UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. >v voor zonoag en werkdag. te» Zaterdag 1 Februari 1947 Tweede Jaargang No. 22. Stmiactie - SecretariaatKheftstraat 12, «Ippolj-tushoef Wlerlngen. Telet. No. 103. Administratie en directie -R. J. Ridder, Markt A 84, Schage». Tel. No. 538. Na 17 u. No. 392. Giro-no. 149972. Een vf'ik dat letlt. Bouwt aan zyn^ioekomst 1 Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs 1 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regel*. Haat. Zou ik niet haten. Heer, die U haten, Ik haat hen met een volkomen haat. Ps. 139 21a. 22a. Zou ik niet haten vraagt de mens zich af. En velen antwoorden ik haat de „moffen," (wie gebruikt nog het woord Duitsers de grove rechtsverkraehters* de brute machtswellustelingen, ik haat de N.S.B._ers. de landwachten en landveiTa_ ders. Dreigt de haat in te slui meren, men grijpt een oor logsboek of gaat een oorlbgs- HET OFFENSIEF WORDT INGEZET. Ratten- en Müizenbestrijdmg. Het groote offensief staat! het kan vnatuurlijk voorko_ duitsland en oostenrijk op weg naar de vrede spoedig te gebeuren. Zöeals U uit voorgaande medeilee. lingen hebt kunnen lezen en op 27 en 28 Jan. hebt kun nen hooren en zien, zijn er 3 voorwaarden voor het sla gen mn deze actie. Allereerst moet het. te bezigen gif dat gebruikt zal worden radicaal zijn en tevens onschadelijk voor andere dieren, zooals honden, katten, varkens, koeien, schapen, paarden en pluimvee. Dit wordt ons ge garandeerd door de Planten. ziektenkundige Dienst, aid. "Ratten en Müizenbestrijding, te Wageningen. Vooraf werdt 'door deze Dienst een proef genomen met het gif, dat als monster geleverd zal worden door enkele firma's, men, dat U op eene boerderij of arb. woning minder dan 100 pakjes noodig hebt en op een andere weer meer. Dat hangt ook al weer af Van het aantal aanwezige ratten. Daarom hangt het succes I ook af van een algemeene j voorwaarde, dat nl. op iedere boerderij, al is het ook nog een puinhoop, en bij Jede e arbeiderss, woning en iedere burgerwoning in de dorpen iemand aanwezig is gedu rende de geheele Vrijdag 14 Februari, om U aan te wijzen waar de ratten zitten, om juist daar de pakjes te kun nen leggen. Dus Wieringer. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind. Zijn üe moeilijkste zaken uie men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1947. Woensdag 5 Februari V.M. Woendsag 12 Februari L.K. 1 HOOG WATER TE DEN OEVER 1917. 1 Fefccuari 2 Februari 3 Februari 4 Februari 3.32 4.55 6.14 7.23 4.13 5.36 6.50 7.51. ecrdeelö en moppert bij een milder wonnis. „Wat, een éis ▼an tien jaar tegen zó'n verrader en mensenjager Hij moest de kogel krijgen." (Historisch). De „Christenen", in wier harten de geest van de haat niet minder sterk 1'eeït, be roepen //jch op de bijbel. „Zou ik niet haten Heer, die U haten, ik haat hen met een volkomen haat". Dit Nederland. De op deze Kaart Polen. De huidige Duitsche- aangegeven grenscorrecties Poolsche grens op de Uoste-I zouden de Nederlandsche-i lijke oevers van den Oder; Duitsche grens met 15 Km,en Neisse, wenscht Polen voi-| - verkorten, terwijl het Neder- gens de laatste gegevens te| wuiucu uuur tuiKe'p Tinnn-s ^er'ttL landschfc gebied dan met verleggen naar de Westelijke *dnr ?3.en' want de haat unag aangezocht onf^oor ?ruarl Pr8?5L0?,,?* Km'2 vri^erderd ^ou oevers van deze rivieren met niet. slapen, moet wakkero^Voor terrem en helpt allen ij ver gI d In de t. awwxeereninbegrip »a» Swinemunde. blijven. Men gnuift als °„erte ?e mlto MaS^ d® ?