UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERiNGERMEER EN OMSTREKEN. r WIERINGEN. BEATRIXA VONDEN. Woensdag 22 Januari 1947 Tweede Jaargang No. 19. Redactie - SecretariaatKlieltstraat 12, Ifiippolytushoef Wleringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Tel. No. 538. Na 17 u. No. 392. Giro.no. 149972. Een volk dal ie Bontst aan z'jf komst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag». Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. LANDBOUWNIEUWS. HANDEL IN NIET TE VELDE GEKEURDE ZOMER- ZAAITARWE. De handel in niet te velde gekeurde zomerzaaitarwe is thans ook weer mogelijk voor aflevering aan uiteindelijke gebruikers in het binnenland, i PRIJZEN BIETENZAAD. Voor voeder, en suikerbie. tenoogst 1946 zijn de volgen de prijzen vastgesteld Groenkraag Telersprijs f 70 Selecties groothan. del prijs f 140 verbruikers- prijs 10 kg en meer f 194 5—10 kg f 204.50 0.5—5 kg f 216.50 Niet selecties f 119 165 f 174 en 184.—. Barres f 75 selecties f 147 f 201 f 211.50 f 223.50 Niet selecties f 124 f 170; f 179 f 189.—. Stompvoet f 80 selecties f 162.50 f 210 f 221.50 f 234.50 Niet-sêlecties f 131 f 181 f 191 f 202.—. Suikerbietenzaad f 60 f 105 f 138 f 145 f 153.-. AANVRAGEN FOKZEUGEN- VERGUNNING. Aanvragen voor een fok. zeugenvergunning moeten voor 29 Januari 1947 bij den plaatselijken bureauhouder worden ingediend. Aanvra gen na dien datum binnen gekomen kunnen niet iii behandeling worden geno men. DE MAXIMUMPRIJZEN VOOR GRAANSTROO. Hoewel geen maximum prijzen voor ongeperst stroo zijn vastgesteld dienen stroo. handeiaren bij den aankoop van ongeperst stroo er bij het overeenkomen van den koopprijs rekening mede te houden, dat het stroo, nadat dit zal zijn geperst, niet duurder mag worden ver kocht dan de voor geperst graanstroo voorgeschreven maximumprijzen. Deze maximumprijzen zijn opgenomen in de Prijzenver ordening Graanstroo 1946 van het. Bedrijfschap voor Hooi, Stroo en Ruwvoeder (Voedselvoorzieningsblad No. 45 van 13 Juli 1946). Indien dus een handelaar ongeperst graanstroo koopt om het te persen en daarna in gepersten toestand aan be_ of verwerkers of ge_ of verbruikers te verkoopen en af te leveren, dient hij met het bovenstaande rekening te houden. WIERINGERMEER. DUISTERNIS. Waarschijnlijk door de -duisternis misleid, geraakte Vrijdagavond j.1. een wielrij der komende uit de richting Middenmeer, nabij den Hoornscheweg in een grep. pelsloot. Een tweetal achterop ko mende wielrijders slaagden erih den danig geschrokken persoon uit zijn benarde po sitie te bevrijden. Onbe kendheid ter plaatse, alsme de het ontbreken van iedere aanwijzing hadden den reeds bejaarden wielrijder parten gespeeld. Het rijwiel bleek helaas niet meer berijdbaar. Rondom de Oorlogs schade - vergoeding. In de provincie Limburg heerscht evenals hier en el ders in den lande algemeene ontevredenheid over den tragen gang van den weder opbouw. Er werd geprotesteerd te gen het beleid der Regec_ ring, aan wie tot in den treure klachten ter kennis zijn' gebracht, die blijkbaar steeds terzijde zijn 'gelegd, zoodat het de schijn krijgt, dat de Regeering geen ver betering in den ongewensch- ten gang van zaken wenscht aan te brengen. Komt geen verandering tot stand, dan vreest men, dat alleen het herstel der woningen in het geteisterd gebied nog een 10_tal jaren zal duren en aan nieuwbouw in dien tijd dus niet