UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN DE WEG NAAR DEN ONDERGANG. Zaterdag 24 Augustus 1948 Eerste Jaargang No. 80,. Redactie - SecretariaatKlieftstraat 12, Kippolytushoel Wieringen. Telef. No, 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Behagen. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces 1 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. I voorstellen, ook voor ons ei gen land geldig moeten zijn.' Het zal echter wel heel i moeilijk zijn in ons land voor dergelijke lage prijzen Door de Stichting voor den kan procudeeren, verheft het boter en kaas voort te brem Landbouw te 's.Gravenhage, i den vrijen handel ten troon.1 gen, ook al mochten de pro- werd onlangs aan de redacJ Indien de Amerikaansche ductiekosten worden ver. ties van de landbouwbladen i voorstellen volledig worden laagd tengevolge van de ver een boekje toegezonden, ge.doorgevoerd, komen de prij_ laging van de prijzen der titeld „Voorstellen tot uit. zen der landbouwproductenvoedermiddelen, breidiug van den wereldlian. j in ons land op een niveau, Toen. na den vorigen oor del en de werkgelegenheid."! dat niet of weinig hcoger log, de zuivelprijzen0op de Dit boekje dat verschenenzal zijn, dan dat van den j wereldmarkt 'tot een zeer is met. een Engelschen en j geldenden wereldmarktprijs.laag niveau waren gedaald Nederlandschen tekst, bevat j Niemand kan op dit oogen. j heeft de Nederlandsche re de voorstellen, welke door de blik zeggen hoe hoog dezegeering de binnenlandscne Vereenigde Staten ter voor.'prijzen zullen zijn, maar erj consumenten hooger^ prijzen bereiding van een internati.; zijn verschillende omstan.laten betalen, terwijl daar. onale conferentie over Han.j digheden, die doen vermoe. naast de export werd ge- del en Werkgelegenheid, aan den, dat zij voor de meeste j steund. Dit zal niet meer mol de Vereenigde Volkeren ter; landbouwproducten lager' gelijk zijn na volledige aan- overweging werden aangezullen zijn dan de prijs, vaarding van het principe boden. Reeds heeft het Vereenigde landbouw ze kan voortbren. Koninkrijk (Engeland) dezei gen. voorstellen in principe aam in Rusland, in de Veree._ vaard en verklaara tezamen njgCie staten, in Canada, Ar_ met. de Vereenigde Stagen gentinië, Australië en Enge. waarvoor de Nederlandsche van de Amerikaansche voor. stellen. Toen is men er in geslaagd door regeeringshulp een prijs voor de melk te handhaven, waarvoor de melk kon worden voortge. alle krachten te^ zullen^^an_rancj beeft de landbouw zichbracht. Door aanvaarding gedurende den oorlog sterk ontwikkeld. De oppervlakte cultuurgrond is vergroot, terwijl de methodes bij de voortbrenging zijn verbeterd. Overal was het oog er op gericht met weinig menschen door mechanisatie veel voort te brengen. Men beschikt in deze lan_ wenden, om tot een vrijen wereldhandel te komen. Dit houdt tevens in,L dat alle belemmeringen van den we reldhandel dienen te worden opgeruimd, of althans tor het uiterste moeten worden beperkt. Wie deze brochure leest, wordt getroffen door de over. j grond, terwijl men ook in sommige ervan, zooals o.a. in de U.S.A., beschikt over een overmaat aan kapitaal. In U.S.A. is hetilandbouwbe. wegend groote aandacht, die j ^en oyer een overmaat aan geschonken wordt aan alles wat betrekking heeft op het begrip „handel." Het geheel maakt den in druk, dat de Amerikanen op het standpunt staan, dat, als de handel maar bloeit, de rest van zelf in orde komt. In hoeverre zij daarbij in de eerste plaats denken aan hun eigen handel, kan men al leen vermoeden. -De bekende landbouw.eco. noom Br. J. Oortwijn Botjes heeft de vraag onder oogen gezien, welke gevolgen de Amerikaansche voorstellen eventueel hebben voor. clen Nederlandschen landbouw. Hij heeft, daarover een arti kel geschreven voor het Gëldersch Landbouwblad' waaruit in het nummer van 2 Aug. j.1. het een en ander is overgenomen. Wij vinden de inhoud ervan van zoo veel belang dat het ons gewenscht voorkwam dit artikel in zijn geheel over te nemen. Dr. Oortwijn Botjes schrijft daarin Indien men de Amerucaan- sche voorstellen leest, blijkt er uit. dat de Vereenigde Staten voor den internatio nalen goederenruil zooveel