UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN De Adviescommissie gaat heen Zaterdag 31 Augustus 1946 Eerste Jaargang No. 82* Redactie - SecretariaatKlleltstraat 12, tïippolytushoef Wleringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Marlet A 84, Scbagen. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags- Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. LAATSTE VERGADERING VAN DE ADVIESCOMMISSIE DER GEMEENTE WIERINGERMEER. In de op 23 Augustus j.1. gehouden vergadering van bovengenoem.de commissie werd het advies dier commis sie gevraagd omtrent 1. De aanschaffing' van brandweer-materialen. Hoewel met deze aanschaf- fing een vrij groot bedrag isj gemoeid achten burgemeester en wethouders de aanschaf fing beslist noodzakelijk.! Door de vele noodwoningen is het brandgevaar bijzonder, groot, zoodat een goed uitge ruste brandweer een eerste vereischte is. Gevraagd wordt, of de kwaliteit der aan te schaffen kleeding voor de brandweer. lieden een beter is, dan die der vroegere aangeschafte, en of al het aanwezige mate riaal verloren is gegaan. Hoe staat het bijvoorbeeld met de laarzen, die in het bezit der brandweerlieden waren De Voorzitter deelt mede, dat de aanschaffing in over leg met de brandweerinspec tie zal plaats vinden, zöodat mag worden aangenomen, dat de kwaliteit goed is. Naar de laarzen zal een on derzoek worden ingesteld. De brandspuiten zullen voorloopig nog door het poli- tie.personeei worden bediend, zoodra de bevolking in vol doende mate is teruggekeerd zal weder een vrijwillige brandweer worden ingesteld. Het politie-personeel wordt momenteel geïnstrueerd door! iemand van de brandweer inspectie. Op een desbetreffende vraag antwoordt de voorzit ter, dat deze instructie gratis gêschiedt. De vergadering adviseert tot aanschaffing der materl alen over te gaan. 2. De stichting van een land- en tuinbouwschool, alsmede een fanclbouwhuis- houdschool. De stichting voor lahcL en tuinbou wonderwijs in Wie- ringermeer heeft medewer king verzocht om te komen tot de stichting" der hiervoor genoemde scholen. Burgemeester en wethou ders meenen de gevraagde medewerking absoluut te moeten verleenen. Een der aanwezigen drukt er zijn spijt over uit. dat tot de stchting van een school voor lager landbouw-onder. wijs wordt besloten, een school voer middelbaar-on derwijs was in deze gemeen te beter op zijn plaats. De Voorzitter zegt, dat de stichting van een school voor middelbaar onderwijs niet mogelijk is, daar d^ daarvoor bênoodigde medewerking niet kan worden verkregen. Geïnformeerd wordt, of ook landarbeiders tot os school zullen worden toegela. ten, en of het niet mogelijk is. dat de landarbeidersorga. nisatie's in het bestuur der stichting vertegenwoordigd worden. Deze kwestie zal nog wor den onderzocht, en zoo ook werknemers tot de school zullen worden toegelaten, zullen vertegenwoordigers j der landarbeiders-organisa. I tie's zeker in het bestuur zit-1 ting hebben. De commissie adviseert de gevraagde medewerking te verleenen. 3. Onderzoek geloofsbrie,. ven nieuwe raadsleden. De voorzitter deelt mede,! dat de geloofsbrieven den nieuw.benoemde raadsleden door burgemeester en wet-| houders zijn onderzocht, enj dat. allen als zoodanig zijn! toegelaten. De heer Bos heeft medege deeld zijn benoeming niet aam te nemen. In diens plaats is benoemd de* heer' J. de Bruijne. Van den Heer Manshoit is I niet tijdig bericht van het al of niet aannemen zijner be_ I noeming ingekomen, zoodat! in diens plaats is benoemd de Heer G. Horst. 4. Verhuur politiewoning- te Slootdorp. Voor het vaststellen van: den huur dezer woning is| o vei leg gepleegd met het prijzen-bureau. Van dit bu reau is bericht ontvangen, dat de huurprijs in geen geval hooger mag zijn dan vóór 10 Mei 1940. Hoewel burgemeester en wethouders zich hiermede niet. kunnen vereenigen, hebben zij besloten de woning voorloo_i pig tegen den toen geldenden prijs te verhuren, doch te trachten verhooging van dit bedrag te bewerkstelligen. De vergadering kan zich! met dezen gang van zaken i vereenigen. 