UITGAVE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. URK HEEFT ASPIRATIES. Zaterdag 11 Januari 1947 Tweede Jaargang No. 16. Redactie - SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wierlngen. Telef. No. 103. Administratie .n directie R. J. R1 ddear, Markt, A 84, Schagen. Tel. No. 538. Na 17 u. No. 392. Giro_no. 149972. Een volk dat Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. DE STERKE BONDGENOOT. „Dit weet ik, dat God met mij is." Ps, 5610 Dit is een woord van D'avid, die, als op zekere tijd in zijn leven eigenlijk alles tegen hem is, tegen alles in moedig en hoopvol in kan gaan omdat hij zich sterk en machtig weet met God als zijn groote Bond genoot, De mensch, die zooals David, God met zich mee heeft, kan alles aan, kan alles verdragen, alles overwin nen hij gaat met God als £ijn sterke Bondgenoot veilig door leven en zelfs dood heen in God is hem gewaar borgd alles wat hij in het le ven aan hulp en troost noo- dig heeft met God kan zelfs de dood hem niet schaden. Kan echter een mensch wel ooit zeggen „Dit weet ik, dat God met mij is I" Mensch-te-zijn beteekent toch: zondig-mensch-zijn. Mensch-te zijn houdt dus in drager-zijn van Gods vloek om de zonde Kan dat dan, dat ooit God met de mensch, wie ook j Hier ligt het groote geloofs-j geheim. Eén van de namen van den Heere Jezus Christus is „Immanuël", dat is: „God met ons." In Jezus Christus, 'Die de vloek der zonde ge dragen h^eft voor God, kan en wil God zijn met ieder mensch, die in dien „Imma nuël" gelooft. In dat geloof wist David, dat God met hem was. En ieder mensch vindt in dat geloof God als zijn sterke Bondgenoot, Met God I 't Zijn sterke en gelukkige menschen, die dit geloofsgeheim vinden. Met God: dan kan alles, en dan gaat alles goed. Want „als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn „Met God" dan is het nooit hopeloos. Als we allen, temidden van| de zorgen en moeiten van| evacuatie en wederopbouw, met een nieuw jaar vol groo te opdrachten en niet veel spanningen vóór ons, het ge loofsgeheim vinden „dit weet ik, dat God met mij is".... Met God als onze sterke (Bondgenoot komen we door alles heen I En zonder God weet ik niet hoe iemand het in zijn leven, laat staan in zijn sterven, klaren kan, Ds. GOEDE. Residentie van de gecombineerde Zuiderzeepolders MAXIMUMPRIJZEN VOOR KORSTLOOZE KAAS EN SMEERKAAS. Aangezien de regeling, vol gens welke het Bedrijfschap voor Zuivel wijzigingen in de productiekosten van korst. looze kaas en smeerkaas op vangt is ingetrokken, zijn met ingang van 6 Jan. de maximumprijzen verhoogd en zijn thans als volgtvol vette korstlooze kaas f 2.. per kg 40_plus korstlooze kaas f 1.90 per kg. Volvette smeerkaas f 2.- per kg en 40_plus smeerkaas f 1.90 per kg. BINNENKORT EXTRA TABAKSBON. Eind dezer maand of be gin Februari kan de aanwij zing worden tegemoet gezien van een extra tabaksbon als eerste in de toenemende se- <rle, welke zal leiden tot de beloofde rantsoenverhooging. Urk werkt, ja zwoegt om een „positie" in het nieuwe land. Urk wil no. 1 zijn. Urk wil wij citeren het Chr. Nat. Weekblad „Het Urker. land" het „polderbeheer. send middelpunt" zijn. Het gaat Urk als een alledaags Iemand, die plotseling kans ziet president van de U.S.A. te worden. Want, omringd door polders, wil het en weer citeren we het zoeven genoemde blad „het cen trale punt van de gecombi neerde Zuiderzeepolders" zijn. Het polderbeheersend mid delpunt. Laten