijn overstemmen 197, gaan over op de niet-gekoz2nen in vclg< rde van de lijst, dus eerst r;aar Jansen met 202 stemmen. Jansen heeft er maar 1 noo- dife om op 203 te komen. De rndere 196 gaan dus naar Dirksen die er nu 8 en 196 is 204 heeft. Hij kan dus nog 1 stem overdoen aan den vol genden candidaat Pietersen, die nu 9 en 1 is 10 stemmen heeft. Gekozen zijn reeds de drie eerste candidaten en er is nog 1 zetel toe te kennen. De situatie bij de niet-be- nu ZON EN MAAN. Juli 1946 opk. 25 4.50 26 4.51 27 4.52 MAANSTANDEN 1946. Zondag 21 Juli L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1946. Zon Maan ond. opk. ond. 20.42 1.20 18.20 20.40 2.05 19.32 20.39 3.04 20.29 25 Juli 26 Juli 27 Juli 5.04 6.13 7.19 5.38 6.47 7.47 P.A.V.A. GAAT VERDWIJNEN. Naar wij vernemen zullen de Provinciale kantoren van het Aan. en Verkoopbureau voor Akkerbouwproducten opgeheven wc-rden. Voor de nieuwe oogst haar beslag zal krijgen, zullen alle werkzaamheden worden overgedragen aan de diver se Voedselcommissarissen. Eén en ander geschiedt in het kader van het door mi nister Mansholt beoogde plan een inkrimping te bren gen in het personeel der •regeeringsbureaux en op de toch al zoo groote overheids uitgaven te bezuinigen. De A.V.A. blijft echter be staan naast de bureaux der Voedselcommissarissen in de Provincies, als controleerend lichaam. DEN OEVER. Schoolreisje der lagere klassen De leerlingen der laagste vier klassen van beide scholen te Den Oever, maakten Dins dag een schoolreisje naar Alk maar en Bergen. Bij het ver trek, om kwart voor negen, viel er een mals buitje, dat bij aankomst te Alkmaar in een plensbui bleek te zijn over gegaan. Daarom werd van een wandeling door het Alkmaar- derhout afgezien en direct doorgereden naar de speeltuin te Bergen. Maar ook daar re gende het pijpestelen Na het eten en drinken, werd tenslotte toch de buitenlucht maar eens opgezocht en naar hartelust gespeeld en gedoold, ondanks de regen. Lang kon dit ech ter niet worden volgehouden, want weldra waren de kleeren doorweekt en sopten de voe ten in de schoenen Gelukkig kon in de namid dag nog vlug een goochelaar worden geëngageerd, die de kinderen in gespannen aan dacht wist bezig te houden. Ze stonden versteld van zijn geweldige goocheltoeren f Na afloop hiervan was het droog Zoodoende kon er nu nog worden genoten van de prachtige speeltuin. AI de regen werd spoedig vergeten en de jeugd |plus onderwijzers) amu seerden zich uitstekend. Zelfs de zon kwam er nog even door De kinderen hebben een fij ne dag gehad en arriveerden om ruim half acht weer op Wieringen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1