UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. DE WARE LEVENSORDE. DE WAARDE VAN TECHNISCHE VOORSPELLINGEN. de vogels Zaterdag 22 Februari 1947 Tweede Jaargang No». 28. Redactie SecretariaatKlieftstraat 12. Hlppolytushoef Wieringen. Telef. No 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. TeL No. 538. Na 17 u. No. 392. Giro_no. 149972. Een volk dat I Bomwt aan zijt' ikomst (.Zoek eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Mt. 6 33). Het leven is thans niet eenvoudig. Het leven van de ankeling niet en evenmin dat van menschengroepen, j van de levensverbanden, I waarin de mensch nu een maal is geplaatstgezin, staat en maatschappij. Het leven is jachtig en chaotisch geworden. Annie Salomor.s heeft reeds jaren geleden in de Groene Amsterdammer in haar rubriek Bijkomstig, heden de moderne mensch een afgejakkerd cultuurbeest genoemd. Hij kan het leven niet meer aan. Hij moet te veel en hij wil ook vaak ts veel. De orde in zijn leven ontbreekt de chacs bedreigt hem, uiterlijk en niet min der innerlijk. Want tusschen deze beide dingen is verband. Dies kan hij hunkeren naar voorbije tijden, die rustiger en onsamengetel'der 'waren. Laatst zei me iemand ik mag zoo graag in de Camera Obscura lezen wat was dat een kalme en mooie tijd. Misschien zou de kennisma king niet meevallen bij nader inzien. En bovendien er is geen weg terug van diessel. trein, automobiel en vlieg tuig naar trekschuit en di ligence zoo min als voor de wereld van Gandhi van de moderne fabriek naar het spinnewiel. En vergeten we niet het zijn niet deze dui gen, die om" zich zelf het huidige leven zoo druk en zoo onrustig maken, maar veel meer het gebruik, dat wij ervan maken. Waar het om gaat is dit. wij zijn de ware levensorde kwijt wij zijn het begrip kwijt voer de ware rangorde van waarden wat de voor rang hebben moet en wat achteraan mag en moet; ko men. Onze wereld is die orde kwijt omdat zij in overgroote. meerderheid (ook al houdt men aan de naam van Chris ten nog vast) het Evangelie kwijt, is, dat de ware levens orde aanwijst. Jezus zegt zoek eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid en alle andere dingen zullen u toegeworpen worden. Wij handelen precies omgekeerd zoeken eerst alle andere din. en en dan blijft er meestal voor God en Zijn koninkrijk geen tijd meer over eerst onze zaken, onze belangen, onze amusementen en ont spanningen en dan is ons leven reeds overvol dan is de jacht er al en alle hoogere dingen komen in 't gedrang. Het leven, alle leven, indi vidueel en collectief zou met één slag oneindig vereenvou digd worden, als we naar Jezus' eisch de volgorde eens radicaal omdraaiden als we.eerst naar Gods wil vroe gen. naar die wil leefden en werkten. Dan zouden we tijd in overvloed hebben, want veel overbodigs viel weg. En als we naar Gods wil in ge rechtigheid de aarde gebruik ten, we zouden overvloed kennen en onbezorgdheid, want God heeft de aarde riik gezegend. Het gaat slechts om d.ie ware levens orde. Haar aanvaarding lost met één slag al onze moei_ iiikhden op persoonlik* en «ociale. J. Vink. Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn üe moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. MAAN STANDEN 1947. Vrijdag 21 Februari N. M. Vrijdag 28 Februari E. Kw. Vrijdag 7 Maart V. M. Vrijdag 14 Maart L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 23 Februari 24 Februari 25 Februari 10.13 10.28 10.47 11. 