UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - W1ERINGERMEER EN OMSTREKEN RAAD WIERINGERMEER. HET MONUMENT. Woensdag 16 October 1946 Eerste Jaargang No. 96. Redactie - SecretariaatKlieftstraat 12, Hlppolytuslioef Wierlngeu. Teief. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Behagen. Tel. No. 538. Na 17 u. No. 392. Giro.no. 287814. Een volk dat leeft, Bonwt aan zijn toekomst f Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. ADönnerrientsprijs f 1.80 per ka-lenderkwartaa3 Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. iCelne annonces 1 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. V Voorstel tot wijziging der bouwverordening verworpen Stagnatie in woningbouw Wiieringerwerf Bouwbureau ,.De Wierin- germeer" hield geen rekening met bouw. verordening. Nieuwe straatlantaarns. Verordening rioolbelasting aangenomen. Onder voorzitterschap van Burgemeester Loggers kwam de Raad der gemeente Wie ringermeer. op Vrijdag, 11 October j.1. in het noodraud- huis te Lutjekolhom bijeen. De voorzitter opent, met een welkomstwoord waarna de notulen der vergadering' j van 3 Sept. j.1. ongewijzigd' worden goedgekeurd. Ingekomen is een voorstel van den heer Zooasma tot wijziging van het reglement van orde voor de ve»rgade_ ringen van den raad, het. welk behelst het doen ope nen der vergadering met gebed, en het instellen van 'n commissie, voor het on derzoek der begrootingen. Ingevolge een bepaling van het reglement van orde, moet: een commissie van 3 persoJ nen omtrent een dergelijk, verzoek advies uitbrengen, j Overgegaan wordt tot dei verkiezing' van deze commis. sie, waarin, na herhaalde1 {stemmingen, worden geko-1 zen de heeren Zoodsma, Ad_ dens en van Dam, die hun benoeming aanvaarden. Voorstel tot het verleeuen van een crcdiet voor straatverlichting. Burgemeester en wethou ders achten het noodzakelijk dat in de komende winter maanden in de dorpen weer eenige straatverlichting komt. Er moeten, daar de lantaarnpalen bij de inun- datie verloren zijn gegaan.1 nieuwe worden aangeschaft. Hoewel voor de complete verlichting der dorpen 150 lantaarnpalen noodig zijn. j willen zij, met het. oog op de hooge kosten, voorloopig volstaan met. 50 palen, waar-.; voor een c'rediet van f 8500 wordt gevraagd. De heer de Bruijne vraagt of het ook de bedoeling is lantaarns te plaatsen bij de noodwoningen in de dorpen- Hij heeft hierbij speciaal gedacht aan het noodwoJ ning.dorp te Wieringerwerf. De voorzitter antwoordt, dat de lantaarns op de meest critieke punten in de dorpen zullen worden ge- plaatst, dus zeker ook in het noodwoningdorp. De heer Ad dens zou graag zien dat de lantaarns niet op öenzlefden plaats als voor heen zulle i werden gezet i De meeste waren in de trot toirs geplaatst, hetgeen zeer hinderlijk was. De voorzitter zegt, dat met' deze opmerking zeker reke ning zal worden gehouden. j De heer Breehaart infor-j meert of het reeds bekend is, hoe deze 50 lantaarns: over de 3 dorpen zullen wor_ den verdeeld, en vraagt of het ook niet wenschelijk is er eenige buiten de dorpen- op gevaarlijke plaatsen, neer te zetten. De voorzitter deelt mede, dat de verdeeling der lan taarns, nog niet bekend is. dit wordt aan den gemeente- architect overgelaten. Met betrekking cot het plaatsen van lantaarns buiten de dorpen merkt hij op, dat men zich tot het aller nood zakelijkste moet beperken. De heer Klop zag ook gaar ne lantaarns geplaatst op de plaatsen, waar vele open bare vergaderingen worden gehouden De voorzitter merkt op. dat zoo er bij de plaatsing een vergissing wordt ge maakt, de raad hier altijd n^0 aanmerkingen op kan maken. De Leges voor den verkoop van de bouwverordening wordt van f 1.gebracht op f 2.50. Voorstel tot vaststelling dér verordening op de heffing van de riool- belasting. De neer Addens verklaart zich een principieel tegen stander van (dergelijke be lastingen. Hij wil gaarne aannemen, dat de inkomsten zooals in het voorstel staat, niet kunnen worden gemist. Hij meent echter dat de rio_ leering meer een algemeen belang