UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. NIEUWE BONNEN. Zaterdag 8 Febraari 1947 Tweede Jaargang No. 24. Redactie - SecretariaatKlieftstraat 12, Klppolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. administratie ©n directie R. J. Riddeir, Markt A 84, S c h a g e n Tel. No. 538. Na 17 u. No. 392: Giro.no. 149972. Een volk dat Bouwt aan zip0 jekemst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. DE RENBAAN. LANDBOUWNIEUWS. HERSTELKOSTEN OORLOGSSCHADE. Belasting Perikelen. Loopt zo, dat ge de prijs behaalt. (I Cor. IX 24.) Paulus herinnert zijn le zers aan de Isthmische spe len, waar de prijs werd ver lopen op de baan in hard lopen. Zijn Corinthiërs had den zelf immers, ook vaak op de tribune gezeten en met angst, de kansen van hun favoriet berekend. Ziet de kamprechter geeft het seinZe zweven voor bij, schoon als jonge goden, hoofd naar achteren borst vooruit, iedere muskei en spier soepel, elke beweging lenig, hun voeten raken nau welijks de grondDaar gaan er twee aan de kop. zij aan zijhet eind in zicht. Dan werpt een met een ge weldige kracht zijn lichaam naar voren in een machtige eindsport, twee sprongen, drie.en daar sv ingt hij op een verhoog, grijpt een vlag en staat dan c1 - helend van geluk.... En de duizen den op de tribunes zijn op gesprongen Niké, niké Overwinning'.overwin ning. Welnu, zegt. Paulus nuchter, hij vocht voor een verwelkbare kroon, wij voor een onverwelkende.loopt zo, dat gij die onverwelkende kroon haalt. Wieringen heeft veel hee<:- lijke sportenthousiasten. Nu de schaatsenrijders en hun wedstriiden. We hebben een paar flinke voetbalclubs en een waar stadion voor de wielrenners. En wat' leven we mee met de successen van Succes en Wiron, met, de kansen van onze rijders. Maar denken we dan we? eens, dat het leven een wed ren is. waarvan God de start en de eindstreep is, waar de prijs het. loon der eeuwigheid is. Denken we er aan, dat de wedstrijdtijd het leven is, dat ik moet doorbrengen in Godsliefde en naastenliefde, om zo de prijs te behalen. Sporters van Wieringen, enthousi aste voetbalsuppor ters, wielerliefhebbers, uw sport is prachtig gezond en mooi. Maar denkt dan ook eens aan "de hoge spert van» uw eigen leven, waar geen plaats op een of andere ranglijst. geen geldprijs, maar een eeuwigheid van afhangt Pastoor. HOE BESTRIJDEN WE RATTEN EN MUIZEN? Een hoteleigenaar onder vond reeds geruimen tijd hinder van ratten en tracht te met allerlei middelen (vergiftigd lokaas, klemmen, vangkooien) deze dieren te dooden of te vangen. Hij ving slechts drie ratten. De plaag verminderde echter niet en het vergiftigd lokaas werd practisch niet aange raakt. De oorzaak hiervan lag in het feit, dat de ratten een prachtige voederplaata vonden in een hoop etens resten, die steeds buiten wer den weggeworpen. Den hotel eigenaar werd geadviseerd deze etensresten te verwijde ren. Het advies werd opge volgd en reeds enkele dagen later waren de ratten naar betere oorden vertrokken. Orde en neth©d zijn on misbare elementen bij de' ratten, en muizenbestrijding. Ee*«t dan komt ook verdel ging door giftig lokaas goed t*t haar recht. Premie voor aardappelen. Het Kring'bestuur van de Stichting voor de Landbouw deelt ons mede, dat de extra premie voor aflevering van aardappelen verlengd is tot en met 9 Februari a.s. i Brandstoffen voor den tuinbouw. De brandstoffenpositie heeft de regeering genoodza.iktt te bepalen, dat - in afwijking van vroeger getroffen rege lingen - aan de tuinbouwbe- i drijven in totaal ten iioogste 50 pCt. van de oorspronkelijk I door de Rijkstuinbouwconsu- lenten geadviseerde hoe-veel-1 i heden brandstoffen zal wor- i den uitgereikt. De hoeveel heid, welke zij reeds hebben ontvangen, zal worden afge trokken. Van deze 50 pCt, ze' in Februari, Maart en April I telkens ongeveer het derde gedeelte worden