UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN DE SAHARA. *w Zaterdag 27 Juli 1946 Eerste Jaargang No. 72. Redactie - SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Glro-no. 287814. Een volk dat le£\ Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. Wanneer wij momenteel in de Wieringermeer spreken' over de Sahara, dan zullen de meeste Wie-ringermeer- ders wel begrijpen wat wij bedoelen, n.1. de zandvlakte voor de beide gaten in den dijk. Ongeveer 1 millioen m.3 zand, door de geweldige kracht van het water uit de gaten gestroomd, heeft zich daar afgezet over verschil lende kavels. Bij droogte en wind een stuif terrein bij uitnemendheid en wanneer deze oppervlakte niet geheel met stroo bedekt was gewer den, dan zouden heel wat gronden in de omgeving, die nu vrij van zand zijn geble ven, kennis gemaakt hebben met dit stuifzand. In de maand Januari kon geprofiteerd worden van den vorst" om de stroo .pakken over het land uit te rijden. Het geheele gebied lag daar_ nazaaid met stroopakken, wat een geïllustreerd tij d- j schrift aanleiding gaf om daarvan een foto te publi.j cee-ren, met als onderschrift „In de Wieringermeer zijn duizenden stroopakken uit de boerderijen weggedreven, die nu verspreid liggen over het land." Dat de aangekochte pak ken stroo uit den N.O.-polder nog eens dienst zouden doen om de goe.gemeente om den tuin te leiden, hadden wij moeilijk kunnen veronder stellen. Ongeveer 250 ha. werd met stroo bestoken. De slooten zijn in dit ge bied volkomen vol gespoeld met zand, evenals de tocht, de Hoogekwelsloot. liggende 'recht tegenover de gaten. Slechts een paar plassen her inneren aan de tocht, overi gens moet men in de verte kijken of men zich in het verlengde van de tocht be vindt.. De ontwatering van dit ge bied is ook geheel verstoord. Eenerzijds is de afvoer vol komen gestremd, anderzijds is er in de gaten de zeer be langrijke kwelwatertoevloei. ing. In de laatste maanden steeg dan ook het peil in de gaten en in de omgeving -regelmatig, vooral toen ook nog de eenige afvoer-moge- iijkheid. n.1. de bermsloot in Noordelijke richting dicht- stoof. Deze sloot is nu weer opengemaakt en over een aldaar geplaatsten stuw vloeit nu het water af. Het in orde brengen van de ontwatering is overigens de eerste taak, die daar op oplossing wacht. Momenteel wordt gewerkt aan de Hoo gekwelsloot en aan verschil lende slooten. G-roote bergen zand verrijzen, die dan ook weer met stroo bestoken moeten worden om verstui ven tegen te gaan. De drainage is ook in c.it gebied nog in orde. Zoodra een sloot zoover gevorderd is, dat de drainmonding bloot komt, dan spuit het water er uit. De tweede vraag, die na het herstel de»r ontwatering aan de orde komt, is, watl moet er met deze gronden; gebeuren. Daarover is nogl ZON EN MAAN. geen definitieve beslissing genomen eerst moet het water weg en het terrein begaanbaar zijn. Hierop vormen echter een uitzon - dering de gronden, gelegen ten Westen van de Ilooge- kwelsloot, die eveneens on- I de-r het zand zijn gestroomd. Daar zijn de slooten weer in orde gebracht, terwijl het herstelwerk daar in vollen gang is. Deze kavels zullen zoo spoedig mogelijk door diepploegen en zoo noodig diepspit.ten, weer worden hersteld. Dit werk zal waar schijnlijk in dezen zomer klaar kunnen komen. De dikte en verspreiding van de zandlaag wisselt zeer sterk, zooals uit de uitge voerde peilingen is gebleken. In het algemeen kan men zeggen, dat in de onmiddel lijke nabijheid van de