UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. RAADSVERGADERING WIERINGER Woensdag 29 Januari 1947. Tweede Jaargang No. 21. Redactie - BecretariaatXlieftstraat 12, Hippolytushoef Wierlngen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. R i d d e tc, Markt A 84, Schagen. Tel. No. 538. Na 17 u. No. 392. Giro_no. 149972. Een volk liau^elt, Bouwt LANDBOUWNIEUWS. DRINGENDE MOND. EN KLAUWZEER EPIDEMIE IN MEXICO. Hulp van Nederland inge roepen om nationaleramp te voorkomen. In verband met een groote mond- en klauwzee-repidemie, die voor Mexico een natio nale ramp dreigt te worden, heeft de Mexicaansche re geering Nederland om hulp verzocht. Hoewel uitvoer van mond en klauwzeervaccin eenige maanden geleden niet ver antwoord werd geacht, ge zien den kleinen voorraad en de geringe productie hiervan in cns land, is de Nederland- sehe regeering thans bereid, onder bepaalde voorwaarden aan het Mexicaansche ver zoek te voldoen. Via den Nederlandschen gezant in Mexixo_City is de Mexicaan sche regeering van de Ne_ fieriandsche voorwaarden in kennis gesteld. Hierop is nog geen antwoord ontvan. gen. Dat hulpverl'eening aan Mexico thans mogelijk is, vindt zijn oorzaak in den1 sterken terugloop van het aantal mond_ en klauwzeer- gevallen en de toegenomen productie van vaccin hier te lande waardoor een voor. raad kan worden gevormd. Uit dezen voor-raad kan eventueel een kleine hoe veelheid voor Mexico be schikbaar worden gesteld, zonder dat het eigen land in moeilijkheden zal gera ken bij een onverwachte toename van het aantal mond- en klauwzeergevallen. RATTEN EN MUIZEN BEDREIGEN DE VOLKSGEZONDHEID. •Eenigen tijd geleden werd in het Noorden van het lan i een man van plm. 35 jaar gebeten door een rat. Kor ten tijd hierna voelde de man zich onwel en werd de hulp ingeroepen van een geneesheer. Deze verklaarde, dat de rattenbeet hiervan de oorzaak was. De koorts van den patiënt steeg tot ruim 40 graden en volgens den geneesheer was liet alleen aan het ijzersterke gestel van den man te danken, dat hij in leven bleef. De gevaren, die ratten en muizen opleveren voor onze volksgezondheid, zijn niet tö onderschatten. Deze dieren kunnen d? verwekkers zijn van verschillende ziekten, b.v. ook de ziekte van Weil. Helpt daarom mede dit on gedierte te bestrijden. De Afdeeiing Ratten, en Mui- zenbest rij ding van den PI. Ziektenkundigen Dienst te Wageningen verstrekt op verzoek gaarne gratis des kundig advies. Vervolg rede Burgemeester. Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft- straat 12, Hippolytushoef Telefoon no. 103. Redacteur voor Wierïnger. meerJ. M. de Graaf f Oudehaven 5b. Medemblik. Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad- vertentierubriek R. J. Rid der. Markt A 84, Schagen. j Telefoon No. 538. Uitgave Stichting Flevo-Bode Voorzitter G. P. Kistemaker A 63, Abbekerk. Telef. No. 3 Drukkerij Corn. J. Bosker Hoofdstr. 14, Hippolytushoef Telef. Hippolytushoef No. 14> Volkshuisvesting. Dat het vóór laten gaan van de ge teisterde gebieden onover komelijke moeilijkheden zou geven ten aanzien van de arbeidersvoorziening, gaat wat de Wieringermeer be. j treft zeker niet op. Wij kun- 1 nen met Churchill uitroe. pen „Give us the tools and we will finish the jol." Spreker gaf vervolgens een I volledig overzicht van den stand der bouwnijverheid in de 3 dorpen. Verwacht wordt dat de j christelijke nationale school te Middenmeer in Juli J9471 in gebruik genomen kan i worden. De bouw der Wie. ringermeerschool werd aan- bestee'd. In Februari zal hier., 1 mede een aanvang worden gemaakt en dat zij in Juli 1947 gereed kan komen. Het bestek en de teeke. ning der aula op de alge- meene begraafplaats is in bewerking. Verwacht mag worden, dat de bouw der Wieringermeer. school in Slootdorp in Juni 1947 gereed komt. Uitbreidingsplannen. De ontwerpen van de uit