UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. NIEUWE BONNEN. Zaterdag 21 December 1946 Tweede Jaargang No. 11. üeaactle - SecretariaatKlleftstraat 12, Kippolytushoe' Wlerlngen. Telef. No. 103. Administratie en directie B. J. Ridder, Markt A 84, Behagen. Tel. No. 538. Na 17 u. No. 392. Giro-no. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn inkomst ht blad verschijnt Woensdags en Zaterdag Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces 1 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. VERWONDERING. „En allen die het hoorden, verwonderden zich." Lucas 2 18. Een christelijke opvoeding heeft toch ook een enkel nadeel. Zeker, zij heeft vele en groote voordeelenleder, die haar genoten heeft, zal er dankbaar van kunnen spreken. Maar er is een na deel. Wij weten alles zoo goed. De kerstgeschiedenis bijvoor beeld kennen wij letterlijk. Wilt. gij het hooi-en Wij zullen het opzeggen, woorde lijk. En wij wijzen u op alle kleine trekjes in het ver haal geen daarvan is ons ontgaan. Pas op Nu ontgaiat ons alles al het ongehoorde in deze geschiedenis, al hot. verbazingwekkende. Als de herders vertellen wat zij gehoord hebben over dat kindje, geboren in dien stal te Bethlehem, verwon, deren zich allen. Dat ontbreekt ons al te vaak de verwondering. Het kerstfeest brengt ons in rep en roer wat een zorg en voorbereiding vragen al die kerstfeestvieringen Maar de kerstboodschap doet ons niets, of wij haar geïooven of niet. Wie ver wacht met Kerstmis iets verrassends En dat is toch de bedoeling. Als Maria de woorden van den engel hoort en gelooft. i'3 zij ontroerd en haar mond vindt de woorden voor dien prachtigen lofzang Magnificat. En als Zacharia het be richt van, den engel ver neemt en niet gelooft, wordt hij met stomheid geslagen. In die dagen gebeurt er iets, als de kerstboodschap verkondigd wordtzij brengt ontroering en ontsteltenis teweeg zij dwingt tot een beslissing gel'ooven of niet gelooven. Men zegt wel eens. dat de moderne mensch zich over niets meer verbazen zal na alle ellende, die over ons is heengegaan, na alle teleur stelling, die ons deel is ge worden. Nu, wat betreft het vernuft der menschen om het leven op aarde tot een hel te maken, wil ik dat aan nemen. Maar op Kerstfeest wordt uw aandacht gevraagd niet voor het vernuft der men schen. maar voor de liefde van God. Is dat misschien nog een verrassing voor u, die al lang met. God hebt afgedaan God is nog niet klaar met u zijn hart gaat nog steeds naar u uit. En gij, gij die alle kleme trekjes van het kerstverhaal zoo goed kent, hebt gij ai ontdekt tot uw verbazing, zoo. dat gij er stil van werdt, dat een groot geheimenis over blijftde grond van Gods eeuwige liefde voor u 0 De kerstboodschap moet. een verrassing voor ons zijn of het is de kerstboodschap niet. de boodschap van het Christus_kind. En zij roept ons op tot een beslissing, tot geloof „Komt, verwondert u hier, menschen, ziet, hoe dat u God bemint J. GERMANS. LANDBOUWNIEUWS. INVENTARISATIE VAN PAARDEN, SCHAPEN EN PLUIMVEE 1946. Uit de inventarisatiecij- fers van de in Mei j.1. ge houden tellingen' van het Centraal Bureau voor de Statistiek is. wat betreft de cijfers voor paarden,, schapen en pluimvee, een duidelijke vooruitgang waar te nemen. Het totaal aantal paarden nam in 1946 met 9.561 toe en bedraagt 355.184 Van dit aantal werden in hoofdzaak in den landbouw gebruikt 304.977 die-ren en buiten den landbouw 50.207. Voor 1945 bedroegen deze cijfers resp. 301.612 eii 44.011. Tengevolge van den grooteren