5. Sluiting. Voorzitter zegt., dat het bij I een laatste vergadering van! een college gewoonte is een blik op den afgelegden, weg te werpen. De weg van deze commissie is wel zeer kort1 geweest. De commissie heeft I bovendien geenaangename I j taak gehad. Haar bevoegd-1 1 beden waren gering, zoo niet nihil, terv/ijl de bevolking zich met de samenstelling! niet. heeft kunnen vereenigen. Namens de gemeente wil hij de heeren echter danken: voor de door hen verrichte werkzaamheden. Door de i uitgebrachte adviezen is de' taak van het dagelij ksch.j bestuur ten zeerste verge-' makkelijkt. Hij hoopt dat alle leden in de eerstkomen_ j de vergadering van den raad aanwezig zullen zijn. Een der leden wijst, op de prettige samenwerking, wel-1 ke er steeds tusschen de1 gemeente en de commissie is geweest, en hij spreekt den wensch uit, dat de samen werking met den nieuwen raad even prettig zal zijn. j Twee rantsoenen scheerzeep, i i Op den bon Textiel A.Me van de textielkaart V.A, 605 voor mannen zullen 2 rantsoe j en scheerzeep beschikbaar worden gesteld. Deze bon moet bij een detaillist in scheerzeep worden ingeleverd. De detail listen zullen de scheerzeep af leveren, .wanneer zij bevoor- raad zijn. Een rantsoen scheer zeep bedraagt 50 gram scheer zeep of 10 gram scheercréme of 400 gram snelscheercréme. NIEUW GEMEENTEBESTUUR GEKOZEN In de Vrijdagmorgen plaats gehad hebbende vergadering van den Raad van Wieringen, werden tot Wethouder der gemeente gekozen de Heeren F. BONTKES en Jn. LONT Cz. beiden van de Partij' van den Arbeid. Tot ieders verrassing hebben de Communisten aan deze keuze medegewerkt. VERGOEDING LOOJ&ER- VING BIJ KEURING VOOR DEN DIENSTPLICHT. M.i.v. 1 Sept, 1946 zal een vergoeding worden toege kend voor loonderving bij keuring voor den dienstplicht. De werkgever zal verplicht zijn het loon uit te betalen. waarop de keuringplichtige op den eersten dag van de keuring aanspraak zou kun nen maken, indien hij op dien dag zijn normale werk had verricht. Op den twee den en eventueel op den derden keuringsdag zal van wege het Ministerie van Oorlog aan belanghebbenden een vergoeding worden toe gekend voor loonderving. Deze vergoeding zal hen worden uitbetaald door het hoofd van den indeelings_ •raad. waarbij ze gekeurd worden. De keuringsplichti- ge, die op deze vergoeding aanspraak kan maken, moei daartoe eenige dagen vóór zijn keuring ter gemeente secretarie van zijn woon plaats een formulier vra gen, waarop hij de noodige gegevens invult. Vervolgens •dient zijn werkgever de op het formulier voorkomende werkgeversverklaring in te vullen en te onderteekenen. Tijdens de keuring overhan digt belanghebbende hst formulier aan het hoofd van den indeelingsraad. Na ac- coordbevincling zal door het hoofd tot uitbetaling worden overgegaan. Van het bedrag van deze vergoeding behoeft geen loonbelasting te wor den ingehouden. Belasting Perikelen. Personeele Belasting Schatting huurwaarde. De voor een bepaald be lastingjaar gedane schatting van de huurwaarde van een perceel is niet bindend voor volgende belastingjaren, daar de regeling van den aanslag voor elk belasting jaar zelfstandig moet ge schieden (Arrest 16 Jan. '46). Kinderaftrek. In afwijking van de tot nu toe gevolgde gedragslij n J kunnen met ingang van het belastingjaar 1946/'47 kinde ren, over wie de belasting plichtige niet voogd is, doch die door hem als eigen kind worden onderhouden en opgevoed, worden aange merkt als pupillen voor kin deraftrek. (Res. 13 Juli 1946.) W. V. Flevo Nieuws. Zondag 12 uur speelt het Zondagmiddagelftah in Schagen tegen Sch. IIi. Vertrek uit Middenmeer per auto van Butter om 11.15 uur via Wieringer- waard. Na afloop van deze wedstrijd speelt Schagen I tegen een 2e klasser K.N. V.