gaten slechts weinig zand ligtde stroomsterkte was daar te groot. De dikste lagen zijn gedeponeerd op afstanden van 500 tot 800 m. van de gaten, dus in het algemeen op de achterste helft van de kavels langs den dijk. Hier bedraagt de dikte dikwijls meer dan 1 m. Hoe de toestand op de ver schillende kavels is zullen wij in ons volgend nummer vermelden. TIEN MAAL ZOO SNEL j AARDAPFELROOIEN. Na 3'/a jaar studie en 3' maanden constructie is te Halfweg een aardappelrooi- machine van idee tot feit geworden. De heeren M. Huitema, een 37-jarig land. bouwsmid en J. M. G. Hart. kroon, 44 jarig drogist, doch voordien sedert 1924 techni cus, hebben dit landbouw werktuig ontworpen en ge bouwd. Dit laatste nadat de vereischte materialen waren vrijgegeven en de firma Goodyear de banden had beschikbaar gesteld. Deze eerste landbouwma chine, die geheel op kogelJ lagers is gemonteerd, begint1 in werking met het af snijden van het loof, schept vervolgens onder de aard appels die, losgewerkt, ge pakt werden door bakjes van omgebogen pennen als bij een baggermolen op een jacobsladder rondloopen. Over schudbakken en trans portbanden, waarop zand. vuil en eventueel nog mee gekomen loof worden verwij derd, bereiken de aardappels tenslotte een ruimte, waar uit zij beurtelings links er- rechts in zakken werden opgevangen. Volgens de gemaakte be rekeningen is met dit werk tuig in 20 man.uren een ha. gerooid. Nu nog zijn daar. voor, met ervaren rooiers, 200 tot 250 manuren noodig Op het principe met eenige wijziging is de ma - chine bruikbaar te maken voor het rooien van knollen, bieten etc. is Nederlandsch patent, aangevraagd. De beide constructeurs zijn voornemens, wanneer hun product inderdaad go- heel aan de verwachtingen blijkt te beantwoorden, dit De zandwoestijn. WIERINGERMEER Op weg naar de Kamer. J,l_ Woensdagmiddag verga derde de „kleine commissie Wieringermeerbelangen" in Café Laan te Winkel, Doel van de bespreking was eenige personen aan te wijzen die contact zouden opnemen met de leiders van de diverse fracties der Tweede Kamer der Staten-Generaal. Door een stemming kon het beoogde resultaat worden be reikt en yis dus de basis ge legd voor de Weg naar de Ka mer om de volksvertegenwoor digers nadrukkelijk op het hart te drukken dat er maar één schaderegeling billijk is, n.1, op basis van vervangings waarde. Dat de heeren vóór de be handeling van het betreffende wetsontwerp tot deze overtui ging mogen komen, teneinde een ondergang van den midden-1 stand in het algemeen en die van de Wieringermeer in het bijzonder te voorkomen, is al ler wensch, W.A.C.-NIEUWS. Maandagavond speelde het ambtenaren-elftal op het D.O.V,-terrein te Medemblik tegen Sparta, een elftal samen gesteld uit employés van het Provinciaal Ziekenhuis aldaar. Om derwille van het tijdig ontruimen van het terrein voor een tweede wedstrijd, werd na een half uur gewis seld en zonder rust een uur volgemaakt. De uitslag was 5-1 in het voordeel der Wieringermeer- ambtenaren, Aan beide zijden werd vlot gespeeld, waarbij het jammer was dat Sparta enkele goed opgezette aanval len niet in doelpunten wist om te zQfVten, Scheidsrechter was de heer Wiebering, die zeer verdien stelijk leidde. FLLWO-NIEUWS. Flevo is weer actief en een drietal wedstrijden zijn al weer vastgesteld. Maandagavond wordt te 7 uur gespeeld tegen Kol- horn. Het Flevo-elftal is sa mengesteld uit de volgende spelers H, Groenenberg, J. Schuitema, B. v.d. Zwaag, J. de