UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN HET TEELTPLAN 1947. Woensdag 9 October 1946 Eerste Jaargang No. 93. Redactie - SecretariaatKlieftstraat 12, Kippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R J. Ridder, Markt A 84, Behagen. Tel. No. 538. Na 17 u. No. 392. Giro.no. 287814. Een volk dat heft, Bouwt aan ztn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. ïGelne annonces f 0.80 per stuk van ten hoogfcte 4 regels. Minder graan Jaarvergadering Vereen, voor Bedrijfsvoorlichting in Wïeringermeer. Mededeeling No. 308. Volgens de statuten is het bestuur verplicht in Septem ber (althans vóór 1 October) de tweede algemeene leden, vergadering uit te schrijven. Dat was ook dit jaar de be doeling en wij hadden ge hoopt, dat deze keer een genoemde datum bij dén Wederopbouw eens wèl zou uitkomen. Er werd n.1. ver ondersteld dat in September of in elk geval in October van dit jaar de groote beurs. zaal van ftotel Smit zoo ver zou zijn hersteld,' dat daarin weer beurs gehouden zou kunnen worden. Het bestuur achtte het mooier dan zoo spoedig mogelijk de jaarlijk. sche algemeene vergadering weer in de gerestaureerde beurszaal te houden. Het be gint er thansi op te lijken dat dit plan geen doorgang- kan vinden en dat de Ver- eeniging nog één maal (laten we dat althans hopen bui.' ten den polder op haar „evacuatie adres" zal moe ten vergaderen. Aangezien het gewoonte is geworden dat o.g. in deze vergadering mededeehngen doet betreffende de resulta ten van de in het loopende jaar verrichte werkzaamhe den en daaraan zoo mogelijk en zoo noodig eenige be schouwingen pleegit vast te knoopen met betrekking tot de volgende oogst, zijn wij wel genoodzaakt daarmee al vast in dezs mededeelingen te 'beginnen omdat anders de actualiteit verloren gaat in verband met het reeds tamelijk ver gevorderde sei zoen. In het kort zullen wij daarom enkele punten naai voren brengen welke o.i. in verband met de komende oogst van 1947 van belang geacht mogen worden. 1. Het bouwplan moet' onmiddellijk en radicaal worden gewijzigd. 1/3 hakvruchten, 1/3 andere gewassen, maar zeker niet meer dan 1/3 met granen Behalve het rekening houT den met de directe finanti. ëele uitkomsten van het' bedrijf is een gezonde vrucht, opvolging wel het aller voor. naamste doel. waar naar moet werden gestreefd bij het opmaken van het bouw plan. Wii künnen net wel zoo stellen, dat van te voren vast staat, dat elke afwijking van de regels van een gezen- de vruchtopvolging direct cf later groote schade veroor zaakt. Wij denken hierbij niet alleen of in de eerste plaats aan het directe nadeelige gevolg van een verkeerde voorvrucht, waardoor het volgende gewas Veel kans loopt te mislukken, doch vooral ook aan het groote gevaar van het overdrijven van de teelt van bepaalde gewassen in den loop der jaren, waardoor na een zeker aantal jaren dergelijke ge wassen steeds minder gaan opbrengen. Men spreekt dan veelal van bijv. „bietenmoe heid", „aard appelmoeheid" „havermoeheid„vlasmoe heid", „erwtenmoeheid" enz. De oorzaak is dan meestal gelegen in de aanwezigheid van de een of andere para siet, welke zich, als gevolg van den ovemreven verbouw van dergelijke gewassen,, zoodanig in den grond heeft kunnjen vermenigvuldigen, dat deze daarmee sterk be smet is geworden. Wij kennen voer al de bo vengenoemde gewaissen be paalde streken in ons land, waar men met dergelijke moeilijkheden heeft te kam_ j pen en het is goed zich hieraan te spiegelen. Want, j met zekerheid kan worden j voorspeld, dat, wanneer niet een ieder goed doordrongen is van de noodzaak om met bovengenoemde gevaren ern_ I stig rekening te houden,, ook deze polder, de Wieringer meer, eens besmet zal zijn met het bietenaaltje,, het aardappelaaltje, het rogge. aaltje, de vlasbrand, enz, enz En het gaat er om dat moment zoo lang mogelijk uit te stellen Vandaar, dat wij hier nog; eens met groote nadruk dei aandacht vestigen op de; absolute noodzakelijkheid dat iedere land- en tuin.j bouwer zijn bouwplan ieder jaar opmaakt in het besef; van de groote beteekenis van een gezonde vruclitopvolgmg Dat ook hiervoor het bijhou den van een bouwboek abso luut onmisbaar is, behoef ik