UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. DE RUILVERKAVELING. Zaterdag 16 November 1946 Tweede Jaargang No. 1. Redactie - SecretariaatKlieftstraat 12, Klppolytushoef Wieringen. Telel. No. 103. Admlnlitratle en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Behagen. Tel. No. 538. Na 17 u. No. 392. Qiro.no. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan z\0t toekomst Ht blad verschijnt Woensdags en Zaterdafr Abonnementsprijs I 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. KOMT TOT MIJ.... Komt herwaarts tot Mij. allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust. geven. Dit overbekende woord uit het Mattheus Evangelie komt mij telkens weer in de ge dachten. Dit is eigenlijk geen wonder, want de wereld is vol vermoeide en beladene menschen, die hunkeren naar rust. De laatste jaren wa-ren zoo zwaar, wij zijn moe ge worden, moe van alles, licha melijk en geestelijk. Ja dat laatste is wel het ergste, ons hart schreeuwt om rust, en het is zoo onrustig in ons. De oorlogsjaren hebben wij verlangd, gehoopt, als die ellendige oorlog maar voorbij is, dan zal dat onrustige hart rustig worden. Als die schrikkelijke last is weggeno men zullen wij uitrusten En nu Nog is er geen rust, het schijnt wel of wij worden voortgedreven door onzicht bare machten. Bange onrust heeft de menschheid in haar greep, en ons erbij. Wij grij pen naar de couranten, en hangen aan de Radio, wij willen lezen, hooren, het verlossende woord, dat ons bevrijdt van de last die ver moeit. van de angst die ons pijnigt. Wie zal dat bevrij dende woord spreken, Wie Het is reeds gezegd Hier boven staan de woorden uit Matth. 11. De woorden van Jezus Christus die eenmaal stond op de puinhopen van- al de godsdiensten en sprak tot de duizenden teleurge. stelden, die het overal had den gezocht en niet gevon den. God kwam in Christus in de nood der tijden en riep die vermoeide, beladene men., schen toe Kom tot Mij Be proef het nu bij Mij. En Ik zal U rust geven. Al die anderen beloofden het, en faalden daar hun de macht ontbrak. Ik wil het u geven Ik kan het u geven, Want Ik ben Almachtig De zelf de God roept ook ons die vermoeid en beladen zijn deze woorden toe, en Hij is de eenige die het ons werke lijk geven kan. Augustinus de Kerkvader heeft het voor alle tijden en geslachten ge zegd met de woorden „On rustig is ons hart, tot het rust vindt in God." Over de puinhopen van 'onze moderne wereld, over de graven van de millioenen dooden komt God tot ons. die het overal gezocht heb ben. Want dit is waar, de wereld heeft wel gesproken over Christus en het Chris tendom, maar nooit heeft zij Hem aangenomen. Altijd is de wereld Hem voorbijge gaan, tot nog toe hebben al die anderen teleurgesteld .Waarom zullen wij het dan 'nu niet eens met Hem pro. beeren. eerlijk en werkelijk met Christus. De mogelijk heid is er, dat begrijpen wij niet, toch is het zoo, God roept ons Kom tot Mij Waarom roept God ons, die Hem zoo vaak en zoolang voorbij zijn gegaan Is er aan ons zooveel te verdie nen Dat is immers de mo. raai van deze wereld. Waar om God ons roept Omdat Hij ons lief heeftZijn lief de drijft Hem. Dat is alles Daarom wil Hij ons verlos. RAAD WIERINGEN. Op de Woensdagmiddag j.1. gehouden vergadering van den Gemeenteraad, waarin slechts de Heer v. d. Schalie met kennisgeving afwezig- was, deelde de Voorzitter (Burgemeester Kolff) na de gebruikelijke opening o.m mede; dat aan den Heer P. C. ile Haan en Mw. G. de Haan Bosker resp. als ontvanger en waarne. mend ontvanger dei gemeente door den Minister van Binnenl Zaken ontslag uit hun betrekking is verleend met vervallen verkla, ring van alle rechten wegens „ontrouw" in de zin van het Zuive. ringsbesluit. Mej. Jansen heeft hare be noeming in vasten dienst als onderwijzeres aan de O. L. Sch. te Den Oever om finan- cieele redenen niet aan vaard. Zij blijft echter voor. loopig nog in functie. Het benoemingsbesluit werd der halve ingetrokken. Mededeeling is ontvangen dat het uitbreidingsplan is goedgekeurd evenals ver schillende ter vorige verga dering genomen besluiten o.m. de verordening op het kampeeren en die op de Bi oscoopvergunningen. Aanbieding gemeentebe grooting dienst 1944. Op verzoek van den Voor zitter nemen de heeren Mulder, Lukkien en Kooij zitting in de commissie voor onderzoek dier rekening. Voordracht tot toetreding der gemeente als lid van het Instituut voor be. stuurswetenschappen. Door de Ver. van Neder. landsche Gemeenten wordt getracht te komen tot coör