UITGAVE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD ?00R WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. Zaterdag 30 November 1946 Tweede Jaargang No. 5. Reaactle - SecretariaatKlleftstraat 12, Kippolytushoef Wierlngen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Tel. No. 538. Na 17 u. No. 392. Giro.no. 149972. Een volk dat kg'rt, Bouwt aan zijn toekomst l »t blad verschijnt Woensdags en Zaterdag" Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. ADVENT. Het jaar gaat sterven Zwart staan de bomen tegen de lucht al's smekende we duwvrouwen. De wind is koud en guur en de heuve. lendej grond van ons eiland ligt troosteloos dor en modde. rigMaar we weten in ai die doodsheid de kiemen van een nieuw leven, dat weel. derig zal uitbotten in de komende lente. En zo gaan we nu denken aan die doodse eeuwen van wachten op de Verlosser, die komen moest. Hij kwam im mers ook als de Goddelijke Lente na de harde winter waarin God vertoornd op het mensdom regeerde „in ijzeren roede." Hoe dieper we ons daarin indenken, hoe schoner het ls Christen te zijn. Vóór Christus 't Leven was zo uitzichtloos, 't Was werken in het zweet, van het aangezicht 't Wasi lijden, 't waren wat genoegens, naar stig bijeengegraaid, maar 't enig uitzicht was ergens een graf met misschien een steen erop of een treurwilg er bo ven. Het leven was een uitmon den in de dood. En die dood was een sprong in het duis ter, een gebeurtenis zonder hoop, zwart en kleurloos en donker, want de dood' was de zoon van de zonde, die ons Adamskinderen allen met de staf beroerde en tot stof veranderde en de menseri plaatste voor gesloten he melpoorten, waar ze konden wachten, wachten steeds en verlangen als bedelaars aan een gesloten Koningspaleis, En de mensen graaiden alle aards genot, naar zich toe. 't Werd een zoeken naar geluk op de wereld. Men trapte op elkander en ver. drong elkander om een kor- Tel genot. Want de ikzucht vierde hoogtij. Maar 't baat te niet.daar ging nog ie mand met de mens mee over zijn levensweg, iemand die niets zei, maar naar wien hij altijd op moest zien en dat was de dood. De dood, die maar volgde om eens zijn knokelige hand te leggen op de schouders en dan. De dood, die alle wereldse geluk zou weg jaren.... en dan. De dood, die de mens zou voeren van het pad der tij delijkheid naar dat der eeuwigheid.... en dan. O, dat verschrikkelijke en dan De mensen konden zich ware tuinen van geluk plan ten, dat baatte niet er kwam immers zeker een ogenblik dat de dood stuk hagelen; ■zou al die kostbaar geteelde rozen van vreugde. En eeuwig en altijd te moe ten denkenen dan Maar nu gaat- het Kerst kind geboren worden. Nu gaan zijn kleine handen de grendels van de Hemelpoort wegschuiven. Nu gaat Gods milde liefde weer warm en goud uitschijnen over de aarde. Nu zijn we HemelerfJ genamen en paradijsprinsen geworden. Nu leven we in de1 DE VOLKSHOOGESCHOOL. Vijftien jaren geleden deed het Volkshooge. schoolwerk zijn intrede in ons land. Hoewel over het algemeen in landbouw kringen voldoende bekendheid met dit werk mag worden verondersteld meenen wij goed te öoer* hiervan eens een samenvatting te geven. Op het punt, waar de drie Noordelijke provincies aan elkaar grenzen, ligt de oude boerderij „Allardsoog," waar ongeveer vijftien jaar gele den het Volkshoogeschool- werk werd aangevangen Sedert 1932 werden hier tal' van cursussen gehouden en na een klein begin klein van opzet, maar groot van gedachte heeft de Volks_ hoogeschoolidee zich reeds voor den oorlog, maar vooral na de drukkende jaren van de bezetting over het gehee. Ie land verbreid. Niet langer is het „Al lardsoog" de eenige Volks hoogeschool, er zijn er na dien nog een viertal tot stand