kan worden gedacht. Een vlotter herstel wordt vooral belemmerd door het ontbreken van een afdoende oorlogssch&devergoeding. De praktijk wijst uit, dat de oorlogsgetroffene niet in staat is over te gaan tot herbouw. Immers, uitgaande van de schadevergoeding op basis waarde 1940, gaat de ten las_ ce van den getroffene met rente en aflossing bezwaarde opbouw_hypotheek 't ge deelte waarvoor voorloopig geen rente in aflossing is te betalen derhalve nog buiten beschouwing gelaten de draagkracht van het mee_ rendeel der bevolking te bo ven, althans drukt dit zoo zwaar, dat de getroffene de consequenties van herbouw niet durft te aanvaarden. Dientengevolge blijven her bouw en herstel van zwaar getroffen panden achter wege. Daarom dringt men aan op tot standkoming van een wet, die deze schadevergoe ding definitief regelt en dan goed In verband met de vele bezwaren tegen de tot dus verre gevolgde methoden hebben de vertegenwoordi gers der Limburgsche ge meenten een telegram ge zonden aan den Raad van Ministers, waarin op verbe tering werd aangedrongen op de instelling van een af zonderlijk departement voor de Volkshuisvesting. De toenemende ongerust heid der gemeentebesturen omtrent den gang van zaken bij herstel en wederopbouw is voor de Vereeniging van Nede-rlandsche gemeenten te 's.Gravenhage aanleiding geweest om een speciale vergadering te organiseeren, waarop de besturen van alle getroffen gemeenten worden uitgenoodigd. Deze vergadering, welke onder leiding zal staan van den Voorzitter der V.N.G.. den Heer Mr. P. J. Oud, Bur gemeester van Rotterdam, zal op Woensdag 29 Januari te Nijmegen worden gehou den. Op deze vergadering zullen korte inleidingen worden gehouden o.m. over de ver_ DE NISSENHUTTEX. Van bevoegde zijde zijn ons betreffende de nissen- hutten de volgende inlich tingen verstrekt. De afmetingen zijn grondvlak 5 x 11 m. Doorsnee een cirkel met straal van 2.50 m. waarvan aan de onderzijde een seg ment ontbreekt van 1,5 m. hoogte. De hoogte der hut wordt hierdoor 3,5 m. wanneer men de constructie direct op het maaiveld plaatst. Plaatst men de construc tie op een voet van metsel werk dan kan men de hoogte regelen. Deze voet hooger maken dan 0.50 is echter niet gewenscht. Voor het vastzetten dei- wanden, welke uit T-ijzers bekleed met golfplaten be staan, is een steenen of be tonnen voetconstructie met afwateringsrand zeer ge wenscht. De eindwanden zijn van hout en bevatten in het midden een enkele deur waarboven een ventilatie, rooster en aan weerszijden van de deur een raam voor dagverlichting waarvan eèn gedeelte opzetbaar is. Vele pachters zullen in een der eindwanden een dubbe. te deur wenschen, de kop- wand zal dan vertimmerd moeten worden. Misschien is het mogelijk de 2 bij een nissenhut be. hoorende deuren tot een dubbel stel samen te voegen. De opening wordt dan 1.60 m. Wij meenen onze geïnte resseerde lezers hiermede van dienst te zijn. „KENT GIJ DEZE STREEK Onze puzzle Kent gij deze Streek" is een groot succes geworden. Bij tientallen kwamen de oplossingen binnen, wel een bewijs dat met groote animo is gepuzzeld. Het aantal goede inzendingen was zoo groot dat tot loting moest worden overgegaan. Wij vonden onzen Burgemeester, den Edelachtbaren Heer L. C. Kolff, bereid de trekking te verrichten met het volgende resultaat 1. C. J. KEPPEL, Klieftstraat 33d, H.-hoef f 15.