UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. NIEUWE BONNEN. Zaterdag 18 Januari 1947. Tweede Jaargang No. 18. Redactie - SecretariaatKljeltstraat 12, sappolytiishoej Wieringen. TeleJ. No. 103. Administratie en directie R. J. R i d d e f, Markt A 84, Schagen. Tel. No. 538. Na 17 u. No. 392. Giro.no. 149972. Een volk dat fg Bouwt aan zij^&ekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.—, per stuk Yan ten hoogste 4 regels. Die in de schuilplaats der Aïlerhoogsten is geseten, die zal ver nachten in de schaduw der Almachtigen. Wat is dit Bijbelwoord ac tueel' geworden in de 20e eeuw. Wie heeft geen schuil plaats gebouwd, wie heeft geen schuilplaats gezocht in de laatste jaren En wie heeft zich veilig gevoeld in de schuilplaats Om veilig heid is het ons allen te doen, daar ging het om, en daar gaat het nog om. De mensch voelt zich niet veilig, hij voelt zich bedreigd. In de vorige eeuw is de stelling uitgesproken de weten schappelijk gevormde mensch, kent geen vrees meer,, omdat hij alles be grijpt. Mooi -gezegd, maar dan is het met de weten schappelijke vorming van ons geslacht, bitter treurig gesteld. Want wij zullen toch niet beweren, dat wij geen vrees kennen. Waarom staan de groote mogendheden zóó tegenover elkaar, waarom handelen en doen de wapen broeders van weleer nu, als of ze vijanden zijn Omdat zij zich niet veilig voelen. Dat besef van onveiligheid, dat is de ellende van deze wereld. Dat doet grijpen naar macht en geweld. Daarom zijn de volkeren, en de men. schen bezig elkander af te breken. Zij zoeken veiligheid •en denken dit te bereiken door de ander af te breken, en te vernielen. Het resul taat is natuurlijk het tegen overgestelde, het wordt hoe langer, hoe erger. En wij weten het allemaal, het gaat niet goed zoo, wij gaan de verkeerde kant op. Maar hoe moet het dan wel De vei ligheid zoeken waar ze is, wij moeten ons veilig weten. Want alleen de mensch die zich veilig weet is een mensch van de opbouw. Ts het dan werkelijk mogelijk dat de mensch zich veilig weet, en ook veilig is Lees nu nog even het op schriftGod de Almach tige is de schuilplaats, waar in wij volkomen veilig zijn en ons ook veilig weten. En die schuilplaats staat altijd en voor allen open, dit is het wonder van Gods liefde, ons in Jezus Christus geopen baard. Ja dat is het. wonder van God. Zoodra de volkeren vluchten in deze schuilplaats houden zij op elkaar af te breken, en beginnen zij el kander te bouwen. En dat vTeldt ook voor de mensen persoonlijk, wie in Jezus Christus is breekt zijn me- deme.nsch niet af. Hij weet zich veilig, hij is gezeten in de schuilplaats der All'erhoog- sten. Door het wonder van Gods liefdeDaarom heeft hij zijn naasten lief. Wat. toch rampzalig voor deze wereld, dat er zoo wei nig christenen zijn Zijn wij het Dan bouwen ook wy aan een nieuwe en beterewereld. God roept ons tot opbouw. O. DEEN. HET ARBEIDERSVRAAGSTUK 1S47. Vergadering v.d. Stichting van den Landbouw. Zinken geld gaat verdwijnen! Naar de Maasbode" ver neemt, zal dit jaar bij de Tweede Kamer een wetsont werp inzake het muntwezen wordwi ingediend. Arbeidersvraagstuk urgent. Deze vergadering tegeri Zaterdagmiddag j.1. belegd., op initiatief van het Kring- bestuur van de Wieringer. meer van de Stichting voor de Landbouw en met mede werking van de 6 Standsor ganisaties van Werkgevers en Werknemers had ten doel om in breederen kring t.e be spreken, het arbeidsprobleem met alles wat daaraan vast zit voor 1947. De bijeenkomst stond on der leiding van den Voorz. den heer H. R. Smit, welke allereerst het welkom toe riep aan de talrijke aanwe zigen, vertegenwoordigers van werkgevers, en werkne mer sorganisatie's en voorts bijzonder den heer Rempt., Insp. Bur. Oogst Voorz., de staf van de arbeidsbemidde ling en de Pers. Spr. gaf vervolgens eerst een overzicht van wat de Stichting, en de Kring Wie- ringermeer in het bijzonder reeds heeft verricht. Spr. stipte aan regeling verdeeling- dorschpremió, re geling arbeidersvervoer. con trole op loonafspraken, aan vulling tekort arbeidskrach ten tijdens bietencampagne en handhaving rooiprijs op f 143.