UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. EEN BIJZONDERE DAG. BEKENDMAKING. Woensdag lï December 1946 Tweede Jaargang No. 8. Redactie - SecretariaatKlieftstraat 12, Sippolytuslioef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie B. J. Ridder, Markt A 84, Behagen. Tel. No. 538. Na 17 u. No. 392. Giro.no. 149972. Een volk dat iSelt, Bouwt aan zijn toekomst l >lt blad verschijnt Woensdags en Zaterdag* Abonnementsprijs I 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces 1 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. Nog is er geen reden tot uitbundige feestvreugde, nog moet er veel, zeer veel gebeu ren in het zwaarst getroffen gebied van ons land, doch deze llen December is een dag, waarop men zich een oogenblik realiseert, dat men op den goeden weg is, den weg naar het volledig her stel LANDBOUWNIEUWS. PRIJZEN DER AltKERBOUSVFRODUCTEN VAN DEN OOGST 1917. Het lag aanvankelijk In de bedoeling reeds dit na jaar over te gaan tot vast. stelling van de prijzen dei- akkerbouwproducten van den oogst 1947. Hoewel tijdig kennis geno men kon worden van de kostprijsberekening van het Landbouw-Economisch In stituut, blijft er ten aanzien van enkele factoren, die in vloed cp het prijspeil dienen uit te oefenen vooral wat de internationale verhou dingen betreft. een groote mate van onzekerheid be staan, zoodat bezwaarlijk reeds thans tot definitieve prijsvaststelling kan worden overgegaan, aldus bericht het Ministerie van Landbouw Visscherij en Voedselvoorzie ning. Het algemeene streven om te komen tot prijsverlaging kan echter ook bij de vast stelling der prijzen van de akkerbouwproducten van den oogst 1947 van invloed zijn Voorts zal er bij de prijs stelling rekening mee gehou den dienen te worden, dat het in het. belang der voed selvoorziening en ter bevor dering van den expert drin gend noodzakelijk blijft de productie zoo hoog mogelijk op te voeren. Daar meer nog dan het absolute prijspeil de verhou dingen tusschen de prijzen der verschillende producten van belang zijn voor de vast stelling van het bouwplan ligt het in de bedoeling de thans geldende verhoudin. gen, behoudens enkele cor. recties, te handhaven. Deze correcties hebben betrekking op een relatieve verlaging van den prijs der groene erwten en een aanmerkelijke verhooging van den prijs van het lijnzaad. Voor stroovlas zal geen richtprijs worden vastge steld. Ten aanzien van kar. wijen blauwmaanzaad dient rekening gehouden t.e wor den met. prijzen, die afhan. kelijk zijn van hetgeen in de importlanden voor deze producten bedongen kan worden, eventueel onder vaststelling van een mini mum, dat niet hooger gesteld zal worden dan de kostprijs Een jaar is het alweer geleden, dat aan Hare Majesteit de Koningin het droog vallen van onzen polder kon worden gemeld. Een bijzondere dag, van_ vast. Er is ook veel gekan- daag. Nog versch ligt het| kerd, doch al met al ligt er in ons geheugen hoe vorig tusschen de elfde December jaar op 11 December het van het vorig jaar en thans „verlossende" peil van 5 m| een periode, waarin ondanks N.A.P. werd bereikt. Niet veel meer dan slik en troostelooze ruïnes waren bloot gekomen en niet ten onrechte werd de Wieringer- meer in de groote pers aan geduid als „het land van de zwevende daken." We kunnen ons voorstel len, dat het merendeel der geëvacueerde bewoners niet erg hoopvol terugkeerde van een eerste bezoek aan wat eens zijn woning, winkel of boerderij was. Puin, mod der Er is aangepaktDit staat ontzaglijk veel moeilijkhe. den veel', zeer veel werd ver richt. De boer en zijn medewer kers hebben geploeterd, ge sjouwd vanuit het verre evacuatie_oord, dag in, dag uit. De oogst beloofde een suc ces te worden, doch werd een drama. Regen, -steeds maar Weer, wekenlang. Doch nimmer versagen, was ook hier het parool. En al zullen de baten de lasten niet veel overtreffen, hier werd een plicht, meer dan een plicht volbracht WH mm De aanblik die den polder dezen zomer reeds bood. De middenstander en de arbeider, de ambtenaar en de gezagsdragers, zij allen stonden schouder aan schou der in den schier hopeloozen strijd tegen den chaos. Uit dezen strijd is wat. ge boren. Het onberedeneerde vallen, kerkherstel, pakhuis, en scholenbouw, zij vallen nog niet erg op in de onaf zienbare vlakte van onzen grooten polder. Honderden gezinnen keer den reeds terug, de zakenlie den bleven niet achter. Nog kankeren maakt plaats voor onlangs vormde de terugkeer practische raadgevingen en der Beurs een mijlpaal op daadwerkelijke hulp. I den weg naar het goede van Het puin werd geruimd. Herstelde boerderijen nieuwe noodwoningen, tal van particuliere herstelge- zonder ondernemersloon,, en van een maximum, dat niet beneden de thans geldende richtprijzen zal liggen. weleer. In de dorpen wordt ge bouwd. Honderden arbeiders zien uit naar hun woning in het eigen dorp. Zij komen terug Het cultureele leven is weer herleefd. Meer nog, veel meer, zou er tot stand gekomen zijn, ware het niet, dat schadere geling en materiaalgebrek hun belemmerenden invloed t ernstiger deden gevoelen., naarmate de bouwplannen talrijker werden. WAARSCHUWING. Burgemeester en Wethouders van Wieringen vestigen opnieuw de aandacht er op, dat het verboden is een gebouw te bouwen, geheel of voor een gedeelte te vernieuwen, te ver anderen of uit te breiden zon der vergunning van hun Col lege (art. 6 der woningwet.) Een ieder wordt ernstig ge waarschuwd tegen overtreding van dit artikel, daar in het vervolg tegen overtreders streng opgetreden zal worden. Zonder vergunning uitgevoerde bouwwerken zullen op kosten van den overtreder worden afgebroken, Wieringen, 5 Dec. 1946. Burgem, en Weth_ voorn., L. C. KOLFF. De Secretaris, VAN DUIN. Dat mag het kosten Ontbijtkoek naar gelang van kwaliteit, per 200 gram 21—25 cent Kantkoek p. Kg. verpakt hoogst, f 1.