breidingsplannen voor de drie bestaande dorpen Wie- ringerwerf, Micfdenmeer en Slootdorp, en het in het Oosten der gemeente te stichten vierde dorp is thans zoover met zijn arbeid ge. i-eed, dat deze plannen den raad. vla de commissie van Wederopbouw, binnen afzien. baren tijd ter vaststeling zullen bereiken. Burgemeester en wethou ders hebben zich op het standpunt gesteld, dat, waar normaliter de raad. door middel van de uitbreidings plannen, de bestemming dei- gevonden regelt de raad ook een zekeren invloed moet kunnen uitoefenen op de wijze, waarop aan die plan nen, door de uitgifte der gronden in concrete uitvoe ring wordt gegeyen. In -verband hiermede heb ben zij zich reeds geruimen tijd geleden tot de betrok ken instantie's gewend, met de vraag of het Rijk be reid, is. gronden in de dor pen aan de gemeente te ver_ koopen en zoo ja, onder weh ke voorwaarden. B. en W. vertrouwen, dat zij den raad hiervoor in den loop van 1947 uitvoeriger mededeelingen zullen kun. nen doen. Landbouw, onderwijs. Met betrekking tot hetl landbouwonderwijs kan met voldoening worden gewaagd van de tot stand gekomen samenwerking tusschen de besturen van de plaatselijke afdeelingen der di'ie land bouworganisatie'.1? en het ge_! meentébestuur. Een samen. werking, die tot uitdrukking is gekomen in een stichting, j gevormd door vertogenwoor- digers van die besturen, o.a.1 met het doel gezamenlijk een lager° landbouwschool j aan te vragen en gezamen.1 liik voot* landbouwonderwijs te zorgen. F-r i-s reden voor de ver wachting. dat de lagere land bouwschool er in de eerste helft van 1947 komen zal' en| da,t 1947 ons ook het zoo zeer eewenschte landbouw onderwijs brengen zal. Wel zijn er daarvoor nog groote moeilijkheden te over winnen, doch vele handen maken licht werk. Gezondheidszorg. De geneeskundige verzor ging van de bevolking was bij de plaatselijke doktoren, de heeren- Hoogkamer en Tamsma, in goede handen. Hoewel noodgedwongen nog steeds buiten de gemeente woonachtig, hebben zij op voorbeeldige en lofwaardige wijze, onder dikwerf moei lijke omstandigheden hun arbeid verricht. Hun evacuatie zal binnen kort een einde nemen. De afd. Wieringermeer van de N. H. Vereen. ,.Het Witte Kruis" heeft reeds geruimen tijd geleden haar werkzaam, j heden hervat. In de waar- j deering voor de wijze, waar op de artsen de belangen der volksgezondheid dienden, mag ongetwijfeld de arbeid van de wijkverpleegster, zus. j ter Schouten, worden betrok, ken. Zij vestigde zich in den i loop van 1946 weder te Sloot- dorp in een haar ter beschik- king gestelde Zweedsche noodwoning. Maatsch. groepen Landbouwers, veehouders, tuinders, middenstanders en arbeiders hebben ook geen gemakkelijk jaar achter den rug. De bedrijfsuitkomsten van Tand. en tuinbouw en veehouderij waren -bevredi gend. Nimmer mag echter vergeten worden, dat deze o.a. mogelijk werden door een krachtsontplooiing, die alom in het land groote bewondering heeft gewekt. De meesten van hen nog ver van het bedrijf woon-1 achtig. verstoken van schu ren, paardenstallen, woon. j gelegenheid, enz. hebben de landbouwers en tuinders j met hunne arbeiders kans' gezien de polder tijdig te ploegen, te eggen en in te zaaien. Deze prestatie vorm de wel één van de hoogte- j punten van den in het af-1 geloopen jaar verrichten wederophouw.arbeid. De positie der middens,tan. j ders verschilt aanmerkelijk van die der pachters. Voor de j laatsten heeft het rijk als verpachter de plicht te zor- gen voor opbouw der ver. woeste bedrijven. De mid denstanders zagen hun ei. I gen bezit in de golven ver dwijnen. Voor hen hangt dei mogelijkheid van herbouw j af van de mate, waarin de j overheid bereid is in de kos ten bij te dragen. Over hetl onbevredigende v^n de hui dige schaderegeling- is reeds veel gezegd en geschreven. Het af geloopen jaar heeft niet die verbeteringen ge