— per H.A. (Voorz. deelt mede dat het teveel betaalde zal wor den teruggestort.) Voorts zijn besprekingen gevoerd o.a. met den Rent meester over reductie op de pachtsommen 1946, met de distributie.instantie's over behoud distributiekantoor en de toeslag zware arbeid, ter wijl men zich op de 14_daag_ sche vergaderingen met 1001 dingen heeft, beziggehouden, laatstelijk nog weer de zorg voor de verdeeling van rij wielbanden, oliekleeding en regenjassen. Nieuwe aanvra gen zijn weer ingediend. Uit alles blijkt dat door een nauwe samenwerking veel tot stand kon worden gebracht. ARBEIDERS VOOR ZIENING 1947. Vervolgens komt spreker tot het cardinale punt van dezen middag. Voorzitter zegt het vol gende Zonder daar direct iemand de schuld van te kunnen ge ven, is het Kringbestuur van meening dat de arbeiders voorziening in de polder wat betreft 1946 zeer veel te wen_ schen overliet. Hoewel wij meenen dat er een verbetering is te consta. teeren wat betreft arbeids. lust, mogen wij toch gerust aannemen dat ook 1947 zijn talrijke moeilijkheden op dit terrein zal' hebben, in niet geringe mate beïnvloed door het vermoedelijk uitzetten van meer intensieve gewas sen. Om aan deze moeilijkheden zoo goed mogelijk het hoofd t.e kunnen bieden meenen wij, dat een goed opgezette organisatie, zich ten doel stellende de beschikbare ar beidskrachten zoo goed mo gelijk over de polder te ver. deelen en zoo rationeel mo gelijk te gebruiken, noodza kelijk geworden is. Over deze, nogal ingrijpen de zaken hebben wij rugge spraak gehouden met Ir. Staf, den heer Melse en den heer Rempt van bureau oogstvoorz. het Arbeidsbur. W.-werf het P-rov. bestuur alsmede de arbeids organisaties. Men keurt nie$ alleen onze plannen maar is veelal van meening dat dit de oplossing moet. zijn. Thans is de beurt aan U om uw oordeel te zeggen. Wat deze plannen inhouden zal ik U in het kort uiteenzetten. De grondslagen van deze plannen zijn geweest a Het beperken van het arbeiderstransport.j omldat dit veel te duur is en tijdro vend b Het tekort aan arbeids krachten en de te geringe prestatie's van de ongeoefen de menschen. c Een te ingewikkeld ap paraat van bemiddeling en een te geringe controle op alles. Om veel transport en tijdverlies te voorkomen, stellen wij U voor om te gaan werken met groepen arbei ders van pi. 20 man, waarbij dan van de zijde der werk gevers een man wordt ge plaatst om leiding te geven en toezicht te houden, als mede de loonadministratie te voeren, dus een voorwerker. Deze groepen arbeiders zou den naar behoefte kunnen worden ingekrompen en uit gebreid tot b.v. 15 a 35 man. Om deze groepen produc tief bezig te houden, zal het noodig zijn dat ook de boe ren zich gaan groepeeren in z.g.n. belangengroepen. De groote van deze groepen la ten wij graag aan U zelf over, maar kunnen ons in denken dat sommige groepen zoo groot worden, dat zij een koppel van plm. 20 man be zig kunnen houden met een geruimer tijd en dat ande ren zich bv. gaan groepeeren in grootere combinatie's van bv. de bewoners van een be paalde weg, die dan geza menlijk meerdere koppels arbeiders noodig hebben. Persoonlijk lijken mij klei ne groepen beter omdat waarschijnlijk de goede har monie dan het beste bewaard zal blijven. Hiermede zou dan bereikt kunnen worden, dat de ar beiders meer op één bepaal de plaats blijven werken, wat tot voordeel heeft dat zij zoo dicht mogelijk bij hun woon- of verblijfplaats te werk gesteld kunnen worden. Het is voor een arbeider toch ook altijd vervelend, dat hij van daag