we eerst eens vaststellen dat Urk geogra. phisch bezien geenszins het middelpunt van de polder is en dat het er niet erg op lijkt dat het een economisch middelpunt zal worden. Toch is een centrale ligging ideaal en eerste vereischte voor een stad of dorp dat een be_ bepaalde streek economisch wil beheersen. Zou Urk inderdaad het polderbeheersend middel, punt worden, dan zou daar uit voortvloeien dat de Rijks. en Gemeentegebouwen daar moeten worden gebouwd. Stel nu dat iemand van Ramspol of van een boerde rij nabij Lemmer iets moet aangeven, of iets met. de Landdrost/ vooropgesteld dat het een openbaar li. chaam blijft-, wat hier min. der ter zake doet persoon lijk te bespreken heeft. De af te leggen afstand bena dert en overschrijdt de twintig kilometer. Emmel. oord ligt nu wel niet be_ l paald dichtbij maar1 is al ver genoeg. We kunnen voor de i rest wel zwijgen over de moeilijkheden die de zaken lui zouden ondervinden als ze hun relaties in Urk had den. Voor transporthaven is echter Urk de aangewezen haven. En dat zal het ook ongetwijfeld zijn. Urk zal ook en nog beter als de an dere polders klaar zijn een goede verbinding met Amsterdam, maar ook met Kampen, Lemmer en Enk huizen hebben. Het ligt dus menselijker, wijs gesproken voor de hand dat het de haven van de polder zal worden, voor in. en uitvoer beide. Men wil „het centrale punt van de gecombineerde Zui derzeepolders" zijn. Of het dit zal en kan worden hangt ons inziens voor een groot deel van de andere polders af. En wel van de ligging van de plaat sen die daarin geprojecteerd zullen worden. Maar dit is een zeer vaag onderwerp waar zeer weinig mensen en misschien nog niemand van die ligging op de hoogte zijn. Toch ligt het ook daarvoor wel gunstig voor zover de situatie door ons te overzien is. Geogra. phisch voldoet het wel aan de eisen die aan een cen_ traal punt gesteld werden j en die wij reeds noemden in het begin yan dit artikel. Wij citeren het volgende uit een artikel in „Het Ur. kerland", welk blad wij reeds aanhaalden. „Om dit ideaal te bereiken (het ideaal van een Centrum van de polder te zijn) moe ten alle Urkers, niemand uitgezonderd, in welke bran che ze ook werkzaam zijn of welke takken van bedrijven ze ook vertegenwoordigen meehelpen met alle innerlij ke krachten te concentreren op dat ene groote doel, want U-rk en Urk alleen heeft daar recht op. Wij roepen U allen op sluit U aan bij de ze vereniging, want een dracht geeft macht ook in de goede zin van het woord. Wij laten ons niet verdringen. Urk no. 1, Urk dorp A. Nu en in de toekomst. Urk het polderbeheersend middel punt." Er straalt een heerlijk ide_! alisme en optimisme uit j deze woorden en het zou misschien wel goed zijn wanneer we allen van een dergelijke idealistische geest j bezield waren. We belusteren hierin dat de Urkers met grote geest drift bezig zijn hun plannen ten uitvoer te brengen. Dit is van een kant bekeken zeer prijzenswaardig. Maar, van een andere kant beke.i ken, rijst de vraag bij ons op Gaat men niet te ver, met de wensen t.a.v. de polder Uit de Nrd. O. P. TACHTIG KOEIEN GEDOOD Het Deensche motorschip „Mercus", dat met 453 koei en uit Denemarken naar Amsterdam op weg was, raakte in een storm, kort; nadat het Esbjerg had ver laten. Door de bewegingenj van het schip werd het vee zeer onrustig en eenige koei en raakte los. Deze beesten echter zaaiden een zoodanige paniek onder hun lotgenoo. ten, dat