°°,r ons aar.ge^.e 4ebjeden WM#h pl m. lft-000l v^s zien we de TOorJe. V5„-| vendiea wordt weeg een anl |"or tefdf door Ons be. D^gchers t stelde grenscorrecties van der monster genomen door Snelrfe nlaatsen o» ITw erven F"»nk"Jk- Hoewel Franknik Oostennj* en Ts|echo-Slowaki)e deze Dienst uit de definitieve Z t/S, let Saargebfed politiek geriea! Of het lijdend voorwerp levering. Over net effect dat t 7 - DntUcb wii laten blijven, Doitschland ook nog een dit gif moet hebben b°hopft Speurt deze verDiiJlpsuai wc,lscht hei dat het een eco- woordje mee zal spreken $en reeds nïi op. Dar. f-rge~ j n*>niische rn financi-eele een-j Robert Murphy, de politie- makkelijkt hun werk. bS- beid niet Frankrijk zal worden. ke adviseur van de Amer. spaart veel tijd, er; maakt België. Annexatie van. Mont Mill. Gouverneur in Duitsch- Üet effect grooter. Jpie, waardoor de. spoorlijn land, zou gunstig denken overj SPELDEPR1KKEN van Sputter Spoispiegel, dus geen twijfel meer te be. staan. Denk echter om Uw konijnen. Laat ze niet los. (oopen op uw erf. Ze zullen anders dood gaan als rat ten. De tweede voorwaarde is dat gevolg Wordt gegeven Psalmwoerd moet dan de h^t beroep dat wij ge_ gevoelens nsn daden van haat i de ieid8rs en wraak rechtvaardigen. jeugdorganisaties. Treurig- bewijs, dat deze j g_jf wordt nl. verpakt mensen zich niet open.U1 brooden vari ons- Daar- atellen voor de geest van I Yan krijgen wy er. 625 stuks. Jezus Christus, de geest der-Hiervan moeten 100.0J0 blok-? Uiteindelijk draait alles om reddende, erbarmende en j g^n8den worden, en deze i vie centen en zoo is het ook: dienende li&de. *00.000 blokjes brood moeten j .hier weer. Wij meunen ech_ Treurig te bemerken, dat SU1^ voot stuk m couranten- ter het U zoo gemakkelijk: papier verpakt worden. Dafcj mogelijk te moeten maken, vergt vele handen, als men.' Bovendien kunt U dan liet - Eupen-S. Vitb tleschje met. muizengif in gisch grondgebied ontvangst nemen. "Dit moet: U zelf vermengen met brood -en op schoteltjes uitzetten Si -en is ook alweer onschadelijk voor andere dieren. De prijsj "hiervan is begrepen in difc -voor de rattenbestrijding. Tenslotte doen wij een be.. roep op alle landbouwers. geheel Bel- het hooren zal worden, kunefcigen velen, die zich Christenen noemen, het niet verder ge bracht hebben, dan tot „hoorders des Woords-' en *de iidaden des Woords" nog- immer tot de theorie van hun geloof behoren. 'Hoe de haat te overwin, ■men Lezer, stel u in het licht •Gods. Strijd onvermoeid te- Geldig v. 59—1, 60- Jan.15 Febr. )94 brood 300 gr. biood. 592 Brood 400 gr. brood 591B Res. 1600 gr. brood 59—JC, 60—1D Res. S00 gram brood. 60IE Res. 600 gr. bloem of Kindermeel'. 602D Res. 100 gr. bloem of 'kindermeel. waarom er op de beurs ge~ reKent dat een jongen of Tegenheid is om Uw "bijdrage' meisje op i dag 2000 van de_. j van f 5.voor een bedrijf'3 ze pakjes kan maken. Hoe j beneden de 1'5 h.a. en f 8.-- 595 Alg. 100 gram bloem meer handen, hoe vlugger voor de overige bedrijven aï 591. 592602 Boter dit werk klaar is. Mogen wij te dragen onder opgave van.'. 