Ü. De volgende spelers wor den verwachtde Graaf. Feikes. Schwegman. Stub_ be, Edens, Meindersma, Bouma, Schorre veld, Leij_ ten, Deijkers. Reserves Oosterveld, Siemonsma en Vermaat. Zij die schoenen noodig hebben, kunnen dit bij den heer Veenhuis opgeven, daar er wat bonnen geko men zijn. Zaterdag 7 Sept. speelt het Zate-rdagmiddagelftal te Middenmeer. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1946. Dinsdag 3 September E. Kw. Woensdag 11 September V. M. Woensdag 18 September L. K. IIOOG WATER TE DEN OEYER 1946. 1 September 11.53 2 September 0.10 0.28 3 September 0.47 1. 7 WIERINGERMEER WEDEROM EEN HERNIEUWDE VESTIGING. Zooals uit een advertentie in dit blad blijkt is het Ac_ j countantskantoor de Graaf I en Noordijk wederom in Slootdorp gevestigd. Helaas mocht de welbeken de en geziene heer G. Noor- dijk deze terugkeer, waar hij steeds zoozeer op gehoopt had, niet mee-r beleven. Het kan echter tot genoegdoe ning stemmen, dat Mevr. Noordijk bij de zaak geïnte resseerd blijft, zoodat ze ver- I der mee kan werken aan hetgeen haar man zoo moei. zaam heeft opgebouwd. I Zonder twijfel zullen vele cliënten deze vestiging toe j juichen, daar het hun veel I tijd bespaart nu zij niet meer naar Hippolytushoef behoe_ ven te gaan. SLOOTDORP. Ongelukkige val. Als men hoog zit kan men diep vallen. Ook dit onder vond de landbouwer S. H. a.d, Schelpenbolwe'g. Bezig zijnde een kleed te spannen over een schelf, gleed hij uit, met j gevolg dat een bijna 5 meter I hooge val hem op de begane bodem bracht. Het slachtoffer werd opgenomen met een pols kneuzing, een ribkneuzing en een heupfractuur, een en an der waargenomen door dokter Tamsraa, j Eenige weken gedwongen rust zullen hier nog wel' aan toegevoegd kunnen worden, hetgeen in deze oogstcam- J pagne een onwelkome factor I bcteekent. WIERINGEN. Verlaging bustarieven voor Scholieren. De pogingen van de Com missie welke beoogde verbe tering te brengen in het bus vervoer en de verlaging van laneven voor de schoolkinde ren naar Den Helder, hebben eindelijk resultaat gehad. Met ingang van 1 Septem ber a.s. is op het traject Den Gever - Den Helder een ver mindering verkregen van I 5,- per maand, en op de korte tra jecten b.v, vanaf H.-Hoef, of Westerland naar evenredigheid een mindere korting. Den leerlingen wordt echter de verplichting opgelegd met de aangewezen bussen te lei zen, Wanneer van andere [niet-schoolbussen) gebruik wordt gemaakt, moet daar voor het gewone tarief worden betaald. De leerlingen die van het goedkoop tarief gebruik wil len maken, moeten nog heden hun oude stamkaart inleveren. Te Den Oever bij den Voor zitter der Commissie' den heer Steeman en te H.-Hoef bij den heer G. Waardenburg, Een woord van waardeering voor het uitstekende werk der Commissie is hier zeker op zijn plaats. ONS BROODRANTSOEN IS GEWAARBORGD. Het Nederianclsch tekort aan broodgraan, in April nog becijferd, op driehonderd du i_ zend ton, is thans ten volle j doe- nankoopen in het bui. tenland gedekt. Het huidige broodrantsoen is hiermede i gegarandeerd tot op het oo_ gen blik. dat. het graan van den nieuwen Nederlandschen oogst beschikbaar komt. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft- straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. 1 Redacteur voor Wieringer- I meer J. M. de Graaff, i Oudehaven 5b, Medemblik. Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der. Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 455. Voorzitter G. P. Kistemaker, A 63, Abbekerk. Telef. No. 3, - i Uitgave Stichting Flevo-Bode Drukkerij Corn. J. Bosker, I Hoofdstr. 14, Hippolytushoef Telef. Hippolytushoef No. lft

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1