hier en morgen daar zwerft, zoodat hij zich ner gens thuis gaat gevoelen en nooit een inzicht in zijn werkzaamheden krijgt en veelal zijn werkgever alleen maar van gezicht kent. Het zelfde geldt voor den boer, die toch liever met menschen werkt, die hij als mensch en als arbeider heeft leeren kennen. Het lijkt ons het beste de koppel zoo lang mogelijk in zijn geheel te laten, terwijl het in den Dat mag het kosten r MAXIMUMPRIJZEN VOOR WINTERGROENTEN. Overeenkomstig de aan kondiging, heeft de Minister van Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening thans voor de belangrijkste winter groenten maximumprijzen vastgesteld, welke van kracht worden met ingang van Dinsdag 21 Januari a.s De daartoe uitgevaardigde „Prij_ zenbesehikking groente 1947" van den Minister regelt de prijzen voor grossiers en de taillisten. Voor de op 21 Jan. a.s. intredende veertien dagen mogen de prijzen voor de onderstaande groentesoor ten ten hoogste bedragen (Voorste prijzen zijn In koopprijs voor detaillisten per 100 kg) daarachter con sumentenprijs per kg) Kroten soort I ben. Va kg p. st. 16.60 0.15 soort II Va kg tot 1 kg p. st.. 8.20 0.12 Soort III bov. 1 kg p. st. 7.— 0.10 Gekookte kroten meer dan 3 st. p. kg 18.60 0.24 minder dan 3 st. p. kg 15.40 0.20 Roode Kool 14.80 0.20 Savoye kool (g.) 14.80 0.20 (gr.) 15.30 0.20 Witte kool 10.90 0.15 Boerenkool 14.60 0.20 Prei I bov. 15 mm 18.10 0.24 II ben. 15 mm 13.80 0.19 Uien (gele) 17.0.22 (roode) 17.0.22 Witlof 48.— 0.60 Koolrapen 7.90 0.11 Ramenas 7.30 0.11 Peen zonder lof Sort. I van 20 tot 50 gr. p. st. 17.0.22 Sort. II van 50 tot. 200 gr. p. st. 9.80 0.14 III en IV bov. 200 gr. p. st. 8.0.12 De kleinhandelaar mag bij thuisbezorging boven de vastgestelde prijzen fcen hoogste f 0.01 per kg bere kenen, voor het snijden van kool ten hoogste f 0.03 per kg en voor het schrappen van wortelen ten hoogste f 0.01 per kg, kool en worte len gewogen respectievelijk na het snijden en vóór het schrappen. oogsttijd soms wel noodig zal blijken de koppels te ver- deelen. Ook dan nog zou de voorwerker de administratie van zijn volk kunnen blijven voeren. Dat zal noodig zijn omdat wij ook wel' te ma ken zullen krijgen met ar beiders van het Bureau Gogstvoorziening, (misschien zelfs uitsluitend), waarvan een centrale administratie moet komen. Wij stellen ons voor dat elke groep een groepshoofd benoemt, die de bepalingen van de groep behartigt, en het werk met den voorwer ker regelt. Dat moet ook de man zijn die met het Kring- bestuur en de arb. bemidde ling samenwerkt. De bemid deling zal' dan geregeld moe ten v/orden door het Kring- bestuur en de arb. bemidde ling, maar niet zooals het nu gebeurde, dat het arb. bem. Bureau opgebeld werd om Zie vervolg pag. 3. Geldig van 19 Jan.1 Febr. Bonkaarten KA, KB, KC 7ül Strook No. 3. 571 boter 125 gr. boter 572 boter 125 gr. boter 572 boter 125 gr. marg. 57—3 boter 250 gr. marg. 571 Vleesch 100 gr. Vleesch 572 Vleesch 300 gr. Vleesch 571 alg. 200 gr. kaas 571 brood 800 gr. brood 572 brood 400 gr. brood 57—2 alg. 375 gram suiker of 750 gr. jam, of stroop of boterhamstirooisel. 572B res. 1 blik of. pot app. 572C res. 1 blik of pot app. (vóórinlevering) 573B res. 200 gr. kaas 571 melk 4 liter melk 572 melk 3 liter melk 573 melk 3 liter melk 571B res. 1600 gr. brood 57IC res. 800 gr. brood KD KE, 701, Strook nr. 3. 581 boter 250 gr. boter 58—2 boter 125 gr. marg. 581 Vleesch 100 gr. Vleesch 582 Vleesch 100 gr. vleesch 581 alg. 100 gr. kaas 582 alg. 375 gr. suiker of 750 gr. jam, stroop 58—IE res. 500 gr. rijst 58—2D res. 1 blik appelm. 58—2E res. 2 blik appelm. 581 melk 12 liter melk 58—1 800 gr. brood 58—1 D res. 800 gr. brood Bonkaarten MA, MB, MC MD 701 Strook nr. 3. 