UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. SFkSrTefHH'lr-3 S2 irliF1 SsrT- Woensdag 5 Februari 1947. Tweede Jaargang No. 23. JUaxxctle - SecretariaatKlieftstraat 12, Kippolytushoef Wieringen. Telex. No. 103 'dmlniiitratle en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Tel. No. 538. Na 17 u. No. 392. Giro.no. 149972. Een volk leeft, Bouwt aan zgi&oekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags- Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. DE COMBINE. WIJ SPRAKEN MET Naar wij vernemen, zal op Donderdag 13 Febr. a.s. des nam. 2 uur, te Middenmeer een algemeene vergadering van de Vereeniging voor Bedrijfsvoor lichting in de Wieringermeer worden gehouden. Op deze vergadering zal b.a. het woord gevoerd worden door Ir. Bakker-Arkema, over de COMBINE. Een onderwerp dat momen teel ongetwijfeld in het brand punt van de belangstelling der leden staat. DE GROENTENEXPORT NAAR DUITSCHLAND. De levering van winter, greenten aan de Engelsche bezettingszone van Duitsch_ land ten behoeve van de burgerbevolking, heeft in het algemeen, behoudens stag natie der vorst, een viotj verloop. Tot 1 Januari 1947 v/as in totaal reeds ongeveer 37.000 ton hoofdzakelijk koolrapen, witte kool, gele kool en peen uitgevoerd hetgeen aanmerkelijk meer j is dan volgens schema was geprojecteerd. In December ondervond de export vert- r ging door de vorstperiode, waardoor aan den wensch j van de Britsche bezettings_ j autoriteiten om vóór Kerst mis aanzienlijke hoeveelhe den te importeren, niet ge heel kon worden' voldaan. Van den voorgenomen ex port van 19.0Q0 ton geduren de December kon wegens den vorst slechts 8.400 ton worden uitgevoerd. De leveringen van 1 Octo- ber t.m. 31 December 1940 hebben drie millioen gulden (in Ponden Sterling) opge bracht, hetgeen in vergelA king met den totalen export van versche groenten over. 1946 ad 50 millioen gulden' een niet te verontacht.zamen deviezenopbrengst beteekent. Bovendien en dit is van veel grootere beteekenis heeft deze met de Engel- schen getroffen regeling on zen tuinbouw behoed voor de ellende van een overvoer de markt, waardoor een mo gelijke vernietiging van g-ro en ten kon worden voor komen. Zooals men weet, is deze export van wintergroenten vastgelegd in het. in het na jaar van 1946 tusschen de 'Nederlandsche Regeering en heb Engelsche Ministerie van Voedselvoorziening gesloten contract, waarbij is overeen gekomen. dat Nederland in cle periode van 1 Oct. 1946 tot 1 Mei 1947 95.000 ton Wintergroenten zou leveren aan de Engelsche bezettings zone in Duitschl'and. De verst, die in Deeembef als spelbreker optrad, blijft J een onzekere factor, zoodat j het onmogelijk is voorspel.-; lingen te doen over het ver. j ioop van dezen export in de I komende maanden. Indien j geen verdere stagnatie op.' treedt, zullen de verdere transporten regelmatig naar Kaldenkirchen plaats heb ben... van waaruit de Engel'- sche autoriteiten de voor., j ziening in hun zone verzor. gen. Naast de levering van win- tergroenten voor de burger bevolking van cle Britsche, zóne, heeft regelmatig ex pert van groenten plaats naar de Engelsche en Ame. kaan sche bezetting? troepen in Duitschland, welke res-j pectievelijk ongeveer 3.000 en 200 ton per maand be draagt. EEN KAMPIOEN VAN NEDERLAND. J. Blaauboer, de man, die in een week twee kampioenschappen opzijn naam -wist te brengen. „Hallo, met Blaauboer U spreekt met de Flevo-Bode. Mogen wij straks even bij U' aankomen voor een stukje in onze krant Een amicale stem aan den anderen kant van de lijn ant woordt met „Ja zeker. U bent welkom' j Zoo zijn we door helder; vriesweer op weg getogen en' na een klein halluurtje bij de boerderij aan den Groetweg aangeland. De ontvangst is allerpret-; tigst en reeds dadelijk is het schaatsenrijden het onderwerp met den nieuwen Kampioen, terwijl zijn gastvrije ecHtge-i noote met een kop koffie en een heerlijk koekje de aan-; trekkelijkheid van de huise-, lijke sfeer weet te verhoogen. j Op onze vraag wanneer, onze kampioen niet schaat senrijden is begonnen, verne-1 men we, dat hij reeds op zijn] dertiende jaar als alle Hol-] Iandschc jongens, de gladde' ijzers heelt aangebonden. Dat| was in zijn geboorteplaats,! „Wanneer nam U voor de] eerste maai deel aan een of-] ficieele wedstrijd zoo luid; de onze tweede vraag. „Dat was in 1933, in de Beemster. 