aanfok in 1943 en den import na den oorlog steeg het aantal' paarden van 3 t.m. 12 jaar aanmerkelijk. Het aantal schapen maak te een sprong van 49.572 tot 558.318 tegen 488.746 in 1945. De pTuimveestapel begint zich te herstellen, doch de moeilijke voedersituatie is oorzaak, dat het tempo niet zoo hoog is, als aanvankelijk verwacht werd. Niettemin nam het totaal aantal toe met bijna 8 millioen en steeg van 31118.196 in December 1945 tot 11.046.144 in Mei 1946. Dit laatste aantal dient gesplitst te worden in 10.915-449 hoenders en 130.695 eenden. Het aantal hennen bedroeg in 1946 3.283.327 waartegenover 1.713.964 hen nen en hanen in Dec. 1945. DE LANDBOUW EN HET HANDELSVERKEER MET DE FRANSCHE ZONE De op 4 December in Ba den—Baden tot- stand geko men regeling voor het han dels. en betalingsverkeer tus- schen Nederland en de Fransche Zóne in Duitsch. land, kan worden beschouwd als een begin van het na- oorlogsch herstel van onze economische relaties met Duitschïand, hetgeen ook voer onzen land. en tuin bouw van groote bet.eekenis is. Tot nu toe hadden uitslui tend incidenteele transacties plaats men herinnert zich onze groenteleveranties aan de Britsche Zóne doch volgens de thans gesloten overeenkomst zal tot 30 Juni 1947 een geregeld handels verkeer met de Fransche Zóne mogelijk zijn. De om vang van de geprojecteerde goederenuitwisseling is in verhouding tot onzen vroe- geren handel op Duitschïand weliswaar nog gering tusschen 2 a 3 millioen gul den maar als resultaat van de in uitstekende ver standhouding gevoerde be sprekingen zijn niettemin enkele voor onzen landbouw belangrijke posten in het accoord opgenomen. Zoo zal de Nederlandsche export naar de Fransche Zóne o.m. bestaan uit landbouw. en visscherijproducten, terwijl uit de Fransche Zóne o.a. landbouwmachines tegemoet, kunnen worden gezien. Welke tak van sport zag het Kerstmannetje Dit is de titel van den grooten radio.luisterwedstrijd, welke op 26 December om 22 uur uitgezonden zal worden over Hilversum I door de A.V.R.O. De prijzen, die men kan winnen,, zijn bijzonder aan trekkelijk, doordat de Nederlandsche Eersteklasvoetbal verenigingen niet alleen een groot aantal gratis entree- kaarten voor een hunner competitiewedstrijden in 1947 ter beschikking stelden, doch ook abonnementen voor alle in dit seizoen nog tespelen thuiswedstrijden, ook eventu- eele kampioenwedstrijden Doordat naast deze sport- prijzen nog vele andere aantrekkelijke prijzen worden uitgeloofd, is het voor iedereen zeer aanlokkelijk om aan dezen radio.luisterwedstrijd deel te nemen. De oplossingen moeten op een briefkaart, waarop ten minste 40 ct. aan postzegels extra is geplakt boven de frankeerwaarde, ingezonden worden aan het Fonds Nooagebieden, Paleisstraat 1, den Haag. De baten van dezen luisterwedstrijd komen geheel ten goede aan dit fonds, dat tot nog toe twee millioen gulden aan de diverse noodgebieden VoOr algemeene sociale doel. einden kon uitkeeren. Er is echter nog veel meer noodig, zoodat wij rekenen op gen groote stroom van briefkaar ten met veel extra postzegels. Mededeeling. In verband met de a.s. feestdagen zal ons blad vol gende week slechts éénmaal verschijnen n.1. op Dinsdag 24 December. Advertentiën en copie gaarne vóór den Zondag in ons bezit doch uiterlijk Maandagmorgen 9 uur. Hetzelfde geldt voor het begin van den daarop vol genden week voer ons Oude, jaarsnummer Nieuwjaarsgroeten gaarne direct na de feestdagen af te geven. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Ole men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1946. Maandag 23 Dec. N.M. Dinsdag 31 Dec. E.Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1946. 19 December 5.38 6. 5 20 December 6.30 6.54 21 December 7.16 7.35 22 December 7.54 8.12 Zondagsdienst van de artsen. Vanaf Zaterdagmiddag 16 u. t.m. Zondag 24 uur 21 hm. 22 Dec. 1946. Aanwezig de artsen Beeker, Boerema en waar nemer Boumans, Brand Hoogkamer, Koning, Schreu. der, Spits, Veenis. Afwezig de artsen de Boer, de Groot, Groen- hart, Olree, van Slooten van der Sluis, Swaters,, Tams. ma en Werner. 53-1 54-1 54-1 54-2 54-1 54-1 54-1 PRAKTIJKVRAAG STUKKEN 53-2 BIJ DE VLASTEELT. Een belangrijk vraagstuk bij de Nederlandsche vlas_ teelt is de rassenkeuze. On danks het. feit, dat het ras- sensortiment in ons land niet groot is, slaagt. men over het algemeen er wel In een keuze te doen uit de bestaande soorten. Een tweede punt uit de praktijk van de vlasteelt vormt de zaaiwijze van het vlas. Vooral in het Noorden van ons land staat dit on derwerp in het middelpunt van de belangstelling. Ten slotte wordt vaak de vraag gesteld op welke wijze men heb machinaal geplukte vlas het beste kan bewerken. Teneinde op deze vragen een antwoord te kunnen for_ mul'eeren, heeft de Afdeeling Voorlichting van het Minis terie van Landbouw, Vis scherij en Voedselvoorzie ning den Fleer P. Kuizenga. assistent bij het Nederlandseb Vlasinstituut uitgenoodigd, over dezen praktij dvraag- stukken een radiocauserie te houden. De Heer Kuizenga spreekt Maandag 23 December a.s. te 19.45 uur over den zen der Hilversum I in de Ru briek ten behoeve van den Landbouw, voorbereid in sa menwerking met de Afdee ling Voorlichting van het Ministerie van Landbouw, Visscherij en Voedselvoorzie ning. Denkt U er om uw Nieuwjaars-annonce tijdig op te geven Van 22 December t.m. 4 Ja nuari zijn de volgende bonnen geldig Bonkaarten KA, KB, KC 701 Strook No. 1. 53-1 800 gram brood 53-2 400 gram brood 53-1 125 gram boter 53-2 125 gram margarine of 100 gram vet 53-3 250 gram margarine of 200 gram vet 53-1 4 liter melk 53-2, 53-3 3 liter melk 53-1 100 gram vleesch 400 gram vleesch Alg. 200 gram kaas 53-2 100 gram suikerwerk 53-3 Alg. 1 ei 53-4 Alg, 750 gram suiker, bo terhamstrooisel enz, of 1500 gram jam, stroop 53-1B Reserve 1600 gr, brood 53-1C Res. 800 gram brood 53-2B Res. 200 gram kaas Bonkaarten KD KE 701 Strook No. 1. 800 gram brood 250 gram boter 125 gram margarine of 100 gram vet 12 liter melk 54-2 100 gram vleesch Alg, 100 gram kaas 54-2 Alg. 100 gram suikerwerk 54-3 Alg. 1 ei 54-4 54-5 Alg. 250 gram sui ker of boterhamscr. erz. of 500 gr, jam, sLoop 54-1D Res. 800 gram broed 54-lE. Res. 500 gram rijst, kinderm. of -biscuits Tabakskaarten enz, T 63 T 64 2 rants. tabaks artikelen 200 gram chocolade en- of suikerwerken 2 rants, tabaksar ikelen 100 gram chocolade cn- cf suikerwerken B.kaarten MA, MB, MC MD 701 Strook No. 1 800 gram brood 250 gram margarine of 200 gram vet 5 liter melk 300 gram vleesch 200 gram kaas 250 gram suiker, boter- strooisel en-of 500 gram jam, stroop, enz. I Voor de week van 29 De- j cember t.m, 4 Jan. zullen GEEN bonnen meer worden aangewezen. V 64 63 X 64 53-4 531-4 53-4 53-4 53-4 53-4 Belasting Perikelen. HEFFINGEN INEENS. De aangiftebiljetten voor de Vermogensbelasting zul len vermoedelijk nog vóór het einde van het jaar aan de belastingplichtigen wor den toegezonden. Evenwel zal niet dadelijk aan allen die voor een aanslag in de heffingen ineens in aanmer king komen een aangiftebil jet worden toegezonden. Aan