Tweede Jaargang No. 9. UITGAVE STICHTING NIEUWS- EN VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. DE VLAGGEN WAPPERDEN IN DE W.-MEER. NIEUWE BONNEN. Wieringen. HET VRIJE WOORD! Zaterdag 14 December 1946 ADVEtóW Redactie - SecretariaatKlleftstraat 12, Hippolytushoef Wlerlngen, Telel, No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 04, Behagen. Tel. No. 538. Na 17 u. No. 392. Giro.no. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zi& toekomst l ïit blad verschijnt Woensdags en Zaterdasr Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. ADVENTSTIJD Wie zal óns de weg wijzen We staan in het midden van de Adventstijd. Gedu rende vier weken voor Kerst mis bepalen de Christenen zich elk jaar opnieuw bij het naderende Kerstgebeu ren. Wij allen hebben onze voorbereiding nodig, al's het om belangrijke dingen gaat. Ook in ons geloof is dit het geval. Het gaat hierin om een persoonlijke beslissing van een bijzondere en zeer grote draagwijdte. Voor de vrome gelovigen is de Adventstijd, waarin zij zich telkenjare opnieuw richten naar de komst van dat Kerstkind, een bij uit stek gezegende tijd. Er zijn er ook voor wie Kerstmis niet of niet meer spreekt de innerlijke bete kenis ervan heeft plaats ge maakt voor het huiselijke gezelligheidsfeest, voor de draaiende gramofoonplaat met zijn Kerstliederen of de radio met zijn speciaal pro gramma op die tijd van het jaar. We staan midden in de Adventstijd. Daarmee zullen velen onzer midden tussen twee werelden staan De wereld van het Kerstkind, den goddelijken Lichtdrager, en de wereld die door men sen zelfs wel tot een hel, en zeker vaak tot een plaats van diepe duisternis wordt gemaakt. Advent doet ons dat duidelijk bewust wor den midden in advent, midden in de wereld en midden in de verwachting van het komend Kerstlicht. Er was ééns een ster die den wijzen uit het Oosten de weg wees. Ons mensen van'deze tijd is het niet meer mogelijk om ons op datzelf de teken van die tijd te oriënteren. Wij hebben sinds dien het volle teken ontvan gen Jezus, den Godsgezant, met zijn eeuwige, goede, blijde boodschap van God tot mensen gericht. Waar vindt de wereldbur ger van deze dag trouwens van alle tijden een hou vast Niet in mensen, noch in zich zelf, laat staan in de politiek of bepaalde om standigheden of plaatsen. „Buiten God is 't nergens veilig." Deze klassieke woor den zijn van toepassing voor elk schepsel. Die waarheid is levend gemaakt door Jezus' leven. Hij brengt licht van God in duisternis van mensen. Hij breekt door aardse wanden heen. Wij staan midden in Ad ventstijd zo staat Hij te midden van ons, van die we reld die uit zoekers bestaat. Zij zullen vinden het licht nl. waar eens die ster heen wees, als zij dat ook werke lijk zoeken, maar dan zullen zij veel moeten verlaten, 't Geldt de keus tussen eigen menselijkheid waar men 't in elk opzicht mee wil wa gen, of Gods liefde en kracht die mensen licht geeft waar zij niet meer uit eigen duis ternis kunnen komen. J. V. d. Winden. De rentmeester-dijkgraaf Ir. Ovinge heesch de driekleur vóór het Domeinkantoor te Wieringerwerf. Dat mag het kosten Wild panklaar Wilde eend Fazantenhen f 3.50 f 6.50 Woensdagmorgen 9 uur Plechtig werden de vlaggen geheschen. Te Lutjekolhorn geschiedde dit door Burgemeester Log gers, te Wieringerwerf dooi den rentmeester-Dijkgraaf Ir. Ovinge. Verder troffen wij vlaggen aan op de gemalen Leemans en Lely en op vele boerde rijen, noodwoningen enz. Overal in den polder prijkte de Nederlandsche driekleur i ter eere van het feit dat het. droogmaken van den geïnun_ j deerden polder een jaarj geleden met succes werd| beëindigd. Fier, als symbool, van on afgebroken wil tot het .her stel. Zoo herdacht de polder! met zijn reeds