UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. Woensdag 26 Februari 1947 Tweede Jaargang No. 29. Redactie SecretariaatKlleftstraat 12, Hippolytushoef Wielingen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Tel. No. 538. Na 17 u. No. 392. Giro.no. 149972. Een volk d\ leeft Bouwt aan toekomst LANDBOUWNIEUWS. DE RICHTPRIJZEN DER AKKERBOUWPRODUCTEN VAN OOGST 1947. In aansluiting aan een ■vroegere mededeeling over de prijsverhouding der akker bouwproducten van oogst 1947, kan thans worden me degedeeld,. dat de richtprij. lijn vastgesteld, waarbij ter vergelijking de richtprijzen, welke golden voor oogst 1946, tussehen haakjes zijn ver meld Tarwe Rogge Gerst Haver per 100 kg. f 20 (f 20.50) f 20 (f 20.25) f 19 (f 19.50) f 26.— (23.—) Gr. erwten f 26.(f 23. Sch. erwten f 31.35; Capucijners f 42.50 Grauwe erwten f 50. Bruine boonen f 45. Witte boonen f 50. Veldboonen f 2125 Duiveboonen f 2125 Koolzaad f 50.(45. Bl'. maanzaad f 50.(f 45. Karwijzaad f 50_75 (f 70) Lijnzaad f 50.(f 30) Geel mosterdz. f 3555 f50) Br. Mosterdz. f 80.f 70) Kanariezaad f 25-40 Febr. aarda. f 4.75 f 4.75) Suikerbieten per 100 Kg. f 34.— (f 38.50) Cichorei per 2100 Kg. f 40.— (f 48.50) Voor de consumptieaard appelen ligt het in de bedoe ling den richtprijs f 0.50 per 100 kg lager te stellen dan den prijs, die gold voor oogst 1946, waarbij echter de prijs verhoudingen tussehen eb" verschillende soorten nader onder oogen gezien zullen worden. Voor stroovlas zal geen richtprijs worden vast gesteld. Onder richtprijzen worden verstaan gemiddelde prijzen, die voor het betreffende pro duct zoo goed mogelijk be naderd zullen worden. Daar bij zal, voor zoover dit voor de verschillende producten wenschelijk is, gebruik ge maakt kunnen worden van middelen als de prijsstel ling voor producten, die uit deze akkerbouwproducten worden vervaardigd de prijs stelling bij export dezer pro ducten en bij import van deze en overeenkomstige produc ten die inname tegen richt prijs den verbouw teg^iï vasten contractprijs, e.d. Voor zoover voor een pro duct twee richtprijzen ge? noemd worden ligt het. in de' bedoeling, dat een prijs bo ven het genoemde minimum bedrag bedongen zal kunnen worden, voor zoover de op.j brengst in de importlanden dit mogelijk maakt. De premie van brouwgerst zal' evenals bewaarloonen, prijzen voor zaaizaad, poot. goed e.d. opnieuw onder oo_ gen worden gezien. Zooals uit het bovenstaan de blijkt, zijn dit jaar niet slechts voor groene erwten, maar ook voor andere soor ten peulvruchten richtprijzen vastgesteld, daar gebleken is, dat het ontbreken dezer richtprijzen in het thans ioopende oogstjaar tot ern stige ontwrichting van de prijsverhoudingen aanleiding Aeeft gegeven. RUIL VERKAVELING. Wanneer men zoo het oor eens te luisteren legt blijkt dat ten aanzien van de uit voering van de ruilverkave ling in wijden kring bezorgd heid heerscht. Nadat het werk in Sept. j.1. met volle kracht was aangepakt, waarbij men zich ten doel stelde allereerst, de wegen en hoofdwaterloopen gereed te maken, opdat in het a.s. voorjaar alle percee_ ien bereikbaar zouden zijn en een voldoende afwatering verzekerd, heeft Koning Winter alle werkzaamheden nu reeds bijna 2 maanden lamgelegd. Wel niemand zal de illus- sie hebben gehad dat dit voorjaar reeds een ideale toestand zou zijn bereikt. Het was reeds een dubbeltje op zijn kant of de genoemde werkzaamheden in één win ter zouden gereed komer, doch een stagnatie als deze zal zelfs de grootste pessi mist niet hebben voorzien. Oogenschijnlijk is een chaotische toestand gescha pen waarin moeilijk een uit weg is te zien. Is het werkelijk zoo hope loos aLs sommigen willen voorgeven Wij hébben hier over het oordeel eens ge vraagd van Ir. Hassels die ons als volgt inlichtte. Inderdaad zal er na de vorstperiode hard moeten worden aangepakt om er nog iets van te maken, j Zooals bekend is het gra ven der hoofdwaterloopen bijna voltooid. Om echter ook alle kavels bereikbaar te maken zullen waarschijnlijk noodvoorzieningen getroffen moeten worden. Wel zijn de wegen aanbe steed en naar wij meenen te weten voor de Dorperkoog ook reeds gegund (de fa. Melchers uit Amsterdam zal bij open weer direct begin nen), maar vóór het zoover is, is het reeds te laat in het seizoen om vóór de aanvang van de landbouwwerkzaam.. heden gereed te komen. Ook de boet" moet na dezen win ter meteen op het land. Men stelt zich voor door een stelsel van nood dammen (waarvoor voldoende grond is vrijgekomen), alle percee. len in de Koogen bereikbaar te maken voor den gebruiker. Dit heeft de consequentie dat het in het voorjaar voor. loopig nog behelpen zal zi/-i en dat men onderling de noodige inschikkelijkheid aan den dag zal moeten leg gen. Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags- Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. drufc. Kleine annonces f 1.per stuk van te* hoogste 4 regels. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Oie men op de wereld vindt. De distributiekring Wieringen- Wieringermeer is opgeheven. Wieri'ngen is ondergebracht bij Den Helder, Wieringer- meer bij iSchageu, Bij het of- ficieele afscheid op 15 Febru ari j.1. in Cinema de Haan te Hippolytushoef, waar al het personeel aanwezig was, lie ten wij bovenstaande foto vervaardigen. Voorste rij v.l.n.r. de Heeren Koolhaas, afgev. v.d. NEKKRAMP IN KAZERNE. Onder de militairen van bet depót nazending Indi. die gelegerd zijn in de kazer_ j ne te Schoonhoven, heeft zich Vrijdagavond een geval v^a nekkramp voorgedaan het j slachtoffer is in den nacht daarop in de ziekenbarak j overleden. De in de kazerne j gelegerde militairen zijn nu 1 geconsigneerd. Middenstand W.-Meer H. de' Graaf, Voorzitter v.d. Comm.j Noodvoorziening W.-Meer A. N. Nap, secretaris v. Wie- 'ringermeer; Burgern. Kolff,! A. Kooiman, directeur, thans hoofd van het agentschap Wie ringen Burgem. Loggers, G. Smit, Voorz. v.d. St. v.d. Landbouw, afd. W.-Meer en F. de Voegt. Middelste rij de Heeren H. Smit en J. Melchers, de I ■-•'Blés J. Hauwert. J. Mei-! chers; Mevr A. Gorter-Asjes; Feikes, A. Cmis. M. Smit en' Visser en de Heeren Ottens„ Steigstra, J. C. de Haan en portier H. Engel. Achterste rij de Heeren N. Bruul, F. Koopmans, D. Veerdig, G'erritsenj thans hoofd van het agentschap W.-Meer J. Halfweeg, A. v. Liere, Th. Meuleveld, H. Beu kema. C. Metselaar en D. Garrelts. Ook met de uitzetting (aanwijzing) is men op ach ter geraakt eii dit zal on middellijk moeten worden aangevat. Groote moeilijk, heden zal deze achterstand niet direct opleveren want aan de hand van het nu reeds vrij definitieve plan weet ieder wel zoo goed als zeker waar zijn larid komt. Weliswaar zijn nog eenige tientallen bezwaarschriften I te behandelen tot uiterlijk 27 Februari a.s. kunnen nog i bezwaren worden ingebracht als deze zijn afgehandeld naar de reeds eerder door i ons omschreven procedure, I waarmede wel eenige maan. den gemoeid zullen zijn, staat het plan onherroepelijk vast en zal ieder precies we ten waar hij aan toe is. De ruilverkavelingsprocedure loopt ten einde, de uitvoe ring van het plan is nog slechts een kwestie van tijd. Aan de opzet alle perce*- len bijeen te brengen zoo veel mogelijk bij de boerderij is in ruime mate tegemoet gekomen en dit alleen reeds beteekent groote whist. Dat dit goede resultaat reeds thans weer voor. oij wordt gezien en dat men zich nog dl te veel verliest in kleinigheden bleek men i bij de tervisielegging van her, plan van 29 Januari t.m. 11 Februari j.1. in Hotel' de' Haan. waarvoor groote be_ langstelling bestond. Er vielen daar vanzelfspre. j kend zwarigheden te belu's. teren en voor sommigen is de ruilverkaveling tot een ware obsessie geworden. Begrip en waardeering b'j verschil in standpunt zal ook hier de weg naar een juiste oplossing wijzen. Gok de regeling der pach ten kost velen hoofdbrekens. Daarover in een volgend artikel. Nan Rotgans overwinnaar te Schoori. Record van Pronk i verbeterd. Op de hardrijderij over 420 meter Zondagmiddag te Schoori wist N. Rotgans, die daaraan op uitnoodiging deelnam, beslag te leggen op den eersten prijs Tot groote verbazing van iedereen liet hij de bekende Recordhouder Pronk achter ■zich. Tevens maakte hij de snelste rit en verbeterde het record (41.1) en bracht het op 40.8. Bravo Nan Wieringen is trotseh op je. De 2e prijs was voor Gerk Mulder van Den Oever. Die knaap belooft heel wat voor de toekomst. Tevens namen nog deel aan dezen wedstrijd