de een na den an der zich losrukte met gevolg dat vele beesten gedood wer den. MARKTBERICHT SCHAGEN Op de gehouden week markt waren aanvoer en' prijzen als volgt 8 Paarden f 500—1400 8 Tijdkoeien f 375—500 21 Stieren Centrale 12 Gelde. I koeien (mag) f 250450 i 15 Idem (vette) Centrale I 4 Kalfkoeien f 5.50—700 5 Vaarzen f 325 12 Pinken Centrale 13 Graskalveren Centrale 23 Nucht. kalve ren Centrale 35 Schapen (mag.) f, 75100 41 Idem (vette) Centrale 18 Over. houders f 3550 2 Graskal veren f 120—125 13 Biggen f 20—45 18 Konijnen vast gestelde prijzen. De Heer P. J. Cramwinckel benoemd tot Burgemeester van Grootebroek. NATIONALE FEEST- EN GEDENKDAGEN. Reeds eenige tijd geleden heeft de regeering bekend gemaakt, dat de viering van de nationale feestdag, de bevrijdingsdag, zal vallen op Maandag 5 Mei. De plech tigheden ter eere van de slachtoffers van het verzet zijn thans vastgesteld op Zaterdagavond 3 Mei, en de kerkelijke herdenking op 4 Mei. Rattenbestrijding in de Wieringermeer (I.) Mededeeling No. 318. Vereen, voor Bedrijfsvoorlichting in de W.meer. De Pantoffelheld. Voor het tribunaal had zich te verantwoorden de bekende ambtenaar W. W. de Klerk, die tijdens den oorlog werkzaam was op het bureau van de brandstof- voorziening. Toen was hij de machtige, gevreesde groo te heer, naar het scheen al thans, want tijdens de zit ting bleek dat mijnheer thuis niets, maar dan ook niets te vertellen had. Hij mocht van vrouwlief zelfs niet eens Volk en Vaderland lezen, en een N.S.B._insigne mocht hij ook al niet dragen, kortom, dit heerschap was een ware pantoffelheld. Voorzitter „Wanneer las u VoVa dan Verd. „Als m'n vrouw niet thuis was (Hilariteit). Voorzitter: „Wanneer droeg u het N.S. B.. .consigne Verd. „Als m'n vrouw het niet zag." Opeens vloog vrouwlief, die ook ter zitting versche nen was van haar zetel op en krijschte „Ik wilde het beslist niet hebben." Voorzitter „En waarom heesch u op den verjaardag van Mussert de vlag op het terrein van de gasfabriek?" Evenals op vele andere plaatsen komen ook in de Wieringermeer steeds klach ten naar veren over het veelvuldig voorkomen van ratten. Over de schade, die deze knaagdieren aanrich ten, behoeft niet verder te worden geschreven, doch deze is zeker zoo groot, dat het de moeite waard is de ratten te gaan bestrijden. Daarom heeft de Vereeniging voer Bedrijfsvoorlichting in j de Wieringermeer zich in verbinding gesteld met den1 PI. Ziektenkundigen Dienst Afd. Ratten, en Muizenbe. strijding om üizake de be_ strijding van ratten te wor den voorgelicht. Dit heeft ertoe geleid, dat er een ver_ i gadering werd uitgeschre ven, waarvoor verschillende j instantie's en vereenigingen werden uitgenoodigd. Op de_ ze vergadering gaf de P. D. een uiteenzetting van cle mogelijkheden der bestrij- Verd. „Ik spijkerde een vlaggetje aan een lat", en dit antwoord deed de aan wezigen op de publieke tri bune in een daverend lachen uitbarsten. Voorts was de Klerk nog lid van de W. A. geweest, lid Volks dienst, lid der S.S. (Flinke kerels melden zich aanverd. was 62 j aar Ook had hij z'n radio mogen óehouden en had hij gecol porteerd met het Nationale Dagblad. Een vraag van den voorzitter of verd. geïnter neerd was geweest, werd ont kennend beantwoord maar ontlokte den raadsman van verd. de opmerking, dat het thuis heelemaal niet plezie rig was geweest. (Uit Nieuwe Nederlander dd. 4 Jan. 1947.) ding. Hierbij werd opgemerk' dat nu