— 2. Mej. JO v.d. HAVEN, Oeverdijk 21, Den Oever f 10. 3. MEIJERT DE HAAN, Oeverdijk 1, Den Oever f 5.— De prijswinnaars krijgen hun prijs, waarmede wij hen van harte geluk wenschen, dezer dagen overgemaakt. De officiëel'e uitslag plaatsen wij in ons volgende nummer. Op de uitvoering van „De Ypelaarsj" maakte Pastoor Langedijk bekend, dat voor de Katholieke jeugd van 18 jaar en ouder in de Wie- ringermeer iets gedaan moest worden. Na enkele besprekingen rnet de diverse jeugdleiders heet men besloten Zondags- Liet bestuur van de Alge-Een band gevormd uit de le- avonds een dansclub op te meene Oranje-Vereeniging Mid den van „Wiron Symphonie j richten. Deze ,zal onder lei- Het een ieder naar den zin te makec Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken üie men op de wereld vindt. MAANSTANDEN"1947~ Woensdag 22 Januari N.M. Donderdag 30 Januari E.K. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 22 Januari 8.52 9. 9 23 Januari 9.25 9.42 24 Januari 9.59 10.15 25 Januari 10.32 10.50 MIDDENMEER. RATTEN VEROORZAAKTEN SCHADE VAN f 1000— BIJ EEN ZAKKENFABRIKANT Een fabrikant had in zijn pakhuis eenige honderden zakken opgestapeld. Voor deze zakken was hem f. 5. per stuk in rekening ge bracht, welk bedrag hem zou worden terugbetaald, wan neer hij ze in onbeschadigden toestand retourneerde. Plot seling bemerkte hij, dat er •ratten in zijn pakhuis aan wezig waren. Bij controle bleek toen, dat ruim 200 zak ken waren kapotgeknaagd hetgeen voor den fabrikant een verliespost beteekende van 200 maal f 5.of f 1.000.—. Dergelijke geval len zijn bij tientallen te noemen. Indien deze fabrikant de voorzorg had genomen deze •ratten doeltreffend te be strijden, had hij zich deze verliespost kunnen besparen, temeer, daar de Afdeeling Ratten, en Muizenbestrijding van den Plantenziektenkun. digen Dienst te Wageningen desgevraagd gaarne advies verstrekt. den- en West-Wieringen loopt reeds lang met plannen rond haar leden en dat zijn er honderden -- eens een genoe- gelijken avond aan te bieden. Thans is de knoop doorge hakt en ter gelegenheid van den verjaardag van Prinses Beatrix zijn een paar mooie feestavonden georganiseerd, waartoe alle leden met hunne dames worden uitgenoodigd. Men is genoodzaakt 2 avon den te geven. Zij worden ge houden op Donderdag 30 er Vrijdag 31 Januari a.s. in Ci- nea de Haan, Het is noodzakelijk gebleken een kleine entrée te hei'fen, doch de kosten f 0,25 per per soon behoeven voor niemand een bezwaar te zijn. Voor deze avonden heeft men de belanglooze medewer. king verkregen van het Wie- ringer Symphonie-orkest o.Lv, den Heer W, Boon, terwijl „DE TOOVERBALf een pit tig gezelschapje, de avond met een gezellig gevarieerd pro gramma zal vullen. Er zijn diverse attracties en er is beide avonden bal na. goeding der oorlogsschade. Het woord zal worden ge voerd door de Burgemeesters der gemeenten Venlo, Aar denburg, Hengelo, Nijmegen en Bergen op Zoom. verzorgt de muziek. ding- staan van verschillende Het beloven gezeliige avon-j leiders, oa.. den heer Kleine den te worden, die ongetwij-i en den Heer Wolbers. feld door de leden der veree-! Pastoor was tegen het niging gewaardeerd zullen I nachtbraken" en wilde vroeg worden. Gaarne wekken wij de leden op de avonden te bezoeken. beginnen en op tijd eindigen. Behoudens goedkeuring van B. en W. zal Zondag- Men zal er geen spijt van| avond 26 Jan. de eerste hebben, avond plaats vinden. Wij hebben wel vernomen, j De Heer Veenhuis maakte dat ook de blijde gebeurtenis op dezen avond bekend, dat niet onopgemerkt voor de de opvoering van het tooneel- Wieringers zal voo.'bijgaan. j stuk „Vive L'Empereur" door De Oranje-Vereeniging is ac- de eigen tooneelvereeniging tief en hoopt voor een verras-1 D.W.O. zal plaats vinden op sing te kunnen zorgen, den laatsten Zondagavond voor Wij Komen hierop terug. de Vasten, n.l. 16 Febr, a.s. DE RATTENBESTRIJDING IN DE W.