hier niet nader" uiteen ce zetten. Men zal zich misschien nog onze mededeeling herin, neren van 1943, toen wij schreven over waarnemingen, op de proefvelden van de! Prof. v. Bemmelenhoeve metj betrekking tot de eenzijdige, graanbouw. Wij luidden toen reeds de alarmklok,, maar; wij achten ons verplicht nogmaals een ernstig waar-I schuwende stem te moeten laten hoeren. Immers, doorj de inundatie en al de andere narigheden welke men. als gevolgen van den oorlog heeft te verwerken zouden de herinneringen aan de destijds genoemde gevaren wel eens op den achtergrond kunnen zijn gedrongen. En daarin moet zoo spoedig mo gelijk verandering komen Wij vermeldden hierboven, dat voor een aantal met na me genoemde gewassen reeds gebieden in ons land zijn aan te wijzen, waar men met de nadeelige gevolgen van een overdreven verbouw van die gewassen zit. Ook de Wieringermeer behoort daar toe Het is n.ï. zoo, dat wij hier in de Wieringermeer met onze sterk overdreven graanbouw reeds danig ver op hef verkeerde pad zijn Niet alleen op de permanen te haverakker op de Prof. v. Bemmelenhoeve kwam na Algemeene Verggdeilbfc; Vereeniging Onder voorzitterschap1 van dhr. J. Bakker Jz. vergaderde D.ELT'.V. Zondagmiddag in Café C. Tijsen te H.-Hoef. De voorz, sprak een kort openingswoord, daarbij zijn vreugde uitsprekend over de goede opkomst. 102 leden wa ren tegenwoordig. Wegens de uitgebreide agenda werden geen notulen gelezen. Volgt bespreking aansluiting bij de coöperatie van IJssel- meervisschers. Werd besloten niet collec tief aan te sluiten, hoewel te gen individueele aansluiting geen bezwaren bestaan. Bespreking, mosselvisscherij. Gelijk bij insiders bekend, moeten mosselen worden ver waterd, Daarop bestaat een mogelijkheid tot levering, in dien de kwaliteit zulks toe laat, Uit de gevoerde bespre- 8 jaar graan (waarvan de laatste zes jaar haver) het haveraaltje in 1943 in ern stige mate voor, doch ook op enkele praktij kveiden in den polder constateerden wij in 1944 de aanwezigheid van het haveraaltje in voor ons zeer verontrustende mate in de haver. Zonder uitzonde ring kon aan de hand van de vruchtopvolging van de betreffende perceelen worden aangetoond dat wij hier met gevolgen van sterk overdre ven graanbouw te maken hadden. De oorzaak was dus meteen bekend Deze aanw. zijn voor ons ruim voldoende om deze zaak nog eens onder de aandacht te brengen van alle land en tuinbouwers in de Wie ringermeer. Er dreigt hier een groot gevaar, waartegen onmiddellijk met kracht moet worden opgetreden Men dient zich thans klaar voor oogen te stellen dat het van nu af aan, met in gang van het oogstjaar 1947 voor goed uit moet. zijn met die overdreven graanbouw waardoor de landbouw in de Wieringermeer zich gedu rende al de jaren voor de inundatie heeft gekenmerkt Natuurlijk, er zijn oorzaken aan te wijzen waardoor dit" gewaagde experiment hier werd voortgezet. Een graan .i gewas vraagt nu eenmaal j minder aardbeidskraehten waardoor men, bij het te kort aan ar b eids won in gen in den polder, gemakkelijk; in die verkeerde richting; geraakte. De opbrengsten waren doorgaans goed. Het) veelvuldig gebruik van groen1 bemesting hield de grond' nog vrij behoorlijk in condi tie. Zoodat men het ongë.j merkt min of meer als van; zelf sprekend begon te vin.j den dat in het bouwplan -re-; regelm. 50% of 60% (of meer» granen werden opgenomen. Men zal zich echter thans; moeten realiseeren dat het! zoo beslist niet kan doorj gaan en -wij moeten dan ook ernstig waarschuwen tegen de gevaarlijke meening wel_; ke men nog al eens ontmoet.; dat het met betrekking tot j bepaalde vruchtopvolgingen j in de Wieringermeer „iéts! Vervolg pag. 4.! \king bleek dat sommige vis- bezorgd waren om een raons mosselen te visschen en dan te verwateren op de lange dam bij het Nieuwe diep Verkiezing van een com missie tot regeling der fuiken visscherij langs den Afsluitdijk van Breezanderdijk tot de Holl. Kust. Werden benoemd de h.h. S. Wagemaker, Gester weg 59 Jac. Smit Jz„ Zand buren 14a; J. Lont J.Gz., Kerk plein 3. De heer G. Dirks is als lid der plaatselijke commissie Zui- derzeesteunwet uitgetreden. In diens plaats werd be noemd de heer Jac. Smit