afgeleverd, tenzij onvoorziene omsiandig- j digheden de uitvoering van i deze regeling niet mogelijk maken. De C.C.B, werkte snel af, j Een graanhandelaar te G"aft j verantwoordde een levering I van 50 ton tarwe aan een han j delaar te Utrecht, welke laatste evenwel niet de ont-, 'vangst van deze partij nieldue Een door den C.C.D. inge steld onderzoek leidde via een 1 expediteur te Amsterdam naar j Uithoorn. De kcoper van de partij tarwe bleek een oude i bekende van den C.C.D, te! j zijn. Twee dagen daarna reeds moest de man te Amsterdam' voor den politierechter 1e- j recht slaan, die hem verooV-J I deelde tot 8 maanden geva»i-l I genisstraf en 6 maanden Rijks- werkinrichting. De verkoop^r. j werd veroordeeld tot 4 maan- den gevangenisstraf me' bevel i tot directe gevangenisneming, j VERHOOGING BEWAAR. PREMIE VOOR POOTAARDAPPELEN. Het Bedrijf schap voor i Zaaizaad en Pootgoed voor voor Akker, en Weldebouw I heeft de vastgestelde telers. I l prijzen voor goedgekeurde j pootaardappelen, welke de l 1 B.E.A. II voor export zal af. nemen. met. f 1.50 per 100 kg! verhoogd bij levering na 2 Februari 1947. Voor de pootaardappelen i van de Tassen Eersteling, Ideaal, Saskia, Frümölle, Pri. I mula en Roode Eersteling bedraagt deze verhooging f 2.per 100 kg. De bedragen zijn bedoeld als bewaarpremie. KUNSTMEST VOOR PARTICULIEREN. In de maand Februari zal evenals het vorig jaar aan particulieren, die minder dan 10 are cultuur grond in gebruik hebben voor de teelt van voedings gewassen een bescheiden hoeveelheid kunstmeststof fen bonloos te»? beschikking gesteld kunnen worden. De detailisten dienen de hun voor dit doel verstrekte toe- j wijzing zoo goed mogelijk j onder hun afnemers t.e ver. I öeelen naar rato van de in gebruik zijnde oppervlakte grond. Belanghebbenden. d.W.z. zij, die een particulieren tuin hebben, dienen zich z-o i spoedig mogelijk bij huiii handelaar te laten msehrii-i ven. Volkstuincomplexen val. j len buiten deze regeling. Vele eigenaren van onroe rende goederen blijken niet te weten, tot. wien zij zich hebben te wenden tot het verkrijgen van een Rijksbij drage en van herstelkosten in de oorlogsschade voor perceelen gelegen in de Wie. ringermeer, daarom heeft de stichting gemeend onder staand een overzicht te ge ven. Voorop gesteld moet wor den, dat alleen zij schade. uitkeeringen ontvangen wan neer tot herbouw of herstel' wordt overgegaan, Alvorens Rijksbijdragen vastgesteld worden, moe'en de betreffenden een molest- verklaring inzenden, waarvoor formulieren bij den Dienst Wederopbouw Wieringermeet te Wieringerwerf beschikbaar zijn, evenals de hierna uog te noemen formulieren. Voor totaal vernielde pan den (schade grooter dan 75 pCt.") en voor schade bo ven de f 3000.-, dus herstel bare panden, wordt U door den Dienst Wederopbouw Wieringermeer mededeeling gedaan van d e vastgestelde bijdrage van de oorlogsschade. Deze Rijksbijdrage wordt gegeven op een Grootboekin schrijving met „4 pCt. rente van 1 Mei 1945 af. Voor het verkrijgen van een voorschot op deze Rijksbij drage. moet een formulier V.F. worden ingevuld en be hoort daarna ingediend te worden bij de Gemeente Wie ringermeer. Wenscht men boven de Rijksbijdrage de uitkeering tot de goedgekeurde herstelkos ten te ontvangen, dan moet een formulier F.F, aange vraagd worden en na invul ling eveneens worden inge diend bij de Gemeente Wie ringermeer. Voor schade beneden de f 30C0.- moet men zich Aannemen van werk. rechtstreeks tot den Dienst verband met de moei. Wederopbouw W.-Meer wen- hjkheaen welke zich vooral den, met overlegging van alle voordeden bij aannemingen rekeningen. Van werk, welke zich in den Nadat de herbouw of het jandbouw voordeden, werden herstel boven f 3000.- gereed reed»3 vroeger richtlijnen gekomen is, moet een formu- verstrekt. Thans is een wet. