UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN PRAATAVOND RUILVERKAVELING. UITSLAG PRIJSVRAAG Woensdag 30 October 1946 Eerste Jaargang No. 99. vo Reüactls - SecretariaatKlleltstraat, 12, fflppolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Adminlttratle en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Sc hagen. Tel. No. 538. Na 17 u. No. 392. Giro-no. 149S72. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijp. toekomst "•It blad verschijnt Woensdags en Zaterdae* Abonnementsprijs 1 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces I 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. Op verzoek van verschillen de belanghebbenden, belegde de Holl, Mij. v. Landbouw, Afd.| Wieringen, tegen Maandag-' avond 8 uur in Hotel dè Haan een vergadering over „Ruil- verkaveliög." De Voorzitter de Heer S. Bakker Mz. riep te omstreeks half negen de ongeveer 100 aan wezigen een welkom toe, in zonderheid de plaatselijke com missie ruilverkaveling en den Heer Ir, Hassels, en gaf ver volgens het woord aan den Heer Jn. Veerdig, die als me de initiatiefnemer de bedoe ling dezer bijeenkomst nader uiteenzette. De voorloopige tervisieleg- ging van de plankaarten heeft, alaus spr., aan het licht ge bracht dat er gegronde klach ten bestaan. Hoe eerder deze onder de loupe worden geno men, hoe beter. Wacht men op de officieele tervisielegging, dan kon het wel eens te laat zijn. Bovendien staat spreker uitbreiding der plaatselijke commissie voor met enkele leden die de verschillende dee- len van Wieringen vertegen woordigen. De Heer Mt. Lont onder steunt dit voorstel. Spr. wenscht een vertegenwoordiger toege voegd uit de Oost, de West, Hippo en Stroe, menschen die ter plaatse door en door be kend zijn en die de plaatselijke commissie van veel nut kun nen zijn en met of namens de gedupeerden de belangen kun nen bepleiten. De Heer Jansen veronder stelt dat het dan hier niet de plaats is wenschen naar voren te brengen. Men zou dat dan bij die commissie moeten doen. De Voorzitter zegt, persoon lijk niet geheel afwijzend te staan tegenover het voorstel. De Heer Veerdig vraagt dit ook omdat 3 der leden van de vroegere commissie zijn over leden. Hun plaatsen zijn inge nomen door jonge menschen. Zij kunnen inderdaad steun on dervinden van hen die vertrou welijke adviezen geven en de boeren zouden er beter con trole op hebben dat hun be langen goed werden verdedigd.' De Voorzitter wijst er op dat de gelegenheid voor het indienen van bezwaren offi cieel nog komen moet. Ieder wcrdt dan opgeroepen om de schriftelijke bezwaren monde ling toe te lichten. Dit is. eigenlijk een voldoende waarborg. Als de klachten billijk zijn, valt er altijd te piaten en daar is eigeniijk geen commissie voor noodig. De Heer Mt, Lont vreest dat men, indien de zaak thans niet wordt aangepakt, straks achter het net vischt. De Heer Jn, Veerdig vindt het ook gemakkelijker nu de klachten te behandelen, Hoe langer men wacht hoe moei lijker het wordt iets te wijzi gen. We moeten zoo spoedig mogelijk weten waar we aan toe zijn. Zoolang men dat niet weet, gaat men niet zoo gauw op een anders land beginnen. Als later de rechtbank er aan te pas moet komen, weten we het wel. De Voorzitter repliceert dat het toch onbilllijk is te wachten met de inbezitneming, terwijl het overgroote deel der boeren met het plan instemt. Mochten; er correcties komen, dan is het altijd nog wel te verhelpen als er al op het land ge werkt is. Hiervoor kan vergoeding worden gegeven. De Heer P. Veerdig zou ook gaarne een commissie zien toe gevoegd, Als er dan toch wat veranderd moet worden, kan men dat zoo goed mogelijk be praten. De Heer Ir. Hassels zet dan in een helder betoog uiteen, dat over het instellen van een commissie als de vergadering wenscht, noch de vergadering, noch de plaatselijke commis sie, noch hijzelf heeft te be slissen. In de Ruilverkavelings wet staat precies aangegeven hoe de procedure verloopt. Het