dinatie op het gebied van de opleiding van ambtenaren waarvoor in het leven wordt geroepen het Instituut voor bestuurswetenschappen. Er wordt een beroep ge daan op de medewerking van de gemeenten die veel belang hebben bij een goede ambte lijke scholing van het perso neel. Men vraagt f 2.per 1000 inwoners per jaar. B. en W. adviseeren deze bijdrage te verleenen. Conform besloten. Voordracht tot aanvulling van het ambtenarenre, glement en van de veror dening arbeidersovereen. komsten. Eertijds zijn de financiëele consequenties van het ver. sen, van de onrust. Daarom wil Hij ons gelukkig maken. Kom tot MijIk zal u rust ge ven. Wij mogen de Almach tige liefde de teugels van ons leven in handen leggen wij mogen haar ons hart geven. Dat mogen wij, ver moeide en beladene men schen,wat doen wij God wil ons rust geven willen wij het aannemen Zullen wij nu tot Hem gaan en Hem volgen Of gaan wij Hem weer voorbij, en weer een nieuwe schrikkelijke teleurstelling tegemoet O. DEEN. vullen van werkelijken mili tairen dienst door ambtena ren en arbeidscontractanten op bevredigende wijze in de reglementen geregeld. Deze bepalingen zijn echter naar de letter niet van toepassing- op z.;g. oorlogsvrijwilligers uit het ambtenarenkorps. Aangezien deze niet bij an deren ten achter mogen worden gesteld stellen B. en W. voor de bovenbedoelde regeling ook op deze catego rie van toepassing te doen zijn. De Heer Bodde zegt dat de communisten eerst enthousi ast waren voor de dienstne ming voor Indië omdat men in de meening verkeerde dat het er om ging de laatste resten van het fascisme te iiquideeren. Thans is het echter geen strijd meer ten gunste van de arbeidende klasse doch een gevecht om het koloniale bezit terug te brengen in handen van het kapitaal. Daarom is de C.P.N. tegen de werving en de vrijwillige overtuiging die er slechts toe kan leiden dat de oorlog ver der uitlaait en daarom kan men het voorstel niet steu nen. 't Is een strijd gewor den voor de „rubbermagna ten en olieplantages." (De Heer Bodde bedoelde waarschijnlijk rubberplan. tages en oliemagnaten). De Voorzitter antwoordt dat men na de radioberichten van de laatste dagen, hierop nu wel een andere kijk zal hebben gekregen en vraagt of stemming over het voor stel wordt verlangd. Hierop werd niet gerea geerd zoodat het voorstel van B. en W. zonder hoofdelijke stemming werd aangenomen Wijziging' Verhaaïsrege- ling ingevolge de Pen sloenwet. Een paar ambtenaren kun nen eenige diensttijd voor pensioen inkoopen. De ge meente is hiervoor een bij drage verschuldigd van resp. f 399.en f 1465.Volgens art. 42, 3e lid der Pensioen, wet kan deze bijdrage echter op de betrokken ambtenaren worden verhaald. Voorgesteld wordt de ver. ordening zoodanig te wijzi gen dat dit mogelijk wordt. Conform besloten. Vervolgens komt ter sprake het verzoek van eenige plaatselijke muziek- vereenigingen om de z.g. donateursuitvoc. ringen vrij te stellen van Vermakelijkheids belasting. (Het betreffende prae. advies plaatsten wij reeds in ons vorige nummer). De Heer Bosker betoogde dat B. en W. het in hun ad vies doen voorkomen alsof het verzoek van de vereeni- gingen geen enkele redelijke grond bevat en wel met een der gelijken ijver dat men de belangen van de vereeni. gingen over het hoofd heeft gezien. Tegen de heffing van be lasting voor openbare uitvoe ringen ls nooit geprotesteerd. Het betreft hier echter be_ Draglinesilhouetten zijn tegenwoordig heel normaal in het Wieringer landschap. De wroetens graven zich overal door „de goede aarde" heen, reusachtige molshopen achter zich latend. Hier is er een in den Den Oeverschen Koog die juist het spoor van een bestaande „sjaan" heeft opgezocht. sloten avonden voor kunst lievende leden, die de kurk zijn waarop de vereenigingen drijven. Inderdaad betaalt het. publiek de belasting. De huishoudelijke kosten zijn echter 4 x gestegen zoo_ dat de contributie moet worden verhoogd als er dan per lid nog 66 cent belasting moet geheven wordt het te duur. Van de plaatselijke vereen, kan ieder profiteeren. ook de minder gegoeden en de prijs moet voor ieder zijn te be talen. Men spreekt van jeugd verwildering maar de jeugd vindt in de vereeni gingen een veilige haven. Het is opvoedend werk. Dat sommigen alleen lid zouden worden om op goedkoope wijze de uitvoeringen te be zoeken wees spreker met Verontwaardiging van de hand. Op concoursen houden de vereenigingen de eer van Wieringen in de hoogste af. deelingen hoog, waarmede de aandacht op onze ge meente wordt