- onverp. f 0.90 (Officieel vastgestelde maxi mumprijzen, medegedeeld door het Min. van Landbouw, Visscherij en Voedselvoorzie ning.) C, B. T. JB. Terug in eigen huis, na het „binnenhalen" van den eersten oogst van het vertrouwde land, dat een jaar geleden nog niet vrij was van het water was wel de dankbaarheid waard, die de Voorzitter, de heer K- van der Veen, ƒ,1. Woens dag uitsprak ter gelegenheid van de eerste vergadering in Hotel Smit. In dezelfde vergadering werd besloten aan een com missie uit de leden, op te dra gen rapport uit te brengen in zake een pensioenregeling voor arbeiders in den land- tuinbouw, zulks naar aanlei ding van een daartoe strek kend ingezonden stuk. Regeling van de pacht ei en het mantelcontract 1947-'48 leverde stof tot bespreking. Besloten werd een lid af te vaardigen naar een cursus het conferentie-oord. Teneinde een ledenactie op touw te zetten, zal op Donder dag 12 December a.s. een pro paganda-vergadering in samen werking met de Boerinnen- en Jongerenorganisatie worden belegd. Op deze bijeenkomst welke zal worden gehouden in Hotel Smit, zal de voorzitter van Provinciale afdeeling van den C. B. T B., de heer P. v.d. Heuvel het woord voeren, ter wijl het programma tevens vermeldt declamatie door Mw, Thoma, Het een ieder naar den zin te maker} Door- een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1946. Zondag 15 December L.Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1946. 12 December 10.57 11.25 13 December 11.52 14 December 0.20 0.48 15 December 1.17 1.47 WAT ONS BEZIGHIELD. Blijkens een uit Den Oever ontvangen bericht heeft Sinterklaas Donderdagavond ook nog gelegenheid gevon den een onverwacht bezoek te brengen aan de trainings avond van „Wiron", waar hij deze vereeniging complimen teerde met het. behaalde kampioenschap en vervol gens bestuursleden en spe lers stuk voor stuk op het matje riep. Actieven en tra gen, goeden en kwaden, al len werden onder handen genomen en moesten dokken voor een nieuw aan te schaf fen bal'. De trainer,, de heer de Boer kreeg een prachtige mand met fruit. Tot zoover, bravo Sinterklaas. Overigens waren de gedra gingen van dezen Sinterklaas wel heel merkwaardig toen hij de gelegenheid, zich voor een uiteraard eerbiedig ge hoor te kunnen hoeren spre ken, te baat nam, om steke lige en voor een deel onjuis te opmerkingen te lanceeren, gericht o.m. tegen het plaat selijk wettig gezag en mee ningen en opvattingen te verkondigen, die vermoede lijk slecht strookten met eigen wenschen en verlan gens. Een en ander in het be lang van een eendrachtige samenwerking aller vereeni- gingen en den opbouw van Oost-Wieringen. B. en W. en de Raad heb ben daarvecr geen begrip getoond. Zij verwaarloozen sport, en cultuurleven op Oost-Wieringen en vergeten eenvoudig dat daar vereenL gingen bestaan die verlan gend uitzien naar een mooie sport-^en muziektuin, waar voor de burgerij reeds f 8000 bijeenbracht. De vereenigin- gen floreeren immers want zij brengen de gemeente jaarlijks een aardig somme tje belasting op. En nu wil men nog geld voor het behoud van den molen Neep, dat. gaat te ver. Eerst de muziek- en sporttuin. Sinterklaas vond B. en W. en de Raad stout en wil hen dit jaar tot zijn groote spijt zijn bezoek ont houden. Het spijt ons voor dezen Sinterklaas dat hij een zóó eigenaardige opvatting heeft gehad van zijn taak, te zijn een weldoener der mensch- heid, door het mom van mij ter, witte baard en Bis schopskleed te misbruiken om zich onledig te houden met beuzelingen die op zijn minst genomen misleidend zijn en slechts kunnen be werkstelligen dat verdere tweedracht wordt gezaaid in onze reeds in zoo velerlei opzicht, verwrongen samen leving. Het had o.i. meer op zijn weg gelegen dat uit zijn milde hand een eerste bij drage of toezegging daar toe was gekomen voor het behoud van een der weinige cultuur-historische monu menten van Oost-Wieringen. de molen. Wat Uw opmerking over de krant betreft, inderdaad Sinterklaas deze is er ook voor Oost-Wieringen (van daag toevallig wel in 't bij zonder) en niet alleen voor de Meer. In dit verband mo gen wij U slechts herinneren aan een strophe uit een lied dat U ongetwijfeld zeer be kend in de ooren zal klin ken „Eerlijk zullen we al les deelen De inundatie en haar gevolgen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1