is, zoodat de kosten ook voor rekening van de gemeenschap moeten ko men. De heer Breebaart vraagt of deze inkomsten beslist noodzakelijk zijn voor de1 gemeente. De voorzitter meent, dat de gemeente zich niet dei weelde kan veroorlooven omi een bestaande belasting op te heffen. Hij adviseert het voorstel aan te nemen en deze kwestie bij de behande ling der begrooting voor 1947 i opnieuw te. herzien. De heer Feikes vindt, het! niet 'juist, dat de belasting alleen wordt geheven van de| inwoners der dorpen. De1 landbouwers hebben ook een afvoer, en die behoeven niet te betalen. Hij stelt voor de kosten der rioleering om te slaan over alle inwoners van Wieringermeer. De voorzitter zegt, dat. dit niet gaat, hoewel het billijk lijkt, daar de belasting al leen kan worden geheven voor die perceelen, voor wel ke de gemeente voor de rioleering zorgt. De heer Addens kan zich er niet mede vereenigen, dat een gedeelte der bevolking de begrooting sluitend moet maken. De voorzitter zegt, dat deze f 500, de begrooting niet sluitend maken. De heer de Bruijne wil,! gezien de luttele opbrengst' der belasting, de zaak laten j rusten tot de behandeling, der begrooting 1947. De voorzitter merkt op. i dat de oude verordening 1 Jan. '47 vervalt, en dat het WIERINGERMEER. De onthulling van het Monument voor de gevallenen uit onzen Polder, hetwelk men bezig is op te richten op het punt van de aansluiting van den Schagerweg" met den Westerterpweg. is bepaald op Donderdag 31 Octobe: a.s. des namiddags te 3 uur. Nadere bijzonderheden volgen zoo spoedig mogelijk. twijfelachtig- is, of de be^ grooting voor dien datum is behandeld. Het voorstel, in stemming' gebracht, wordt aangenomen /net 10 tegen 3 stemmen. Tegen stemden de heeren Addens, Feikes en Horst. Zie vervolg pag. 3. De demonstratie van trekkerploegen op Donderdag 17 October a.s Vereen, voor Bedrijfsvoor lichting in de W-meer. Mededeeling No. 308. Het laatste nieuws geven wij hier* nog even in het kort. Sr zijn enkele wijzigin gen gekomen in de deelne mende ploegen. Verwacht worden3 tweescharige ploegen, 3 driescharige, 4 vierscharige en 1 vijfscharL ge t-rekkerploeg. Deze staan alle vermeld op öe lijst van de deelnemers, welke op de dag der demon stratie aan ie deren bezoeker zal worden uitgereikt, bij de dam van iedere kavel waar langs men wordt verzocht het terrein te betreden. Voorts zal nog worden ge demonstreerd met de auto matische trekkerwentelploe- gen van en geconstrueerd door den heer P. Melchior, Waardpolder, Kolhorn. N.B. De landbouwers uit de Wieringermeer, die zich bereid verklaarden hun trek ker ter beschikking te willen stellen voor deze demonstra tie worden hierbij verzocht goede nota te willen nemen van de firma en de ploeg waarvoor hun trekker zal loopen. Aanvang 1012 uur op kavel B 21 (lichte zavel) aan de Nieuwe Sluizcnveg en 13.3015.50 uur op kavel B 6 (zware klei) aan de Waardweg. N.B. Men wordt verzocht de auto's aan de Noordzijde van den Nw. Sluizerweg te parkeeren om cle berm van de Zuidzijde vrij te houden voor het transport van R 21 naar B 6. Ir. de middaguren is koffie verkrijgbaar in de cantine te Oost waard. Bij het terrein kunnen de rijwielen onder bewaking worden gesteld. Ir. L. R, DIJKEMA. O DIE STROO-AUTO'S. Dat er hoog opgeladen stroc_auto's door den polder rijden ondervinden de amb tenaren van de Gront.Mij welke eenige malen per week in de voor hun kantoorschuit staande telefoonpalen moe ten klimmen om de over den Slootweg, nabij ,,De Eerste" gespannen telefoondraden te ontwarren. Alleszins ten middiel: om fit te blijven. IVIIDDENMEER. ZAL 23 OCTOBER EERSTE BEURSDAG TE M.