-MEER. Vereeniging voor Bedrijfsvoorlichting. Mededeeling No. 322. Wieringermeer. VELE REIGERS. De aanwezigheid van vele reigers in den polder heeft, de aandacht getrokken van eenige vogelkenners, welke de vorige week op diverse plaatsen waarnemingen hebben verricht. Op meerde re plaatsen werden groote groepen reigers langs de kanten van de tochten waar genomen. Zooals bekend is de waadvogel reiger een bij uitstek gulzig visch-eter. HEROPRICHTING A. R. KIESVEREENIGING TE SLOOTDORP. Te Slootdorp is de A. R. Kiesvereeniging her_opge_ richt. In het bestuur werden gekozen de h.h. M. Jacobi, Voorz., G. P. Branderhorsfc, Secr., L. van Dijk, Penn. en A. Postma, 2e Voorz. Nog één bestuursfunctie is thans va cant, welke in de eerstvol gende vergadering zal wor den vervuld. (Vervolg.) DE ORGANISATIE. De Commissie rekent op de medewerking van zeer velen, want er moet in kor ten tijd veel werk worden verricht. Daarom werd al vast begonnen met aan iedere weg een rayonleider aan te wijzen, die de taak op zich zal nemen om met be hulp van eenige boerenzoons of collega's het uitleggen van de pakjes gif op den dag van de groote aanval, te regelen. Vooral op deze personen komt het aan Maar er komt nog meer kijken. Er moeten honderd duizend (100.000) pakjes ge maakt worden. Dat moet in 2 dagen geschieden. Hiervoor zul'len ruim 600 vergiftigde brooden worden versneden De stukjes vergiftigd brood moeten n.l. in krantenpa. pier worden verpakt. Hier. voor zullen hopelijk enkele organisaties van de land bouw, jongeren kunnen wor. den ingeschakeld. Daarvoor is ruim 150 kg krantenpa pier noodig. Deze kranten zullen via leerlingen op de scholen worden ingeza meld, als daarvoor de mede werking van de hoofden der scholen kan worden verkre gen. Maar daarop komt de Commissie nog wel eens te rug. Zoo hoopt men door aller medewerking deze groo te actie, die op één dag over de geheele polder en overal tegelijkertijd moet worden uitgevoerd, te doen slagen. VOORLICHTING. Het spreekt van zelf, dat deze actie alleen kan slagen, wanneer zij met veel enthou siasme en groote deskundig heid wordt uitgevoerd. Daar om zullen op twee plaatsen inleidingen worden gehouden door een. ambtenaar van den PI. Ziekenkundigen Dienst <afd. Ratten- en Muizenbe strijding) waarop doel en werkwijze van deze bestrij ding worden uiteengezet met behulp van lichtbeelden op dat iedere belangstellende in den polder, doch in de eer ste plaats natuurlijk de ray onleiders met hun helpers, straks goed geïnstrueerd aan het werk kunnen gaan. Wij hopen dan ook van harte dat. de aangezochte personen allen zonder uitzondering één dezer vergaderingen zal bezoeken. Deze worden ge houden te Middenmeer in Hotel Smit op 27 Januari a.s. te 14 uur. Wieringerwerf, in het Domeinkantoor op 28 Jan. te 14 uur. Voor de Commissie. Ir. L. R .DIJKEMA.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1