125 gr. marg. of 100 gram op U allen rekenen Is het naam en adres, tegen over.. wet. met voor 2 dagen, dan toch. legging van een "kwitantie-593 Boter, 594 Margarine, zeker voor 1 dag en in het i Wacht echter niet tot een t 250 gr. marg. of 200 uiterste geval voor een hah/e volgende bem-sdag, maar gram vet. dag. u kunt erop rekenen, doet het de eei*st volgen de j 601, 594 Boter 250 gram Raer hoor. „De Tiid haldt gjin shoft." Weet U wat dat beteekent Dat de tijd niet stil staat. Het is Friesch de titel van een meer dan 500 hear (keer) opgevoerd tooneeL stuk, dat ik niet begrepen heb, omdat ik in Utrecht geboren ben, waar we ge woon Hollandsch spreken. Aldus zou mijn groote Duitsche des-collega scherpschutter Kron kel uit Het Parool zijn kri_ tiek aanvangen. Hij deed dit afgeloopen week, nadat hij naar een Friesch tooneelspel in Am sterdam was gaan kijken- De menschen om hem heen verstonden het wel, want het wa-ren Friesche emigran- Toepassing ten aanzien j ten, die een avondje aan van oorlogsslachtoffers hun Wolga zaten te denken. Bij oe mondelinge beraad- Zij lachten smakelijk om de slagingen in de Tweede Ka- Friesche moppen, doch hij mer der St. Generaal' over voelde zich een uitgeworpen? het wetsontwerp betreffende omdat hij er den mop niet de vermogensaanwasbelas. van- snapte. Zoo verging het Belasting Perikelen. ZEKERHEIDSTELLING BELASTINGEN. Ü21 veh J" I fza! op THnsdagWoensdag, vooteoover U hetSta. hart, tegen haatgedach-j ,en Woensdag 11 en" 12 Fe. 1 niet reeds" deed oti Tïryo Irn-QTfni! Jnnc Hiri "ten en wraakgevoelens bid zonder ophouden om God-S „"hulp en bijstand. Waar hef „onze Vader" wordt -gebeden, niet -alleen met de lippen, maar ook met het hart, kan Dit -verge. werk der bruari a.s. van 's morgens makkelij kt het 9 uur cot 's middags 4 uur commissie zeer. t t w.. en{ de geest van haat met blij. Moering. Nogmaals, meldtL commissie voor ven bestaan, doch moet ver. 0 zich spontaan bïl Uw lei v) dwunen. Dar, zal de dag j d«r Gp eerst volïende4 en Muizenl>e komen, dat gij de tekst van verandering, opdat wij bi) i de haat, omzet in de tefc<t Uw leiders vroegtijdig h-t I van de liefde en getuigt in resultaat kunnen vernemen de geest van Christus „Zw I SCHOENENBONNEN TOOR. ik niet imfhebboi. Heer, die -Cl* derde is ar de voor. Gij 11c fhebt v Ik heb her, vaarde dat wjj veraekerö stnjding. 8 FEBRUARI AFHALEN. ningen en erven in hun rayon, zooais dh door ons is of nog zal worden roederre deeld. Roen daarvoor de hulp enkele voorwaarde meer IEDEREEN KRIJGT 1 Jtl schoenenbonnen worden uit.. J PER IVEEK. gereikt. Ieder, die dus nog; geen schoenenbon heeft af-. Het aantal eieren dat irr gehaald moet dit voor dien i 1947 voor lederen volwassene datum doen. 6eschikbaar zal kunnen wor. j Zij, cie sedert 1 April 1946 den gesteld, schat men op lief met ren volkomen liefde.moet.en «'Jn van de mede. i Na S Februari zullen op de Niet den kwaaddoener. maar| f''erkinK der sub. leiders. Zij i in 1946 aangewezen nummers het kwade mort ge haten. 1 !"cl1 hebben er voor te zor. i van de stamkaart onder geen Het is zoals Jan" Ligthart j 'J< n dat de pakjes op cie be. eens heeft, geschrever, ''l' "\c' dag worden uitge. fega iu de boprderijpn, wo_ Heb wel' een hekel aan hei kwaad Maar niet aan hem. die 't kwade doet; At'.; gij dei l:*"aad bedrijver haat, Dan m.;nVt gij hem daavme: niet goed Maar als gi,j hem slechts merken laat Dat Liefde woont, in uw gemoed, 'Lv haat en laat hij mooglijk 't kwaad, Sr. niet moed zijn best. voor 't goed. 591 Melk 4 liter melk. 59—2, 59—3 Melk 3 liter m. 601 Melk 12 liter melk 594 Melk 5 liter melk 59—1, -60—1, 60—2, 59—5 VI. 100 gram Vleesch. 592 VI. 400 gram vleesch 594 VI'. 300 gram vleesch 592 Alg. 200 gram kaas 60—2 Alg. 100 gram kaas i 59--4 Kaas 200 gram kaas 593 Alg. 125 gram koffie 594 Alg. 50 gram thee T 68 2'r. tab. artikelen. ting zijn zekere toezeggingen gedaan door den Minister van Financiën In Sept. 1945 zijn de in specteurs der belastingen aangeschreven -om bij het vaststellen van verplichtin gen tot zekerheidstelling in het algemeen met de vermo gensheffingen ineens slechts rekening-te houden ten aan zien van degenen, die zich gedurende," de oorlogsjaren op onoirbare wijze belang rijke Voofdeel'en hebben mij Woensdagavond Nije Lan. 