benoemen en eventueel uitbrei den eener plaatselijke commis sie behoort tot de competentie van Ged. Staten en er is niet veel kans op dat dit gebeuren zal. Men kan zich met klach ten toch evengoed wenden tot de bestaande plaatselijke com missie, deze menschen zijn plaatselijk voldoende op de hoogte en zeker in staat een oordeel t.a.v, de klachten te vellen. Uitbreiding der com missie is geenszins noodig. Ten aanzien van de inbezit neming merkt spreker op Moet men voor enkele ge vallen waarin misschien wijzi ging wordt 'gebracht, geheel Wieringen 1 of 2 jaar braak laten liggen, althans zoolang tot de laatste kwestie is uit gevochten Wij hebben in de Flevobode bekend gemaakt dat men tot inbezitneming aan de hand van het voorloopige plan, kon. overgegaan, De plaatselijke com missie neemt alle gevolgen daarvan op zich. Het is een misvatting dat in het voorloopig tervisiegelegde; plan gemakkelijker wijzigingen' zijn aan te brengen dan in het officieele plan. Spreker staat er borg voor dat de commissie iets verande ren kan, maar 't zal heel moei lijk gaan. Als iets ten voor-; deele van iemand wordt gewij-' zigd, gaat dit weer ten koste van een ander en als men ook deze weer genoegdoening wil geven, kan men het heele plan: wel op z'n kop zetten.. Ergens! een H.A. er bij plakken is erg gemakkellijk, maar 't moet er gens vandaan komen. Men is heusch niet onwillig, maar al-; leen bereid tot die hulp die mogelijk is. Menschen, aan wier wenschen 5 jaar geleden is tegemoet gekomen, komen, nu klagen. Het plan dat nu eenige critiek .ontlokt, is niet: zoo maar in elkaar gedraaid. Practisch kan er niets meer veranderd worden. Bezwaren,1 die reeds zijn geuit en die bil- lijk leken, zullen thans reeds; worden bezien. Er kan dus misschien nog iets veranderd worden, en daarom is het ie ders belang in Januari het of- fieele plan te komen bezien. Dan ook is het de tijd voor of-, ficieele bezwaarschriften. Spre ker zet uiteen welke proce dure dan wordt gevolgd. Zie vervolg op pagina 2. Tjeloekanbawang. 10 October 1946. VERZUCHTING Vele blijde, glunderende gezichten. Daar komt de post weer aan. Met gretige oogen verslinden wij heü nieuws,. Doch wat zien we daar nu staan „In Holland is staking uitgebroken," Duidelijk staat het in de krant, „Als protest tegen uitzending van troepen." Verpletterd staren we over het strand. Wij willen en kunnen dit niet gelooven En toch, het staat e»r, duidelijk en klaar. En dan breekt de reactie los ..Zijn ze gek geworden daar." Beseft men nu nog niet dat de belangen. Van Indië en Nederland samen gaan, En dat Nederland, Indië behouden moet. Om in de toekomst te kunnen bestaan." Indië, dat kapot en verwoest is, Ziet uit naar vele jonge krachten. Veel te lang wordt er al getalmd, Moeten ze hier nog langer wachten Zeker, ook. Holland moet worden opgebouwd, Doch denkt, eerst aan dit land, Troepen en krachten voor Indië, Beteekenen „opbouw van ons Vaderland." J. Hekman, S.M.I., 4-VTII R.S. Medemblik. WATERSCHAPS. VERGADERING. De najaarsvergadering van het Bestuur „der Vier Noor. der Koggen" is tegen Don derdag 31 Oct. a.s. uitge schreven. In behandeling komt o.m. het voorstel van Dijkgraaf en Heemraden tot het overnemen van ve-rschil- lende z.g. zijstraatjes langs Vooreiland, Hooge Steeg Steg en Ridderstraat. De begrooting voor 1947 komt mede in behandeling, ter wijl aanbevelingen zullen moeten worden opgemaakt ter voorziening in vacatures van Heemraden. Per 1 Jan. a.s. treedt Heemraad K. Klaver af als vertegenwoordiger der Wog. nummer Kogge en Heemraad C. Houter uit de Middelkog ge. De Heer Klaver komt niet voor herbenoeming in aanmerking, wegens het bereiken van den 70.jarigen leeftijd. BEGIN VAN BRAND. Zaterdagmiddag werd de brandweer gealarmeerd. Het bleek dat enkele kinderen een aantal stroobalen, lig gende aan het laadterrein der spoorwegen in brand hadden gestoken. Aangezien de houten deuren van de vlak bij het brandende stroo staande groote