gekomen. Het woord Volkshoogeschool heeft een bekenden klank gekregen in Nederland. Velen vragen zich evenwel nog af Wat is en wat wil de Volkshoogeschool De gedachte van de Volks hoogeschool kwam uit Dene marken, waar zij reeds lan ger dan 100 jaar bestaan. In Nederland gaf men er een geheel eigen vorm en inhoud aan, door zeer sterk de idee van de arbeidsgemeenschap van Prof. Eugen Rosenst.ock te laten doorwerken. Het werk hier te lande was evenwel geen kl'akkelooze navolging van de buitenland- sche voorbeelden en het werd sterk bepaald door den geestelijken toestand van De dood „Want waar de mens op aar. de wandelt, daar wandelt een geraamte met hem mee," I blijde zekerheid, dat we „Gods kinderen genoemd worden en het, ook zijn.' (I Jo. Hl 1). Paulus zegt heel de jubel uit die de kerstmis over de aarde komt brengen Hij heeft ons immers de waar digheid verleend, dat wij deel mogen hebben aan het lot der heiligen in het volle lichten Hij heeft ons ont rukt aan de macht der duis ternis en overgebracht naar het rijk van Zijn Beminden Zoon in wien wij de Verlos sing bezitten de vergiffenis der zonden door de kracht van zijn Bloed. (Col. I 13 en 14.) Het Kerstkind zal zorgen dat. we na onze dood een eeuwigheid van hemelgeluk hebben. Als wij zijn twee grote ge boden involgen Godsliefde en naastenliefde. Denkt U in de Advent eens aan de blijde heerlijkheid van Christen te zijn. Denkt eens aan de triestige somberheid van een leven zonder eeuwigheid. En leeft „vervuld met de kennis van Gods wil. in alle wijsheid en geestelijk in zicht." (Col. I 9). Dan is uw leven zonnig en blij. een jubelende opgang naar God. Dat. is de mooiste Kerst- voorbereiding. Pastoor. ons land in de beginjaren van de crisis. Het werk richt zich tot de volwassenen uit alle dee_ Len van ons volk. Het leidt niet op voor een examen of een diploma, doch bedoeld een school te zijn voor het leven, waar over de levens vragen in hun diepste betee- kenis een bezielende voor lichting wordt gegeven. De Volkshoogeschool wil de jonge volwassenen vor men tot waarachtige Neder landers met groot verant woordelij kheidsgevoel en een sterk saamhoorigheidsge- voel. Hoe bereikt zij haar doel Zij wil dit bereiken door jonge menschen, uit alle bevolkingsgroepen, geduren de eenigen tijd in kost- schoolverband Ibijeen te brengen. Hiervoor geldt een minimum leeftijd van 18 jaar. Gedurende den tijd, die men op de Volkshoogeschool doorbrengt, vormt men daat' een levens- en werkgemeen schap. Samen wordt er in de ochtenduren gewerkt op 'n land. en tuinbouwbedrijf men eet tezamen, terwijl de middaguren gedeeltelijk aan sport, zang of muziek wor den, bewijd. In de lessen worden zoo wel de cul'tureele_ en soci ale geschiedenis van Neder land, als de maatschappelijke vraagstukken van het heden en de plaats van ons land hi de wereld besproken. Hier werken en genieten menschen van alle rang en stand en van verschillende geloofsovertuiging. Na de bevrijding Reeds op 4 Mei 1945 kon op de Volkshoogeschool te Bakkeveen een cursus wor den gehouden, nadien zowel daar als op de andere scho len elders door meerden gevolgd. Na de bevrijding bezoch-| ten ongeveer 3200 personen een of andere cursus tijdens week.einden en op bijeen komsten van korteren of langerenl duur. Het Volkshoogeschool- werk is geheel zelf standig, 't Hoogeschoolwerk heeft be halve de bijdragen van le den en donateurs, geen vaste bron van inkomsten. Ook van de overheid werd tot dusverre geen subsidie ont vangen. In aanmerking nemende dat de exploitatie van één school plm. f 25.000.per jaar vergt is het begrijpelijk dat de Vereeniging tot Stich ting der Volkshoogescholen in ruimen kring propaganda maakt om leden en dona teurs te winnen. Voor