'K behaalde daar op een nationalen wedstrijd den 4en prijs. Ondertusschen heeft de' heer Blaauboer een kastje vanj den wand genomen en toont! hij ons met een glunder ge zicht zijn talrijke tropheën, in den vorm van medailles: Hier bij wacht ons echter nog een; verrassing, want in dezelfde1 kast hangen broederlijk naast! elkaar de medailles van Mw.' Blaauboer, die eveneens een sportieve figuur blijkt. Niet bp de schaats, 'doch in de athletiek blinkt zij uit. Dan komt het hoogtepunt van ons bezoek, den kam-, pioensbeker van Nederland voor het schoonrijden, vorige week in Heiloo door den heer; Blaauboer behaald. IIit is een geweldig groote zilveren be ker, die door den gelukkigen bezitter op zijn Noordhol - landsch „een echte mots' wordt genoemd. In den loep van on«. gezel lig praatje blijkt, dat ook in dit geva de appel niet vet van den boom is ge'a len. De heer Blaauboer stamt uit een echte schaatsenrijders-} familie, die deze typiscn Htl- landsehe sport sedert vele ja ren met succes beoefend. In 1917 was het de vader van den heer Blaauboer, die het zelfde kampioenschap be~. haalde, terwijl zijn tante Mw,; de Boer-Blaauboer tot vier maal toe het Dameskampioen-: schap van ons land behaalde. Gevraagd naar leuke voor-, vallen uit zijn schaatsenrijders- loopbaan luidf het antwoord van Blaauboer „Ja, da's wel Jeuk om even te vertellen, Het was 'in 1941, toen ik, cp-! gewekt met de 3e prijs uit Bergen naar huis toog. Enkele dagen later ontvingik ech'.er bericht, van den Secretaris der orgamseerendo vereeniging om de behaalde medaille te rug te sturen, daar ik niet de 3e doch bij nader inzien de vierde prijs had gewonnen." Da', de toestand van het ï]i een belangrijke rol speelt, blijkt wel uit de mededeeling, van den kampioen, dat hij' voor het eerst van zijn leven! ideaal ijs had gezien op de baan in Den Haag, waar hij Vrijdag met Mw. Rommelaar- Timmermans het kampioen schap Zuid-Holland voor pa-f ren behaalde. „Wat zijn Uw plannen en, wenschen voor de naaste toe komst" aldus onze laatste viaag. Hierbij kijkt de stoere 36-jarige crak in het schoon rijden op de schaats ons even] aan en zegt lachend. „Het winnen van het kampioen-; schap voor paren, dat morgen |j.l. Zondag) te Heiloo verre-, den wordt. Uk rijd dan weer; met Mw. Rommelaar-Timmer-1 mans, een dochter van m.m groote concurrent den heer Timmermans te Schagen. Dm] is het wachten weer op het volgende seizoen en een' beetje geluk voor de toekomst om in het bezit van den, kampioensbeker te blijven. Dit laatste zegt hij schert-] send, want Jan Blaauboer is een sportieve kerel. Hij is blij met het behaalde resultaat. Zal hij in de toekomst voor bij gestreefd worden, dan zal hij den nieuwen kampioen nar.! telijk de hand schudden. Pro paganda voor de spórt, voor zijn sport, ligt hem ook na' aan het hart. Dit is ook de reden, dat hij ons wat heeft willen vertellen. Dankbaar voor de genoten gastvrijheid en voor hetgeen wij vernamen, verlaten wij dit; sportieve echtpaar. De kraag wordt opgeslagen en de bivakmuts opgezet, want a! lachen de schaatsenliefheb- bers, wij krantenmenschen vin een vorst van 6 graden al nel erg genoeg. J, B. AI weer een kampioenschap Bij de te Den Haag gehou den wedstrijden om het kam pioenschap schoonrijden voor paren van Zuid Holland, wist onze landskampioen Jan Blaau boer met Mw, Rommelaar- Timmermans uit Schagen be