UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIE BLAD VOOR WIERINGEN-WIERINGERMEER EN OMSTREKEN Zaterdag 28 September 1946 Eerste Jaargang No. 90. Redactie - SecretariaatKlieftstraat 12, Kippolytashoel Wieringen. Telef, No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Sc hagen. Tel. No. 538. Na 17 u. No. 392. Giro.no. 287814. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst 100 Kg. voor leveringen vóór| I 29 iSept. 1946, van 29 Sept.i 'tot 13 October op f 1.75 en. van 13 October tot 27 Octo-j ber op f 1.- j Nu de dorschingen door de1 Wierirsgermeer. Bouwbureau de W.-Meer, Naar wij vernemen, heeft het bestuur der stichting het „Bouwbureau de W.-Meer" besloten de huur van de nood! sle'^te"°v.e7r^esïêldheid zijn woningen type bmid en H°l" I vertraagd, is besloten deze ter lander, nader vastgesteld opmijneI1 twee weken te verschui ven, zoodat de inleveringspre- °P j mie van f 2,50 per 100 Kg. zal f 5,- per week, en die noodwoningen [winkels) f 10.- per week. I gelden voor leveringen vóór 13 j Tevens is besloten de bouw October, tot 27 October f 1.75 der 125 permanente woningenyan 2? October tot 10 No- te Middenmeer publiek a,an te vember l,_ i Ook wanneer rogge boven MIDDENMEER. den opgeiegden aanslag wordt Kerkbouw* Ook de R.K. l5e]everd( wordt hiervoor de Kerk in le Wienngermeer her inieveringspremie uitbetaald. stelt zich langzaam van de j aan haar gebouwen toegebrach te schade. Medembhk. Vorige week is men op het terrein, waar de vorige kerk een prooi van het water werd, aangevangen met den bouw van een noodkerk. Deze noodkerk is afkomstig van het voormalige jeugdwe: Coöperatie-Revue. Voor een overvolle zaal ging Dinsdagavond in het Wapen van Medemblik een alleraar digste revue in zakformmat i Uf,,Wij kloppen", geschreven door ,r -j Jo Hamilton, is bedoeld als loozenkamp „Vredestem te propaganda voor de coopera. gmon - innen. lieve gedachte en meer speci- De efbraak en wederopbouw aal de verbruiksoo1' geschied door le fa. Botman rat|e Samenwerking". Toch -bulder te Wervershoof.v domineerde de propaganda niet Met den bouw hoopt menhinderlijk £n het ge2elschaP ;,,de Zevenkloppers" (o.l.v. l00iU<} Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. HÖOWONDERSCHEIDINGEN. De heer IJ; i/ff. de Jong, Hoofdopziener der Domei, nen, genoot het voorrecht door Hare Majesteit de Koningin ter gelegenheid van Prinsjesdag te worden bevorderd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Voor den Heer de Jong wel een schitterende beloo. ning voor zijn verdienstelijken arbeid bij de uitgifte van Wieringermeergronden aan pachters. Ten Domeinkantore werd den Keer de Jong in een spoed, bijeenkomst van het personeel, namens Contact door den voorzitter naast zijn gelukwenschen een fraai bloemstuk aangeboden. Den Keer Ir. Krijn, wien de eer te beurt, viel te worden bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau, werd namens het personeel eveneens een bloemstuk aangeboden. De Voorzitter der Commissie Wederopbouw Wieringermeer was zichtbaar verrast door deze onverwachte attentie. MAANSTANDEN 1946. Donderdag 10 October V. M. Donderdag 17 October L. Kw. Donderdag 23 October E. Kw. HOOG WATER TE DEN OESTER 1946. 30 Sept. 11.15 11.32 1 Oct. 11.48 2 Oct. 0. 7 0.2ö te, Vereen, voor Bedrijfsvoorlichting in de W.meer. teurs kenden nog geen defi., nitieve toezegging doen, om dat zij nog niet de beschik.1 king hebben over hun nieu.j we te importeeren ploegen. De eïsch, welke zal worden' gesteld is 20 cm ploegen. De grondsoort waarop zal wor den' geploegd is de zware j klei op kavel B 6 aan den weg'. Er wordt nog overwo_| Mededeeling No. 304. j Demonstratie van trekker- ploegen op 17 October a.s. Op initiatief en uitgaande; van de Commissie voer Land- bouwwerktuigen in de Wie_| over enkele weken gereed zi)~ Adrie van Oorschot, bracht ringermeer in samenweiking De kerk zal aan ca. 200 P«| het niemendalletje vlot en met Ir. Y. d. Ban, zal op 17 sonen plaats bieden en is ge- fl.isch als stond het jn Carré! october a.S. op de proefboer. heel van hout opgetrokken. Na een korte in,eidende derij van de Stichting Proef- Vocr het Katholieke ge- ch waarbij faet era_ boerderij voor Landbouw.nn f.P„ deelte der polderbevolking m be |egenover de ka. werktuigen en Arbeidsmetho. de omgeving van Middenmeer, ,alistische methoden werd ge- den aan den Nieuwe Sluizer- lm.ht.ere vnvelernnrl te verste. zal dit menige reis naar plaat-: ste]d k, (en de zes yan weg B i, te Slootdorp een sen m de omgeving besparen. tooaeeli jTini van Aesch, Ma demonstratie worden gehou- Herstel van de W.