UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS EN ADVE?ticuei^>3LAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN DE WEDEROPBOUW VAN ONZEN POLDER. Woensdag 21 Augustus 1946 Eerste Jaargang No. 79. Redactie - SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoel Wieringen. Telef, No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Marfct A 84, Behagen. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Qiro-no. 287814. ingermeer, veer in dei.4% E*"„an|leeft, Bouwi' aane zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces I 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. Vergadering van den Raad van Advies. (Vervolg. 316 woningen in de dorpen en wat daarbuiten Een der leden stelt de vraag of van het contingent van 316 woningen, dat voor de gemeente Wieringermeer beschikbaar wes'd gesteld in 1946, ook definitieve wonin_ gen voor de boeren bestemd zijn. Van deze laatsten toch woont een gedeelte in Zw. of particuliere noodwoningen doch een niet onbelangrijk gedeelte der boeren heeft nog geen enkele behuizing in den polder. De Burgemeester deelt me. de, dat de woningstichting, zoo dra dit contingent be kend was, aan 't werk is ge togen om zijn woningen in elk der dorpen te gaan op bouwen. Het volgende jaar zal er een nieuw contingent wor den vastgesteld, waaruit ook arbeiderswoningen buiten de dorpen, alsook definitieve woningen bij de boerderijen zullen worden opgetrokken. In elk geval heeft de categorie van plm. 100 boeren, die nog geen be huizing op hun bedrijf heb ben, de speciale aandacht van de Commissie. Huizenbouw in eigen beheer, door de woningstichting. De aandacht wordt verder gevestigd pp de bouw in eigen beheer van woningen van de Woningstichting. Een der le den vraagt naar de verhou ding van den Directeur der Stichting, den heer Van Saa- ne en de uitvoering van den bouw cloor diens bouwbe drijf. Dit wekt bevreemding, in verband met de belangen, die hierbij zijn betrokken De spr. vraagt zich af waarom hier niet de normale weg van openbare aanbesteding is gevolgd. De heer Loggers zee uiteen, dat door deze wijze van uit. voering tijd kon worden ge_ wonnen. Het is namelijk zaak op de snelste wijze zooveel mogelijk bewoners terug te laten keeren naar den pol der. Het bestekklaar maken der plannen voor een open bare- aanbesteding vergde twee maanden meer tijd dan voor de uitvoering van den bouw in eigen beheer, waar op het Stichtingsbestuur, zij het met schroom hiertoe be sloot, althans wat betreft de woningen, welke te Wierin. gerwerf zullen worden opge trokken. Dit wil niet zeggen, dat ook voor de overige dorpen deze methode zal worden gevolgd. Een c.er middenstandsleden merkt op. dat de Commissie den middenstanders geza menlijk bouwen en openbare aanbesteding heeft aanbevo len, doch dat de bouw van de stichtings-woningen hier bij wel sterk afsteekt. De Heer Loggers bevestigt dit ten aanzien van het aan.' besteden, doch merkt tevens op dat het gecombineerd bouwen geheel is nagestreefd. De Raad. besluit dan de Commissie alsnog te advi- seeren 0111 te komen tot openbare aanbesteding van de woningen te Middenmeer en te Slootdorp. Toeslagen aan Artsen cn aan den Veearts. Op een desbetreffende vraag terzake van de aan de beide artsen en aan den vee arts toegekende toelagen voor het jaar 1946 vestigt de heer Loggers er de aandacht op, dat deze 'toelagen zijn ver strekt om te voorkomen dat door deze geneeskundigen abnormaal hooge vervoerkos ten aan de verspreide ge meenteambtenaren in reke ning zouden moeten worden gebracht. Een ieder weer 111 zijn eigen huis. Een vraag voor