slag te leggen op den titel. Proficiat Blaauboer. DE RESULTATEN VAN DE WALVISCH VAART. Naar wij van bevoegde zijde vernemen, blijven de vangst resultaten van de Ne_ derlandsche" walvtsehvaart- expeditie met de „Willem Barendsz" beneden de ver wachtingen. Op internationale confe_ j venties is ter voorkoming' van uitroeiing van de walvisch bepaald, dat de gezamenlijke expedities (er zijn er ditmaal 13) maximaal 16.000 z.g. blue whale units,'! waarvan de „Willem Ba rendsz" er 132 voor haar rekening heeft genomen. Gerekend naa-r den eb'Ur van de vangstperiode, had de productie naar verwachting' ca. 370 eenheden moeten bedragen. JAARBEURS WORDT UITGESTELD. Dc voorjaar,■vbeursr die va:; 117-20 Maart zou worden ge houden. wordt thans georga niseerd van Dinsdag 15 lot Donderdag 24 April a.s. De vlieger ging niet op. Een export-firma in het Westen van het land heeft op geraffineerde wijze buiten de veiling om een groote partij druiven gekocht en deze in een koelhuis in het Oosten van het land doen opslaan om een gunstig moment voor den export af te wachten, 1 De firma werd veroordeeld tot een boete van f 250.- met verbeurdverklaring van de in beslag genomen druiven en het fust. Dit beteekent voor de firma een nadeeltje van f 21.000.- GEEN UITBREIDING VAN DEN HOENDERSTAPEL. De positie van het veevoeder in ons land is van dien aard, dat het niet mogelijk is in het komende seizoen tot een uit breiding van den hoendersta pel te komen. Er mogen ongeveer 4 milli oen kippen worden gefokt. Aanslagbiljetten V.A.B. Het een ieder naar den Naar wij vernemen zullen de maken aangiftebiljetten voor den uw voorlocpigen aanslag voor de DoOT eeI1 elkesn bemind, Vermogensaanwasbelasting, die Zijn de moeilijkste zaken er hun beroep van maken bil-' dg wereld jetten voor anderen in te vul len later mogen worden inge- leverd dan oorspronkelijk was vastgesteld. De termijn is MAANSTANDEN 1947. thans verlengd van 1 Maart' Woensdag 5 Februari V.M. tot 1 Mei 1947, op welk tijd- Woendsag 12 Februari L.K. stip de inlevering dient te zijn geschied, daar de aanslag HOOG .WATER TE anders zonder meer door den DEN OEVER 1947. (Inspecteur zal worden opge- i 5 Februari 8.17 8.42 legd. 0 Februari 9. 5 9.23 De verdeeling van de kuikens 7 Februari 9 50 10.11 Werd bij de verdeeling vanj 8 Februari 10.32 10.53 de kuikens in het vorige broed I seizoen er naar gestreefd eiken' boer weer in het bezit te stel len' van kippen, dit jaar zal de verdeeling zoo worden inge-' richt, dat de kippen komen ^op die bedrijven, waar het hou-j LANDBOUWNIEUWS. N.acultuur van vroege aardappelen, In aansluiting op een vorig den var- kippen.voorheen een 'berieht. wordt er thans .de heiangrijke broh van inkom-| aandacht op gevestigd, dat sten was. daar veel voorzichtiger met dezen grond omgegaan. Dooi een karteering, voorafgaan de- aan-de inpoldering, wa ren gebieden bekend, waar_ waarde zeer laag werd aan geslagen. Bij het onder wa ter baggeren van de kana len (tochten zijn in den NoordoostipoMer practüsch De Wieringermeer en den Noordoostpolder. (2) Vergelijking met b.iile Zuiderzeepolders. HET BAGGEREN DER I KANALEN. In de Wieringermeer zijn zoowel de "kanalen ais toch- ten onder water gebaggerd.! De grond, welke hierbij werd verplaatst, is op vastgestelde' afstanden uit die kanalen, en tochten door z.g. „onaer_ lossers" we&r op den oor. spronkelijken zeebodem ge_! stort. Dezen stortgrond her. kende men bij het droogval-1 len aan kopj'es van !