574 boter 250 gram boter 57—4 boter 250 gr. margarine of vet. 57_4 vleesch 300 gr. Vleesch 574 Vleesch 100 gr. Vleesch 57—4 brood 800 gr. brood 57—4 kaas 200 gr. kaas 57—4 melk 5 L. melk 57—4 suiker 250 gr. suiker of 500 gr. jam of stroop of boterhamstrooisel. Tabak en versnaperingen T 71 2 rants. tab. artikelen V 71 100 gr. ch. of suikerw. X 71 2 rants. tab. artikelen. Yeevoedernormen voor de periode van 19 Jan, tot 15 Febr. 1947. Voor de periode van 19 Januari tot 15 Februari 1947 zijn de veevoedernormen voor rundvee, paarden, var kens en pluimvee dezelfde als die, welke golden voor de voorafgaande periode (22 December 1946 t.m. 18 Janu ari 1947). Behalve voer con tractvarkens en enkele ca te gorieën paarden worden de toewijzingen gebaseerd op het aantal dieren, dat vol gens de registrate van 8 De cembei 1946 op een bedrijf aanwezig bleek te zijn. Alle beperkende bepalingen en de voorwaarden, welke in de voorafgaande periode van kracht waren, gelden even eens voor de nieuwe periode. Voor schapen en geiten wordt een toewijzing gegeven voor 12 weken (19 Jan. tot 12 April) n.1. 20 kg rund. veevoeder per dier voor fok- ooien en fokrammen, gebo ren vóór 1946, en vrouwelijke geiten, geboren vóór 1946 50 kg rundveevoeder per dier voor dekbokken en opfok, waardige bokiammeren. Pluimveehouders, die hun hoofd-, of nevenberoep niet op agrarisch terrein hebben komen niet voor toewijzing van pluimveevoeder in aan merking. MAANSTANDEN 1947. Woensdag 22 Januari N.M. Donderdag 30 Januari E.K. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 19 Januari 6.48 7.14 20 Januari 7.37 7.57 21 Januari 8.16 8.35 EENDENEIEREN VRIJ VOOR CONSUMPTIE. Uitsluitend gekookt te gebruiken. De productie van eenden eieren is momenteel zooda nig, dat het mogelijk is op beperkte schaal dezer dagen eendeneieren in vrijen ver koop ter beschikking te stel len aan het publiek. Dit betrekkelijk goedkoo. pe en zeer voedzame product kan men zonder eenigen vrees voor besmetting met paratyphus welke onder bepaalde omjst&ndigheden kan optreden gebruiken, indien men zich zorgvuldig houdt aan het voorschrift, eendeneieren uitsluitend ge kookt en niet in verwerk ten vorm te gebruiken. Wanneer men een eendenei evenwel volgens het voor schrift 10 minuten, kookt (niet korter), is het gevaar geheel afwezig. Maar men .moet zich dan ook beslist aan den kooktijd houden en zeker niet overgaan tot het gebruiken van de eendenei eren in pannekoeken, ome let, cake of wat voor gebak ook, of als spiegelei. Probeer ook niet eendeneieren bij den bakker in te leveren hij mag ze niet aannemen en men zou dan iets doen, wat gevaarlijke gevolgen kan hebben. Ingevolge de voorschriften van de Warenwet zijn de eendeneieren voorzien van een stempel „Eendenei 10 minuten koken." Spoedig zal hieraan met een tweede stempel toegevoegd worden-.: „Alleen gekookt gebruiken." Met inachtneming van deze twee voorschriften is de consument tegen schade lijke gevolgen gevrijwaard. Volgens het Eierenbesluit mogen eendeneieren niet worden afgeleverd aan be drijven, waar eet- of drink waren worden bereid, zooals hotels, cafetaria's, eethui zen e.d., voor zoover deze bedrijven niet in het bezit zijn van de ontheffing, be doeld in art. 3 bis van het Algemeen Besluit Warenwet, Staatsblad 1925 no. 262. Dezë bepalingen blijven onvermin derd gehandhaafd. Voor eendeneieren zijn de volgende maximumprijzen vastgesteld gewichtsklasse van ten minste 60 gram per stuk 14Va cent per stuk en voor de gewichtsklasse van minder dan 60 gram per stuk 13Va cent per stuk, welke prijzen zijn vastgesteld in de Verordening tot Wijziging van Prijzenverordening Een deneieren 1946 van het Be drijfschap voor Pluimvee en Eieren (Voedselvoorzienings- blad van 15 Jan. 1947 No. 4). Het Voorlichtingsbureau van den Voedingsraad zal dezer dagen voor het gebruik van gekookte eendeneieren recepten bekend maken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1