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. lier H.V. (Herbouw Herstel verklaring^ worden ingediend, ,ne' waarna financieele afwikke ling volgt. Wanneer men via de Her telij ke maatregel getroffen I betrekking tot de hef fing van de ink. belasting. j Dé uitvoerder van het werk 1 tegen een aannemingssom stelbank n.1. voor panden met en dieng heipers worden bedrijfsruimten boven 500 M3, acht hun arbeid buiten financieele bijdragen wenscht dienstbetrekking te verrich MAANSTANDEN 1947. Woenasag 12 Februari L.K. KOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 9 Februari 11.14 11.34 10 Februari 11.54 11 Februari 0.13 0.32 aan te vragen, dient vooraf ten. De aannemingssom is j overleg gepleegd te worden enderworpen aan een voor. met den Dienst Wederop- heffing. Indien de uitvoerder bouw W.-Meer en reeds in zjch laat bijstaan door hel. oezit zijnde formulieren B. pers a„deren dan zijn echt elieve men om te ruilen bij gen0'ote of zijn minderjarige genoemden Dienst. vinderen wordt deze heffing Stichting rechtvaardige ,iegcpgs£ op de aannemings. oorlogsscnadevergoedmg SQm v00rz00ver deze niet Wieringermeer. OPHEFFING VAN DE BLOKKEERING VAN GEZOUTEN HARING. Met ingang van 5 Februari is de blokkeering van alle geacht wordt aan de helpers toe te komèn. De opdracht gever is verplicht ook op het aan de helpers toekomende b:drag inhouding toe te pas_ bedraagt sen. De voorheffing voorraden gezouten haring v00r - gr0sp I 10% groep II opgeheven. .Voor zoover ree. 7% groep III.met 1 kind 5%; ders en handelaren nog niet voldaan hebben aan de last- geving tot levering van een aantal opgepakte kantjes ten j behoeve van het zgn. kali- 1 groep m met 2 kinderen 4% groep III met 3 of meer kinderen 2%. De door een opdrachtgever uitbetaalde bedragen en in contract met de Russische ingehouden voorheffing zone van Duitschland. blijftm0eten door hem in het be 1-astingboekje worden aan. I geteekend. De opdrachtgever deze lastgeving voor hen van kracht. Dotgr deblokkeerin; komt de gezouten haring, die moefc een collectieve loonstaat na 9 December 1946 is aan_ bijhouden. weike verkrijgbaar gevoerd, vrij voor den han_ I zjjn bjj den ontvanger der del en de voorraad zal door directe belastingen, de plaatselijke verdeelcom- Aan de werknemers op wie missies in de aanvosrhavens deze beschikking van toe. worden herverdeeld. De ha. J passing is. wordt steeds een ring, die op deze wijze alsnog aanslag in de inkomstenbe. j bij den handel komt, zal voor j tasting opgelegd, een groot deel in het bin. De werknemer is verplicht voor den aanvang van het kalenderjaar o Sanders voor- nenland worden afgezet. Dat mag het kosten De strijd tegen ratten en muizen De Commissie voor ratten- en muizen-bestrijding in de Wierin germeer deelt mede,.dat betaling van de bijdrage kan plaats vin den op de Beurs, a.s, Woens dag en door middel van stor ting op de rekening van ge noemde Commissie bij de Boe renleenbank te Middenmeer (Kassier Woldering") Bijdage voor bedrijven bo ven 15 ha. f 8.- voor bedrij ven beneden 15 ha. f 5.- Weakt allen mee aan een degelijke en vlotte voorberei ding, ook financieel. I dat hij tot uitvoering van de werkzaamheden overgaat. een belastingboekje voor' aangenomen werk aan te Inspecteur Van 7 t.m. 22 Februari zijn de volgende bonnen geld'g i vzrklaard 59-6 Alg. 750 gram suiker, boterh.str., chocolade of suikerwerken of 15C0 gr. Stroop enz. 60-3, 60-4 Al4.2r0 gram sui ker, boterh.str, choco lade of suikerwerk of 5CO gr. jam, stroop. 59-4 Suiker, 250 gram su:ker boterh.str., chocolade of suikerwerk of 5CO gram jam, stroop. 59-7, 60-5 Alg. 1 ei. TABAKSKAAFT. T 69 T 70 X 69 2 -aal soenen tabak. V 70 2C0 gram chocolade, suikerwerk, suiker of boterh.str, of 400 gr, jam, stroop, enz. X 70 100 gram chocolade, sui kerwerk, suiker of bo terh.str. of 200 gram ja«t, stroop, ent. Nieuwe maximumprijzen voor groenten. De Minister van Landbouw, Visseherij en Voedselvoorzie-1 vragen bi.i den ning heeft nieuwe maximum- I der belastingen, prijzen voor groenten vast- Ue beschikking is 1 Januari gesteld, welke op 4 Februari j 1947 in werking getreden. 