Rooij, C. Vermaat, V. Vermaat, C, Branderhorst, P, Branderhorst, W, Bran derhorst en R. Meindersma. Reserves J, Kuipers en W„ Koster, Scheidsrechter H. van Tongeren, Dinsdagavond te 7 uur speelt Flevo tegen de politie Dan is het elftal Jn, van Andel, S, Edens, H. Feikes, J, Vilius, de Graaf, J. Mooi J, P. Koolhaas, J. Schoone- veld, H. van Tongeren, G, Veenhuis en G. Varkevisser Reserves P, H oekinga en W. Geurkink. Scheidsrechter S. Bree- baart. Tevens is vastgesteld dal Maandag 5 Aug. gespeeld zal worden tegen een dis tributie-elftal. VERNIETIGING VAN OORLOGSBODEMS. De Duitsche kruiser „Leip- zig" is ter hoogte van Wil helmshaven tot zinken ge bracht de kruiser „Hipner" en het ,,vestzak_slagschip" „Admiraal Scheer" zijn te Kiel onbruikbaar gemaakt. Internationaal te patentee ren en een fabriek te stich ten welke de „Gema" zoo is de machine gedoopt -- aan binnen_ en buitenland in massa zal leveren. „Gedenkt, die deze woorden leest, mijn makkers in den nood en die hun nastaan 't allermeest." Jan Campert. Frankeer als regel met een Nationale Hulpzegel (Verkrijgbaar aan de post- kantoren). 1946 opk ond. opk. on<L Juli Zon Maan 28 4 54 20.37 4.17 21.11 29 4.56 20.36 5.38 21.41 30 4.57 20.35 7.01 22.05 31 4.58 20.33 8.21 22.23 MAANSTANDEN 1946. i Zondag 28 Juli N. M. Zondag 4 Augustus E. KW. Maandag 12 Augustus V, M. Dinsdag 20 Augustus L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1946. 28 Juli 8.13 8.33 29 Juli 9. 2 9.24 30 Juli 9.47 10. 9 31 Juli 10.30 10.52 Belasting Perikelen ZEKERHEIDSTELLING BELASTINGEN. Krachtens res. 23 Juli 1945 kan de inspecteur uitstel van storting van een verplichte Zekerheidstelling verleenen. Om do inspecties der belas tingen eenigszins te ontlas ten is bij res. 11 Juni 1943 No. 211, bepaald, dat een stortingsplichtige zich voor het verkrijgen van uitstel in eerste instantie tot den ontvanger moet wenden. Deze beoordeelt het verzoek en verzamelt de noodigs gegevens. Is de ontvanger van oordeel dat er geen ter men aanwezig zijn voor het verleenen van uitstel of dat met een uitstel van ten hoog ste een maand kan worden volstaan, dan beslist deze op het. verzoek. In alle andere gevallen zendt de ontvangear het verzoek door aan den inspecteur, die hierop be slist. Ook verzoeken om den stortingsplicht door Zeker, heidsstelling in anderen verm dan geld te mogen vervangen, zullen zooveel mogelijk in eerste instantie over den betrokken ontvan ger worden beoordeeld. De beslissing of het verzoek kan worden ingewilligd berust in dit geval steeds bij den in specteur. Nu de beurs geheel is op gesteld, zullen degenen, die effecten in onderpand heb ben gegeven voor het betalen van een zekerheidstelling, deze op verzoek van den ont vanger moeten verkoop en en uit de opbrengst de zeker heid voldoen. Op verkoop zal slechts, worden aangedron gen. indien voor de effecten een behoorlijke koers kan worden bedongen. De keuze van de te realiseeren effec ten zal zooveel mogelijk aan belastingschuldige' worden overgelaten. W. V. Stremming Scheepvaart Koopvaardersschutsluis te Den Helder, De scheepvaart door de Koopvaardersschutsluis van het Noordhollandsch Kanaal te Nieuwediep, gemeente Den Helder, zal gestremd zijn van 29 Juli 1946, te 7,30 uur tot 3 Aug, d.a.v,, des namiddags 17,30 uur, of zooveel langer of korter als noodig of moge lijk mocht blijken. Gedurende dien tijd zullen waarschijnlijk eiken dag tus- schen 4 uur en 7 uur voormid dags eenige schuttingen kunnen plaats vinden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1