teruggekeerde J bewoners dezen bijzonderen dag. -i KEURINGEN VAN TOT DEKKING BESTEMDE HENGSTEN VAN HET TYP*? TREKPAARD. Keuringen van tot dek king bestemde hengsten van het type trekpaard, welke niet zijn ingeschreven in een stamboek van een stam. boekvereeniging, zuilen met goedkeuring van den Minis ter van Landbouw, Vissche. rij en Voedselvoorziening gehouden worden te Hoofd dorp op 6 Januari 1947 te Raalte op 10 Januarite Rotterdam op 22 Januari te 's_Hertogenbosch op 23 Januari en te Goes op 31 Ja nuari. Wanneer men voornemens is om een hengst van het type trekpaard, die niet is ingeschreven in een stam boek van een stamboekver_ eeniging, op een van de bovengenoemde keuringS- dagen te doen keuren, dan dient men daarvan ten min ste drie weken vóór den datum der keuring kemiis te geven aan den Directeur van het Veeteeltwezen, Af. deeling IV der Directie van den Landbouw, Bezuiden, houtscheweg 30, 's_Graven. hage. RAPVERBOD VAN BOOMEN Het is verboden, boomen en andere houtopstanden te vellen, of te rooien zonder kapvergunning. Deze vergunning kan wer den aangevraagd bij den Directeur van het Staats- boschbeheer te Utrecht, Mu_ seumlaan 2. Vruchtboomen met uitzondering van no_ teboomen en knotwilgen mogen zonder vergunning worden gekapt of gerooid. Schajer Markt. Schagen, 12 Dec. 1946. Aanvoer en prijzen waren als volgt 35 Paarden f 500 —1350 13 Tijdkoeien f 400 —600 3 Stieren Centrale: 12 Geldekoeien, mag f 300— 450 20 vette koeien, Centr.; 8 Kalfkoeien f 500700 6 Vaarzen f 250400 22 Pin ken, Centrale 5 Graskalve ren, Centrale 20 nuchtere Kalveren, Centrale 105 mag. Schapen f 55110 84 vette Schapen, Centrale 20 Over. houders f 3550 4 Gras_ koeien f 110—200 6 Bokken en Geiten f 2040 138 v. Varkens, Centrale 26 Big gen f 10—26 80 Konijnen en 70 Kippen vastgest. prij zen. Mededeeling. Degene die zich thans opgeeft als abonné van de Flevobodey ontvangt de tot 1 Januari a.s. verschijnende nummers gratis. 's Avonds was de beurszaal in Middenmeer de plaats waar men tesamen kwam om in treffende saamhoorigheia de aanhankelijkheid en trouw aan den polder te demon- streeren. Dat de herdenking van den elfden December voor ons Wieringermeerders een goe de traditie moge worden. Geldig van 8 t.m, 21 Dec, Bonkaarten KA, KB KC 612 Strooknummer 4, 51-4 Alg, 100 gram bloem of kindermeel, 51-5 Alg, 200 gram gedroogde Zuidvruchten, 51-6 Alg, 250 gr, waschpoeder, 51-7 Alg, 500 gram jam 51-8 Alg, 125 gram koffie 51-9 Alg, 100 gram thee 51-lA Res, 51-5B Reserve 51-4C Res, 1 Kg. appelen of peren. Bonkaarten KD, KE 612 Strooknummer 4, 52-5 Alg. 200 gram gedroogde Zuidvruchten 52-6 Alg. 250 gr, waschpoeder 52-7 Alg. 500 gram jam 52-8 Alg. 1 Kg. app. of peren 52-3D Res, 100 gram bloem of kindermeel Tabakskaart T 62 2 rants. tabaksartiitelen De bonnen voor fruit blijven geldig t.m, 18 Januari a.s, Rantsoenboonen voor voedings en genotmiddelen, n (Het Centraal Distributiekan toor deelt mede, dat de rant soenbonnen voor voedings- en genotmiddelen voorzien van de letter D en bet artikelnum mer na 21 Dec, niet meer gel dig zijn. Worst van clandestien vleesch. Ambtenaren van den C.C.D, vonden ongeveer 150 Kg. onge keurd rund- en varkensvleesch in een geheimen kelder onder j een kolenkist bij een slager, in Putten. De slager werd in verzeker-j de bewaring gesteld. LANDBOUWJEEPS KOMEN EIND DECEMBER AAN. De eerste tweehonderd z.g'. landbouw jeeps zijn thans uit Amerika naar ons land af gezonden. Eind December zullen ze aankomen. Deze jeeps wijken af van het gewone type door een lage versnelling, een zwaar dere koppeling en een inten sievere koeling. Omtrent de verdeeling staat nog niets vast Zeker is, dat lang niet alle gega digden er een toegewezen zullen krijgen. BON VOOR UITSLUITEND