Manneveld, S. Lont en Meij- ert Koorn. Wieringen slaat wel een prachtig figuur met deze hardrijders. DE AFSLUITDIJK DICHT. In den loop van de vorige week moest de sneeuwploeg van de Afsluitdijk het loodje leggen tegen de sneeuwho pen. fee dijk kwam dicht te zitten en verscheidene auto mobilisten, die het nog wel dachten te halen, kwamen onherroepelijk met hun wa_ pen vist t~ zitten. Zoodoende telde de dijk soms tientallen gestrande auto's. De autobus diensten naar I,eeuwarden zijn stopgezet. Toch geeft men de strijd niet op. Maan. j dag zijn twee bulldopzers aan het werk getogen om de j dijk weer vrij te krijgen. Bij deze sneeuwruimers bevindt! de sneeuwploeg zich aan de voorzijde. Mogelijk krijgen zij deze belangrijke verkeer.s_ ader. weer berijdbaar. Sneeuw, mist en gladde wegen. Automobilisten opgepast Sneeuw, mist en gladde we gen leidden Maandag j.1. over al tot ontwrichting van het verkeer. De mist maakte de uiterste voorzichtigheid nood zakelijk en van alle zijden worden ons kleine en grootere ongevallen gemeld Op den Rijksweg tussehen Alkmaar en Amsterdam, waar gezien de omstandigheden nog een vrij drulc verkeer heerscht- te, strandden tallooze auto's. Een file van 6 auto's welke zich moeizaam over de gladde wegen en door de mist een weg baande werd bij Limmen doordat de voorste auto plot seling stopte, als het ware in elkaar geschoven. Alle auto's gleden door en botsten op el kaar, Hieronder bevond zich ook onze plaatsgenoot de Heer Kremer, wiens auto deerlijk ge havend- uit den strijd kwam. Vele anderen lieten hun au to's achter en vervolgden raet trein en bus hun weg. H.-HOEF F.EN AUTO-BOTSING Onze plaatsgenoot, de Heer Kuipers, vertegenwoordiger in landbouwmachcines, kwam de zer dagen met zijn luxe auto, in de bocht te Kolhorn, in botsing met een tegenligger, doordat laatstgenoemde te veel ruimte opeischte en met te groote snelheid de bocht trachte (e nemen. Het gevolg was voor den Heer Kuipers niet bemoedigend Met een knieblessure en pols breuk kwam hij uit het strijdperk, terwijl zijn Fordje zéér zware averij opliep. De Heer K. zal voorloopig rust moeten houden. MAANSTANDEN 1947. Vrijdag 28 Februari E. Kw. Vrijdag 7 Maart V. M. Vrijdag 14 Maart L. Kw. "PIOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 26 Februari 11.59 27 Februari 0.16 0.39 28 Februari 0.59 1.20 1 Maart 1.52 2.24 Geldige en ongeldigs textielpunten. Met ingang van 1 Maart zijn de speciale textielpunten met grijzen ondergrond waarop in blauwe letters de woorden .textiel een punt" of in roode letters „textiel' tien punten" voorkomen, niet meer geldig. Van 1 Maart af zijn uitslui tend geldig de volgende soor ten textielpunten 1. van de textiel.lederkaart VA 510 bonnen 1 t/m. 25 2 van de textielkaarten VA t/m. VB 605 bonnen 101 t/m 140 (waarde 1 punt) en bonnen B, C, D, E, F. (waarde 5 pt.); 3. van de baby.textielkaart VF 605 bonnen 101 t/m. 200; 4. de speciale punten met opdruk ,.B 82" en „één punt" op een grijs.oranje on dergrond 5. de speciale punten met opdruk „B 82" en „tien punten" op een grijs-groenen ondergrond. IN MAART WEER EXTRA TABAK Het ligt in de bedoeling i* de loop van Maart weer eem extra bon voor tabaksartike len aan te wijzen. Voor welk# periode deze zal gelden is nog niet bekend en evenmin staat het vast of men één rantsoe* dan wel twee rantsoenen extra zal Kunnen verstrekken. (Vrije Volk) 1-MEI-DAG MOET EEN VRIJE DAG ZIJN In een te Enkhuizen gehou den vergadering heeft Minister Drees medegedeeld, dat de Re- éeering niet meer zal verzoe ken op de eerste Mei door te werken, terwijl het Partijbe stuur van de Partij van de Ar beid de arbeiders zal advisee- ren de 1 Mei-dag te vieren door zich vrij te maken va* arbeid. (Vrije Volk) Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomn, Klieft- straafc 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer. i meerJ. M. de Graaf f, I Oudehaven 5b, MedewWlk. Telefoon No. 150. Yerantwoos-delljk voer ad vertentierubriek R. J. RJd- 1 der, Markt A 84, Sehags*. Telefoon Ne. 538. Uitgave Stichting Flevo_Bode. Voorzitter G. P. Kistemaker, A 63, Abbekerk. Telef. No. 3. Drukkerij Corn. J. Bosker, Hoofdstr. 14, HippolytuBhoef. Tel. Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1