-Meerdijk. rion Bleems, Wim Bosch, Doif deil van trekkerploegen. De Amsterdamsche Ballast' Diessen, Jo Hamilton, Adrie Het werd door de CommiS. Maatschappij, welke door de van Oorschot) en Jus'tus Je- sie wenschelijk geacht eens Commissie Wederopbouw Wie sa;jes op de piano de mensche- een demonstratie van trek- ringermeer met het herstel van |jjke hartstochten stuk als in- kerploegen te organiseeren het binnenbeloop van den door leiding van de non-stop-revue teneinde de mogelijkheid te Wieringen. DIJKGRAAF EN HEEM RADEN IN N.-HOLLAND BENOEMD. In de prov. Noord-Holland: Met ingang van 1 October 1946, tot dijkgraaf van de polder Waard Nieuwland op Wieringen, J. Breebaart Kz. te Schagen met ingang van 1 October 1946, tot heem raad van de polder Waard Nieuwland op Wieringen, D. Lont Dzn., te Wieringen met ingang van 1 October 1946, tot dijkgraaf van de polder Wieringerwaard, P. Visser, te Wieringterwaard', met ingang van 1 October 1946, tot heemraad van de polder Wieringerwaard, J. Blaauboer, te W._waard met ingang van 1 October 1946. tot heemraad van het Heemraadschap Wieringen. J. Veerdig Szn., te Wierin gen. Bouwvergunning verleend. Aan het Provinciaal Electri- ctteitsbedrijf van Noord-Hol- land is vergunning verleend tot den bouw van een trans- lichtere zavelgrond te verge. ^Hoewel het meerendeel der! formatorhuisje aan de Elft. firma's zelf voor tractie kun- j POLITIE. Gevonden een nen en zullen zorgen is het j werkbroek en een kinderpor- niet uitgesloten dat voor enkele gevallen de firma ^elf, niet .over de gewenschte trek. j ker beschikt. Hiervoor zal) dan een trekker Voor- volstaan temonnaie inh. eenig kleingeld Aan komen loopen een kip. ïnl. bij den Gem.-Bode. Op 7 October Koffie. Het Centraal Distributiekan toor deelt mede, dat de koffie op bon 599 eerst in de week van 6 t.m. 12 October afgele verd kan worden. Dit houdt verband met de omstandig heid, dat deze bon volgens de inundatie zwaar geheven- en volgden in bonte wisseling scheppen het werk van een dan trekker van een den Wieringermeerdijk, is mo- liedjes, sketchen, declamatie, aantal verschillende merken landbouwei uit de Wienn- menteel bezig groot materiaal buikspreken en serieuze zang. j Ollder de zeilde omstandig-, en reke aan te voeren, Het zou ons te ver voeren heden en op eeil zelfden - r Reeds werden eenige buil- aiie nummers afzonderlijk te grond te kunnen beoordeelen hen m dit verband op cle dozers en draglinies aange- bespreken, doch het publiek en vergelijken. NatllUllljk nooülge nv-dewerkm voerd en is in de haven van genoot onbedaarlijk en geen staat hierbij voorop eens eer. j wopig zuilen WIJ de Oude Zeug een enorme woord werd gemist, ondanks overzicht te krijgen van het., me1 ueze meaeaeenng. nul bel oorspronkelijke plan eerst transporteur aangekomen. I de lachsalvo s, geen het buitenland en lie. peioott een zee-r leerzame en op 4 October ^ou worden be Met behulp van deze trans-! De finale zag het gezelschap ver nog het eigen land ons I interessante demonstratie porteur zal de pl.m. 400 me- ïond de aardbol en met het na den oorlog ZOU kunnen ter uit de kust gebaggerde publiek werd de coöperatieve leveren. Etr zullen echter ook klei vanuit het IJsselmeer te gedachte bezongen in een lied enkele goede oudere uitvoe- bestemder plaatse aan de bin £)e meegebracht decors wa- ringen aanwezig zijn. El' zul- nenzijde van den dijk worden ren Zoo goed als men van een len ongeveer 10 verschillende. De grondbewerking'. gedeponeerd. kend gemaakt. Aangezien even wel in de genoemde week slechts bonnen voor een zeer gering aantal artikelen bekend gemaakt zouden moeien wor- den, zijn ditmaal alle bonnen reizende revue mag verwach- merken en uitvoeringen aanj Van, verschillende zijden) op 26 September in de bonnen te worden, waaraan onge twijfeld ook veel belangstel ling zal bestaan. Dank zij het op groote schaa! teil( terwijl ook kleeding, gri-1 de demonstratie deel nemen. wordt ons de vraag gesteld, gebruik maken van mechani sche hulpmiddelen zal dit groo te werk met slechts weinig! arbeidskrachten kunnen wor den uitgevoerd. j DE AFLEVERING VAN SUIKER. Het honoreeren van de1 thans loopende suikerbon-1 nen, waarbij ook de c.weede bon van 500 gram extra is, stelt hooge eischen aan de oevoorrading der detaillisten' Juist in deze weken valt de' overschakeling van de geïm porteerde ruwe suiker op die j welke uit, eigen productie ^TeVhaus".""