/2 m. tot! 1 m. hoogte, die men, zeer i onregelmatig verspreid, prak. tisch overal aantrof. Vooral j in de sectie G kwam deze grond zeer veel voer. Bestond die stortgrond uit. oude zee klei of wad-ldei, dan was ze practisch onbegaanbaar. Vooral aan den rand van de kopjes was de massa zeer week. Het eenige voordeel van dezen stortgrond was, dat men in de afgesloten plassen tusschen de hoopen nog wel eens een behoorlijke, portie paling kon vangen, v/elk voordeel echter zeer persoonlijk was en niet af_ i woog tegen de algemeene bezwaren. Het laat zich begrijpen, dat het egaiiseeren van deze massa's grond veel tijd en arbeid vergde en dat er hoo_ ge kosten aan verbonden waren. Behalve met bagger molens is in de Wieringer meer ook nog een tocht ge graven met een electrischen zuiger. Door een drijvende pijpleiding werd hier de op gezogen grond tot op behoor lijken afstand van den tocht afgevoerd. Deze vloei?rond was veel regelmatiger ver deeld dan de stortgrond maar toch zullen de eerste Wierin. germerrwerkers zich deze uitgevloeide grond blijven herinneren door d° volkomen, onbegaanbaarheid er van. Ma het droogmalen van de Wieringermeer bleken de kanalen en tochten weer g^öótende^'s volgesHbd te} zijn. Dit slib is door de bag germolens verwijderd en op! do r-ronden direct langs het kanaal of de tocht uitge vloeid. Ook hieraan waren de- noodi<m bezwaren verbon den. vooral in, het begin was hef. land sleehls bereikbaar Itanes de waterwegen. Hoe vaak gebeurde het daarbij echter niet, dat men wel aan hei- verleenen van bijzondere vergunning voor nacultuur van vroege aardappelen niet •uiorvati&ch geschiedt, indien 1 een teler reeds een aanvrage -li. voor bijzondere teeltrecht wal kon komen, maar dat 3arda„pelcn zoe men dan voor een meer dan jde, nacaltKuur heeft ingediend. Zij, die van dit recht van* nacultuur gebruik v.'ca schen te 100 meter breeden stcook! modder stond, welke men I onmogelijk kon passeeren.Ji*'-u;kuui In den Noordoostpolder kent' ^ï06aanvr-lirenbi? het men de misère van de stort J bruari a's' bl.' bureau van den rovmaaien T "So f f leL 016 Voedselcommissaris. afd. Tuin- mateMede door leering van L LandW;.vhuis, Alkmaar de Wieringermeer is men! N?et meer c1ec,risch dorschen. In verband met de groote imhaarschte arm kolen en dus I ook aan elecir i :.iteit, is het I van het grootste belang, dat van de landbouwkundige het electrisch dorschc.n zoo. veel mogelijk beperkt wordt en dat, daar waar dit maar eenigszins mogelijk is met vloeibare brandstof gewerkt wordt. Het elecl~is-?h dorschen niet vooraf gebaggerd) we-r-j dient waar mogelijk gestaakt den deze in twee keer op te worden. diepte gebracht. i Voor de nog af te dorschen Den eersten keer werd de j producten kan men vloeibare goede, vruchtbare grond brandstof aanvragen bij. den verwijderd en naar de bo. P-B.H. vengenoemde slecht gewaar, npRFFFTNr, ütstrtrt'tib deerde gebieden verplaatst! ^Jappfïf^ v£kU- 10« ingevoerde distributie, dit gestort Sr^de uitgediepte i tegeUl'? voor app®len- per£,n slechts over hetrekkeïuk W0!:den verlaten,, hetgeen SÜ/S™, hte p"y?èn n'llen "worden irvoerd. Allemaal' voordcc len dus. die men in de Wiel rincermeer miste. ja. waar zelfs niet anders dan r len tegenovea- staan. Volledigheidshalve dienen we er nog even op te wijzen, dat de terp in de Wieringer meer ook van stort,grond is gebouwd. Het nut "van deze terp is echter wel zeer twij felachtig wanneer men be denkt, dat ér bij de ondenva,. terzetting van de Wierin gcr_ vrijgelaten. Er zullen, maxi mumprijzen worden vastge steld. waarbij rekening "is gehouden met de kosten van ooslag. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N H. Klomp, Klieft- sfroat 12, TUppolytushoe' Telefoon no. 109. Redacteur voor Wieringer meer J. M. dc Graaf f. Oudehaven 5b, Medemblik. mccw doc<r d- Duils.chers Telefoon No 150 I''uffïheidanwerd "Aebrücht Mark' A Bij hel boven' wutcf komen had, de Noordoc-ipolder dus Uitgave Stichting Flevo-Bode reeds enkcp-- dingen" voer Voorzitter O. P. Kistemaker boven de Weringermeer. Met Abbekerk. Telcf. No. het bovenstaande rijn ecli Drukkerij Corp. J. Bosker ter nog niet alle voordcelen Hoofdstr. 14. Hlnpolytushoef' genoemd. j ppolytushoef No. lfe

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1