't Is maar gelukkig dat er ook nog wat anders te doen Is in- de seal' fan Smit to Mifddenmar, want iande.rs bad ik heelemaal gjin moaie joun meer. Maar ik ben er wel van overtuigd dat he£ Friesch geen dialect is. 'k Noem het steeds taal sinds ik dat blauwe oog heb opge_ loooen. Tot Tongersdei 6 Febre_ waris bij S. Halfweeg, dan verschaft, of wier vermogen' k0:rit Ba<1'end van der Veen zij het niet door laakbare! ^ei>-Rebecca en it Hyn. oer zaken, in aanzienlijkei st^lddeI/" mate, (met 30% of meer) is Dlfc Sl1 m uit-stek moaie gestegen. Voorts is ih Nov.1 01111 w9rde- 1945 een regeling getroffen! "c ?eSund hoor Frie ten einde voor Oorlogs*I zeri" Maar vergeet ook het slachtoffers een soepele toe" anö8re-niet, want U beboert passing van het intituut der; tofc.de Wlèrlngermecrsameii- zekerheiöstellingen te ver_ j zekeren, zoowel wat betreft SPATTFR de invordering, als voorzoo- aangaat het j waarop zij worden bedrag, vastg teld. Hij heeft aanvankelijk gemeend, dat de geldende regeling zich verdroeg- met- de strekking van de door hem gedane toezegging om aan de meest getroffenen geen aanslagen in de vermo in van and-ren in Uw -avon,?een schoenenbon op de rij. zeventig. Hieronder zijn ook; ^ensaa"wasbelasting op want ook hier geldt weer ..hoe meer handen, hoe lich ter het werk". Maar U als sub. leider moet, zich ervan verzekerd houden dat het g.wordt uitgeleerd bij iedere boerderij of puinhoop op de door ons te benalen dag. De pakjes benoodigd in Uw rayon zullen bij U thuiS worden gebracht- op 13 Fe_ feraanwijzing van de Twee. de verwerkende industrieën de Distributie Stamkaart - begrepen, zooals beschuitfa. hebben ontvangen en der- bricage enz. halve nog in het bezit zijn van bon 614 van het inleg vel', en die zoo dringend schoenen noodig hebben, dat zij niet op hun beurt kunnen wachten, zullen wanneer hun stamkaartnummer eindigt op 3, 6 of 9 op plaatselijk king tot zoodanige getrcri>_ nen m op te leggen z; I'.v heic'sstellingen in geen eenig bedrag voor mpgeiiik^ verschuldigd v/ordende hef fingen ineenKS zal worden opgenomen. Aan zoodm-iigp getroffenen -reeds opgei Zekerheidstellingen zullen tot het bedrag, <-'■-> u voer heffingen ineens is op genomen tot het eerdi A. P. Goudsbloem. I bruari. Per boerderij zal dat bekend te maken dagen een circa 100 pakjes zijn. Maar schoenenbon kunnen krijgen. .leggen. Zeer tot zijn leedwe zeil bleek dit wel het gsvaï te zijn. Hij zal thans de in specteurs opdragen om ion' de door den oorlog in hun I "oeIncl.e 'Wpt'0 bezit, meest getroffenen geen ™.rdann®' blijven. Uiteraard in de heffingen! dvT funs,i!?? leggen voc-rdafvan toeuassinei kunnen de wettelijke regeling voor 1 -™ .op z,warte handelaren, de vergoCing van de mate. neele oo. ;ugsschade is tot stand gr.' i n. Verder zal I hij bepalen, dat met betrek- In ieder geval zal er naar 1 worden gestreefd, één ei per week te verstrekken. Dit zai: dus neerkomen op één ei per ucuiageni ii,t ,ro„ week per persoon. Daar de le£gen voerdat J^onnen aanvoer niet altijd regelma tig is, zal het kunnen voor komen. dat er soms twee eie ren per week. soms niet,, beschikbaar zal zijn. I zon op zwarte collaborateur c.i Bij res. 9 U - bet vorenstaandt gegeven. aan 2 ring W. V.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1