2 11.22 11.38 NIEUWE BONNEN VOOR PETROLEUM Eerder geldig dan normaal in de zomer inhalen. Gedurende het tijdvak van 23 Februari tot en met 5 j April a.s. geven de bonnen I 61—3 en 62—3 Alg. •-•echt. op het koopen en afleveren van twee liter petroleum. Deze bonnen worden drie weken eerder dan normaal j geldig verklaard met het oog I op de huidige brandstoffen. positie. Er wordt evenwel de aandacht op gevestigd dat in de zomermaanden deze j periode zal moeten worden ingehaald. De bonnen 591 en 60—1 Alg. blijven geldig tot en met 15 Maart a.s. i Amelanders halen meel. Een ploeg van veertig Ame landers trok Donderdag met 1 drie sleden over het ijs naar Holwerd om tweehonderd balen meel te halen Welkom Marijke Wees welkom Marijke, gij kind van de vree Wees welkom in 't land aan de grote Noordzee Van Eisden tot Helder, van Delfzijl tot Sluis, Juicht ieder van blijdschap, klinkt vrolijk gedruis De vlaggen wapp'ren in ijzige wind, Tc-.- ere van U, ons lief vorstenkind Wees weikom Marijke, gij kind yin ons allen Dat veel geluk en vree U ten deel moge vallen Dat g' een zon moge zijn in ons Tandje, zo klein, Dat Neerland en Oranje steeds één mogen zijn In Oost en in West, 'in het land van de palmen. Overal hoort men de juichtonen galmen 't Is feest in ons Rijk, 't is feest in ons hart, De zon breekt weer door, na een tijd vol van smart Ons hart is zo dankbaar, van vreugde het gloeit, Cmdat de Oranjeboom zo fors is gegroeid Wees welkom Marijke, gij vorst'lijke spruit Voo: U hangen overal vlaggen nu uit 't Is koud op de velden, maar in ons brandt vuur. Vanwege Uw komst in dit heugelijk uur 'T'oen de atoombom pas bekend was, werden e-r in de kranten fantastische verhalen opgehangen over auto's door atoomenergie bewogen. En later kwamen er weer verhalen over raket ten naar de Maan, eveneens door atoomenergie bewogen. En -de wereld slikt die verha ven en vergeet ze om na een poosje weer op nieuw vergast te worden op fantas, tische krantenberichten. Het verhaal van de atoombom gelijkt als twee druppels water op de krantenberich ten van een 40 jaar terug. In 1895 had men het radium gevonden en men droomde dadelijk van.een'radium, motor H'er is zoo'-i beschrij. ving uit een vakblad van 1919 .Warneer men, zoo verklaarde onlangs de inge. nieur Ph'h>s in een veraa. dering te Londen, de in radi um voorkomende energie als drijfkracht voor motoren direct weet aan te wenden, is de toekomst voor de ra_ diummotoren verzekerd en zal' het gebruik van ruwe olie als brandstof en steen kool voor groote machines zeer beduidend afnemen. Daar radium in staat is wa ter in zijn bestanddeelen. waterstof en zuurstof te splitsen en uit deze beide stoffen knalgas bereid wordt, de basis gelegd is vcor het i construeeren van radiummo. toren". Ook van de radiotelefonie had men dadelijk, onmoge lijke verwachtingen. Uit een vakbiad van 1918 .Zooals de directeur der EngeLsche Marconi v e r'eenigin g Isaacs bericht zal men binnen en kele mren zaktelefoons heb ben waardoor het een ban.J kier wandelend in Wallstreet i (New York) mogelijk is met zijn collega op de Engelsche j beurs te spreken." En wat voor verwachtingen koesterde men niet van de I monorail van Brennan (be gin 1900). Deze trein bestond uit een wagon waarin een gyroscoop een zwaar lig gend wiel draaide, zoodat er een tolwerking ontstond. De wagon had slechts twee wielen in eikaars verlengde net als de fiets en de draaiende tol belette het j kantelen. Men had dus één i raii noodig. Dat zou dus een I enorme besparing geven aan i spoorwegaanleg en men1 droomde van een goedkoope lijn door de Sahara Eén enkele wagon is volgens dit principe geconstrueerd en f na enkele proefritten boorde men er niets meer 'van Slechts 20 jaar geleden stonden de kranten vol over, het rotorschip. Dat zou een omwenteling geven, alle j motor.. en stoomschepen zouden gesloopt. worden, slechts rotorschepen zouden de zeeën bevaren In 1926 heeft Fl'ettner nl. het prin. cipe van Magnus technisch toegepast, hierop neerkomen de dat een draaiende cylin. der (de rotor) een stuw kracht ondervindt van de wind. (Zie nader dit begin sel in mijn boek ..Jongens Sz Natuurkunde" 