juist het. geschikste tijdstip voor een bestrijding was aangebroken. In de herfst trekken n.1. vele rat ten van het vrije veld naar het bewoonde gedeelte, ter wijl' zij in het voorjaar, wan neer het weer zachter word -, weer naar het vrije veld te rug keeren. De gunstigste periode voor het bestrijden van ratten is dus gelegen in het! tijdvak December t.m. Februari, omdat, de ratten dan grootendeels bij of in de gebouwen vertoeven. Hier. bij komt nog, dat de meeste gebouwen in de Wieringer. meer stuk zijn, zoodat de ratten gemakkelijk kunnen binnendringen. Ook de puin hoopen zijn prachtige schuil plaatsen. Sinds korten tijd zijn er weer z.g. scillapraepacaten in den handel die practiscb onschadelijk zijn voor men schen en andere dan knaag dieren. Dit is juist het mid del, dat voor streekactie's het best gebruikt kan wor den, aangezien er met zwa re vergiften wel eens onge tukjes voorkomen, zooals het vergiftigen van honden en katten. Dit wil natuurlijk niet. zeggen, dat seilla.prae- paraten zoo maar overal neergegooid kunnen worden want het is bestemd om ratten te verdelgen en niet om het door andere dieren te laten opvreten. Wil men een werkelijke rattenpiaag voorkomen, dan dient, er onmiddellijk ingegrepen te werden. De vergadering besloot dan ook in principe over te gaan tot een algeheele be_ strij dingscampagne. De Commissie voor de Rattenbestrijding in de Wieringermeer. Het een ieder naar den zin te maker, Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1947. Dinsdag 14 Januari L.K. Woensdag 22 Januari N.M. Donderdag 30 Januari E.K. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 12 Januari 0. 2 0.26 13 Januari 0.49 1.13 14 Januari 1.37 2. 1 Ir. G. LIENESCH directeur Visscherij. Zooals wij reeds in ons vo- ïg nummer berichtten, is de Heer G. Lienesch, Rijksland- bouwconsulent en Productie commissaris in Noord Hol land, benoemd tot directeur der Visscherij aan het Depar tement van Landbouw, Vis- scherij en Voedselvoorziening. In deze functie zal Ir. Lie nesch tot taak hebben het coördineeren van de organi saties op Visscherijgebied, ter wijl hij voorts stimuleerend zal optreden waar de belan gen van de Visscherij dit ver- eischen. De Visscherij, die op het departement steeds min of meer stiefmoederlijk is be handeld, zal in de toekomst ,meer de aandacht van de Overheid hebben. Ook met het onderzoek naar de methoden van verwerking van het pro duct zal de nieuwe directeur zich bezig houdjen, Ir. Lienesch werd in 1905 te Alkmaar geboren, studeer de te Wageningen voor landbouwkundig ingenieur, werd in '29 adjunct landbouw kundig consulent te Gronin gen en in '32 Rijkslandbouw- consulent te Schagen. tevens directeur van de Rijksland- bouwwinterschool. In 1940 werd hij als productiecommis saris belast met de uitvoering van de bodemproductiewet in Noord-Holland. Ook tijdens de bezetting was de heer Lienesch voor de functie van directeur der Visscherij reeds aangezocht, doch hij heeft daar toen begrijperlijkerwijze voor bedankt. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft- straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaff. Oudehaven 5b, Medemblik. Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 538. Uitgave Stichting Flevo-Bodc Voorzitter G. P. Kistemaker A 63, Abbekerk. Telef. No. 3 Drukkerij Corn. J. Bosker Hoofdstr. 14, Hippolytushoef felef. Hippolytushoef No. 15»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1