^^! jaar en Al- verkvegen wordt. bertina Catharina van der Wijk Hoewel iedereen er verzeJ oud 19 jaar, zonder beroe^ kerd van kan zijn dat mj wonende alhier. Jan A H. J het hem toekomende rant- Verwiel, oud 25 jaar, lederwa^ Boen zal ontvangen, zal hier renfabrikanl wonende te Waal cn daar cle aflevering met wijk en johanna E. M. T. Pos me en belichting uitstekend Definitieve toezeggingen van verzorgd waren. deelname werden reeds ont. Een zeer geslaagde avond. I vangen van Boeke en Hfü- dekoper met een Mc. Col'.. BURGERLIJKE STAND mick (3_sch.) zooais deze Van 20 t.m. 26 Sept, j reeös voor den oorlog in ons Gehoren Isaac Marinus, zoon land werd geleve»rd en ge- van Makkes en Antje Greve- ling Martinus Maris, zoon van Cornelis Schoutsen en Eli sabeth Bakker, Ondertrouwd Willem Tho- pen, oud 41 jaar, grondwerker en Grietje Smak, oud 29 jaar, zonder beroep, beiden wonen de alhier. Getrouwd Franciscus J, N1. onmiddellijk in vollen om. vang kunnen geschieden. Inleveringspremie tarwe en rogge. Aanvankelijk was de inleve ringspremie voor tarwe en rogge bepaald op f 2.50 per geman, zonder beroep, wonen- bruikt. Brinkman en Niemey- er Met een nieuwe Massee Harris (3_sch.) of anders een 2-sch. Deze toezegging werd nog slechts mondeling ge. daan. Centraal Lareau Met een nieuwe Cockshutt 2-sch. Geveke Amsterdam Met een John Deere (3-Sch.) zooals deze reeds vóór den oorlog in ons land. werd geleverd en gebruikt. Landre en Glin» derman Amsterdam Met een nieuwe Ransomes fmo- troe) 3-sch. en met een nieu we Ransomes (Proconsul) 5-sch. Munting' Roetleschool Met een 4_sch eigen fabri. of voor de Wieiïngerméer. gronden, in verband met de eventueele gevolgen van de inundatie, ook een bijzondere vorm van grondbewerking moet worden toegepast. Som mige landbouwers zijn van meening dat het wel eens lijst opgenomen, voor tabak. behalve die is nu toch wel overduidelijk geleverd dat men het zeker, tiiet in te diep ploegen moet zoeken. Plet is onmogelijk om in een algemeene beschou wing als deze door de Wierin- goed zou kunnen zijn als ze germeer met haar zeer uit- deze herfst wat dieper dan eenloopende grondsoorten en de alhier Peter J. A. Naus, kaat. Louis Reynclers Am oud 30 jaar, landbouwer, wo- j sterdam Met een nieuwe nende ie Noordoostelijke Pol-1 Allis Chalmers (3_sch.) en der en Maria A. Pronk, 25 jaar, zonder beroep, nende alhier. oud met een nieuwe Allis Chal. wo-; mers (2-sch.) 1 Een tweetal andere impor. gewoonlijk gingen ploegen. Tegen deze zienswijze wil.' len wij hier waarschuwen,1 omdat er volgens ons over het. algemeen niet de minste omstandigheden de juiste ploegdiepte precies te noe men. Er kunnen hier in den polder zeer zeker gevallen (vc-rden aangewezen waarbij reden aanwezig kan zijn om men zal moeten afwijken vai$ voordeel van een diepe of, de gangbare diepte. In den diepere grondbewerking te regel zal men zich echter verwachten. Aanleiding om moeten houden aan een in de Wieringermeer diep te 'ploegdiepte van 15 a 20 cm. gaan ploegen is er over het En dan liever tegen de 15 algemeen nimmer geweest dan tegen de 20 cm Voor en is er thans zeker ook niet. aardappelen kan men desge- Wij behoeven slechts te wij-1 wenscht iets dieper ploegen zen op de goede tot zeer goe. bijv. 2025 cm. Op slempige de opbrengsten, welke dit zavelgronden is het gewenscht jaar werden verkregen op; iets dieper te ploegen, om pereeelen, welke heel dun piasvorming tegen te gaan. geploegd of slechts met de Hier zou men 25 cm. kun. Schijveneg, dus zeer ondiep, nen aanhouden, waren bewerkt Het bewijs Ir. L. R.DIJKEMA.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1