4de dr. Uit.g. Thieme). Er werd zoo'n schip gebouwd, het heeft enkele reizen gemaakt en werd in 1926 weer stilletjes gesloopt In 1914 brachten de Vakbla den het bericht van de uit vinding van Bachelet over de zwevende spoortrein waar bij een magneet door een magneettunnel zweeft, en aan die magneet hangt een wagon. De wagon zweeft door de lucht ên ook de magneet zweeft even onder de gelei dingrail, zoodat alle mechg.. nische wrijving uitgeslotén is. Bachelet dacht hiermede tceinsnelhedeh van 500 km/ uur te kunnen halen. Kern- per wilde het nog mooier doen en ook de luchtweer_ stand uitschakelen door de trein in luchtledige tunnels te laten zweven en men droomde van snelheden van 1000 km/'uur, zelfs 20003000 km/uur Maar ook kent de techniek voorbeelden, dat de vooispeilingen der .deskun digen" over de „onmogelijk heid" van iets er heelemaal naast waren. Zie hier een paar voorbeelden Babinet- (17941872), in zijn tijd een bekend natuur kundige, bewees wiskundig dat een telegraafverbinding tusschen Europa en Amerika onmogelijk was. Gay Lussac (1778 -1850), Siemen (1816—1892) en Helmholtz (1821—3894) over de mogelijkheid van lucht verkeer „fantasie, hersen schimmen." Uit een vakblad van 1919 .In de Kampioen komt een Interessante discussie voor omtrent de exploitatie van een luchtdienst tusschen Amsterdam en Londen. Men beweert daarin dat een der gelijke exploitatie nooit loo.» nend kon zijn en dat het onzin en krankzinnigheid was te beweren dat een der gelijke onderneming rente zou kunnen afwerpen." Henry Bessemer slaat in 1856 voor het ijzer te zuive ren door het inblazen van lucht. De vereeniging van hoogoveneigenaars ..een gek, een krankzinnige gedachte." (Uit. „De Vacature.'7 vragen Uw aandacht. Een feli'e Oostenwind waait over de met sneeuw bedekte velden. Koning winter zet z'n beste beentje voor, en hij schijnt het tot nu toe aardig vol te houden, tot groot on genoegen van de mensen, envan de vogels. Ja, ook onze vogels hebben het zwaar te verduren. Voor al de meerkoeten en riethen netjes en de verdere bewo ners die des zomers onze plassen, meren en kanalen bevolken, en die door een of andere omstandigheid niet vertrokken zijn naar het Zuiden, hebben zwaar te lij den onder deze koude. Deze vogels die hoofdzake lijk leven van plantenresten die ze van de bodem opdui ken. zijn thans door de dikke ijslaag van hun voedselge. bied afgesloten. De achterblijvers hebben zich zo lang mogelijk, bij de enkele wakken die nog open gebleven waren, opgehouden, doch nu de winter zich voor de derde maal in zeer stren ge mate Iaat gelden, blijft er voor hun geen andere uitweg over dan de open zee, wat velen dan ook doen, en zij die al in zodanige mate verzwakt zijn dat ze niet meer Voldoende kracht bezitten om deze afstand af te leggen, zullen onherroe pelijk in ellende omkomen, om dan als prooi voor de Bonte Kraaien te dienen. Wat kunnen we voor deze vogels doen Voor deze vo gels niets, maar er zijn nog andere vogels die we wel •kunnen helpen, en dat zijn de kleinere vogeltjes die we rondom de huizen aantref fen. Voor enkele broodkruimel t.jes zijn ze U al heel dank baar. Vooruit jongens en meisjes, laat jullie je gevp_ -derde vriendjes niet in de steek. Vraag je moeder 's morgens vóór je naar school gaat om een stukje brood en strooi dat neer voor de vo geltjes. Met water moet je heel voorzichtig zijn. want de vogeltjes willen zich daar in graag wassen, en dan be vriezen hun veertjes. Neem, indien je ze water wilt ge_ ven, een ondiep bakje met l een beetje lauw water. De vogels kunnen je nu geen dank betuigen, maar als i straks het yooriaar weer in het l'and is "zullen zij, mede de julüe's bijdrage, weer vol. j op voor ons zingen. Veel succes KI. V. v

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1