mogelijk willen trachten te komen tot een vrijen handel. De vrijheid werd in het midden van de vorige eeuw tot leidend beginsel verhe. ven van Engelands buiten. Iandsche en binnenlandsche politiek, toen de mdustrieele ontwikkeling van dat land bij alle andere landen een grooten voorsprong had. Hij leidde tot de vernietiging van alle huisindustrie en handwerk in zijn koloniën en tot een ontvolking van zijn eigen platteland. In de TL S. A. heeft men zich steeds verweerd tegen deze vrijen handel zoolang men daar nog niet in staat van de Amerikaansche voor. stellen wordt de vrijheid aan >öns land ontnomen, veel in vloed uit te oefenen op den melkprijs, dien de boer ont vangt. Met betrekkingtot de ak kerbouwproducten is de toe stand nog minder gunstig. Canada kan thans reeds tar we leveren voor f 12 per 100 kg, terwijl men zich ook in de U.S.A. voorstelt binnen kort tot dezen prijs te kun nen komen. Het lijkt niet onwaarschijnlijk, dat Argen. wratziekte in ons land, dam kan men zich een voorstel. I ling maken hoe deze bepa ling kan werden gebruikt en, misbruikt. De import van j vee, vleesch, melk,, boter en kaas kan altijd worden ge weerd op grond van de aan_| wezigheid van mond- en klauwzeer in ons land. De import van groenten kan worden verboden wegens het voorkomen van den Colora- dokever of van een ander schadelijk insect of parasiet. Als onze geheele landbou\v j werd ingesteld op de voorin j brenging van kwaliteitsartL kelen, terwijl hij afstand zou moeten doen van de produc tie van stapelproducten, zou hij door deze bepaling wel heel erg kwetsbaar worden. Dit, gevaar wordt nog groo - j ter. omdat in het verleden! zeef dikwijls artikelen ge weigerd zijn, omdat gevreesd werd dat de een of andero schadelijke ziekte met het verpakkingsmateriaal zou kunnen werden overgebracht. Wat de gevolgen zullen zijn van het aannemen der Amerikaansche voorstellen zullen we in een volgend artikel zien. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1946. Maandag 26 Augustus N. M. Dinsdag 3 September E. Kw. Woensdag 11 September V. M. Woensdag 18 September L. K. HOOG WATER TE DEN OEYER 1946. 25 Augustus 26 Augustus 27 Augustus 7.19 7.45 3.31 .52 9.11 drijf sterk gemechaniseerd. tië en RUSiand 'nog belang- Per man, boer of arbeider j rjj]j iager kunnen gaan. Nog kan op een groot gemechani-! aanzienlijk goedkooper* kan seerd bedrijf zeer veel wor_; maiS geleverd worden, die den voortgebracht. De pro_! ajs veevoeder concurreert ductiekosten worden daar. i me£ haver en gerst. De kans. door iaag. In de Balken staten prijs der granen, bij en in Rusland kan men bo_ vrije concurrentie, binnen vendien goedkoop producee.. ren, omdat de levensstan daard daar nog laag is en in hetzelfde geval verkeeren de tropische landen ten opzich. te van de voortbrenging van suiker en oliehoudende pro ducten. In ons land daarentegen beschikt men per arbeider (boer en arbeider beide als arbeider beschouwd), over weinig grond, en, na den oorlog ook over weinig ka pitaal. De opbrengst per ar beider is daardoor betrekke lijk laag terwijl de levens standaard vrij hoog is. Onze productiekosten zijn daar door betrekkelijk hoog. Minister Mansholt heeft te Utrecht gezegd, dat de prijs, waarvoor wij boter in Enge land zouden kunnen leveren f 3.12 per kilo bedraagt, ter- enkele jaren op een prijsni veau komt te liggen, dat de helft bedraagt van ons te genwoordig prijspeil is verre van denkbeeldig. Bij aan vaarding van de Amerikaan sche voorstellen mist onze regeering de bevoegdheid deze prijzen sterk te beïn vloeden. Ook de suikerprijs en hiermee de priis der sui kerbieten zal bij vrije con. currentie met de tropische landen op een zeer veel la ger niveau komen dan thans het geval is. Men vlei? zich niet met de hoop, dat de ak kerbouw in stand gehouden kan worden door tuinbouw- zaden, landbouwzaden en pootaardappelen te produ- ceeren. Men legt zich ook in andere landen op den expo;;', dezer artikelen toe. terwijl de import-landen moer en Wieringermeer. L ANDBOUWONDERWIJ S Door samenwerking tus- schen de gemeente, de Hol. landsche Maatschappij van Landbouw, den L.T.B. en den C.B.T.B., is tot stand geko men de stichting land-, tuin bouw. en