UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. NIEUWE BONNEN. Zaterdag 15 Februari 1947 Tweede Jaargang No. 26 Redactie SecretariaatKlieftstraat 12, Hlppolytushoef Wieringen. Telef. No 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Tel. No. 538. Na 17 u. No. 392. Giro.no. 148972. Een volk dat leefi, Bouwt aan zgn^taekomst LANDBOUWNIEUWS. Streven naar minder Overheidsbemoeiing BIJZONDER TUINBQUW- TEELTRECHT VOOR DE TEELT VAN BE WAARKOOL. Voor de teelt van Be waar kool kan bijzonder tuinbouw. teeltrecht worden aange vraagd. De hiervoor benoo. digde aanvraagformulieren zullen ten spoedigste ver krijgbaar worden gesteld bij het Bureau van den Prov. Voedselcommissaris, Afd. Tuinbouw, Landbouwhuis, Alkmaar en bij de Plaatse lijke Bureauhouders in de koolstreek. Dit bijzonder teeltrecht wordt alleen ver strekt. aan aangeslotenen A. (houders van de z.g. blijven, i de teeitvergunningen)die tevens de beschikking heb ben over voldoende vorst. ▼rije bewaarkoolbergruimte. De teler moet dé door hem aan te vragen oppervlakte bijzonder bewaarkool'teelt. recht benutten boven de oppervlakte, welke hij i*i 1946 met bewaarkool teelde. VOORBEELD Teelde de A._ vergunninghouder in 1946 1 H.A. bewaarkool en vraagt hij in 1947 1 H.A. bijz. teelt- recht. voor bewaarkool, dan verplicht hij zich in 1947 een oppervlakte van 2 H.A. met bewaarkool te betelen en bovendien neemt hij de verplichting op zich deze kool ook in zijn bewaarplaats op te slaan. De telers dienen te beseffen, dat deze bij zonde, re bewaarkoolvergunning j slechts verleend wordt voor j de oppervlakte bewaarkool boven de oppervlakte be: teeld in 1946. Onder geen voorwaarde mag deze ver strekking van bewaarkool. teeltrecht verruiming geven aan de teelt van vroege., zomer, en herfstkool en andere warmoezerij gewassen. Op de juiste uitvoering van deze teeltregeling zal nauw lettend worden toegezien en de overtreders worden ver volgd. De strafmaatregel zal tot aan den afzet worden doorgevoerd. LEVERING NUCHTERE KALVEREN Met ingang van 10 Febr. j.1. kunnen nuchtere kalve ren rechtstreeks worden ge leverd bij Fa. E. J. Booy, Haarlem, op Maandag Uit_ hoornsche Baconfabrieken, Uithoorn, op Maandag Fa. A. Booy. Alkmaar, op Dins dag en Vrijdag Fa. A. Booy, Schagen. op Woensdag. Bo vendien kan levering plaats vinden op de slachtveernark- ten. HOUDERS VAN MEST VARKENS. Bij levering van een con_ te'actvarken moet de plaats en datum van levering op het mestcontract ingevuld worden teneinde bij controle j moeilijkheden te vermijden. Vogels sterven van honger Naar men ons mededeelt, worden op het ijs op de Wad den en ook wel in het land op Wieringen veel doode vogels aangetroffen die door honger en koude zijn omgekomen^ Nu op de Wadden bijna geen open water meer wordt aangetroffen, beleven de zeevogels een moei lijke tijd. Vele vriezen met de poolen vast aan het ijs en ko men jammerlijk om. met de Voedselvoorziening. Echter mede afhankelijk van de internationale voedselpositie. i Hoezeer het ook wenschelljk i moet worden geacht om waar i mogelijk de overheidsbemoei ingen met de voedselvoorzie. i ning te beëindigen, in deze kon niet zoo ver worden ge_ 1 gaan, als oorspronkelijk werd gehoopt. Liet het zich aan_ vankelijk aanzien, dat de I voedselpositie, althans inter_ j nationaal gezien, binnen niet te langen tijd aanzienlijk zou verbeteren, naderhand bleken deze verwachtingen j niet- te worden bewaarheid, aldus deeit de Minister van Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening, de heer S. L. Mansholt, aan de Eerste Kamer der Staten_Generaal in zijp. memorie van antwoord i inzake de begrooting van zijn departement en het1 LandbouW-Crisisfonds mede. Opnieuw, aldus gaat de me.1 morie voort, moesten ver schillende regelingen worden getroffen om de zekerheid te verkrijgen, dat een belang rijk deel van de binnenland- sche productie ter beschik king van de distributie zou komen. Ook het beleid ten aanzien van de loonen en de prijzen j bracht ln sommige gevallen mede, dat daar, waar uit] hoofde van de voorziening een regeling wellicht niet noodig ware geweest, deze toch moest worden getroffen om het prijspeil der betref fende voedingsproducten af doende te kunnen beheer. schen. Eveneens moet met het opheffen van de distributie van bepaalde artikelen, naar de practijk heeft bewezen, groote voorzichtigheid wor den betracht. De