UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - EN OMSTREKEN Woensdag 4 September 1946 Eerste Jaargang No. 83. Redactie - SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Teief. No. 1G3. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk dat leeft, Bonivt aan zijn iwliomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwaxtaaS Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk* Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. RAAD WIERINGEN. WAT AAN DE WETHOU- DERSBENOEMING VOORAF GING. Nadat de nieuwe raad j V-rij dagmiddag ten raadhuize; plechtig door Burgemeester Kolff was geïnstalleerd kwam j het punt ..Benoeming vanl 2 wethouders" aan de orde. I Wethouder Bontkes gaf daarop een resumé van dat-I gene wat zich voor de vor. I ming van het nieuwe College! achter de schermen heeft j afgespeeld. Allen hebben recht dit t.e weten omdat dit I de toekomstige samenwer king slechts ten goede kan I komen. Sp-r. memoreerde dat j de verkiezingsstrijd gematigd is geweest. De uitslag, gaf j hier een verdere verschuL ving naar links waarbij dei P. v. d. A. ais sterkste partij naar voren is gekomen en, van die zijde zijn de bespre kingen óver het wethouders, vraagstuk dan ook geopend. De oplossing daarvan bood verschillende mogelij kheden. Samengaan van de P. v. d. A. met 1. De Communisten 2. C.H.. A. R., R.K. 3e Ge meentebelang. Bij alle besprekingen is samenwerking in het kader van het urgentieprogramma van de P. v. d. A. als richt snoer voor het te volgen po litiek beleid op de voorgrond gesteld. Bij de eerste besprekingen werd op dit punt met alle fractie's volledige overeen stemming bereikt. Er rezen geen beswaren "of principi- ëele bedenkingen. Samenwerking met Communisten. De Heer Bontkes zeide „Het is bekend dat tusschen ons bepaalde verschillen be staan die ik nader wil formuleeren opdat daarover geen misverstand besta. Wij strijden voor geeste lijke vrijheid en menschelij. ke persoonlijkheid, alleen dictatuur is uitgesloten van welke zijde die ook komt De C.PN. nu heeft, de dicta tuurgedachte niet laten va. len. Deze ideologische kloof sahept de politieke tegen stelling tusschen ons, doch deze is niet zoodanig dat zij een beletsel vormt om samen te werken of elkander steun te verleenen. In den strijd voor verbete ring van maatschappelijke toestanden is er geen groot verschil. Alleen de proletari sche dictatuurgedachte is het wat ons scheidt. De besprekingen met de C. P. N. en de andere fracties droegen een informatorisch karakter, er zijn geen na men van candidaten ge noemd. vooral ook niet om niet de indruk te wekken dat de zaak reeds in kannen en kruiken was. Wanneer de P. v. d.Arb. de Communisten niet zou willen steunen, wilde de C. P. N. van haar zijde de concessie doen dat zij dan alleen een 2e candidatuur van de P. v. d. Arb. zou kunnen onder steunen. Besprekingen met alle fractïe's. Dinsdag j.1. zijn weer alle fractie's bijeen geweest- Na langdurige bespre*. kingen waaruit bleek dat on- I der de rechtsche groep on» eenigheid heerschie zoodat in deze richting geen oplossing gevonden scheen te kunnen worden, werd, om uit de moeilijkheden te ge ra, ken voorgesteld een 2e wet houder van den P. v. d. A te nemen. Er werd uitdruk kelijk op gewezen dat 'het urgentieprogramma diepin grijpend was en verstrekken de beteekenis zou hebben. Er is bijgezegd dat dit pro gramma nog niet in practi. sche politiek kan worden omgezet i.v.m. de financiën des lands maar wel zal zoo veel mogelijk naar verwezen lijking ervan worden ge streefd. Behalve een onder geschikt punt (t.a.v. de mid denstand) bleken allen ach ter het urgentieplan re staan. Hiermede waren de zake lijke besprekingen afgeloopen en in een gemeenschappelij ke vergadering heeft de P v. d. Arbeid als candidaat voor een wethouderszetel de heeren F. Bontkes en Jn. Lont Cz. genoemd. Wij, al dus de heer Bontkes. hebben deze verantwoordelijkheid op ons genomen en dit werd door allen aanvaard. De Heer Bodde sprak daar op als woordvoerder der C.P.N.. Wij, aldus de heer Bodde, hadden als comm._ fractie voor den oorlog niet het genoegen hier vertegen woordigd te zijn. Dit is nu anders. De C.P.N. is na de p. v. d A. de sterkste partij en dit geeft hen recht op 1 