velen is nog of de oude bewoners van vernielde panden na opbouw hiervan het eerst in aanmer king komen voor terugkeer naar den polder en of hier aan voldoende bekendheid is gegeven. De Voorzitter weet mede te deelen, dat eenigen tijd ge leden reeds bekend gemaakt werd door het gemeentebe stuur, dat men voor een wo ning in de dorpen zich ten gemeentehuize van Wierin germeer kon aanmelden. De Heer Nap deelt voorts mede, dat bij het gereedko men van woningen zoonoo. dig nog contact zal worden gezocht met den vroegeren bewoner. Vanzelfsprekend I zullen hier en daar uitzon. deringen op dezen regel niet I kunnen uitblijven, zooals bijv. met betrekking tot. het on derwijzend personeel, dat zoo spoedig mogelijk onderdak dient te hebben. Ook zal aandacht worden besteed aan het door een der leden gesignaleerde ge val, waarin personeel van een bepaalden werkgever niet terugkeert, om daarvoor zoonoodig ander vervangend personeel in de oude wonin gen toe t.e laten. Een ander lid acht dit evenwel niet juist, omdat daardoor de werknemers te veel aan den werkgever wor den gebonden. Dit wordt evenwel van werkgeverszijde bestreden. Omtrent de mogelijkheid van uitbreiding van het be stuur der woningstichting deelt de Heer Loggers mede. 1 dat wijziging der statuten in voorbereiding is. OOGST 1946. Twintig duizend bunders, opnieuw de trotsch van Nederland, Ten tweeden maal ontworsteld aan de zee Geslagen door des Duitschers schermende hand, Ontworsteld door een noesten arbeidsvree. Van verre kwamen zij terug de zwoegers van den akker Geen afstand was hen te groot, De oude pioniersgeest werd ten tweede male wakk?r, Al was het somberheid, al wat de polder bood. Men ging aan 't graven, ploegen, eggen, zaaien, Mannen, paarden, trekkers gingen door Want wie niet zaait zal ook niet maaien, De oude spreuk ging hen als 't ware voor. De moeite werd beloond, het zaad werd koren Het pootgoed werd een kostelijke vrucht, Wel ging door mot en rups nog wat verloren, Doch de sluipwesp joeg hen op de vlucht. Het oogstlied klinkt alom over de velden, Waar vorig jaar het wilde water stond, Dat door het werk van alle onze helden, Moest wijken, tot men gulden oogst weer vond. MARJAN, 21—8—'46. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1946. Maandag 26 Augustus N. M. Dinsdag 3 September E. Kw. Woensdag 11 September V. M. Woensdag 18 September L. K. HOOG WATER TE DEN OEYER 1946. 21 Augustus 2. 9 2.42 22 Augustus 3.20 4. 4 23 Augustus 4.49 5.31 24 Augustus 6.11 6.47 SPELDEPRIKKEN van Spaiter Spotspiegel. Onderstaand stukje, dat betrekking heeft op den Wederopbouw ergens in Lim burg kan mij een stukje schrijven,' besparen. Voor de huizenbouwers in de Wierin germeer, kan het een troost zijn, al is het een schrale. 33 INSTANTIES EN ACHT VRAGEN. Door den Heer Andriessen zijn aani den minister van Openbare Werken de volgen, de vragen gesteld 1. Heeft de minister ken nis genomen van het be richt 1), dat hij, die op dit moment een huis wil bouwen daarvoor eerst bij 33 instan ties de noodige vergunningen moet halen 2. Wil de minister mede. deelen of het in vraag 1 ge noemde aantal instanties juist of nagenoeg juist is 3. Wil de minister mede. deelen. welke instanties bij het afgeven van de noodige vergunningen, voor het doel als in vraag 1 aangegeven, zijn betrokken 4. Is de minister van oor. deel, datl dit aantal ter 'be vordering van een goede gang van zaken moet wer den gehandhaafd 5. Indien vraag 4 ont kennend wordt beantwoord wil de minister dan mede- deelen, welke instanties ge mist kunnen worden 6. Is de minister verder van oordeel dat in de