behoefte, welke bij vrijen verkoop zal blijken, ia dikwijls zeer moei lijk te bepalen, daar veelal na opheffing van de distri butie de vraag naar het vrije product sterk blijkt toe te Papiertouw voor den tuinbouw. Voor het. opbinden van tomaten, boonen enz. zal ook dit jaar ten behoeve van den tuinbouw een hoeveelheid papiertouw beschikbaar wor den gesteld. De distributie van dit touw Komt ditnmal in han den van de industrie en den handel. Handelaren mogen maximaal 100% van hun aankoopen in 1946 of 150% van hun aankoopen in 1945 zonder vergunning betrek ken. De verkoop aan verbrui kers mag op dezelfde basis geschieden, derhalve op ba sis van 100% van de afname in 1946 of 150% van de af name in 1945, zonder dat 'hiervoor aankoopmachtigm_ gen in ontvangst behoeven te worden genomen. Voor het geval dat verbrui kers van papier.tomaten_ touw aan het hun toekomen, de aandeel niet voldoende hebben, moeten eij zich tot bun leveranciers wenden en via dezen een verzoek in dienen om meer touw. Bij dit verzoek moeten zij hun ver bruik in het vorig seizoen en eventueel voorgaande ja-ren opgeven. nemen, doordat men dat. gaat gebruiken ter aanvulling of vervanging van nog gerant soeneerde artikelen. Zou b.v. de brooddistributie worden opgeheven, dan zou er bij de huidige schaarschte aan vee voeder stellig een neiging bestaan op brood, daarvoor bestemd meel of bloem aan het vee te vervoederen, waar. door de vraag op ontoelaat. I bare wijze zou stijgen en de voedselvoorziening van de bevolking in gevaar zou wor_ j den gebracht. De Minister kan overigens 1 de verzekering geven, dat zijn streven er steeds op ge_ richt, is de Overheidsbemoei. I ingen met de voedselvoor. ziening daar, v/aar zulks i eenigszins mogelijk is te be_ l eindigen. HET HOEKJE VAN HET KRINGBESTUUR In de laatst gehouden vergade ïing zijn weer verschillende aan gelegenheden, betreffende de landbouw etc. besproken en geregeld. Wederopbouw woningen Zoo is in een bespreking met de hoofdbesturen van de Landarbeidersbonden het wo ningvraagstuk besproken en ook de aanvrage voor een land bouwschool of landarbeidsschool Op dit eerste zal nader worden* terug gekomen. Wat het tweede geval be treft heeft 't bestuur gemeend dit te verwijzen naar de drie landbouw-organisaties. Dienstplicht lichting 1924 Naar aanleiding van binnen gekomen verzoeken om een urgentie-verklaring voor vrij stelling of uitstel voor den dienstplicht te verkrijgen, is besloten om deze aanvragers te verwijzen naar hun stands organisatie. Deze laatste orga nisatie behandeld dit st.eeds via de Landelijke M. v. Land bouw en dat loopt uitstekend. Ook door de P.B.H. is be sloten, dat deze geen urgentie-1 verklaring meer zal afgeven. Aanvrage nieuwe rijwielen. Hiervoor bleek zeer veel animo te zijn. Hoewel het toch niet geheel hopeloos is, moe ten wij dit met een klein Kor-j reltje zout nemea, De rjege- ling, zoo deze ons door een Overheidsdienst is medege deeld. is niet zoo geloo'pen als afgesproken was. Wij hebben ons dan ook voor genomen om in het ver volg niet eerder aan te laten vragen dan nadat het bedoelde in ons bezit is. Kleeding. Hoewel ons een opgave van de bênoodigde 2e handsch, Iegerkleeding gevraagd werd en wij deze opgave naar de aanvrage ingediend hebben, wekte dit bij ons de hoop, een zending van goederen te mo gen ontvangen. Naar het thans blijkt, zal hiervan ook wel niet veel terecht komen. We hopen hier echter op 'e- rug te komen. Vergoeding dorschpremie. In de volgende vergadering zullen enkele reclames behan deld worden van landbouwers welke buiten hun schuld niet voor de vastgestelde datum konden dorschen. Deze gevallen zullen dan stuk voor stuk bekeken wor de». Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags, Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van te» hoogste 4 regels. PACHTZAKEN In deze vergadering werden weer velschillende pachtzaken besproken. Een vergadering werd vastgesteld met de pachters van uittgife 1937 op 5 Februuari 1947 TELEF. AANSLUITING. Daar een telefonische aan. sluiting bij ons in den pol der onontbeerlijk is, werd een bespreking hierover ge voerd. Zoo het thans lijkt zal binnen korten tijd uit sluitsel gegeven worden of tot uitbreiding van het net aal worden overgegaan. VERLENGING PREMIE OP CONSUMPTIE AARDAPI*. Naar ons telegrafisch me degedeeld werd, is de premie welke gesteld is op aflevering van consumptie