UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN HET DORI 'ENPLAN. Zaterdag 3 Augustus 1946 Eerste Jaargang No. 74« Redactie - SecretariaatKliettstraat 12, Hippolytushoel Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Behagen. Tei. no. 455. Na 17 u. no. 392. Glro-no. 287814. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces i 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. Conclusies van Bij schrijven van 18 Febr. 1946 bracht de Commissie Wederopbouw Wieringermeer het rapport van Ir. Herman de Groot voorzien van kant- teekeningen in den Raad van Advies. Deze heeft een tweetal ver gaderingen gehouden ter behandeling van deze mate rie. Het resultaat hiervan werd samengevat in een rapport, hetwelk hieronder is opge nomen. De bestudeering van het rapport, op Uw verzoek sa mengesteld door den Heer Ir. W. A. C. Herman de Groot te Rotterdam en de terzake van dit rapport door U ge maakte opmerkingen, geeft ons aanleiding het volgende te Uwer kennis te brengen. Bij de gehouden besprekin gen in ons College kwamen drie hoofdzaken naar voren, te weten I. Moeten de drie dorpen van de Wieringermeer ter plaatse worden opgebouwd of moet er een andere oplos sing worden gevonden (Eén centrum of drie dorpen). H. Wanneer de drie dor pen ter plaatse worden op gebouwd, is het dan zaak een dezer dorpen als „hoofd dorp" aan te merken (Inge. val van drie dorpen aanwij zing; van een „hoofddorp."') III. Hoe zal de uitbrei ding der bebouwing worden geregeld (Vaststelling van uitbreidingsplannen. 1. Bestaande toestand. a. De bestaande toestand was niet bevredigend. Wan neer men te maken zou heb. ben met een volkomen maag delijk gebied, dan zou onge twijfeld een geheel andere opzet van de regeling dei- bebouwing worden gekozen, daar de drie dorpen te dicht bij elkaar waren gelegen. Thans evenwel heeft men rekening te houden met den toestand zooals die momen teel bestaat. Daarbij dient men in acht te nemen de bestaande land_ en water wegen, die geheel zijn geo_ rienteerd op de bestaande dorpen, wel zeer speciaal Middenmeer en Slootdorp en in mindere mate Wieringer. werf. Wat betreft de opmerking van Ir. Herman de Groot ten aanzien van het toevoe gen van levenssappen aan dit laatste dorp werd in onze vergadering het tegendeel bewezen. Niet slechts dat deze op merking alle grond van waarheid mist, doch het te gendeel is uit feiten af te leiden. De dam in de Wieringer- werfvaart" beteekende een omweg voor de scheepvaart van 2'/2 uur. De vaste brug gen bij Wieringerwerf vorm den tevens een groote han dicap voor dit verkeer. Ten slotte was Wieringerwerf vanuit Wieringen slechts vi3 de Haukes en Den Oever be reikbaar. Deze bezwaren hadden zoo niet alle, dan toch voor een goed deel on- den Raad van Advies. dervangen kunnen worden. Voor de toekomst biedt de hoofdverkeersweg waarlangs dit dorp is gelegen en de geprojecteerde Oom Keesweg een verdere ontwikkelings mogelijkheid. Wat betreft de bestaande straten, rioleeringen, elec_ trische kabels en waterlei ding, alsmede de fundeerin gen van de vernielde pan den, is ons College van mee ning, dat in de gegeven om standigheden deze restanten een belangrijke waarde in geld materialen en arbeid vertegenwoordigen. Zoo belangrijk acht onze Raad deze waarden, dat hij daarom unaniem van oor deel is, dat deze niet zonder meer kunnen worden opge offerd. b. Een centrum met 3 kernen. Afgezien van alle andere bezwaren, acht de Raad, al leen reeds om het geforceerde karakter van den opzet, de de projectie van één groot centrum verwerpenlijk. Een groote plaats of stad moet zijn levenssappen niet ont vangen ten koste van zijn omgeving doch door zijn om geving. In een agrarisch gebied als de Wieringermeer met een oppervlakte van 20.000 ha. mag het aantal goed ontwikkelde dorpen, rekening houdend met een bevolkingscijfer als berekend door de Commissie Weder opbouw Wieringermeer in zijn bovenaangehaald schrij ven, zeker wel op minimaal 3 