-MEER WORDEN GEHOUDEN Hoewel er in de groote Beurszaal te Middenmeer vele, teekenen op wijzen, dat het herstelwerk zijn voltooi. in{* 'thans snel nadert, is er desondanks nog steeds geen definitieve heropeningsda. turn bekend. Insiders bewe ren echter, dat, behoudens onvoorziene omstandigheden ,de eerste beursdag te Mid denmeer op 23 October zou kunnen plaats vinden, aan. vankelijk wellicht nog' op eenigszins primitieve wijze, Ongetwijfeld zal de offici- eele heropeningsda turn door de agrarische bezoekers uit den Polder met groote vreug de worden tegemoet gezien omdat daardoor de markt dag weer komt in het cen trum van de eigen gemeen te, terwijl voorts het ruime gebouw meer comfort biedt bij het. zaken doen. SLOOTDORP. KOMT DE OUDE EXI'LOI. TANT SMIT IN „HOTEL WIERINGERMEER" TERUG? Naar wij vernemen, schijnt het vast te staan dat 'le voormalige exploitant van „Hotel Wieringermeer" de heer Boogaards, niet meer in Slootdorp terug keert. Naar verluid tou de vroegere exploitant de heer Smit, (tevens eigenaar), voorne mens zijn zelf deze zaak weer te betrekken en alzoo ook te.beheeren. Medemblik. HANDELS-AVONDSCHOOL. Vorige week werd de nieuwe 'cursus van de Handels-avond school geopend. De Heer F. Breet, voorzitter van het schoolbestuur, bracht in zijn openingswoord dank aan Burgemeester en Wethou ders die wegens ambtsbezig-j heden niet in de gelegenheid1 waren de officieele opening mee te maken voor de ver-; leende medewerking, waardoor: het mogelijk was geworden het onderwijs te doen geven: in de lokalen van de moderne ULC-school. Als leeraren stel-j de de Heer Breet vervolgens voor de Heer D. de Boer/ Hoofd der openbare ULü-1 school, die als directeur op-j treedt, terwijl verder als lee raren aan de school verbon den zullen zijn de heeren Wij-: n.ands en Halff, Hij releveerde dat de Handels-avondschool thans reeds 35 jaren bestaat; en sprak de hoop uit dat on- MAANSTANDEN 1946. Donderdag 17 October L. Kw, HOOG WATER TE DEN OEVER 1946. 17 October 0.33 1. 2 18 October 1.37 2.1? 19 October 3. 5 3.55 20 October 4.43 5.24 der leiding van de nieuwe leeraren de school een peri ode van nieuwe bloei tege moet zal gaan. Nu de tijdens de oorlogsjaren ondervonden moeilijkheden niet langer remmend werken, staat niets meer in den weg om van dit onderwijs datgene te ma ken wat er van verwacht wordt, namelijk een degelijke handelsopleiding, gericht op de practijk, waardoor het mogelijk zal zijn, het geleerde in eigen zaken direct toe te passen, met als bekroning het Midden standsdiploma. Anderzijds zal deze opleiding niet eenzijdig zijn, immers de onderwezen vakken scheppen de gelegenheid tot het verkrijgen van een ruime algemeene ontwikkeling. Naast de speciale handelsvak ken neemt het onderricht in Ned, taal, handelscorrespon dentie en Engelsch een groote plaats op het leerplan in. Rekening houdend met het feit dat in de laatste jaren de gelegenheid tot een regelma tige studie ontbrak, zal een speciale cursus voor het ver krijgen van het middenstands diploma worden gegeven voor hen die wegens bijzondere om standigheden aan het in 1947 te houden examen zouden wil len deelnemen. De Heer Breet eindigde zijn openingswoord met een woord van opwekking tot de leerlin gen en wenschte hun veel suc ces bij de studie. Ons werd verzocht te willen verrpelden, dat er nog gelegen heid bestaat zich als leerling te doen inschrijven tot het einde van deze week. De lessen worden gegeven op Maandag- en Donderdag avond van 7 tot 9 uur. Aangifte kan geschieden bij den Directeur, D', de Boer, Graaf Florislaan 15, M.-blik. BURGERLIJKE STAND Geboren Seraphine Maria, dochter van, Petrus A. Florijn en Maria A Korn, Ondertrouwd. Geene. Getrouwd Petrus Hendri- kus van Loon, oud 23 jaar, monteur, wonende te Anna Paulowna en Cecilia Koffer, oud 22 jaar, zonder beroep, wonende te Medemblik. Overleden Geene. Consumenten-Crediet. Men verzoekt ons mede te deelen, dat zij, die bij het in vullen van een aanvraagformu lier voor consumentencrediet hulp wenschen, zich daartoe tijdens de gewone bureau-uren ter gemeente-secretarie kun nen vervoegen. WIERINGEN. POLITIE. Verloren een mo- tcrhandschoen met zeildoeken kap een gouden ring met bloedkoraal en ingegraveerde naam en een portemonnaie inh. boterbonnen. Gevonden een dameskous, een jongenspetje, een porte monnaie en een zilveren arm band met plaatje en ingegra veerde naam. Inl. bij den Gem.-Bode.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1