JAM. Het is noodzakelijk, den betrekkelijk grooten voorraad jam bij den groothandel en de winkeliers te verminderen en meer in overeenstemming te brengen met den huldigen omzet. Daarom zal voor één maal en wel in deze week, een bon worden aangewezen, welke uitsluitend recht geeft op het koopen van 500 gr. jam. Op dezen bon mag dus geen ander boterhamsmeersel of -Strooisel en evenmin suiker worden afgeleverd. Deze hoeveelheid jam zal eerst na de feestdagen in mindering van het suiker rantsoen worden gebracht. Op 3 Januari zal derhalve in plaats van een bon voor 750 gram suiker een bon voor 500 gram suiker worden aan. gewezen. ALLE MOTORRIJDERS KRIJGEN EE» RIJVERGUNNING? De minister is voornemens rijvergunningen voer mo torrijwielen te laten verval len. In afwachting hiervan kan ieder, die een motorrij wiel bezit, een rijvergunning krijgen. Als algemeene voor. waarde daarvoor wordt een verbod van het rijden oj Zondag gesteld. DEN OEVER. Aanvoer Vischafslag in de week van 27 Dec. Bot 2853 kg Witvisch 580 kg Snoekbaars 577 kg Spiering 242 kg Sardien 6318 kg Toters 1029 kg Schar 658 kg Nest 86210 kg; Garnalen 3365 kg Kabel jauw 668 kg Wijting 1643 kg Schol 2482 kg Haai 54 kg Tarbot 277 kg Rog 56 kg Tong 3045 kg Wul ken 5135 kg. SUCCES NIEUWS. Programma voor Zondag 15 Dec. 1946. Succes IAhrends V.C. I Aanvang 2 uur. W.vogels 2Succes 2 v. 9 u. Succes 4JVC 2 aanv. 10 u. De wedstrijd Succes 3Tex. Boys 2 is uitgesteld. Maandag 16 Dec. a.s. is het 12 Va jaar geleden dat Mr. Lauwrence in het huwe lijk trad. Jongens als wij Zondag allen een klein offer offer meebrengen, dan kun nen wij hem een verrassing aanbieden. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Oïe men op de wereld vindt. - MAANSTANDEN 1946. Zondag 15 December L.Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1946. 16 December 2.18 2.51 17 December 3.26 4. 2 18 December 4.37 5. 9 Mijnheer de Redacteur Gaarne zag ik het onder staande in uw blad opgeno men. Volgens uitlatingen op een Sint_Nicolaasfeest te Den Oever zou ik gezegd hebben „dat het met de vereenigin. gen uitstekend gaat, want jaarlijks ontvangt de ge meente een aardig sommetje belasting van hen." Dit is een verkeerde voorstelling van zaken. Ik heb juist altijd beweerd, dat de vereenigingen geen belasting betalen, maar dat deze wordt geheven van het bezoekende publiek en dat de vereenigingen niet an ders hebben te doen dan. evenals b.v. bij de loonbe lasting door de werknemers geschiedt, de belasting te innen en af te dragen. Dat gebeurt dan ook algemeen. Ook te Den Oever wordt bij de ingang van de zaal van het publiek f 0.20 per persoon geheven hiervan wordt 16 2/3 cent afgedragen, zoo- dat de vereenigingen er dus nog een kleinigheid beter van worden. Ik moge Sint Nicolaas van Den Oever verzoeken in het vervolg mijn woorden juist weer te geven en geen ver keerde stemming te maken. Met dank voor de plaat sing, MAASKANT. H._hoef, Dec. 1946. NIEUW STOPTEEKEN VAN DEN CUNTRALEN CONTROLE DIENST. Controleurs van den Cen- tralen Controle Dienst geven thans bij duisternis weer het officiëele stopteeken met een verticaal op_ en neerbe. wogen rood licht. Li tegenstelling met be richten in enkele bladen, is dit stopteeken wettelijk vast gesteld en het niet gevolg geven hieraan, dus strafbaar. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft- straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer- meer J. M. de Graaff, Oudehaven 5b, Medemblik. Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 538. Uitgave Stichting Flevo-Bode Voorzitter G. P. Kistemaker, A 63, Abbekerk. Telef. No. 3. Drukkerij Corn. J. Bosker. Hoofdstr. 14, Hippolytushoef. felef. Hippolytushoef No.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1