gevestigd en het vreemdelingen verkeer wordt bevorderd. In 1947 organiseert „Har monie" een concours, in 1948 Apollo. Dit brent een bedui dend bedrag aan belasting op en dat ziet men voorbij. Een arme vereeniging kan geen concours houden. Spr verwijt B. en W. kortzich tigheid. Men blijft vasthou den aan de ideeën van nood lijdendheid der gemeente doch door de uitvoeringen van de vereenigingen, die bij alle mogelijke gelegenhe den belangeloos medewerken van belasting vrij te stellen zal men in moreel opzicht veel winnen. De Heer Lukkien acht cul- tureele instellingen van veel belang. Als de gemeente veel belasting int mogen de ver eenigingen wel iets terug hebben. De vermakelijk heidsbelasting is voor hen wel een handicap, men zit op hooge kosten en door ge brek aan zaalruimte moet men de uitvoeringen soms Vervolg 2e pagina. BELASTINGKANTOOR TE ANNA PAÜLOWNA OPGEHEVEN. MAANSTANDEN 1946. Zaterdag 23 November N.M. Zondag 1 December E.Kw. Zondag 8 December V.M. Zondag 15 December L.Kw. HOOG WATER TE DEN OEYER 1946. 18 November 4.17 4.55 19 November 5.27 5.56 20 November 6.21 6.45 Kantoor der directe belas tingen te Anna Paulowna wordt ingaande 1 December 1946 OPGEHEVEN en toe gevoegd aan het kantoor dei- directe belastingen, invoer rechten en accijnzen te DEN HELDER. Betalingen enz. dienen derhalve ingaande 1 Dec. '46 te geschieden aan den Ont vanger te Den Helder. TEXTIEL IN BELGIE VRIJ Reeds op 1 December a.s. zullen alle textielgoederen in België vrij verkocht werden. AANVRAGEN CONSUMEN. TENCREDÏET. De termijn voor het indie nen van een aanvrage voor het consumentencrediet wordt verlengd tot 30 No vember a.s. MINISTER RINGERS GAAT HEEN. Ir. Kraayvanger opvolger De minister van Wederop bouw, dr. ir, J, A. Ringers, heeft de Koningin eervol ont slag uit zijn functie gevraagd met ingang van 15 November. NIEUWE BONNEN." Geldig van 1023 Nov. Bonkaarten KA, KB, KC 612 (Strook No. 2) 477 Alg. 750 gr. suiker, bo ter - hamstrooisei enz. of 1500 gr. jam,, stroop enz. of 1110 gr. (3 pot ten) pindakaas. 478 Alg. 125 gr. koffie. 47—9 Alg. 50 gr. thee. Bonkaarten KD}. KE 612 (Strook No. 2) 48—6 en 250 gr. suiker, 487 Alg. boter hamstrooi sel enz. of 500 gr. jam, stroop enz. of 370 gr. (1 pot) pindakaas Tabakskaart. T 58 2 rantsoenen ta baksartikelen. De Flevobode weer nummer één Na een jaar Het is vandaag een jaar geleden dat het eerste num mer van de Flevobode, met officiëele toestemming van de bevoegde instanties ver scheen. Sedertdien kwam „Het eigen blad, uit eigen streek" 2 x per week uit en het vond zijn weg naar onzen zich nog steeds uitbreiden den lezerskring. Zijn wij &r in geslaagd te brengen wat wij bij den op zet bedoelden Ja en neen. De papierschaarste die ons reeds spoedig gebood op kleineren voet te gaan leven legde onze nieuwsvoorzie ning beperkingen op en wij stonden voor de moeilijkheid om binnen liet bestek van eenige kleine pagina's toch zooveel mogelijk nieuws te brengen. Met de beschikbare ruimte moest worden gewoekerd, onze krant moest worden volgepropt, doch wat zij daardoor aan vlotheid in boette werd ruimschoots ver goed door ons vele nieuws. Onze courant vond haai weg en bewees dat zij in een behoefte voorzag. Het was ook ons doel hierin te voor zien en een blad uit te ge ven zich verheffende boven de partijpolitiek met een objectieve en vooral betrouw bare voorlichting van de be woners van Wie-ringermeer en Wieringen. Uiteraard heeft ons blad een sterken localen inslag. Wij streven er ook geenszins naar het wereldnieuws te copieeren, doch datgene wat in eigen kring de aandacht heeft in den meest uitgebreL den zin in ons eigen blad op te nemen. Niet de sensatie doch de uitvoerige actueele nieuwsvoorziening, 2 x per week en de opbouwende cri_ tiek van ons blad heeft het in wijden kring tot een trou wen vriend gemaakt.. Dat bewijzen ons groot aantal abonné's (reeds is een oplaag bereikt van boven de 3000) en de vele sympathiebetui gingen die wij in den loop van dit jaar mochten ont vangen. De laatste weken mochten wij weer op het oude formaat verschijnen, hetgeen bij den eersten verjaardag van ons blad op hoogen prijs wordt gesteld en waarvan wij bij de uitvoering van onze ver. dere plannen een dankbaar gebruik hopen te maken. Waar dit maar eenigszins mogelijk is staan wij op de bres voor een juiste voorlich ting van onzen zeer gemeng. den lezerskring. Vandaag draagt de Flevo bode weer het nummer één. De tweede jaargang gaat in. De Redactie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1