zoover ons bekend zijn reeds de volgende Volks-1 hoogescholen in gebruik j genomen „Allardsoog" te Bakke. veen, „Diependaal" te Mar- kelo, „De Zandhoeve" te Bergen, „Overcinge" te Ha. I selte, „Oldorp", te Uithuizen j en zijn de plannen in uit voering voor „Huize Eer beek" te Eerbeek, waartoe Eerbeek's burgerij reeds een flinke stoot in de goede richting gaf door zich ga rant te stellen voor de huur, Zooals in Denemarken in 1864,, na den ongelukkigen oorlog tegen Pruisen de Volkshoogeschool de stuwen de kracht is geweest in de geestelijke en cultursel'ej herleving, zoo kan thans j ook in ons land, nu wij den oorlog gewonnen hebben maar deze vrede nog moeten winnen, de Volkshoogeschool van groote beteekenis zijn wanneer zij er in slaagt aan de jongeren voldoende bin ding, inzicht en bezieling te geven. de Gr. Mechanisatie Een cursus van de Volkshoogeschool In aansluiting op het artikel over de Volkshoogeschool, vestigt o.gop verzoek van de Leiding der V. H, te Ber gen, de aandacht van de jon-^ gere boerenzoons en landar beiders uit de Wieringermeer; op de wintercursus "De me chanisatie en haar gevolgen" welke van 6-23 Dec. a s. zat worden gehouden op de Volks hoogeschool te Bergen [N.H.jj Op deze cursus zullen de volgende vragen worden be-| handeld Welke gevolgen zal de mechanisatie hebben voor ons persoonlijk leven Welke eischen zullen hierdoor aan boer, tuinder en arbeider wor den gesteld. Zal het klein be-| drijf moeten verdwijnen Kan de coöperatie in dit verband een nieuwe beteekenis krij gen Waar zal de toenemen de bevolking van het platte land een plaats vinden In de stad, of zal emigratie nood zakelijk zijn of zal het platte land zelf ge~industrialiseerd worden Welke gevolgen zal dit alles ook hebben voor am bachtsman en middenstander Wat leert ons de ontwikke ling van de mechanisatie op het platteland in andere landen zooals Engeland en Rusland Diverse sprekers zullen hierover inleidingen houden, terwijl in onderlinge studie kringen daarover van gedach ten zal worden gewisseld. Velen voor Ut hebben reeds; kennis kunnen nemen van het prachtige werk der Volks hoogeschool, Zij keerden altijd zeer voldaan huiswaarts en waren zonder uitzondering enthousiast over al hetgeen men op zoo'n cursus leert en' ervaart. Aan hen, die reeds' een dergelijke cursus volgden,) behoef ik dan ook geen op-j wekking tot deelname te rich-| ten. Aan hen, die nog geen) kennis maakten met het Volkshoogeschoolwerk, zou ik willen zeggen doe het zoo spoedig mogelijk. Te meer waar het hier een speciale cursus betreft over zoon bui tengewoon belangrijk en inte ressant onderwerp. De kosten bedragen f 45.- Opgaven en inlchtingen zoo spoedig mogelijk aan het adres: Volkshoogeschool, Bergen, N.H. Ir. L. R DIJKEMA. WIERINGEN. Betere financiëele vooruitzichten voor de gemeente. Enkele cijfers. Nóg noodlijdend Steunverleening vrapgt nog f 55.000.—. Fblitieke delinquenten kosten f 10.000. De eerste na.oorlogsche begrooting der gemeente welke Donderdag j.1. door den Gemeenteraad werd behan deld, geeft eenige hoopvolle aspecten. De balans veronderstelt voor den gewonen dienst een nadeelig slot van f 14039,41, aanmerkelijk min der dus dan wij gewend wa ren (voorheen pl'.m. f 60.000.) Dit beteekent dus, dat, in dien nog f 14.000.kan wor den „gevonden", de gemeen te haar financieele zelf standigheid zal' hebben her wonnen. Onmogelijk is dit in de toekomst niet, indien althans de uitgaven niet te zeer verzwaard worden en de inkomsten zich in stijgen de lijn zullen blijven bewe gen. Er moet op de dubbel tjes gelet worden. Het tekort zal door het Rijk moeten worden bijgepast en zoolang dat gebeurt blijft Wieringen het preadicaat „.noodlijdend' behouden. DE UITGAVEN Vele posten van uitgaaf toonen een aanmerkelijke vermindering, of zijn geheel geschrapt, zooals uitgaven voor luchtbescherming, be waking van gebouwen, radio toestellen e.d. De bezettingskosten zijn gereduceerd van f 180.000— tot, f 500.De kosten: oor logsslachtoffers (steun geë_ vacueerden e.d.) terugge bracht van f 58.000.tot f 50.000.