tracht. die alom in de ge teisterde gebieden als billijk en rechtvaardig worden ge voeld. Het gevolg is dat velen er van afzien reeds nu tot her bouw over te gaan, terwijl anderen slechts ven hun verwoeste pandenopbouwen. wat voer het weer opgang- brengen van het bedrijf mi nimaal vereischt is. Pakhuis J of schuur, met daarin een noodwoning voor het gezin. Een zeer onbevredigende toestand. Met eere mag in dit verband worden vermeld, de wijze waarop zij, in en door hun organisatie en ,DE TEMPEL VAN KWUNGHO.' In ons streven de aantrekkelijkheid van „De Flevo- bode" zooveel mogelijk te verhoogen beginnen wij heden in ons blad een spannend geïllustreerd vervolg verhaal Wij hopen dat jong en oud zich de komende weken zal vergasten aan de romantische avonturen van Dick Pendleton c.s. (uitspreken Pendelton). Reeds dadelijk voeren wij U mee naar de geheim zinnige sfeer van het Oosten waar zich een reeks van avonturen, waarin valluiken, onderaardsche gangen etc. etc. een groote rol vervullen, gaat afspelen. Wij wenschen den lezer veel genoegen met „De Tempel van Kwungho." (Zie pagina 2 onderaan.) 1 Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. middenstandsvereen. Wie ringermeer, elkander in den moeilijken strijd steun en bijstand verleenen. Voor de arbeiders is het wachten op het gereedkomen van de in herbouw zijnde woningen in de dorpen. Was er op grond van de materi aalpositie in Juli 1946 reden voer den hoop, dat de in de drie dorpen verwoeste arbei derswoningen uiterlijk eind Mei 194.7 gereed zouden zijn, thans, nu we staan tegen over een verslechtering der materiaalpositie, zooals wel niemand had durven voor spellen, is een antwoord op de vraag, wanneer deze wo ningen gereed zullen zijn, niet te geven. De Burgemeester besloot zijn rede met de woorden Mijne Heeren, Ik moge met dit onvolledi ge overzicht volstaan. Er is weel tot stand gekomen. Er blijft nog ontzaglijk veel te doen. In den verrichten ar beid heeft ook de gemeente, als zoodanig, haar aandeel geleverd. Ik wil alle ambte naren, en werklieden van hoog tot laag voor den be toonden ijver en toewijding openlijk dank brengen. Dank die eveneens uitgaat naar de beide colleges van B. en W., de gemeentelijke adviescom missie en Uwen raad. voor de nauwgezette wijze, waar op in een geest van weder zij dsch begrip en wil' tot. samenwerking de toever trouwde belangen der ge meente werden behartigd. Voor de goede wijze, waar. op in het algemeen gespro ken, de pers de op de Wie ringermeer betrekking heb bende berichtgeving ver zorgde, zij ook haar dank gebracht. U„ heeren leden van den raad, met uwe gezinnet! een voorspoedig 1947. toewén- schende eindig ik met de bede, dat onder Gods onmis. baren zegen het ingetreden jaar de gemeente en hare ingezetenen een belangrijke stap dichter moge brengen tot algeheel herstel. Vervolg 3e pagina. VOLGENDE WEEK REEDS MEER VLEESCIÏ. Waarschijnlijk met ingang van 3 Februari a.s. (bij de bekendmaking van de eerst volgende bonnenlijst) zal het vj.eeschrantsoen van 200 op 250 gram worden gebracht. De vleeschpositie in ons land en de invoer laten een dergelijke verhooging toe. a s. MARGARINE IN PLAATS VAN BOTER In de periode van 2 tot en met 15 Februari zal voor personen van 5 jaar en ou der uitsluitend margarine en geen boter beschikbaar i worden gesteld. Deze maatregel is noodig i om den voor den winter be- schikbaren boter voorraad j over het gelreel'e seizoen zoo goed mogelijk te kunnen i verdeelen. In de voorafgaan de maanden is er eenige malen in hét totale vetrant- soen meer boter gegeven om het hoofd te kunnen bieden aan de moeilijkheden in de j grondstoffenvoorziening van de margarine-industrie. Ver. mcedelijk zal deze vervan. ging van het voer de A._B.