1947 zijn ingegaan. i Voer den kleinhandelaar w- v- vastgestelde max. verkoop- j orijzen per kg Frijzen eerste kolom schoon- I Roode-, witte, en savoye. gemaakt tweede kolom nietkool ontdaan van rotte of schoongemaakt. aangetaste bladeren, alsmede Voor den klein, j stronk en merg, gesneden, handelaar vast. j gewasschen. gestelde max. j Boerenkool'ontdaan van stronk, aangetaste of gele bladeren, gesneden, gewas. Artdkel verkoopprijzen per kg. Kroten I ben. kg per stuk 0.15 Kroten II V?1 kg per stuk 0.12 Kroten III bv. 1 kg per stuk 0.11 Gekookte kroten I meer dan 3 st. p. kg 0.27 Gek. kroten Ilmïn- der dan 3 st. p. kg 0 23 Roode kool 0.21 Savoye kool groen 0.22 Savoye kool geel 0..20 schen. Uien geschild, gesnipperd, gewasschen. Koolrapen geschild, gesne den in blokjes of reepjes. gewasschen. i Peen geschrapt, ontwormt, ontkopt, gesneden in schi/ j ven van ten hoogste Vs cm. dikte en gewasschen. Witte kool 0.16 Boerenkool 0.20 Prei I bov. rnm. 0.29 Prei II ben. 15 mm 0.19 Uien 0.23 Witlof 0.60 Koolrapen 0.12 Ramenas 0.11 Peen z. lof II 50—200 gr. D.St-. 0.14 0.29 0.32 0.23 0.23 0.45 SP ELDEP RIKKEN van Spatter SpotspiegeL Kruidenier en Minister, Er was eens een kruidenier, die verkondigde „Volop bis cuitjes, voiop ontbijtkoek", maar hij kon in werkelijkheid niet leveren. De loopjongen van dien veel belovenden kruidenier had .het niet gemakkelijk, toen hij de boodschappen kwam noteeren. Mevrouw Een kilo bis cuitjes en ook nog graag een ontbijtkoek je. Loopjongen Die kunnen we helaas niet leveren, dame. Mevrouw Ja maar, uw baas zei toch, dat. Loopjongen O, die baas zegt zoo vaak wat. We heb ben geen biscuitjes en slechts zelden ontbijtkoek. Wij zit ten rpaar met die mooie praatjes Er was eens een ministe* van economische zaken, die verkondigde, dat hec met hout. niet. zoo erg krap zat, maar dat ijzer wel' wat moei lijk te krijgen was. Welk antwoord zal het per soneel nu geven, dat moet kijken welke hout_ en ijzer, boodschappen bouwend Ne derland noodig heeft, indien men zegt Ja maar de mi nister zei toch dat Spatter is erg bang, dat het veel op het antwoord van den kruideniersbediende zal gaan lijken. Alleen, ambtenaren geven geen ïoopjongensantwoorden en ministers doen geen kruideniersbeloften. Stel je voer Spatter. Weldra raais in het brood Minister S. L, Mansholt. heeft tijdens een te Hooge- veen gehouden vergadering medegedeeld, dat over eenig® weken mais in het broodmeel zal worden verwerkt wegens de groote schaarschte aaa granen. 0.17 Peen z. lof m IV bov. 200 gr. p. st. 0.12 Onder panklaar schoonge maakte producten vsrataiu* voor Indien andere dan de hier boven genoemde producten door den kleinhandelaar op eenigerlei wijze schoonge maakt of gesneden worden verkocht-, mogen hiervoor' ten hoogste de voor den kleinhandelaar onder 4 ver. i melde prijzen worden bere. kend.- Indien een groothandelaar panklaar schoongemaakte j groenten verkoopt aan een kleinhandelaar, moeten prijzen hiervan in een rede- j lijke verhouding staan tot wordt de voor den kleinhandelaar I vermelde verkoopprijzen. 0.34 0.19 0.19 Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie ringen N. K. Klomp, Klieft- straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaff. Oudehaven 5b, Medemblik. Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad - vertentierubriek R. J. Rid der. Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 538. Uitgave Stichting Flevo-Bode Voorzitter G. P. Kiste maker A 63, A.bbekerk. Telef. No. S. Drukkerij Corn. T. Boeker Eoofdjtr. 14. Hippolytushoef ï'etef. H^rolytushoe? No. 1b

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1