wethouderszetel en dit is ook bij de besprekingen als eïsch gesteld. Hierbij zijn we, aldus spr., op moeilijkheden gestuit. Het urgentieprogram is door ons ondersteund. Dit is voor ons geen papier maar we willen de daad. Wij heb ben echter bij de intuïtie aan gevoeld dat de P. v. d, A. zelf niet genegen was met ons samen te werken. Daarom hebben wij de diepgaande concessie gedaan mede te werken aan de be noeming van een 2en P. v. d. A. -wethouder. Wij zijn wel zóó democra tisch dat wij niet de kans willen Joopen een rechtsche wethouder te krijgen. Er is hier een linksche meerderheid, die mag niet verleren gaan. Wij hebben met de -rug tegen de muur in het bela3">g der gemeente en der bevolking besloten.' om onder protest, onze stem uit te brengen op den P. v.d. A. Er is verschil al zijn wij, aldus cie Heer Bodde. loten van dezelfde stam. Bij ons staat de proletarische dicta. tuur op den voorgrond en wij zullen in ons land met 85arbeiders het kapitalis tische stelsel omverwerpen. Kwestie's als huisvesting, belangen van jeugd-ambte- naren, invaliden, maatschap pelijk misdeelden etc. zullen wij democratisch oplossen. Duidelijk, niet theoretisch j om zoo te komen tot een be_! ter levensniveau. De Heer C. J. Bosker j zeide. in antwoord op de woorden van den Heer Bont kes, dat al ware de verkie zingsstrijd ditmaal niet zoo fel geweest er toch verkeer. de dingen zijn gedaan en trad als als vertegenwoordi- MAANSTANDEN 1946. gezegd. I ger van Visser. Misschien j Dinsdag 3 September E. Kw, De vroegere Vrijz. Demo.'was dat in de voorvergade.1 Woensdag 11 September V. M. cratische partij was, als ring met „rechtsch" gebeurd. Woensdag 18 September L. K. kleine partij, vóór eenheid,! Toen tenslotteis besloten! en is opgegaan in den P. v. een 2e man van de P. v.HOOG WATER TE d. Arb. d. A. Lont) te nemen is er j>EN OEVER 1946. Deze partij zegt vóór gees-J geprotesteerd. Daarom. 4 september 1.30 telijke vrijheid en persoon-is bet niet fair dat thans; 5 September 2.27 lijkheid te zijn, welnu daar! anders voor den dag wordt: g september 3.49 7 September 5.19 1.56 3. 5 4.35 5.57 Een waarschuwing zijn wij ook vóór, en daarom gekomen, zijn wij niet als kuddedieren De Heer Poortman her achter de voormannen aan., j haalt meermalen op het ver_ geloopen. Ieder is vrij de trek van den Heer Niemeij- richting te kiezen die hij zelfer te hebben aangedrongen. wil. Wij voelden ons Vrijz.; De Hee-r de Visser zegt dat. Doordat thans voor elke Democraten en hebben een ^et eerS£ wej was afgespro. i nieuwe vestiging in detail- Middenstandsbloc „Wieringer j j-en ^at de Heer Niemeijer handel en ambacht een ves_ Belang" gevormd, zooals op, hem zou vervangen doch liet. tigingsvergunnïng ingevolge zooveel andere plaatsen ge_bestuur was het daar niet het B.A.V.K. (Besluit Alge- schiedde. mee eens. j meen Vestigingsverbod Klein Inderdaad is deze groep d6 Heer Bontkes consta. bedrijf) noodig is, is voor „kleurloos", maar zij is de— tjeei>t dat er bij de bespre.een aantal vindingrijke de mocratisch. kingen geen kennelijke te- den een nieuw arbeidster- Wij werden niet bekwaam j gen®feand naar voren is geJ rein. en.... inkomstenbron geacht aan het bestuur der komen toen werd besloten' geopend. Zij werpen zich op gemeente als wethouder deel 2 personen van de P.v.d.A. als bemiddelaar bij vesti- 1e nemen. te nemen. Allen waren het gingsaanvragen. die alle De Heer Bontkes „Be_ er mee eens en nu moet men moeilijkheden zullen oplossen, kwaam is nooit gezegd." niet anders praten. Dan hadl Soms is er sprake van op_ i De Heer Bosker: Laat onsl men het op de vergadering lichting en wordt, de toezeg. dan zeggen „niet toelaatJ duidelijk moeten zeggen als ging gedaan, dat voor het baar." Niettegenstaande dat men het er niet mee eens verleenen van de vergunning hebben we aan de -besprekin. gen deelgenomen. Wi" was. De Voorzitter stelt voor Vij hebben gezegd mede; thans over,te gaan tot stem. I te zullen werken aan de j wethouderskeuze voor perso.j i Tien die een vooruitstrevende politiek voeren. mmg. In de vacature F. Bontkes wordt daarop met algemee.