huishoudonderwijs in de Wieringermeer. Deze stichting heeft tot doel voorloopig, namelijk vóór den duur van drie jaar, te voG-rzieni in de behoefte aan landbouw-. tuinbouw en huishoudonderwijs in de gemeente. Het bestuur is voorloopig samengesteld uit de heeren: G. G. Loggers, namens de gemeente W. van Zadelhof f. J. G. Addens. namens Holl. Mij van Landbouw J. Berg- mans. N. Blom, namens den L.T.B. K. van der Veen. J. H. Woudstra, namens den C.RT.B. Het bestuur heeft zich be reids gewend tot den direc teur-generaal van den land bouw om medewerking voor de stichting van een lagere landbouwschool in de ge meente. Voorts bestaan plan- nen voor de oprichting van een landbouwhuishoudschool. Boerderijbrand. Dinsdagavond omstreeks 10 uur brak aan den Schagerweg op de boerderij van den beer J. Doornbos een fel om zich heen slaande brand uit. Door tot nog toe onbekende oorzaak ontstond na een kleine ont ploffing een felle vuurzee. Naast de schuur - bevond zich een dorschkas met stroo- pers en tractor, die door de ijlings toegeschoten omwoners met emmers water nat gehou den is en zoodoende behouden kon blijven. Na eenigen tijd arriveerde de brandweer van het politie korps aan den Groetweg onder leiding van brandmeester Kingma. Na ongeveer een half uur spuiten was men den brand meester, nadat spant na spant met geraas naar beneden ge komen was. De schuur was geheel ge vuld rqet landbouwmachines^ klein gereedschap, kunstmest en een partijtje erwten, dat juist dien middag gedorschen was. Alles werd een prooi der vlammen. Ondanks het late uur en de regen waren velen nog naar de brand gekomen, deels uit be langstelling deels om te trach ten nog iets te kunnen redden. Landbouwer Doornbos is dus midden in de oogst van zijn 1 schuur beroofd, wat de noodige moeilijkheden in de ifaaste weken met zich mee zal bren- I gen. Naar wij vernemen, wordt de schade aan den inventaris toegebracht, door de verzeke- ring gedekt. In korten tijd dus reeds de 3e boerderij na de innundati^, welke door brand verwoest werd. wijl voor kaas deze prijs op i meer trachten deze zelf voort f 2.05 moet worden gesteld. t.e brengen. De vraag naar De prijs, waarvoor Australië deze producten- zal waar- en Nieuw Zeeland boter en kaas kunnen leveren be draagt echter voor boter f 1.70 en voor kaas f 1.06. En deze prijs, voegde de Minister er aan toe. kan nog dalen. Ook andere landen, b.v. Ca nada, staan er in dit opzicht veel gunstiger voor dan ons land. Als echter de wereldmarkt j p-rijs voor boter en kaas op een niveau van f 1.70 en f 1.06 mochten komen te lig- was aan de concurrentie hetl gen. dan zullen dergelijke hoofd te bieden. Nu echter! prijzen, na volledige door- Amerika bijna op elk gebied! voering van het hoofdprin. van voortbrenging goedkoop cipe van de Amerikaansche schijnliik minder groo+ zijn dan velen zich voorstellen. Wij kunnen in ons land deze artikelen wel als bijproduct telen, maar de geheele ak kerbouw kan er niet op steu nen. Bovendien bevatten de Amerika ansche voorstellen de bepaling, dat de import- landen maatregelen mogen nemen om het leven of de gezondheid van mensch, dier of plant te beschermen. 31s men bedenkt, dat Amerika eiken invoer van aardappe len weigert wegens het voor komen van de aardappel. VOETBAL. Flevo - Nieuwe Niedorp II 1 -2j Zondag speelde het Zondag-I middag-elftal van Flevo een; oefenwedstrijd tegen Ndeuwe Niedorp II, In een op niet; hoog peil staanden wedstrijd behaalde Nieuwe Niedorp eenj 2-1 overwinning, nadat de* rust met een 1-0 voorsprong! voor Nieuwe Niedorp was in - gegaan. Flevo telde jammer genoeg! voor 2 der beste spelers, in-; vallers, waardoor het ploegver-i band nogal eens ver te zoeken was. Scheidsrechter Ereebaart! leidde tot aller genoegen. Zondag a.s, zal eveneens te Middenmeer een oefenwedstrijd] worden gespeeld en wel te gen Schagen 3. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaff, Oudehaven 5b. Medemblik. Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 455. Uitgave Stichting Flevo-Bode Voorzitter G. P. Kistemaker, A 63, Abbekerk. Telef. No. 3. Drukkerij .Corn. J. Bosker, Hoofdstr. 14, Hippolytushoef, Telef. Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1