gesteld worden. Ten behoeve van het ach terland met zijn boeren en arbeiders moeten deze drie dorpen zoo weinig mogelijk in hun ontwikkeling werden- belemmerd. In alle in het rapport van Ir. Herman de Groot ge noemde mogelijkheden wordt als doel één zoo krachtig mo gelijk centrum vooropge steld. Dit centrum heeft onge twijfeld groote cultureels en commercieele mogelijkheden doch de minimale ontwikke lingsmogelijkheden der door den samensteller gedachte „dorpskernen" worden hier bij ernstig uit het oog ver loren. De scholen en kerken alle in één bepaald centrum on. der te brengen is voor de Wieringermeer met zijn groote afstanden een practi- sche onmogelijkheid, daar het daartoe noodige massa le vervoer naast geweldige kosten ook zeer bezwaarlijk uitvoerbaar zal blijken. Hoe wel men mag veronderstellen dat op een groote school met veel leerkrachten het onder wijs kwalitatief beter is, ziet onze Raad naast financieele bezwaren ook ernstige mo_ reele bezwaren in het feit dat jonge kinderen jarenlang per autobus naar school moe ten gaan. Uiteindelijk dreigt uit deze centralisatie weer versnip. pering te ontstaan, daar de Raad vreest, dat op den INDIENING VORDERING WEGENS GELDLENINGEN ENZ. TIJDENS DUITSE BEZETTING. Tijdens de Duitse bezetting hebben vele personen ten behoeve van het ondergronds verzetswerk gelden uitge leend, betalingen gedaan of goederen geleverd zonder daarvoor vergoeding te heb ben ontvangen. Thans worden deze perso nen, die menen aanspraak te mogen maken op terug- betaling of vergoeding, in de gelegenheid gesteld hun vor_ deringen bij de Stichting Nationaal Steunfonds, Hee rengracht 527 te Amsterdam in te dienen, vergezeld van een duidelijk rapport be treffende de wijze, waarop de vordering is ontstaan en van de terzake aanwezige bewijsstukken. In aanmerking komen geldleningen, verstrekt aan het Zeeliedenfonds (Zee_ manspot), Landrottenfonds of aan het Nationaal Steun fonds vorderingen wegens leveranties aan de B. S., da terende uit de periode van vóór 5 Mei 1945 (vorderingen na dien datum worden be handeld door het Centraal Afwikkelingsbureau der B.S. Westerstraat 2 te Utrecht) en overige vorderingen ter zake van ondergronds ver zetswerk of van de afwikke ling daarvan. Ten aanzien van de laatste twee catego- riën van vorderingen beslist in voorkomende gevallen het Ministerie van Financiën na advies van het N.S.F., of, en op welke wijze betaling kan geschieden. De indiening der vorderin gen kan tot uiterlijk 15 Au gustus a.s. plaats hebben. Niet. opgeëiste bedragen, ver schuldigd op geldleningen, verstrekt aan het Zeelieden fonds, enz. zullen worden afgedragen aan de Stich- ting 1940 T945 of aan het Zeeliedenfonds. duur ook in de eventueele dorpskernen kleine scholen zullen verrijzen. Eén centrum waar berus en officiëele gebouwen teza men zijn gebracht, zal voor den zakenman en den boer inderdaad voordeelen opleve ren, doch beteekent dit niet grooter nadeelen voor den arbeider, die zich buitendien nog bezwaarlijker verplaat sen kan Bij dit systeem, waarbij meer op geheel grootere leest zou worden geschoeid, houdt Ir. Herman de Groot er ook geen rekening mede, dat ook de aldaar aanwezige fundee ringen voor een goed deel geheel afgeschreven kunnen worden. Overigens voelt onze Raad dezelfde bezwaren tegen gehuchtenvorming als Uwe Commissie. Bovendien zullen deze nederzettingen spoedig een zekere minderwaardig heid ondergaan. Namen als „het blauwe zand" en „het rcoie dorp" zal de volksmond spoedig als een blijvend lak op deze, overigens geestelijk doode kernen leggen. (Slot volgt.) Een waarschuwing. Gedurende de maand Augustus zullen op het ter. rein van het voormalige bosch „Robbenoord" in de Wieringermeer op werkdagen Maandag tot en met Vrijdag van 2 tot en met 4 uur nam explosieve stoffen (bommen etc.) worden opgeblazen. Nadat eerst een waarschu wingsschot wordt gelost die. nen de bewoners in den om. trek zooveel mogelijk de ra. men open te