| ne (13) stemmen benoemd advies m De Heer Engel sprak na_ de heer F. Bontkes. mens de rechtsche fracties jn de vacature J. Beeker. Wij zijn het er mee eens al-! met 10 stemmen de Heer J. dus spr. dat de P. v. d. A.' Lont Cz., 3 stemmen op den 1 zetel krijgt. Niet 2. Heer D Engel. W« hebben ons bü de be-| Beide benoemden verklaar. sprekingen er stilzwijgendd hunne benoeming te bij neergelegd, omdat er toch aanva,rde„ niets aan te doen was maar De Voorzitter feliciteert de wij kunn ons er met ™ee henoemdeni zegt verheugd te vereemgen. zijn dat het mandaat van Wel willen wij mdjen de, Heer Bontkes C.P.N. daaraan meewerkt aen Heer BomKes I een rechtschen wethouder. De P. v. d. A. is tweesTach I ti| De Heer J. Lont Cz, spreekt zijn verbazing uit. over net. zorg gedragen kan worden, ais een flink bedrag wordt gestort. In andere gevallen worden geen toezeggingen, maar hooge kosten voor onderzoek rekening ge bracht, terwijl de werkzaam heden zich in werkelijkheid bepalen tot het verschaffen van eenvoudige inlichtingen. Degenen die zich vestigen willen, werden er nog eens op gewezen, dat het. volko men overbodig is groote be dragen te betalen voor een dergelijke bemiddeling. Zij kunnen alle gewensclite in lichtingen kosteloos verkrij gen bij de Kamers van Koop handel en de Provinciale Secretariaten van de Be is ver. lengd. en spreekt de hóóp uit dat de samenwerking ^MX,UUtJkxaiU^iJk vail geweest in deze" kwestie, i ,chtbaM zal^zjüi g°ed| driVsgroep Detailhandel. Bo. en yrucntpaai ^ai zijn. vendien kunnen zij zich Hierna sluiting. j, schriftelijk wenden tot de betrokken vakgroepen en de r o wDMnnru iedacties der vakbladen. AFSCHEID C, VERMe.UL._iN. De kantoren van de Ka- Zondag 1 September 1946, mer van Koophandel en verliet de besteller C. Ver- Fabrieken voor Noordholland •oieulen te Westerland de zijn gevestigd P. T. T. na 33 jaar trouwe Amsterdam, Beursgebouw geen hij hier uit de mond van den Heer Engel verneemt. Nog Dinsdagavond hebben allen met het voorstel inge stemd om 2 wethouders van j den Partij van den Arbeid te nemen. Ook de Heer Bosker zegt dienst' dit vreemd te vinden. Er isDe waarnemend Directeur zelfs nog aan de rechterzijdej van Den Helder, de Heer a. gevraagd „Weet U een an_ V.d. Linde, overhandigde den dere oplossing." scheidenden besteller een mooi De Heer Niemeijer die na. uitgevoerde oorkonde van het mens den Heer Visse^ bij bedrijf als erkentelijkheid voor de besprekingen aan_j zijn jarenlange, nauwgezette wezig was heeft toen gezegd' dienstbetrachting, zijn vlijt en dat rechts op de P. V. d. A. gemeenschapszin. zou stemmen. Een man een De Directeur memoreerde woord. Nu niet terugtrek- jn een korte, hartelijke toe ken. spraak het werk, dat Vermen- De Heer tingel vraagr zich jen ^ie jaren verricht heeft af of de Heer Niemeijer wel en prees hem voor zijn toewij namens de Visser sprak. ding. Het was den Directeur De Heer de Visser Ik heb een groot genoegen de oor- me daar later tegen verzet. konde aan Vermeulen te mo- De Heer Poortman Ik hebl gen overhandigen, want als meermalen gezegd dat de iemand deze verdiend heeft Heer Niemeijer niet de ver. js het zeker hij, tegenwoordiger van de Vis_ zelf mededeelde, ser was. Niemeijer had moe- ren nooit te laat in dienst was ten vertrekken. gekomen, waaruit wel duide- De Heer Bontkes e.a. we- lijk de groote plichtsbetrach- (Damrak) Alkmaar, Oude Gracht 182 Haarlem. Nassauplein 46 Hilversum, Melkpad 26 Zaandam. Westzijde 39. Het Secretariaat van de Bedrijfsgroep Detailhandel Nocrdholland is gevestigd Keizersgracht 638. Amster dam (C), Tel. 37825. ten zich dit niet te herinne ren. De Heer 3osker de Heer Bontkes was aangewezen. ting blijkt. Een trouw, toegewijd amb tenaar is heengegaan dat hij nog lange jaren van zijn wel Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer- meer J. M. de Graaff, ooals hij Oudehaven 5b. Medemblik. al die ja-: Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 455. Toen ging het om nummer 2. verdiende pensioen zal mogjm Ook de heer Niemeijer meng. Voorzitter G. P. Kistemaker, A 63, Abbekerk. Telef. No. 3 Uitgave Stichting Flevo-Bode de zich daarin en ons was niet gezegd dat hij niet op- genieten met zijn vrouw, die Drukkerij Corn. J. Bosker hem altijd trouw ter zijde Hoofdstr. 14, Hippolytushoef heeft gestaan. Telef. Hippolytushoef No. Ifi,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1