—. De Overbruggingssteun vo. rig jaar f 5300.vervalt. Al deze kosten worden ove rigens geheel van het Rijk terugontvangen. Anderzijds geven vele pos ten, geheel ten laste der ge meente komende, welke in oorlogstijd „sluimerden" weer vrij groote verhoogingen De Straatverlichting kost weer f 1800 T.B.C.-bestrij. ding van f 453.- op f 4000.— gebracht. Ook zijn nieuwe posten ingevoegd welke de nieuwe tijd meebrengen, b.v. voor woningvordering, raming f 900.—. Een nieuwe zorg is ook de ondersteuning van politieke delinquenten en hunne betrekkingen. Men verwacht dat dit f 10.000.— zal kosten en dat de gemeen te slechts f 7500.— van het Rijk zal terugontvangen Een strop alzoo van f 2500.— De post. onderhoud straten en wegen vertoont slecht1 een geringe verhooging. Ma: teriaal'schaarste belet die verbeteringen aan te brengen die met het oog op de slecht te toestand der wegen ge. wenscht zouden zijn. Aan. schaffingskosten van mate rialen. schrijf, en bureau behoeften (vervallen port vrijdom voor de gemeente) vergen hoogere uitgaven evenalfc de loonsverhoogin- gen. Het een ieder naar den zin te maken j Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt MAANSTANDEN 1946. Zondag 1 December E.Kw. Zondag 8 December V.M. Zondag 15 December L.Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1946. 2 December 1.45 2.19 3 December 2.56 3.36 4 December 4.14 4.48 Aan kosten steunverlee ning- werkloozen, in de oor logsjaren nihil, verwacht men thans een uitgave van f 24580.Dit bedrag komt echter bijna geheel terug van het Rijk. Zorgelijk blijft de ten las te van de gemeente komen de post. ondersteuning van armlastigen, thans geraamd op f 30.200.—, (v.j. f 26000 en huisvesting behoeftigen f 6000.kosten ziekenver pleging f 7500.en kosten geesteszieken f 6800. Van de geheele kosten van ondersteuning blijft ongeveer f 55.000.ten laste der ge meente. Men hoopt f 1600. te kunnen terugvorderen (v. j. f 4000,-.) Tenslotte zijn ook de alge- meene onderwijskosten ver zwaard. Alle diensten vergen wegens verzekering en on derhoud van gebouwen, ver lichting en verwarming, meer uitgaven. DE INKOMSTEN Aan inkomsten heeft de gemeente naast de uit.kee- ring per inwoner krachtens de wet financieele verhou ding (totaal f 70.000), de belastingen als hoofdbron. Deze vertoon en een gun stig beeld. De opbrengst wordt geraamd op f 75000— De zwaarste postuitkeering Rijk ondernemingsbelasting f 40.000.zal vermoedelijk Volgend jaar afzakken, we gens de algemeene daling van de bedrijfsuitkomsten. DE SCHULDENLAST De kapit.aaldienst toont een nadeelig saldo van on geveer f 17000. De schuldenlast der ge meente is in de oorlogsjaren sterk afgenomen en bedraagt thans f 211.300.—. (in 1939 f 341.000.) De jaarlijksche aflossing bedraagt momenteel f 21250.- Aan rente wordt, f 7375.50 betaald. Schager Markt. Schagen, 28 Nov. 1946. Aangevoerd 140 Paarden f 200—1300 20 Veulens f 150—400 11 Tijdkoeien f 425—560 14 Gel'dekoeien (mag), f 350—475; 31 Idem (vetté) Centrale 2 Kalf. koeien f 650—700 23 Vaar zen f 300425 38 Pinken Centrale 16 G-raskalveren Centrale 33 Nuchtere kal-' veren Centrale 61 Schapen (ma.) f 4065 20 Idem (vette) Centrale 40 Over- houders f 4055 6 Gras. kalveren f 120—225 4 Bok ken en Geiten f 1035 104 varkens (vette) Centrale 36 Biggen f 10—25 41 Ko nijnen en 40 Kippen vastge stelde prijzen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1