huidi ge organisatie de positie van het Departement van Open bare V/erken en Wederop bouw een zoodanige is. dat een vlotte srang van zaken de wederopbouw betreffende gewaarborgd is 7. Indien vraag 6 ontken nend wordt beantwoord wil de minister dan mededeelen welke wijzigingen z.i. moe ten worden aangebracht om de in vraag 6 bedoelde posi tie te verkrij gen 8. Is de minister van oor deel dat. de Wederopbouw een vlotter verloop kan heb ben indien de decentralisa tie door oprichting van streekbureaux in het bijzon der voor de getroffen gebie den in ruime mate wordt voortgezet en daarbij aan de gemeentebesturen in deze bureaux medezeggenschap wordt verleend, waardoor deze besturen mede verant woordelijk worden gesteld voor de beslissingen van d'3 ze bureaux. Voor uitknipsel uit de „Volkskrant." Spatter. 1) Zie de Volkskrant \an 13 Aug. j.I. Wieringermeer. GUNNING. Aan aannemersbedrijf J. v. d. Futten te Haarlem werd gegund het definitief herstel van zes ontginningschuren voor de som van f 103 104._. Het betreft de navolgende ontginningsschuren J 12. C. v. d .Sar 'De Lange Ka vels) J 26 N. de Vries J 49 H. de Graaff J 63 D. TroostF 11 P. van Hoorn en L 13 Wéd. Janssen (Oom Kees Hoeve.) MIDDENMEER. ■Dat de „rat"' den polder geen vaarwel heeft gezegd, bleek bij den landbouwer B, In de al daar gebouwde noodpaardeslal wemelde het van de ratten. De rattenvanger Jb, Grin slaagde er in een 25-tal ratten met de hand te verschalken. Voorwaar 'geen kleinigheid Menige lezeres zal bij het le zen van dit berichtje een klei ne huivering voelen. Een be richt dat overigens bewijst dat de rattenverdelging in de Wieringermeer met kracht ter hand genomen dient te worden. GUNNING. Aan aannemer J. Bruins Slot te Amsterdam werd ge gund het definitief herstel van tien boerderijen, type „d" voor de som van f 143.000 Het bet-reft de volgends ontginningsschuren J 17 A. J. van Strien K 31 Wed. W. Kaan K 59 W. Sijtsma L 28 F. J. Stam M 1 G. van Gaaien M 5 O. van Cam. pen M 9 A. de Milliano M 17 H. B. Kielstra M 25 F. Temmerman en H '23 H. Groenenberg. In de te herstellen ont ginningsschuren zijn een aantal noodwoningen gepro jecteerd. Een aantal hiervan zal door de betrokken pach. ters werden bewoond. KERKELIJK LEVEN. Het was ongetwijfeld een be Iangrijk moment toen Pastoor J. Langendijk Donderdag j.I, in een schuur aan den Ooster- kwelweg de H, Mis opdroeg voor de Katholieken welke momenteel weer in het Ooste lijk deel van den polder terug gekeerd zijn. Ondanks het slechte weer waren ook nog een aantal Katholieken, die nog op het oude land verblijven, naar deze plaats gekomen om de voor hen zoo belangrijke gebeurtenis bij te wonen. Eenige leden van het vroe gere Kerkkoor van W.-Werf zongen de veranderlijke gezan gen, terwijl de gezangen van de VIII-Mis door alle geloovi- gen werden uitgevoerd. Het ligt in het voornemen van Pastoor Langendijk op Zondag tweemaal een H. Mis in de schuur op het erf van den heer J, G. Smit op te dragen. Wieringen. SUCCES NIEUWS. Trainingsprogramma voor de week van 19—24 Aug. Maandag en Donderdag 6.30 uur Succes 3, 4. 5 en a. Dinsdag en Vrijdag 6.30 uurSuccesl 1 en 2. Woensdag en Zaterdag Ad. spiranten. Programma voor 25 Aug. Succes 1—W.waard 1 2.30 u. I Succes 2W.waard 2 1 u. I Succes 4W.waard 3 11 u. Wircfti 1—Succes 3 2.30 u. 1 Wiron 2Succes 5 10 u. I Wiron aSucces1 a 1.15 u. Opstellingen vanaf Vrijdag 1 in de mededeelingenkast, Alle spelers worden ver- zocht op tijd aanwezig 19 zijn en bij eventueele ver_ hindering dit te berichten bij J. Hof, Beltstraat; 46.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1