- en C.groep gebruikelijk ge- worden veertien.d.aagsche boterrantsoen niet behoeven I te worden herhaald. I GEWICHTSGRENS VAN VARKENS OP DE MARKTEN EN BEDRIJVEN. In de laatste maanden werden op de markten var kens aangevoerd, die zwaar der waren dan het maximum gewicht van 25 kg, dat op het geleidebiljet is vermeld. Bij het toezicht heeft de C.C.D., in overeenstemming- met het Bedrijfschap voor Vee en Vleesch, een eenigs- zins soepele houding aange nomen. Thans zal de C.C.D. echter wederom streng de hand -houden aan de desbe treffende voorschriften en de daarin vastgestelde gewichts- grens. Varkenshouders, die geen fokkers zijn,, moeten voor alle voorhanden gehouden varkens, dus ook voer big gen Van ieder gewicht, een vergunning of contract kun nen toonen de fokkers, d.w.z. zij,' die een fokzeugenj toewijzing bezitten, mogen, biggen tot een gewicht van 25 kg aanhouden zonder de- I ze papieren. Boven dit ge_ I wicht moeten ook de varkens op de bedrijven van de fok.| kers van een vergunning of contract zijn voorzien, IMPORT VAN WITTE BOENEN. Eenigen tijd geleden heeft de Nederlandsche regeering een overeenkomst gesloten met den Internationalen noodvoedselraad voor dén import van een niet onbe langrijke hoeveelheid witte boonen. Binnenkort, kan ^e eerste hoeveelheid witto boonen in ons land worden verwacht. Deze boonen zün aangekocht in verband iv>°t de schaggschte aan fine peulvruchten en zullen te. gen zeer redelijke prijzen in het binnenland worden af gezet. MAANSTANDEN 1947. Donderdag 30 Januari E.K. KOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 29 Januari 0.45 1.07 30 Januari 1.30 1.56 31 Januari 2.24 2.56 1 Februari 3.32 4.13 Dé tiid lialdt gjin skoit." M edemblik-M.-Maer Een rechtgeaarde Fries voelt tij i har' sneilei kloppen als hij in dfen vreemde, d.w.z. bui ten het „Heitelan" zijn taal hoort spreken, Hoe warm moet het de tal rijke Friezen van binnen niet geworden zijn, die Vrijdag j.1. de toooneelzaal van „Het Wa pen" welhaast te klein deden zijn, toen het in Friesland en daarbuiten reeds populair ge worden gezelschap Tetman de Vries haar revue „De tiid haldt gjin skoft" voor het voetlicht bracht, evenals he denavond te Middenmeer. Het was een wel heel ge lukkige gedachte, die eenige Medemblikkers -Friezen van originie - er toe bracht dit door en door Friesche ensem ble naar hier te laten komen en de overweldigende belang stelling overtrof dan ook de stoutste verwachtingen der initiatiefnemers, zooals de heer Douma in zijn openingswoord opmerkte. „De tijd haldt gjin skoft" - De tijd staat niet stil Een waarheid vol diepen zin, zoo prachtig tot uitdrukking ko mend in de rustelooze kring loop der jaargetijden, vormde het grondmotief voor deze kleurige en fleurige kaleido- scoop van beelden uit het Friesche land, waarbij ook de ernstige noot niet ontbrak. Op waarlijk voortreffelijke wijze deden de twee zusters en vier broers de Vries deze revue voor hun talrijke toe schouwers leven en het na el ke scène opklinkend applaus bewees hoezeer men het ge- gevene waardeerde. '„De tiid haldt gjin skoft" een stuk van vlotgespeelde sc etc hes, aardige melodieën en geestige conferenees, gevat in vier uitmuntend geschilderde décors, heeft de harten der Friezen uit Medemblik en om geving stormenderhand ver overd. HUISEIGENAAR SLOEG WONING TOT PUIN. Dc eigenaar van een groot pand aan den Amstel te Am sterdam, dat door de Over heid gevorderd is, weigerde zijn bezit af te staan en heeft er een ontzaglijke ver woesting in aangericht. Toen hij n.1. bemerkte, dat hij een deer van het huis zou ;moe_ ten afstaan aan woningzoe kenden heeft hij spiegels, vaste waschtafels en W.C.'s stuk geslagen zoodat het interieur thans een ruïne gelijk is. De politie, die de- ven niet zeer warm-.voe lenden stadgenoot wilde verhooren, vond de vogel gevlogen. Na restauratie zal het huis, waarin man en vrouw woonden, plaats bie den aan vijf gezinnen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1