Jz. Zandburen. Bespreking Ulkevisscherij. De voorz, deelt mede dat de Inspecteur der Visscherij te Amsterdam heeft goedgevon den, dat de groote motors de ulkevisscherij beoefenen, doch' onder bepaalde voorwaarden, o.a. dat de korren waarmede zal worden gevischt, het nor male gewicht van een ulkekor niet te boven gaan. Dit ge wicht bedraagt pl.m. 26 Kg. Voorts wordt als voorwaar de gesteld dat het binnenhalen der kor niet over de galgjes mag plaats vinden. Deze voor waarde is ook op Texel geac cepteerd. Hoewel hierover nogal een breede discussie ont stond, werd het in deze voor waarde door de Inspectie ge steld, goedgevonden. Bespreking instelling hulp afslag kade Hofmanshaven. Voorz. deelt mede dat hij een onderzoek heeft ingesteld naar de mogelijkheid tot ver- j wezelijking van dit doel. Hem werd echter tijdens dit onder zoek medegedeeld dat hier een te groot risico aan vast zat met het oog op te vreezen zwarte handels-praktijken, waar door van de invoering hulp afslag werd afgezien. Bespreking blikvisscherij voor vischmeel. Na een door den voorz, in formatief gevoerd gesprek met de firma Blom, vischmeel- drogerij te Texel, is gebleken dat zal worden getracht de vischmeelprijs op f 5.- per 100 Kg. te krijgen, terwijl thans een prijs mogelijk is van f 4.- per 100 Kg. De fa. Blom zal een onder zoek instellen, waarna bij vol doende aanvoer mogelijk de hoogere prijs zal worden be taald. Bespreking motorsterkte IJs- selmeer. De voorz, heeft over deze kwestie een bezoek bij de be-i voegde instanties le Den Haag gebracht, alwaar hem de me-: dedeeling gewerd dat het door-' gaan der Zuiderzee-werken nog wel 10 jaar zou kunnen duren. Gelijk bekend, mogen thans nog motoren tot 30 PK in het JJsselmeer visschen, doch het volgend jaar wordt dit ver-1 laagd tot 20 PK. Bij de opmer kingen hierover gemaakt blijkt, dat hier wordt gemeten .met 2 maten immers zoo vraagt men waarom wordt een Ür- ker visscher met een motor van 80 PK toegelaten en de Wieringers niet boven de de 20 PK. De heer S. de Haan oppert hei denkbeeld, dan alles er maar in loslaten, doch dan niet verdei dan in de Kreil. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind. Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1946. Donderdag 10 October V. M. Donderdag 17 October L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEYER 1946. 10 October 8. 6 8.23 11 October 8.40 8.57 12 October 9.15 9.34 13 October 9.53 10.13 Voorz, is daarvoor bevreesd n waarschuwt daartegen, Rondvraag. De heer J. Steig stra merkt op |dat de botvis- schers niet worden binnenge laten, doch wel laat men de bot in door de sluizen. De heer J. Lont JGz. ant woordt, dat dit punt met de Generale Commissie is be sproken. De heer W. Engel vraagt emmers via 't visschèrsfonds om het water aan boord te brengen. Onderscheidene personen piefereeren een slang aan te schaffen. Zal door het bestuur worden onderzocht, S. de Haan wil de botmaat vergroot zien, hetgeen aange vraagd zal worden. G. Bais vraagt meer toe zicht op het vangen van wul ken door de Zeeuwsche vis- schers, die het mosselzaad van Texelstroom halen of Z Texel- stroom geheel te sluiten voor deze visscherij. Vccrz, betwijfelt deze mo gelijkheid en verwacht dat dit zéér moeilijk zal gaan. J. Smit Gz, wil gaarne po gingen zien gedaan om Het schutten door schutsluizen te Den Oever wat vlugger te doen plaats vinden. Zal door bestuur worden aangevraagd. De voorz. dankt hierop de aanwezigen voor de opkomst en gevoerde bespreking en sluit deze vergadering. VALPARTIJEN Metereologen verwachten hedenavond (Woensdag 9 Oct.) een sterrenregen welke hier boven de Noord-Westelijke horizon te zien zal zijn, indien althans de bewolking ons geen parten speelt, 'Mogelijk zelf speelt de val partij zich reeds op den dag af, in welk geval zij niet waar neembaar zal zijn. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaff, Oudehaven 5b, Medemblik. Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 538. Voorzitter G. P. Kistemaker, A 63, Abbekerk. Telef. No. 3. Uitgave Stichting Flevo-Bode Drukkerij Corn. J. Bosker, Hoofdstr. 14. Hippolytushoef Telef. Hippolytushoef No. 18.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1