zetten, opdat glasschade wordt voorkomen Bestrijding van de koolgalmuggen. De jPl.intenziektetikundige Diëtist deelt mede, dat uit de waarnemingen met be trekking tot de koolgalmug is gebleken, dat de tweede vlucht van dit insect is be gonnen. Den verbouwers van bloem kool wordt aangeraden hun koolplanten te bespuiten met 5 procent pyridine_zeep, dat in den handel te verkrijgen is. Ook sluitkoolsoorten, die nog geen begin hebben ge maakt met het vormen van een krop, moeten bespoten worden. Deze bespuiting moet twee maal per week plaats hebben met geen grootere tusschen. poozen dan 4 dagen. Zoodra de bespuitingen kunnen wor den gestaakt, zal dat weer per radio en via de pers be kend worden gemaakt. Belasting Perikelen. INKOMSTENBELASTING. Herstelkosten van door oorlogsgeweld beschadigd onroerend goed Aangezien deze herstelkosten, voorzoo ver deze als kosten van ver werving in den zin van art. 14 Besluit I. B. '41 zijn aan te merken veelal in een an der jaar zullen worden vol daan dan dat waarin de ver goeding wegens oorlogsscha de wordt ontvangen, zal zulks veelal tengevolge hebben, dat meer inkomstenbelasting verschuldigd is dan het. ge val zou zijn, indien zoowel de kosten van verwerving als de vergoeding in hetzelfde jaar in aanmerking zouden zijn genomen. Ten einde in dezen een billijke wetstoe passing te bevorderen is in de aanwijzingen behoorende bij het aangiftebiljet der in komstenbelasting het volgen, de opgenomen De aftrek wegens kosten van onder houd, waarvoor in een latei- jaar nog vergoeding (bijv. een rijksbijdrage) is te ver wachten, kan desgewenscht ^ten deele) tot dat latere jaar worden uitgesteld. Over het jaar van uitgaaf trekke men de kosten dan slechts af voor zoover zij de verwachte vergoeding te boven gaan. Men vermelde daarbij ech ter het werkelijk uitgegeven bedrag dit kan dan voer het overige gedeelte worden afgetrokken over het jaar waarin de vergoeding wordt genoten. (Res. 17 Juni 1946 No. 208.) W. V. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1946. Maandag 12 Augustus V, M. Dinsdag 20 Augustus L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEYER 1946. 4 Augustus 0.54 IJ.3 5 Augustus 1.37 2. 0 6 Augustus 2.25 2.54 NIEUWE BURGEMEESTERS. Tot burgemeester van Ber gen (N.H.) is benoemd dr. W. Huygens. Tot burgemeester van Schoorl Mr. G. A. J. Jochems. VERBETERING POSTBESTELLING. Met ingang van 1 Augustus is een {belangrijke verbete ring ingetreden in de post bestelling voor de Wierin germeer. Alle post wordt Centraal vanuit, Slootdorp besteld. Wij vermoeden dat het binnenkomen van klachten over telate bestelling van ons blad thans wel tot het verleden zal behooren. Schager Markt. Schagen, 1 Aug. 1946. Aangevoerd 24 Paarden f 400—1900 3 Veulens f 150 250 6 Stieren Centrale 12 Getdekoeien (mag.) f 275 500 35 idem (vette) Cen trale 20 Kalfkoeien f 450 650 15 Pinken Centrale 2 Graskalveren Centrale 57 Nuchtere kalveren Centr. 49 Schapen (mager) f 45— 60 34 Idem (vette) Centr. 96 Lammeren f 20—38 5 Bokken en Geiten f 10—25 19 Varkens (vette) Centr. 84 Biggen f 15—40 21 Ko_ nijnen en 138 Kippen vast gestelde prijzen. WIERINGEN. POLITIE. Gevonden twee huissleutels, een heerenvest, een dekzeiltje, een polshor loge en een bruin glacé-hee renhandschoen. Verloren een armbandhor loge, een kindermutsje, een portemonnaie inh. f 30.- en een paar bonnen, een porte monnaie met ritssluiting inh. eenig geld en een portemon naie inh. 2 rookerskaarten en eenig geld, Inl, bij den Gem.-Bode, Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie ringen N. H. Klomp, Kliett straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaff, Oudehaven 5b. Medemblik Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 455. Uitgave Stichting Flevo-Bode Voorzitter G. p. Kistemaker, A 63, Abbekerk. Telef. No. 3. Drukkerij Corn. J. Bosker. Hoofdstr. 14, Hippolytushoef. Telef. Hippolytushoef No. 18..

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1