een aantal belastingplichti gen zal deze toezending eerst in 1947 plaats hebben. Er zijn twee modellen aan giftebiljetten, n.1. model A voor natuurlijke personen en model B voor lichamen. Te gelijk met deze aangiftebil jetten wordt een beknopt voorl'oopig aangiftebiljet (mo dellen Aa Bb) toegezonden. Indien deze voorloopige aan giftebiljetten behoorlijk in gevuld ter inspectie worden terugbezorgd binnen den op de aangiftebiljetten A en B vermelden termijn, wordt voor de inlevering van het volledige aangiftebiljet, een uitstel verleend van vier maanden. Aangezien voor de invulling van het voorloopige aangiftebiljet, een termijn van één maand wordt gege ven, heeft men dus vijf maanden tijd om het volle dige aangiftebiljet in te vuï- (en. Aan de hand van de voor loopige aangiften zullen voorloopige aanslagen in de heffingen worden opgelegd. Aangezien de afwikkeling van de geldblokkeering op deze aanslagen wacht, is het van het grootste belang de voor. loopige aangiftebiljetten tij dig ter inspectie in te leve ren. Laten de boekhoud- bureaux hieraan ook volledig medewerken Ten slotte wordt nog opge merkt. dat voor de bereke ning van de waarde van het effectenbezit ten behoeve van de voorloopige aangif te door den Minister van Financiën een speciale koerslijst zaï worden vastge steld. W. V. De in de bonnenlijst vermei ie nummers van de bonkaar ten MA, MB, MC en MD 701 hebben betrekking op de ex tra-rantsoenen, geldende voor cijzonderen arbeid en aanstaan le en jonge moeders en wor- len periodiek in het bezit van ieze bonkaarten gesteld. Petroieumbonnen. Voor het tijdvak 22 Decem ber tot en met 1 Febr, a.s. zijn le bonnen 53-5 en 54-6 Alge neen aangewezen voor het koo- pen van twee liter petroleum, NIEUWE BUSDIENST. Maandag 23 Dec. a.s. gaat een nieuwe dienstregeling in op het. traject Den Oever Den Helder v.v., welke nu weer geheel aansluit aan de nieuwe treinenloop. Alle bussen, met uitzonde ring van de eerste bus uit Den Oever, hebben voortaan' in Anna Paulowna een wacht tijd van 15 min. Den OeverDen Helder. Vertrek Aank. Aank. d. Oever A. Paul. d. Held. N.Zo. 6.— 6.45 7.15 N.Zo. 6.30 R 7.15 7.15 8.— 8.45 8.—R (schoolb.) 9.30 9.15 10.— 10.45 N.Zo. 10.15R 11.10 11.15 12.— 12.45 13.15 14.— 14.45 N.Zo. 14.15R.B. 15.15 15.15 16.— 16.45 N.Zo. N.Zo. N.Z. N.Zo. 16.- N.Zo. 16.45R. vanaf H.hoef. 17.30 17.15 18.— 18.45 19.15 20.— 20.45 Den HelderDen Oever. Vertrek Aank. Aank. d. Held. A.Paul, d. Oev. N.Zo. 7.15R tot H.-hoef Aank. 8. 7.30 8.— 9.— I.45R.B. 9.45 9.30 10.— 11.— II.30 12.— 13.— J.2.30R.B. 13.30 13.30 14.— 15.— 15.30 16.— 17.— 16.R (schoolb. tot H.hoef A. 16.30) N.Za. 17.30 R 18.30 17.30 18.— 19.— 19.30 20.— 21.— 20.45R 21.45 Verkl. der teekens. N.Zo. niet op Zondag R. Rechtstreeks R B. Rechtstr. via Breez. MINDER VLEESCH Begin Januari zal de ver strekking van 100 gram boven het rantsoen van 400 gram per persoon per veertien dagen - welke exrta verstrekking lan gen tijd is volgehouden - voor- loopig worden stopgezet, Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wiè- ringen N. H. Klomp, Klieft- straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer» meer J. M. de Graaff, Oudehaven 5b, Medemblik. Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad- vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 538. Uitgave Stichting Flevo-Bode Voorzitter G. P. Kistemaker. A 63, Abbekerk. Telef. No. 3. Drukkerij Corn. J. Bosker, Hoofdstr. 14, Hippolytushoef Telef. Hippolytushoef No.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1