schuur van de firma Viersen reeds vlam hadden gevat was spoedig optreden noodzakelijk. De vrijw. brandweer was zeer spoedig ter plaatse en mocht er in slagen met een slang op de waterleiding, hier toe moest ca. 150 m. slang worden uitgerold en gekop. peld het vuur te doven. De schuur liep sechts onbe langrijke schade op, doch het vrijwel geheel houten gebouw heeft door deze kwa jongensstreek groot gevaar geloopen. De politie zal den kelijk de aapstichters nog wel nader spreken BENOEMD. Mej. S. Klerk., die reeds sedert 1928 als onderwijze res aan de openbare lagere school is verbonden, is be noemd tot onderwijzeres aan de openbare lagere school te Den Helder. OPROEP SOLLICITANTEN Ter voorziening in de va cature Klerk werden door het Gemeentebestuur solli citanten opgeroepen. Er meldde zich slechts één sollicitant aan Meer interesse bleek er te bestaan voor de post van administrateur der Gemeen, t.ebedrijven, hiernaar hebben 19 personen gesolliciteerd. BURGERLIJKE STAND. Tijdvak 18 t.m. 24 Oct. 1946 Geboren Maria Margare. tha Johanna, d.v. Albertus J. van de Git en Cornelia M. Mol. Ondertrouwd Gerardus Arnoldus Meurkes, oud 29 jaren, korporaal, wonende te Angerlo en Johanna Elisa. beth Weeln oud 28 jaren zonder beroep, wonende al hier! Johannes Martinus Vertelman, oud 27 jaren expediteur, wonende alhier en Agnes Vlugt, oud 27 ja ren. zonder beroep, wonende te Wervershoof. Getrouwd en Overleden Geene. HET SÜIKERRANTSOEN. In November zullen de suikerbonnen weer in de eerste week een veertien. daagsche periode worden aangewezen, zoodat de hui dige maatregel, waarbij aan wijzing van deze bonnen in de tweede week van een periode plaats heeft, geen rantsoenverlaging inhoudt De huidige situatie is een gevolg van de verstrekking van het extra kilogram sui ker, die in den loop van September heeft plaats ge had. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt MAANSTANDEN 1946. Zaterdag 2 November E. Kw. Zaterdag 9 November V. M. Vrijdag 15 November L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEYER 1946. 31 October 11.58 1 November 0.19 0.42 2 November 1.10 1.42 3 November 2.21 3. 5 Beste jongens en meisjes I Het was niet eenvoudig om uit het overstelpends aantal slagzinnen en ge dichtjes een goede keus te doen. De bedoeling van onze prijsvraag bleek goed begre pen te zijn. Gelukkig bleken eenige polderbewoners bereid om ons te helpen de beste slag zin te zoeken, waarvoor wij hen hartelijk danken. Een woord van dank voorts aan de Directie die zoo vriendelijk was een prijs beschikbaar te stellen. -De beste slagzin was Geen grooter schand voort 't polderland dan „Weer een brand Aan den inzender hiervan Sicco Aukema, E 37, Sloot- dorp, viel dus de uitgeloofde p-rijs, het- mooie boek „De Brandklok luidt Alarm" van Guus Betlem Jr. ten deel. Gefeliciteerd Sicco. Een eervolle vermelding verdienen 1. „Zoodra U komt bij een boer in de schuur, doof dan het vuur" van Jan de Caluwé, Zeugweg J 66, Wie_ ringerwerf. 2. „O, vonkje zoo nietig en klein, jij kunt soms zoo'n groote brandstichter zijn," van Bert Koorn. Koning straat 10, Hippolytushoef 3. „Komt niet met vuur in een boerenschuur." .Met de groeten" van Henk Mollema te Wieringerwerf. Onder de vele ove.rige in zendingen bevonden zich ook tal van leuke slagzinnen en gedichten waarvoor wij alle jongens en meisjes die op deze wijze hebben willen medewe-rken aan het bestrij den van branden in onzen polder allerhartelijkst dank zeggen. SPatter. I Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- j ringen N. H. Klomp, Klieft- straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer- meerJ. M. de Graaff, Oudehaven 5b, Medemblik. Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 538. Uitgave Stichting Flevo-Bode Voorzitter G. P. Kistemaker, A 63, Abbekerk. Telef. No. 3 Drukkerij Corn. J. Bosker. Hoofdstr. 14. Hippolytushoef Telef. Hippolytushoef No. lb

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1