aardappelen verlengd tot en met 15 Febr. i De volgende bonnen zijn j van 14 Februari t.m. 1 Maartj geldig verklaard 61-1, 62-1 61-4 Brood 6I-K, 62-R Res. SCO gr. brood 61-2 Brood 400 gram brood j 61-D Reserve 1600 gr. brood 62-LI Reserve 500 gram rijst, kindermeel of biccuits 61-1 Boter 125 gr. Bolei: 62-1, 61-4 250 gram boter 61-2, 62-2 125 gr. naigavin® of 100 gram vet él-3, 61-4 250 gram margarine of 2C0 gram vet 61-1 Melk 4 liter melk 61-2 61-3 7 liter melk 62-2, 62-3 12 liter melk 61-4 5 liter melk 61-1, 62-1, 62-2 61-5 Vlees.h 100 gram Vleesch 61-2 400 gram vleesch 61-4 300 gram vleesch 61-1 Alg. 250 gram kaas 61-4, 61-E ree. 200 gram kaas 61-2, 62-2 Alg. 2 eiere* 61-4 5 eieren Op 20 Februari zullen bonnen worden- aangewezen voor sui ker, versnaperingen en tabak. Minister wil de verdere inpoldering opschorten ln de Memorie van Ant woord aan de Eerste Kamer inza.ke1 -de begrooting 1947 van het Zuiderzeefonds deelt de Minister van Openbare Werken en Wederopbouw a.i. mede, dat het hem niet raadzaam voorkomt om voor- loopig t/ot verdere inpolde ring over te gaan. DU zou namelijk meebren gen, dal een groot aantal arbeidskrachten en hooge bedragen aan den wederop bouw zouden moeten worden onttrokken. Met het maken van plan nen voor verdere inpolderings werken zal intusschen wor den voortgegaan. Schager Markt. Op de gehouden markt wa ren aanvoer en prijzen als volgt: 9 Paarden f 500 - f 1300.-; Stieren Centrale 8 Magere Geldekoeien f 350 - f 475 29 idem Vette Centrale 7 Kalfkoeien f 500 - f 750 111 Pinken Centrale 140 Nuch tere Kalveren Centrale 2,4 Magere Schapen f 60 - f 120; 12 Overhouders f 40 - 55 5 Biggen f 30 - 40.-; 20 Ko nijnen vastgestelde prijs. Verantwoordelijk redacteur levens redacteur voor Wie ringen N. H. Klomp. Klieft straat 12, Hlppolytushoef Telefoon no. 103. Redacteur voor Wierioe-pr. meer J. M. de Graaft. Oudehaven 5b, MedemWik. Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor a«J- verfcentierubriek R. J Rid der, Markt A R4, Schagen. Telefoon No. 538. Uitgave Stichting Fleyo Bode. Voorzitter C-f. F. Kistemakef, A 63, Abbekerk. Telef. No. 3. Drukkerij Corn. J. Bosker, Hoofdstr. 14, Hiopolytushoef. Tel. Hippolytushoef No. 19. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1947. Vrijdag 21 Februari N. M. Vrijdag 28 Februari E. Kw, Vrijdag 7 Maart V. M. Vrijdag 14 Maart L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 16 Februari 4.54 5.38 17 Februari 6.14 6.48 .18 Februari 7.17 7.41 Vragen over de Woning - Commissie. Door het raadslid J. de Druyne, werden de onder.* staande vragen aan B. en j W. gericht 1. Indien het juist i6, dat er een. Commissie is ingesteld tot regeling van de huis vesting fti onze gemeente, a. Hoe luidt dan de op dracht aan deze Com missie verstrekt b. Welk mandaat heeft de. ze Commissie 2. Hoe is de Commissie voor het publiek te bereiken, en achten B en W. het niet wenschelijk, dat een deel der Commissie regelmatig spreekuur houdt om be langhebbenden van voor lichting te dienen 3. Achten B. en W. het niet wenschelijk, in het belang - van een gezonde groei on zer gemeente en ter voor koming van vestiging el ders, dat ook een zeker percentage van de woon ruimte welke beschikbaar zal komen, bestemd wordt voor de jonge menschen onder ons, welke reeds meerdere jaren ernstige plannen tot gezinsvorming hebben maar hierin tot nu toe door de omstandighe den zijn tegengehouden 4. Kan worden nagegaan, hoeveel van de op 17 April 1945 in de gemeente wo nende gezinnen niet meer zullen terugkeeren doordat zy zich elders gevestigd hebben of zullen vestigen? 5. Indien het de bedoeling is, de bewoners zooveel moge-' lijk in de door hen verlaten woningen terug te bren gen wanneer 'deze zijn herbouwd, welke bestem ming zullen dan de wonin gen krijgen, welke naar aanleiding van het gestel de in vraag 4 vrijkomen 7 6. Hoe staan B en W. tegen over de toezegging per circulaire door de Oommis sie Wederopbouw Wierin_ j germeer gedaan aan bewo ners van noodwoningen in wao-enbergplaatsen (van welke circulaire een af schrift hierbij gaat) onge acht de vraag of genoem de Commissie tot het doen dézer toezegging bevoegd was 0 KOLENYFRVOER. In tegenstelling tot heit goederenvervoer, zal hel 'kolenvervoer doc*r de Neder_ üandsche Spoorwegen op den na.tionalen feestdag worden uitgevoerd als op werkdagen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1